Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

(letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0309
Offerdatum   7 mei 2007

Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 2.. Go to next Epage
 • Go to contents first page


 • (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife

  Registratiecode archief: wfor0309
  Overgetypt op datum 29 april 2007
  Copie Conform Origineel

  Hieronder volgt nu het hele exploot (letterlijk overgetypt ovb type en leesfouten) met alle producties (1 tot 5a,b,c) van de dagvaardiging in kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife, voor 25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag.

  Het hele exploot bevatte lekker 94 geprinte pagina's en was gewoon eenmaal geniet afgeleverd door een deurwaarder bij mij thuis op 27 april 2007 omstreeks 17 uur. Stom is nog wel dat deze hinderlijke deurwaarder bij mijn buren aanbelde om te informeren wie er echt naast hen woont.

  Het voorblad heb ik gescand, zie hieronder link.

 • (begin tekst exploot van dagvaardiging)

  L7001526

  Heden de zevenentwintigste april tweeduizendzeven, ten verzoeke van de STICHTING HINDULIFE, gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam aan de kiotoweg 701, 3047 BG, te dezer zake woonplaats kiezende te Dordrecht aan de Nieuwstraat nr. 31, ten kantore van HOUWELING EN KARS advocaten en procureurs, van welk kantoor mr. F.O. Ligeon-Merton als advocaat optreedt, voorts domicilie kiezende te Voorschoten aan de Van Beethovenlaan 69B, ten kantore van de advocaat en procureur mr. E. Kars, die ten deze tot procureur wordt gesteld en als zodanig zal optreden, voorts woonplaats kiezende te 's-Gravenhage aan de Prins Clauslaan nr. 60, ter griffie van de rechtbank aldaar,
  Heb ik,

  Krachtens mondelinge last van de edelachtbare heer/vrouwe Voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag;

  IN KORT GEDING GEDAGVAARD:

  WALDO DEWANAND XXX, wonende te Delft, aan het xxx, aldaar aan dat adres mijn exploot doende en afschrift dezes latende aan:

  Hem in persoon,

  OM:

  Op vrijdag vijfentwintig mei 2007 om 11.00 uur in persoon of vertegenwoordigd door een procureur te verschijnen ter terechtzitting van de edelachtbare heer/vrouwe Voorzieningenrechter van de rechtbank te Den Haag, alsdan en aldaar gehouden wordende in het gerechtsgebouw aan de Prins Clauslaan 60:

  MET AANZEGGING:

  Dat indien de gedaagde niet op de hiervoor vermelde of op een door de rechter eventueel nader te bepalen roldatum bij procureur in het geding verschijnt en, ten aanzien van hen de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, tegen de gedaagde verstek zal worden verleend en de hierna verwoorde eis zal worden toegewezen, tenzij deze de rechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt;

  Dat van gedaagde bij verschijning een griffierecht van euro 251,00 zal worden geheven, waarvan aan on- en minvermogenden vermindering kan worden verleend;

  TENEINDE:

  Alsdan aldaar namens mijn rekwirant als eiser te horen eisen en concluderen dat:

  1. Partijen hebben tot september 2004 een relatie met elkaar gehad waarbij gedaagde op vrijwillige basis een redactionele bijdrage leverde aan het internetmagazine dat door eiseres wordt gepubliceerd. Vanwege verschil van inzichten terzake de inhoud van de redactionele teksten aangeleverd door gedaagde is genoemde zakelijke relatie beëindigd;

  2. Op 13 september 2005 heeft gedaagde tegen eiseres een klacht ingediend bij de Commissie Gelijke Behandeling die deze ongegrond heeft verklaard (productie 1);

  Feiten:

  3. De zaak heeft betrekking op inbreuk of althans aantasting van eer en goede naam, dat wil zeggen, het via verscheidene media, waaronder internet, op structurele wijze verspreiden van beledigende uitingen c.q. pertinente onwaarheden inzake eiseres en haar bestuursleden. Voorts wordt door gedaagde daarmede onrechtmatig gehandeld;

  4. Eiseres is een stichting ter bevordering van informatievoorziening inzake de Hindustaanse gemeenschap in Nederland op onder meer de terreinen Lifestyle en entertainment. In dit verband exploiteert eiseres onder meer een internetmagazine en een hardcopy magazine. Op haar magazines is een redactiestatuut van toepassing, waarin onder meer is opgenomen dat het redactionele deel op het internetmagazine nimmer racistische, fascistische, discriminerende, kwetsende, opruiende en buitensluitende informatie zal bevatten;

  5. Gedurende de relatie tussen partijen heeft Dewanand gehandeld in strijd met het redactiestatuut en liet hij zich in het openbaar uit in beledigende en kwetsende zin jegens bestuursleden, overige vrijwilligers en religies, hetgeen eveneens is bevestigd in de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling in haar uitspraak van 21 april 2006, oordeel 2006-76 (productie 1);

  6. Ook na beëindiging van de relatie maakte Dewanand zich schuldig aan het verspreiden van beledigende uitingen en pertinente onwaarheden, doch hij richtte zich sindsdien met nadruk tegen eiseres en haar bestuursleden. In zijn email van 25 juli 2005 (punt 2.10 van productie 1) geeft Dewanand zelfs aan dat hij een 'wraakactie' tegen eiseres zal opstarten;

  7. Eiseres heeft moeten constateren dat Dewanand vanaf januari 2006 via zijn site: www.dewanand.nl, zich in beledigende en kwetsende zin uitlaat en daarbij niet schroomt om onwaarheden te verspreiden (productie 2). En, door te verwijzen naar de subsidieverstrekker van eiseres, met als doel eiseres eveneens financieel te treffen;

  8. Eiseres heeft voorts moeten constateren dat Dewanand vanaf 2006 ook via andere sites waaronder kaise.nl, www.forums.politics.be en www.holland-hardcore.com, zich in beledigende en kwetsende zin uitlaat en pertinente onwaarheden verspreidt (produktie 5);

  9. Eiseres heeft tegen Dewanand aangifte gedaan bij de politie vanwege smaad en laster waarna kort na de aangifte zijn website door zijn provider Active 24 'uit de lucht' is gehaald. Eiseres heeft evenwel moeten constateren dat Dewanand sinds kort via een andere site: www.dewanand.com zijn handelingen voortzet (productie 3). Op de aanmaning d.d. 19 februari 2007 (productie 4) wordt door Dewanand via laatstgenoemde site, niet inhoudelijk, gereageerd en wederom is het Dewanand er om te doen eiseres financieel en betrokken bestuursleden in persoon te treffen door een op onwaarheden beruste vermeende klacht gericht aan een subsidieverstrekker van eiseres, te publiceren en te verspreiden;

  Juridische grondslagen:

  Inbreuk recht op bescherming van eer en goede naam, onrechtmatig handelen:

  10. Eiseres wordt door de op onwaarheden en beledigingen gebaseerde publicaties van Dewanand moedwillig blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen. De publicaties worden niet onderbouwd door beschikbare feiten. Dewanand heeft geen enkel belang bij de verspreiding van dergelijke negatieve uitlatingen, anders dan eiseres moedwillig in een kwaad daglicht te brengen en haar financieel te treffen;

  11. Door aldus te handelen, zoals Dewanand doet, pleegt hij inbreuk op het recht op eer en goede naam van eiseres en aldus is er sprake van strijd met de in het maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid.;

  12. Dewanand is voorts uitdrukkelijk gewezen op de positie van eiseres binnen de Nederlandse samenleving en de schadelijke gevolgen van zijn publicaties. Die positie wordt immers willens en wetens door Dewanand's publicaties ondergraven en er is geen zicht op beëindiging daarvan. Zulks is, mede ook gelet op de omstandigheden die in deze dagvaardiging uiteengezet worden, (zeer) onrechtmatig jegens eiseres op grond van artikel 6:162 BW. Op grond van artikel 6:162 BW betaamt het immers niet om met behulp van inbreuken de exclusieve positie van Stichting Hindulife te ondermijnen;

  Nevenvorderingen:
  13. Dewanand is niet bereid tot inkeer. Eiseres heeft er groot en spoedeisend belang bij dat een snelle rectificatie kenbaar wordt gemaakt in het algemeen en in het bijzonder subsidieverstrekkers en aan (potentiële) lezers c.q. bezoekers (van de site) afnemers van eiseres;

  Schade:
  14. Eiseres lijdt schade door de onrechtmatige publicaties van Dewanand nu haar eer en goede naam wordt aangetast.


  15. Eiseres lijdt concrete schade doordat zij mogelijke subsidies, adverteerders en afnemers misloopt. Bovendien tast gedaagde de reputatie en geloofwaardigheid van eiseres, bestuursleden en redactieleden aan. Eiseres meent dan ook dat een voorschot op de schadevergoeding op zijn plaats is.

  Spoedeisend belang:

  16. Al het voorgaande leidt ertoe dat eiseres een groot en spoedeisend belang heeft bij de navolgende vorderingen, temeer nu gedaagde ondanks aanmaningen niet bereid is de inbreuk en het onrechtmatig handelen te staken en een snelrechtelijk oordeel verder optredende schade kan voorkomen. Eiseres voegt er aan toe dat Dewanand juist actiever is geworden met de publicaties.

  Bevoegdheid:

  17. De voorzieningenrechter van de rechtbank 's-Gravenhage is bevoegd van dit geschil kennis te nemen, nu gedaagde woonachtig is in het arrondissement 's-Gravenhage;

  MITSDIEN:

  Het de voorzieningenrechter van rechtbank te 's-Gravenhage behage bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, op de minuut en op alle dagen en uren:

  1. Gedaagde met onmiddellijke ingang te verbieden inbreuk te maken op het recht op bescherming van eer en goede naam van eiseres, in het bijzonder gedaagde te verbieden de publicaties betreffende eiseres en haar bestuurs- en redactieleden te publiceren of anderszins te verspreiden en/of openbaar te maken in Nederland;

  2. Gedaagde met onmiddellijke ingang te verbieden het onrechtmatig handelen, als ten processe bedoeld, jegens eiseres te staken, waaronder het verspreiden van publicaties betreffende eiseres en haar bestuurs- en redactieleden te publiceren of anderszins te verspreiden en/of openbaar te maken;

  3. Gedaagde te gebieden, binnen 48 uur na betekening van het ten deze te wijzen vonnis, aan alle door hem gebruikte media en door publicatie in de landelijke (dag) bladen de navolgende rectificatie te sturen, zulks in normaal en goed leesbaar lettertype, duidelijk afkomstig van gedaagde en zonder verdere toevoegingen:

  ---------------------------

  'Geachte heer, mevrouw,

  Recentelijk heb ik aan u mededelingen gedaan betreffende de Stichting Hindulife, haar bestuursleden, haar organisatiestructuur en haar werkwijze.

  De voorzieningenrechter te 's-Gravenhage heeft op (datum vonnis) vastgesteld dat het publiceren over opgemelde Stichting inbreuk oplevert op het recht op bescherming van de eer en goede naam van de Stichting Hindulife en derhalve onrechtmatig is.

  Tenslotte kan ik u berichten dat de eerdere publicaties niet zijn gebaseerd op juiste feiten.

  Hoogachtend,

  Waldo Dewanand

  ---------------------------

  Te bepalen dat gedaagde een onmiddellijk opeisbare dwangsom zal verbeuren van euro 1000,- per keer van het verspreiden van een enkel bericht per dag dat gedaagde met volledige of tijdige naleving van een der hiervoor genoemde geboden of verboden in gebreke is;

  4. Gedaagde te gebieden om binnen 7 dagen na betekening van het ten deze te wijzen vonnis aan eiseres te betalen een voorschot op schade, dan wel vergoeding van schade, ten bedrage van euro 5000,-;

  5. Althans zodanige voorzieningen te treffen als de voorzieningenrechter passend zal achten;

  6. Gedaagde te veroordelen in de kosten van het geding;

  De kosten dezes zijn voor mij, deurwaarder, euro

  Zie scan hieronder laatste blad exploot dagvaardiging met ondertekening.

  File:


  (einde tekst exploot van dagvaardiging, 7 bladen)

  ***


  Intern links list Kortgeding Hindulife tegen Dewanand 25 mei 2007
  1. Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
  2. (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)
  3. Hieronder het hele exploot dagvaardiging gescand in onderstaande zeven bestanden.

  4. 1. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding01_voorblad.jpg
  5. 2. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding02_blad2.jpg
  6. 3. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding03_blad3.jpg
  7. 4. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding04_blad4.jpg
  8. 5. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding05_blad5.jpg
  9. 6. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding06_blad6.jpg
  10. 7. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding07_blad7.jpg
  11. Overzicht (8) producties 1 t/m 5,a,b,c bij exploot van dagvaardiging

   Produktie 1 (10 bladen)
   Hele tekst is in interne file wfor0310 overgetypt.

  12. Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
   oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309
  13. Produktie 2 ( 28 bladen)
   Letterlijke print van twee teksten op Kritisch Podium Dewanand Interne links vermeld naar deze teksten.

  14. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

  15. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

  16. Produktie 3 ( 26 bladen)
   Letterlijke print van een tekst op Kritisch Podium Dewanand

   Interne links vermeld naar deze teksten.

  17. Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
  18. Produktie 4 ( 2 bladen)
   1 Scan eerste brief Houweling en Kars aan Dewanand, d.d. 19 februari 2007

  19. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 4: pickortgeding08_eerstebrief070219.jpg
  20. Produktie 5 (2 bladen)
   1 Scan uittreksel uit administratie Gemeente Delft, d.d. 22 februari 2007

  21. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5: pickortgeding09_uittreksel070222.jpg
  22. Produktie 5a ( 13 bladen)

   Prints uit discussie op Hindostaans forum www.kaise.nl,

   Totaal 12 bladen gescand.

  23. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding10_forumkaise.jpg
  24. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding11_forumkaise.jpg
  25. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding12_forumkaise.jpg
  26. 4. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding13_forumkaise.jpg
  27. 5. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding14_forumkaise.jpg
  28. 6. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding15_forumkaise.jpg
  29. 7. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding16_forumkaise.jpg
  30. 8. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding17_forumkaise.jpg
  31. 9. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding18_forumkaise.jpg
  32. 10. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding19_forumkaise.jpg
  33. 11. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding20_forumkaise.jpg
  34. 12. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding21_forumkaise.jpg
  35. Produktie 5b ( 4 bladen)
   3 Prints uit discussie op Belgisch Politieke forum www.forum.politics.be,

   Totaal 3 bladen gescand:

  36. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding22_forumpolitics.jpg
  37. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding23_forumpolitics.jpg
  38. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding24_forumpolitics.jpg
  39. Produktie 5c ( 2 bladen)
   1 Prints uit discussie op extreem rechts forum www.holland-hardcore.com,

   Totaal 1 blad gescand:

  40. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5c: pickortgeding25_holland_hardcore.jpg
  41. Overige links intern

  42. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  43. Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007
  44. Racisme van Hindoestanen. Schandalig

  Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 2.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved