Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1188
Offerdatum   21 januari 2006
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 4.. Go to next Epage
 • Go to contents first page
 • lees ook update deze zaak d.d. 22 februari 2007 in tekst:
 • Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
 • Sedert het jaar 2003 is er een hindoestaanse organisatie actief in Nederland onder de naam Hindulife, formeel geflankeerd door Stichting Hindulife. In het hiernavolgende betoog zal onderzocht worden in hoeverre deze organisatie getypeerd kan worden als een kasteorganisatie. Het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen heeft in 2004 een borgstelling toegezegd van ruim 200.000 euro aan deze hindoestaanse organisatie, wat heel dubieus lijkt, omdat de discriminerende en grotendeels frauduleuze praktijken van een kasteorganisatie feitelijk grondwettelijk verboden zijn in Nederland en nooit gesubsidieerd mogen worden.

  Wat is een kaste?
  In Deel 3 van het Geheim rapport Nieuw Rechts, getiteld 27 exacte definities, is het volgende genoteerd:

  18. Het aloude kastestelsel ('caste system')
  Abstracte definitie kaste:
  Een menselijk collectief met gemeenschappelijke tradities, leefgewoonten, levensovertuiging, cultuur, taal en geschiedenis, die radicaal gekozen heeft om in een sociaal/maatschappelijk isolement te existeren en zich alleen onderling voort te planten, zonder al te veel informele interraciale of interculturele kontakten. De ultieme en radicale wens om te trouwen binnen de eigen kaste is feitelijk het harde bewijs van het bestaan van een kastestelsel in een definieerbare samenleving. Strikt gezien hoeft een kaste in genetische zin niet homogeen te zijn, want het is altijd mogelijk om een nieuwe raciaal gemengde kaste te ontwikkelen. Het kastedenken kan getoetst worden door te onderzoeken of de vrouwen een strikte en absolute voorkeur hebben voor seks of een huwelijk met mannen uit een herkenbare etnische of genetische groep. Hierbij spelen vooroordelen, geloof en angst vaak een grote rol.
  Binnen een kastestelsel komt fascisme niet altijd voor, maar binnen fascistische netwerken is er bijna altijd een kastedenkwereld.
  Bron: Kritisch Podium Dewanand
  Deeplink op internet van hele boektekst:

 • http://www.dewanand.com/wfor1095.htm
 • Bewijs en pleidooi
  Een kaste opereert altijd volgens genetische verwantschapsbanden en is bijna altijd op een dergelijke wijze georganiseerd in formele zin. In de bijlage is de hele openbare tekst te lezen, over de bestuursfuncties en redactieleden van de Hindulife kasteorganisatie. Het feit dat er vijf personen met de familienaam Sewnarain in sleutelposities zitten, is het harde bewijs dat er inderdaad sprake is van een kasteorganisatie. De heer drs. Soeniel Sewnarain vervult drie functies: hoofdredacteur Hindulife Magazine, Public Relations en Advertising en hoofdredacteur Hindulife hardcopy (gedrukte kwartaalmagazine). Zo te zien heeft hij bijna alles te zeggen over de inhoud en de kontakten met de buitenwereld.

  In het bestuur van Stichting Hindulife zit Anand Sewnarain als voorzitter, wat bewijst hoe strak de familie Sewnarain aan de touwtjes trekt binnen deze Hindulife kasteorganisatie.

  De kasteorganisatie wordt pas keihard duidelijk, doordat er nog drie Sewnarains zitten in de redactie van Hindulife Magazine: mr. Rakesh Sewnarain (redactie algemeen), Aarti Sewnarain (redactie lyfestyle) en Anil Sewnarain (redactie fun). Dit is voor elke buitenstaander toch een overtuigend bewijs dat Hindulife inderdaad een kasteorganisatie is en dat het heel twijfelachtig is of er inderdaad enige deskundigheid en kwaliteit gewaarborgd kan worden van de output en content van de publicaties. De kans dat vijf mensen uit dezelfde familie over bovengemiddelde leidinggevende capaciteiten beschikken is heel klein. Hindulife is duidelijk formeel georganiseerd als een sociaal/genetische kasteorganisatie.

  Extra familie
  Sarmila Sewnarain en Satish Sewnarain zijn genoteerd als vaste schrijvers. En in het promotieteam en snapshots zitten nog twee Sewnarains: Ashwin en Satish.
  Er zitten dus acht mensen met de familienaam Sewnarain op sleutelposities binnen de Hindulife organisatie, wat bijna honderd procent bewijs is dat het hier gaat om een kasteorganisatie. De grote vraag voor elke onderzoeker of kritische journalist is hoe het zit met de aangetrouwde familiebanden (oom, tante, nicht, neef, bloedverwant, schoonzus, enz.) onderling van de andere hindustaanse figuren, die in de andere formele topposities zitten binnen het Hindulife kasteteam.

  Fraude binnen kasteorganisaties?
  Al het subsidiegeld van het Ministerie van OCW stroomt via de stichting Hindulife door naar het hele Hindulife kastenetwerk. Opmerkelijk is dat er twee hindoestaanse meisjes zitten in het bestuur, Natacha Bhagwandien, als secretaris en Geeta Baboeram als penningmeester. Dit is bedenkelijk, omdat hindoestaanse meisjes meestal absoluut gehoorzaam zijn aan een dominante mannelijke voorzitter in de persoon van Anand Sewnarain en bijna nooit durven om kritisch te zijn of om belastende informatie openbaar te maken. Binnen een kasteorganisatie gelden democratische beleidsregels niet, omdat de dominante hogere familiekaste absolute heersers zijn en nooit enige kritiek tolereren. Dit is een ideale omgeving voor frauduleuze praktijken, waarbij ik wel duidelijk moet maken dat ik niet op de hoogte ben van bewijsbare boekhoudkundige fraude, vervalsing of verduistering binnen de Hindulife organisatie en het hele netwerk. Dit dient feitelijk onderzocht te worden door de subsidieverstrekkers, die hiertoe gerechtigd zijn.

  Is Hindulife racistisch?
  Hindulife bestaat nu al minstens twee volle jaren. De openbare lijst van vaste schrijvers bestaat uit minstens 27 Hindoestanen. Elke buitenstaander merkt direct op dat er alleen volbloed Hindoestanen geselecteerd zijn, om op te treden als vaste schrijver voor de Hindulife publicaties (ezine en hardcover). Er zijn echter een honderdtal niet-hindoestanen te vinden in Nederland, die ook veel en vaak zelfs veel meer weten over de hindoestaanse cultuur, geloof en politiek, maar de grote vraag is waarom zij afgewezen of genegeerd worden door de Hindulife organisatie? Dit duidt op een selectie op grond van ras en dat is een hard bewijs dat Hindulife wel degelijk een racistisch getint kastenetwerk is, waarbij discriminerende praktijken heel bewijsbaar aanwezig zijn. Waarom is een internationale expert uit de Hindoewereld zoals dr. Koenraad Elst niet opgenomen in de lijst van vaste Nederlandstalige schrijvers en wetenschappers? Zelfs de beroemde Sarnami schrijfster en dichteres, Candani (Asha van den Bosh) is niet vermeld op deze lijst.

  Dewanand is verstoten uit de Hindulife kaste
  Ik, als hindoeschrijver Dewanand heb in 2004 wel even zes korte teksten mogen publiceren over liefde en eentje over de islam in de Hindulife ezine (http://www.hindulife.nl), maar ik mocht verder niets publiceren over politiek, hindoeïsme of kritische wetenschap. Na felle telefonische onderhandelingen en intimiderend taalgebruik door Soeniel Sewnarain werd ik radicaal verstoten uit de Hindulife kaste en mijn vaste IP nummer werd zelfs helemaal geblokkeerd, waardoor ik niets meer kon viewen van de Hindulife website vanuit mijn vaste internetcomputer. Verstoting uit een kaste is feitelijk een vorm van ernstige rassendiscriminatie. Ik werd bovendien ook nog gediscrimineerd vanwege mijn extreemrechtse politieke sympathieën en mijn kritische teksten over de terroristische moslims. Hierom heb ik dit probleem voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling, omdat het in strijd is met artikel 1 uit de Nederlandse Grondwet.

  Pleidooi evenredige autochtone vertegenwoordiging
  Indien men spreekt over evenredige vertegenwoordiging van etnische groepen binnen een rechtspersoon, zoals een bedrijf, stichting of vereniging, dan dient het volgende pleidooi in acht genomen te worden.

  Meestal verlangt men dat minstens tien tot twintig procent van het bestuur of participanten van allochtone afkomst moet zijn, volgens de wet van evenredigheid binnen een autochtone organisatie. Maar deze redenatie kan ook andersom geïnterpreteerd worden. Binnen een allochtone organisatie dient dan ook minstens 80 procent van de participanten van autochtone afkomst te zijn, omdat deze etnische groep in Nederland ook 80 procent bedraagt. Als de wetgever deze evenredigheidseis stelt aan autochtone organisaties, dan moet het volgens de wetten van gelijkberechting ook gelden voor elke allochtone organisatie. Wat betekent dit voor Hindulife?

  Nu is honderd procent van de ruim 40 openbare participanten binnen de Hindulife kaste van hindoestaanse afkomst, wat dus volledig in strijd is met het principe van evenredige vertegenwoordiging. De subsidieverstrekkers, waaronder het Ministerie van OCW zouden in principe consequent kunnen eisen dat minstens 80 procent van de participanten van Hindulife van autochtone afkomst moeten zijn, voordat er nog enige subsidie verstrekt wordt aan dit kastenetwerk. Dit zou kunnen leiden tot totale ontmanteling van de totalitaire machtsposities van de familie Sewnarain binnen het huidige Hindulife kastenetwerk, wat zeker positieve invloed zal hebben op de kwalitatieve output en publicaties.

  Analyse output en publicaties Hindulife organen
  In de geformuleerde doelstelling (zie bijlage onderin) van Hindulife is het opvallend dat het woord hindustaan en kwaliteit vaak voorkomen. Er worden Engelstalige termen gebruikt voor de vier hoofdrubrieken, wat heel vreemd is. Het begrip Hindustaanse gemeenschap en informatievoorziening duidt op etnische segregatie en dit betekent dat Hindulife de integratie en assimilatie van Hindustanen tegen wil werken of wil stoppen. In de publicaties is er altijd nieuws over India, Suriname en over ontwikkelingen binnen de kleine hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Er is bijna nooit nieuws over de grotere en dominante Nederlandse gemeenschap wat bedenkelijk is. Subsidiering van een dergelijke kasteorganisatie, die eigenlijk pleit voor isolering van de Hindustaanse gemeenschap, dient het Ministerie van OCW te heroverwegen, omdat het tot gevaarlijke extremistische toestanden kan leiden. Het intimiderend taalgebruik en de radicale verstoting van echte hindoestaanse beroepsschrijvers en onderzoekers is een bewijs dat er binnen de Hindulife kastenetwerk wel degelijk sprake is van extremisme en intolerantie, jegens andersdenkenden. Er is bijna geen sprake van enige vernieuwing, zoals gesteld is door het Ministerie van OCW, in haar beoordelingsrapporten. Sterke rechtse organisaties, zoals Nieuw Rechts, de VVD, Forza en Leefbaar Nederland dienen deze wantoestanden grondiger te onderzoeken en moeten feitelijk krachtiger pleiten voor ontmanteling van alle hindoestaanse kasteorganisaties, omdat dit volledig in strijd is met de Nederlandse Grondwet.

  Andere hindoestaanse kasteorganisaties
  Organisaties zoals Omroep Hindoe Media (OHM), Hindoeraad Nederland, Hindoestaanse Studenten Forum Nederland (Hsfn) opereren volledig als kaste en tolereren geen kritiek of andere politieke of religieuze visies. Deze organisaties houden totale assimilatie, vooral genetisch en cultureel van hindustanen tegen en boycotten elke vernieuwing. Nederlandse subsidieverstrekkers zouden dit kritischer en harder moeten aanpakken, omdat men de nadruk moet leggen op volledige assimilatie van etnische minderheden of vrijwillige remigratie naar hun herkomstlanden, eventueel door paramilitaire training en ondersteuning. Een hindoestaans politioneel leger onder leiding van experts, wetenschappers en internationale investeerders zou erin kunnen slagen om Suriname volledig te democratiseren en iedereen, ook de negers, een betere toekomst te geven in dit fantastisch land.

  Vereniging Shanti en Stichting Agni
  Recentelijk werd ik geïnformeerd over het feit dat een familieclan heerst over Stichting Agni, wat wederom een hard bewijs is dat ook deze hindoestaanse organisatie als een kaste is georganiseerd. Vroeger was de heer S. Gannar voorzitter van Stichting Shanti uit Delft. Nu is zijn zoon opperheer en voorzitter van Vereniging Shanti, wat duidelijk wijst op een vader op zoon opvolging, iets wat normaal is binnen elke kasteorganisatie. Ook de gemeente Delft moet heroverwegen of zij nog enige subsidie moet verlenen aan enige hindustaanse kasteorganisatie, omdat deze organisatievorm in strijd is met de Nederlandse Grondwet. Er moet immers een consequente norm zijn binnen Nederland en elke etnische of kasteachtige club dient zich aan te passen of te kiezen voor remigratie uit Nederland. Uiteindelijk is de grote meerderheid van een etnische groep het slachtoffer van de kasteorganisatie, omdat er een onrechtvaardig en discriminerend beleid wordt gevoerd en deskundigheid geen kans krijgt. De overige etnische groepen opereren ook als gesegregeerde clubjes en dienen geconfronteerd te worden met een consequenter assimilatiebeleid door de Nederlandse overheidsorganen, omdat dit extremisme en religieuze intolerantie kan voorkomen. Hierover is al veel gepubliceerd.

  Conclusie
  Het hele onderzoek bewijst duidelijk dat Hindulife een echte kasteorganisatie is, omdat er minstens zeven volbloed Hindoestanen met dezelfde familienaam (Sewnarain) in topposities zitten. Het Ministerie van OCW is naar alle waarschijnlijkheid verkeerd geïnformeerd over deze wantoestanden en dient haar subsidiebeleid binnen korte termijn te herzien jegens Hindulife, omdat een kastesysteem in strijd is met de democratische principes uit de Nederlandse Grondwet en niet getolereerd dient te worden in een respectabele rechtsstaat. Het is bijna altijd een feit dat een kasteorganisatie de hele boekhouding verduistert of vervalst, omdat alle bloedverwanten en (aangetrouwde) vrienden meewerken hieraan. Dit dient men beter te onderzoeken en tijdig in te grijpen als er sprake is van misleiding, fraude, discriminatie en/of oplichting.

  Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 4.. Go to next Epage
 • Go to contents first page
 • Bijlagen

  De onderstaande tekst heb ik gekopieerd van de site van HinduLife. Het begint met een verhaal over HinduLife, en daarna volgt een hele lijst namen van mensen die meewerken aan HinduLife. Het is opvallend hoe vaak de naam Sewnarain voorkomt.

  DOELSTELLING
  HinduLife staat voor Lifestyle, Information, Fun & Entertainment voor en zoveel mogelijk door Hindustanen. HinduLife heeft middels deze vierdeling een concept gelanceert welke uniek is binnen de hindustaanse gemeenschap, een concept gericht op kwalitatieve totaalinformatie in diverse hoedanigheden.
  Hindulife beoogt, door kennis in haar eigen doelgemeenschap te bundelen, tot een unieke bron van informatie te komen. Deze informatie wil HinduLife verspreiden onder iedereen die geinteresseerd is in de Hindustaanse gemeenschap in Nederland.

  De hoofddoelstelling van HinduLife is:
  - Hindustanen in Nederland, danwel een ieder die geïnteresseerd is in de Hindustaanse gemeenschap, te voorzien van kwalitatieve informatie over de hindustaanse gemeenschap in Nederland op de terreinen Lifestyle, Information, Fun & Entertainment.

  Hierbij staat kwaliteit voor hoedanigheid en bekwaamheid waarmee inzichten naar voren worden gebracht. HinduLife probeert middels een juiste afstemming van de wijze waarop inzichten naar voren worden gebracht (de hoedanigheid), denk hierbij aan de presentatie vanuit HinduLife en de persoonlijke inzichten waarover men beschikt, denk hierbij aan de specifieke kennis van een specialist, te komen tot uitingen waartoe haar gehele doelgroep zich aangesproken kan en zal voelen.

  De verschillende categorieën worden als volgt gedefinieerd:
  Lifestyle staat voor manier van leven, dit thema is gerelateerd aan de Hindustaanse wijze van invulling hiervan!

  Information heeft tot doel Hindustanen te voorzien van kwalitatieve informatie over thema's geassocieerd aan en initiatieven voortkomende uit Hindustanen!

  Fun bevat artikelen en items voorzien van amusementswaarde waarbij de nadruk ligt op mens en plezierbeleving!

  Entertainment gaat in op alle vormen van amusement binnen en voor de Hindustaanse gemeenschap in Nederland.

  HinduLife staat voor duidelijkheid, geen dozijn aan artikelen en verhalen elke dag of week. In principe heel simpel, elke eerste week van de maand treft u vijf artikelen aan in elk van de categorieën!

  VISIE
  De naam HinduLife is ontrokken uit enerzijds het gemeenschappelijke karakter van onze gemeenschap, het Hindustaan zijnde. In de optiek van HinduLife heeft dit geen directe relatie tot geloofsovertuiging. Hiermee wordt een ieder bedoeld die zich vanuit zijn of haar rol in de samenleving zich tot deze gemeenschap behorend voelt. Daarnaast wordt met de toevoeging Life aangegeven dat het betrekking heeft op het leven in zijn algemeenheid. HinduLife wil hiermee het karakter van totaalinformatie waarborgen. De vier geïdentificeerde terreinen vormen de exponenten van het leven zoals bezien door HinduLife.

  HinduLife wil kennis en informatie welke beschikbaar is in de Hindustaanse gemeenschap ter beschikking stellen aan de gehele gemeenschap. HinduLife meent hierin uniek te zijn, na bestudering van informatie-uitingen is HinduLife tot de conclusie gekomen dat er vanuit de Hindustaanse gemeenschap grofweg een drietal informatiestromen te identificeren zijn:
  - Informatie voortkomende vanuit de religie, vaak voorschrijvend van aard;
  - Informatie voortkomende vanuit een Hogeschool/Academisch kader, vaak elitair van aard;
  - Informatie voortkomende vanuit de Entertainmentscene, vaak kwalitatief ondermaats van aard;
  HinduLife benadrukt dat dit een grove verdeling is, doch is er wel van overtuigd dat de meeste vormen van informatie voor en door de Hindustaanse gemeenschap voor een groot deel geplaatst kunnen worden in een der geïdentificeerde stromen.

  HinduLife meent hier draagvlak te creëren voor haar unieke karakter, en is van mening dat deze drie informatiestromen gecombineerd kunnen worden in een kader. Dit kader is HinduLife, Lifestyle, Information, Fun & Entertainment.
  Hierdoor probeert HinduLife, ook Lifestyle informatie te kunnen brengen aan de persoon die
  geïnteresseerd is in Information en uiteraard geldt dit voor de wisselwerking binnen alle categorieën. De huidige vormen van informatie voorzien niet in dit brede kader.
  Hiermee probeert HinduLife de groepen welke behoren tot deze informatiestromen te voorzien van "elkaars" informatie waardoor er meer wederzijds begrip en saamhorigheid kan ontstaan.

  Hierbij heeft HinduLife de volgende visie, een uitwisseling van informatie tussen hindustanen vanuit verschillende percepties op een informatieve manier. Waarbij de gehele Hindustaanse gemeenschap middels de verschillende LIFE categorieën de informatie kan vinden en lezen welke bij hem of haar past.

  PERSDIENSTEN
  HinduLife fungeert ook als persdienst dat wil zeggen dat informatie gericht op de doelgemeenschap verspreid kan worden via het medium HinduLife. Alle hiervoor in aanmerking komende nieuws- en/of persberichten kunt u versturen naar
  mailto:info@hindulife.nl

  Aan HinduLife Magazine werken mee:

  Hoofdredactie: Drs. Soeniel Sewnarain
  E-mail: soeniel@hindulife.nl

  Redactie algemeen: mr. Rakesh Sewnarain
  E-mail: rakesh@hindulife.nl

  Redactie Lifestyle : Aarti Sewnarain
  E-mail: aarti@hindulife.nl

  Redactie Information : Drs. Vikash Banwarie

  Redactie Fun : Anil Sewnarain
  E-mail: anil@hindulife.nl

  Redactie Entertainment : Maureen Sampat
  E-mail: maureen@hindulife.nl

  Redactioneel ondersteuner : mr. Radha Shantiprekash

  Vaste Schrijvers :
  - Cheryl Asruf (Experience Cheryl)
  - Geeta Baboeram (Ondernemerstips) / geeta@hindulife.nl
  - Narsingh Balwantsingh (Information)
  - Drs. Vikash Banwarie (Information)
  - Roepesh Bechan (Fun)

  - Drs. Cheryl Chotkan (Fun)
  - Urmila Ghirrao (Information)
  - Koemar Gowricharn (Lifestyle) / koemar@hindulife.nl
  - Romola Koeber (Bolly news & facts)

  - Aruna Lalbiharie (Lifestyle)
  - Sardha Hagens (Reporter Suriname)
  - Ryan Haripersad (Entertainment) / ryan@hindulife.nl
  - Sharida Hosli (o.a. Lifestyle)
  - Charla Manohar (Bolly Facts)
  - Dewkie Marhai (Lifestyle)

  - Faziel Molai (Entertainment) / faziel@hindulife.nl
  - Drs. Prem Mancham RE, RA (Information)
  - Ro Orie (Lifestyle en Entertainment)
  - Aida Rahman (Lifestyle)
  - Ashika Ramadhin (Entertainment)

  - Dr. Ir. Hubert Rampersad (Information)
  - Kirtie Ramdas (Fun-Ki)
  - Reshma Roopram (Reshma's Life)
  - Sarmila Sewnarain (all-round schrijfster)
  - Satish Sewnarain (Entertainment)

  - Pushpa Tewarie (Pushpa's medische rubriek) / pushpa@hindulife.nl

  Via info@hindulife.nl kunt u onze schrijvers bereiken of anders via het e-mail adres achter de
  naam.

  Daarnaast werken er aan HinduLife maandelijks diverse 'eenmalige' of freelance schrijvers mee.

  Bijzondere samenwerking met
  - Videotheek Cinemastar/DJ Prako (Most Wanted CD's en DVD's)

  Public Relations & Advertising
  Voor alle vormen van advertenties en/of aanmeldingen bedrijvengids.
  - Soeniel Sewnarain: E-mail soeniel@hindulife.nl

  Webbeheer en -ontwikkeling
  - Michael Dihal / webmaster@hindulife.nl

  Promotieteam/Snapshots
  - Ashwin Sewnarain / Ashwin@hindulife.nl
  - Michael Dihal / webmaster@hindulife.nl
  - Satish Sewnarain / satish@hindulife.nl

  UITGEVER
  HinduLife magazine (www.HinduLife.nl) wordt uitgegeven door Stichting HinduLife. HinduLife magazine wordt samengesteld door een onafhankelijke redactie welke werkzaam is volgens een redactiestatuut. Het bestuur van Stichting HinduLife wordt gevormd door:

  Anand Sewnarain - Voorzitter
  Natacha Bhagwandien - Secretaris
  Geeta Baboeram - Penningmeester

  Contact
  Stichting HinduLife:
  Postbus 37002
  3005 LA ROTTERDAM

  T. 010 - 208 59 33
  F. 010 - 208 59 99
  E. info@hindulife.nl

  Bron:
 • http://www.hindulife.nl
 • In de maandelijkse nieuwsbrief staat het volgende vermeld:
  Colofon

  Stichting HinduLife is uitgever van HinduLife internetmagazine 10x per jaar en HinduLife hardcopy elk kwartaal.

  Stichting HinduLife heeft als eerste Surinaams-Hindustaanse medium een officiele honorering en erkenning gekregen als zijnde vernieuwend medium.
  (Ministerie van OCW - 2003)

  Oplage nieuwsbrief: 6.385
  Redactie: Soeniel Sewnarain
  info@hindulife.nl

  ***


  Intern links list Kortgeding Hindulife tegen Dewanand 25 mei 2007
  1. Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
  2. (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)
  3. Hieronder het hele exploot dagvaardiging gescand in onderstaande zeven bestanden.

  4. 1. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding01_voorblad.jpg
  5. 2. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding02_blad2.jpg
  6. 3. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding03_blad3.jpg
  7. 4. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding04_blad4.jpg
  8. 5. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding05_blad5.jpg
  9. 6. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding06_blad6.jpg
  10. 7. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding07_blad7.jpg
  11. Overzicht (8) producties 1 t/m 5,a,b,c bij exploot van dagvaardiging

   Produktie 1 (10 bladen)
   Hele tekst is in interne file wfor0310 overgetypt.

  12. Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
   oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309
  13. Produktie 2 ( 28 bladen)
   Letterlijke print van twee teksten op Kritisch Podium Dewanand Interne links vermeld naar deze teksten.

  14. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

  15. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

  16. Produktie 3 ( 26 bladen)
   Letterlijke print van een tekst op Kritisch Podium Dewanand

   Interne links vermeld naar deze teksten.

  17. Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
  18. Produktie 4 ( 2 bladen)
   1 Scan eerste brief Houweling en Kars aan Dewanand, d.d. 19 februari 2007

  19. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 4: pickortgeding08_eerstebrief070219.jpg
  20. Produktie 5 (2 bladen)
   1 Scan uittreksel uit administratie Gemeente Delft, d.d. 22 februari 2007

  21. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5: pickortgeding09_uittreksel070222.jpg
  22. Produktie 5a ( 13 bladen)

   Prints uit discussie op Hindostaans forum www.kaise.nl,

   Totaal 12 bladen gescand.

  23. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding10_forumkaise.jpg
  24. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding11_forumkaise.jpg
  25. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding12_forumkaise.jpg
  26. 4. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding13_forumkaise.jpg
  27. 5. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding14_forumkaise.jpg
  28. 6. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding15_forumkaise.jpg
  29. 7. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding16_forumkaise.jpg
  30. 8. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding17_forumkaise.jpg
  31. 9. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding18_forumkaise.jpg
  32. 10. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding19_forumkaise.jpg
  33. 11. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding20_forumkaise.jpg
  34. 12. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding21_forumkaise.jpg
  35. Produktie 5b ( 4 bladen)
   3 Prints uit discussie op Belgisch Politieke forum www.forum.politics.be,

   Totaal 3 bladen gescand:

  36. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding22_forumpolitics.jpg
  37. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding23_forumpolitics.jpg
  38. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding24_forumpolitics.jpg
  39. Produktie 5c ( 2 bladen)
   1 Prints uit discussie op extreem rechts forum www.holland-hardcore.com,

   Totaal 1 blad gescand:

  40. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5c: pickortgeding25_holland_hardcore.jpg
  41. Overige links intern

  42. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  43. Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007
  44. Racisme van Hindoestanen. Schandalig

  Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 4.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved