Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor0310
Offerdatum   7 mei 2007

Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 3.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309

  Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife, oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006.


  AANGETEKEND
  Stichting Hindulife
  T.a.v. de heer A. Sewnarain
  Postbus 37002
  3005 LA Rotterdam

  Onderwerp: Toezending oordeel 2006-76
  Uw Kenmerk: BR-CGB161005_01
  Ons kenmerk: CGB 2005-0478 SH

  Datum: 21 april 2006

  Geachte heer Sewnarain,

  Hierbij ontvangt u het oordeel dat de Commissie Gelijke Behandeling heeft uitgesproken op verzoek van de heer Waldo Dewanand.

  De Commissie komt in dit oordeel tot de conclusie dat u niet in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving handelt.

  Tevens komt de Commissie tot de conclusie dat het verzoek voor zover betrekking hebbend op de grond ras kennelijk ongegrond is.

  Hoogachtend,

  w.g.

  CGB Commissie Gelijke Behandeling
  Mr. S.B. Hester
  Secretaris

  Bijlage: Oordeel 2006-76


  Ik verzoek u bij correspondentie altijd het bovengenoemde kenmerk te vermelden. Voor informatie over deze brief kunt u ons bereiken op telefoonnummer 030-8883888

  Bijlage 1

  CGB Commissie Gelijke Behandeling

  OORDEEL 2006-76

  Dossiernummer: 2005-0478

  Op het verzoek van 13 september 2005 van
  Waldo Dewanand
  Wonende te Delft, verzoeker
  Niet verschenen

  Tegen

  Stichting Hindulife
  Gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, verweerster
  Vertegenwoordigd door A. Sewnarain en vergezeld van drs. S. Sewnarain, hoofdredacteur

  [Oordeel 2006-76. Vervolgvel: 1]

  1. Procesverloop

  1.1. Verzoeker heeft de Commissie Gelijke Behandeling, hierna: de Commissie, verzocht te oordelen dat verweerster (verboden) onderscheid heeft gemaakt op grond van ras en/of politieke gezindheid door geen artikelen (meer) van hem te publiceren in 'Hindulife Magazine', het (internet) magazine van verweerster, hierna: het internetmagazine.

  Tevens heeft verzoeker de Commissie verzocht te oordelen dat verweerster (verboden) onderscheid heeft gemaakt op grond van ras en/of politieke gezindheid door reacties van hem van het internetmagazine te verwijderen en vanaf april 2005 het IP-nummer van zijn computer te blokkeren, waardoor hij vanaf deze computer, geen toegang (meer) heeft tot het internetmagazine.

  1.2. De Commissie heeft verzoeker om aanvullende informatie gevraagd die op 27 oktober 2005 is ontvangen.

  1.3. Verweerster heeft de stellingen van verzoekster gemotiveerd betwist bij brief, ontvangen bij de Commissie op 27 oktober 2005. Verweerster heeft op verzoek van de Commissie aanvullende informatie verstrekt op 19 januari 2006. Verzoeker heeft bij schrijven van 20 januari 2005 aanvullende inlichtingen ingebracht.

  1.4. Op de zitting op 31 januari 2006 heeft verweerster haar standpunten mondeling toegelicht. Verzoeker is niet verschenen.

  2. Feiten

  2.1. Verzoeker is naar eigen zeggen "Hindoeschrijver".

  2.2. Verweerster is een stichting die zich ten doel stelt om Hindoestanen in Nederland, dan wel een ieder die geïnteresseerd is in de Hindoestaanse gemeenschap, te voorzien van informatie over de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland onder meer de terreinen lifestyle en entertainment. Om haar doelstelling te bereiken gebruikt verweerster onder meer het internetmagazine. Daarnaast heeft verweerster een discussieforum op haar website. Op het internetmagazine is een redactiestatuut van toepassing. Hierin is opgenomen dat het redactionele deel op het internetmagazine nimmer racistische, fascistische, discriminerende, kwetsende, opruiende en buitensluitende informatie zal bevatten.

  2.3. Personen kunnen inloggen op het internetmagazine en vervolgens opmerkingen/ reacties plaatsen bij gepubliceerde artikelen. Tevens kunnen zij deelnemen aan (daarop volgende) discussies via het internetmagazine. Dit staat los van het discussieforum op de website, waar bezoekers (ook) kunnen discussiëren.


  [Oordeel: 2006-76, Vervolgvel: 2]

  2.4. Ten tijde van onderhavig geschil stond bij het internetmagazine van verweerster vermeld: "Alle oproepen worden geplaatst mits deze geen opruiend, kwetsend of beledigend karakter hebben".

  2.5. In januari 2004 zijn verzoeker en verweerster tot afspraken gekomen omtrent het leveren van een redactionele bijdrage door verzoeker aan de categorie 'lifestyle' op het internetmagazine. Onder lifestyle vallen de volgende vaste onderdelen: de medische rubriek, de restaurantrecensie en de Hindoestaanse lifestyle rubriek.

  2.6. Verweerster heeft vanaf januari 2004 meerdere artikelen van verzoeker gepubliceerd voor het onderdeel lifestyle, waaronder een serie artikelen over de liefde. Verzoeker heeft daarnaast op het internetmagazine opmerkingen/reacties geplaatst bij andere gepubliceerde artikelen en deelgenomen aan daarop volgende discussies.

  2.7. De hoofdredacteur van verweerster heeft een e-mail (datum niet bekend) aan verzoeker gestuurd waarin onder meer staat:

  "Ik begin direct met minder nieuws, wij krijgen klachten binnen over jouw uitlatingen op onze site, deze worden 'racistisch' genoemd. [...] Wat ik je wil vragen is beter op te letten op je uitspraken en deze politiek correct te formuleren. Wij willen je graag steunen en helpen je schrijflust te kunnen uiten, echter wil je van jouw vermeende 'racistische'imago af dan moet je kritisch naar jezelf gaan kijken en nagaan of je dat wel wilt en uiteraard of je dat wel kunt! Je noemt jezelf ex-moslimhater, ben je dat nog steeds of kunnen we de ex weglaten? Op het (internetmagazine) is er zeker ruimte voor kritische artikelen en discussies daarover echter niet vanuit een racistische motief [...]"

  2.8. Op 10 september 2004 heeft de voorzitter van verweerster aan verzoeker de volgende e-mail verstuurd:

  "Je reactie per e-mail bevalt me wederom niet. Vanuit (verweerster) beëindig ik dan ook per direct onze samenwerking. Meerdere malen per e-mail en gisteren persoonlijk heb ik geprobeerd je tot 'verstand' te brengen helaas is dit niet gelukt. Als ons gesprek gisteren niet heeft geresulteerd in een andere instelling van jouw zijde dan is verdere inspanning voor beide partijen verloren tijd. Je committeert je aan ons statuut omdat het moet, niet om je het wil en dat is niet de bedoeling, als je je niet kunt vinden in onze visie maar ons wel gebruikt om een medium naar de hindoestaanse gemeenschap te hebben dan ben je bij ons aan het verkeerde adres. Veel succes in je schrijfcarrière als officiële Hindoeschrijver! Voor een eventuele toelichting kun je contact met me opnemen."

  2.9. Vanaf januari 2005 heeft de moderator van verweerster de reacties van verzoeker op het internetmagazine zo veel mogelijk gescreend en de artikelen die naar verweersters oordeel opruiend, discriminerend en/of kwetsend waren verwijderd. Verweerster heeft onderstaande reacties overgelegd die verzoeker heeft geplaatst op het internetmagazine en die al enigste bewaard zijn gebleven. Verzoeker heeft op 7 augustus 2004 de volgende reactie geplaatst:

  "Hee Bakra (toevoeging Commissie: Bakra betekent 'blanke Nederlander') heb je niet het gevoel dat je geassimileerd wordt door Hindoestanen? Schrijf eens een brief naar de minister en leg hem uit dat blanken nu moeten integreren in de Hindoecultuur in dit land. Wij Hindoes zijn ver in de meerderheid. Jullie blanke Nederlanders zijn maar 13 miljoen zielen, en wij zijn een volk van 1 miljard, dus jullie moeten ons likken vind ik en zo moeten boeten voor je historische zonden. Denk maar eens aan de slavernij van 400 jaar. Dat is waar jullie nu voor moeten boeten."

  [Oordeel: 2006-76, Vervolgvel: 3]

  De andere reactie heeft verzoeker geplaatst op het internetmagazine op 1 september 2004: "[...] Komisch dat ik vorige week een blanke Nederlander tegenkwam die roti kan maken. Echt ongelooflijk zeg. Eigenlijk moet dit verboden worden, want de blanke mag onze cultuur niet stelen. Hij moet daarvoor eerst belasting betalen en dan pas alles van ons overnemen. Wij moeten op dit punt duidelijk zijn tegen elke blanke, want onze trots en eer zijn belangrijk. Vergeet niet dat Nederland een bittere kastenmaatschappij is, waarin niet-blanken verdoemd zijn tot lagere posities."

  2.10. Vanaf eind april 2005 heeft verweerster de IP-code van verzoekers computer geblokkeerd voor wat betreft het internetmagazine.
  Als gevolg hiervan heeft verzoeker vanaf zijn computer geen toegang (meer) tot het internetmagazine van verweerster, maar nog wel tot het algemene gedeelte van de website van verweerster en het discussieforum. Naar aanleiding hiervan heeft verzoeker op 24 juli 2005 een e-mail gestuurd naar de redactie van het internetmagazine waarin hij onder meer het volgende schrijft: "Jullie hebben een grote fout gemaakt door mijn ip-nummers volledig te blokkeren. Het bewijst alleen hoe achterlijk jullie koelies zijn. Er komt nu een wraakactie van mij tegen (verweerster). Alle partners van (verweerster) krijgen informatie over jullie oplichterspraktijken. Hindoestanen worden totaal vernietigd en gedeporteerd uit Nederland als wij de macht krijgen. Achterlijk stelletje koelielanders."

  3. Beoordeling van het verzoek

  3.1. In geding is of verweerster jegens verzoeker (verboden) onderscheid op grond van ras en/of politieke gezindheid heeft gemaakt door (a) in september 2004 de samenwerking met verzoeker te beëindigen voor wat betreft het aanleveren en publiceren van verzoekers redactionele bijdragen aan het internetmagazine , (b) vanaf januari 2005 de reacties van verzoeker op het internetmagazine te screenen en de opmerkingen die verweerster opruiend, kwetsend of beledigend achtte, te verwijderen en (c) vanaf april 2005 het IP-nummer van verzoekers computer te blokkeren, waardoor verzoeker vanaf zijn computer geen toegang meer heeft tot het internetmagazine van verweerster.

  3.2. In artikel 7, eerste lid, onderdeel c, van de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB), in samenhang met artikel 1 AWGB, is bepaald dat onderscheid op grond van ras en politieke gezindheid is verboden bij het verlenen van (de toegang tot) een dienst indien dit geschiedt door onder meer een instelling die werkzaam is op het gebied van welzijn en/of cultuur.

  3.3. Verweerster verleent als instelling op het gebied van cultuur aan personen toegang tot een dienst, te weten het internetmagazine. Zij verleent een dienst onder meer door redactionele bijdragen te publiceren op haar internetmagazine, waarbij bezoekers opmerkingen kunnen plaatsen en vervolgens kunnen deelnemen aan daaropvolgende discussies.


  [Oordeel: 2006-76, Vervolgvel: 4]

  3.4. De Commissie stelt vast dat de activiteiten van verweerster vallen onder de reikwijdte van artikel 7 AWGB. Bij het niet langer verlenen van (de toegang tot) deze diensten aan verzoeker is verweerster dan ook gebonden aan het genoemde verbod van onderscheid.

  Onderscheid op grond van politieke gezindheid

  3.5. Onder politiek gezindheid wordt verstaan een politieke overtuiging die, zoals blijkt uit de parlementaire behandeling van de AWGB en de Grondwet, kan worden afgeleid uit uitingen, lidmaatschappen en andere gegevens (zie: Kamerstukken II 1991-1992, 22 014, nr 5, p. 71 en Kamerstukken II 1976-1977, 13872, nr. 7, p. 19)

  3.6. Verzoeker beschouwt zichzelf als Hindoe fundamentalist en is in dat verband lid van Nieuw Rechts. Hij wordt naar eigen zeggen geboycot door verweerster vanwege zijn politieke gezindheid. Verweerster stelt dat de redenen waarom zij verzoeker niet langer (de toegang tot) haar diensten verleent louter zijn gelegen in het beledigende en kwetsende karakter van verzoekers uitlatingen en in de omstandigheid dat verzoeker zich niet committeerde aan het redactiestatuut. Dit had, aldus verweerster, niets van doen met verzoekers politieke gezindheid, met welke gezindheid verweerster van meet af aan bekend was.

  3.7. Onvoldoende weersproken staat vast dat verzoeker een bekend persoon is binnen de Hindoestaanse gemeenschap mede omdat hij in 2002 is veroordeeld voor een strafbaar feit. Vaststaat ook dat hij ruime bekendheid geeft aan zijn politieke denkbeelden, onder meer op zijn eigen website. Verweerster was van een en ander ten tijde van het aangaan van de samenwerking met verzoeker op de hoogte. Zij wenste verzoeker een nieuwe kans te geven door hem in de gelegenheid te stellen een serie artikelen over het thema liefde te publiceren in het kader van de rubriek lifestyle op het internetmagazine.

  3.8. In de eerste periode hebben partijen naar tevredenheid samen gewerkt. Na drie maanden zijn tussen verzoeker en verweerster problemen ontstaan. Verweerster stelt dat verzoeker zich niet aan het redactiestatuut hield en beledigende en kwetsende reacties plaatste bij artikelen (van collega redacteuren) op het internetmagazine. Verweerster heeft hierover meerdere klachten ontvangen, waarover zij verzoeker heeft aangesproken, onder meer in de in 2.7 aangehaalde e-mail. Verzoeker heeft evenwel zijn uitingen niet aangepast. Bovendien trad verzoeker, zonder toestemming van verweerster, in het openbaar op namens verweerster, waarbij hij zich beledigend en kwetsend uitliet. Gelet hierop heeft verweerster in september 2004 de samenwerking met verzoeker beëindigd, vanaf januari 2005 de reacties van verzoeker op het internetmagazine laten screenen en beledigende reacties van verzoeker verwijderd en vanaf april 2005 het IP-nummer van verzoekers computer laten blokkeren, waardoor verzoeker vanaf zijn computer geen toegang meer had tot het internetmagazine van verweerster.

  3.9. Verweerster heeft twee reacties overlegd die verzoeker in 2004 had geplaatst op het internetmagazine, zoals opgenomen onder 2.9.


  [Oordeel: 2006-76, Vervolgvel: 5]

  3.10. De Commissie stelt vast dat uit de twee reacties van verzoeker een grimmige en kwetsende toon spreekt en dat verzoeker zich beledigend uitlaat over blanken en Hindoestanen. Buiten kijf is dat dit in strijd is met het redactiestatuut, waarin is bepaald dat het redactionele deel op het internetmagazine nimmer racistische, fascistische, discriminerende, kwetsende, opruiende en buitensluitende informatie zal bevatten.

  3.11. Het is de Commissie gebleken dat verweerster verzoeker verschillende kansen heeft geboden zijn uitlatingen aan te passen en in de toekomst achterwege te laten, welke kansen verzoeker evenwel voorbij heeft laten gaan. Duidelijk is dat het verweerster ging om het kwetsende en beledigende karakter van verzoekers uitlatingen en niet om zijn politieke gezindheid. Met deze gezindheid was verweerster immers van meet af aan bekend en vormde geen beletsel de samenwerking aan te gaan. Het moet er dan ook op worden gehouden dat verzoekers politieke gezindheid geen rol heeft gespeeld bij het beëindigen van de samenwerking met verzoeker, het screenen van diens reacties in het internetmagazine, het desnodig verwijderen ervan en tot slot het laten blokkeren van het IP-nummer van verzoekers computer.

  3.12. Voorgaande overwegingen leiden tot het oordeel dat verweerster jegens verzoeker geen onderscheid heeft gemaakt op grond van zijn politieke gezindheid door de redactionele samenwerking met verzoeker te beëindigen, verzoekers reacties op het internetmagazine te screenen en te verwijderen en uiteindelijk het IP-nummer van verzoekers computer te blokkeren.

  Onderscheid op grond van ras

  3.13. Verzoeker heeft gesteld dat het handelen van verweerster niet alleen is ingegeven door zijn politieke gezindheid, maar ook door de Chamarkaste waartoe hij naar eigen zeggen, op grond van de Hindoestaanse kastewetten, behoort. De bestuursleden van verweerster en de redactieleden van het internetmagazine zouden tot een hogere kaste behoren. Verzoeker is van mening dat verweerster in verband hiermee jegens hem onderscheid op grond van ras heeft gemaakt.

  3.14. Verzoeker heeft in dit verband stukken van algemene aard ingebracht waarvan hij zelf de auteur is. Hij stelt wel dat verzoekster een kastenhiërarchie hanteert, maar blijft hierbij steken in verwijten. Verzoekers klacht mist op dit onderdeel dan ook ieder feitelijk karakter.

  3.15. De Commissie komt dan ook niet toe aan een nader onderzoek in deze en oordeelt dat het verzoek op dit punt kennelijk ongegrond is.


  [Oordeel: 2006-76, Vervolgvel: 6]

  4. Oordeel

  De Commissie Gelijke Behandeling spreekt als haar oordeel uit dat Stichting Hindulife jegens Waldo Dewanand geen onderscheid heeft gemaakt op grond van politieke gezindheid door

  (a) in september 2004 de samenwerking met verzoeker te beëindigen voor wat betreft het aanleveren en publiceren van verzoekers redactionele bijdragen aan het internetmagazine,

  (b) vanaf januari 2005 alle reacties van verzoeker op het internetmagazine te screenen en de opmerkingen die verweerster opruiend, kwetsend of beledigend achtte, te verwijderen en

  (c) vanaf april 2005 het IP-nummer van verzoekers computer te blokkeren, waardoor verzoeker vanaf zijn computer geen toegang meer heeft tot het internetmagazine van verweerster.

  De Commissie Gelijke Behandeling spreekt tevens haar oordeel uit dat het verzoek van Waldo Dewanand voor zover betrekking hebbend op de grond van ras kennelijk ongegrond is.

  Aldus gegeven te Utrecht op 21 april 2006 door mr. A.G. Castermans, voorzitter mr. Ch.M. van der Bas en mr. Dr. H.K. Fernandes Mendes, leden van de Commissie Gelijke Behandeling, in tegenwoordigheid van mr. S.B. Hester, secretaris.

  w.g.
  mr. A.G. Castermans

  w.g.
  mr. S.B. Hester

  Commissie Gelijke Behandeling

  [Oordeel: 2006-76, Vervolgvel: 7]

  Oordeel 2006-76

  Dossiernummer: 2005-0478

  Samenvatting

  Exploitant van internetmagazine heeft geen onderscheid gemaakt op grond van politieke gezindheid of ras jegens auteur door de samenwerking te verbreken en door de auteur geen toegang meer te verlenen tot een internetmagazine.

  Exploitant van internetmagazine heeft de samenwerking met auteur beëindigd omdat de auteur zich niet hield aan het redactiestatuut. Tevens heeft de exploitant reacties van de auteur op het internetmagazine gescreend en beledigende reacties verwijderd en tenslotte het IP-nummer van zijn computer geblokkeerd, waardoor de auteur vanaf zijn computer geen toegang meer heeft tot het internetmagazine.

  Buiten kijf is dat de auteur in strijd heeft gehandeld met het redactiestatuut. De exploitant heeft de auteur kansen geboden zijn uitlatingen aan te passen, welke kansen de auteur voorbij heeft laten gaan. Duidelijk is dat het de exploitant alleen te doen was om het kwetsende en beledigende karakter van de uitlatingen van de auteur en dat zijn politieke gezindheid hierbij geen rol heeft gespeeld. Er is dan ook geen sprake van onderscheid op grond van politieke gezindheid. De auteur heeft tevens gesteld dat het handelen van de exploitant verband heeft gehouden met zijn kaste en dus met zijn ras. De klacht mist op dit onderdeel evenwel een feitelijk karakter. De auteur blijft steken in verwijten. De Commissie komt dan ook niet toe aan een nader onderzoek in deze en oordeelt dat het verzoek op dit punt kennelijk ongegrond is.

  Geen onderscheid.

  Commissie Gelijke Behandeling
  Kleinesingel 1-3
  Postbus 16001
  3500 DA Utrecht
  Telefoon 030 883888
  Fax 030 888383
  Email info@cgb.nl
  Website www.cgb.nl

  (einde teksten uit Produktie 1)

  ***


  Intern links list Kortgeding Hindulife tegen Dewanand 25 mei 2007
  1. Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
  2. (letterlijk) Exploot dagvaardiging kortgeding tegen Dewanand door Stichting Hindulife
   (25 mei 2007 om 11 uur, Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 te Den Haag)
  3. Hieronder het hele exploot dagvaardiging gescand in onderstaande zeven bestanden.

  4. 1. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding01_voorblad.jpg
  5. 2. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding02_blad2.jpg
  6. 3. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding03_blad3.jpg
  7. 4. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding04_blad4.jpg
  8. 5. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding05_blad5.jpg
  9. 6. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding06_blad6.jpg
  10. 7. Scan Exploot kortgeding: pickortgeding07_blad7.jpg
  11. Overzicht (8) producties 1 t/m 5,a,b,c bij exploot van dagvaardiging

   Produktie 1 (10 bladen)
   Hele tekst is in interne file wfor0310 overgetypt.

  12. Besluit Commissie Gelijke Behandeling inzake discriminatie door Stichting Hindulife,
   oordeel 2006-76, d.d. 21 april 2006. Produktie 1 bij exploot dagvaardiging doc wfor0309
  13. Produktie 2 ( 28 bladen)
   Letterlijke print van twee teksten op Kritisch Podium Dewanand Interne links vermeld naar deze teksten.

  14. Bewijs Hindulife is een kasteorganisatie

  15. Autochtonen, allochtonen en Hindoelanders

  16. Produktie 3 ( 26 bladen)
   Letterlijke print van een tekst op Kritisch Podium Dewanand

   Interne links vermeld naar deze teksten.

  17. Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
  18. Produktie 4 ( 2 bladen)
   1 Scan eerste brief Houweling en Kars aan Dewanand, d.d. 19 februari 2007

  19. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 4: pickortgeding08_eerstebrief070219.jpg
  20. Produktie 5 (2 bladen)
   1 Scan uittreksel uit administratie Gemeente Delft, d.d. 22 februari 2007

  21. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5: pickortgeding09_uittreksel070222.jpg
  22. Produktie 5a ( 13 bladen)

   Prints uit discussie op Hindostaans forum www.kaise.nl,

   Totaal 12 bladen gescand.

  23. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding10_forumkaise.jpg
  24. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding11_forumkaise.jpg
  25. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding12_forumkaise.jpg
  26. 4. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding13_forumkaise.jpg
  27. 5. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding14_forumkaise.jpg
  28. 6. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding15_forumkaise.jpg
  29. 7. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding16_forumkaise.jpg
  30. 8. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding17_forumkaise.jpg
  31. 9. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding18_forumkaise.jpg
  32. 10. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding19_forumkaise.jpg
  33. 11. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding20_forumkaise.jpg
  34. 12. Scan Exploot kortgeding, Productie 5a: pickortgeding21_forumkaise.jpg
  35. Produktie 5b ( 4 bladen)
   3 Prints uit discussie op Belgisch Politieke forum www.forum.politics.be,

   Totaal 3 bladen gescand:

  36. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding22_forumpolitics.jpg
  37. 2. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding23_forumpolitics.jpg
  38. 3. Scan Exploot kortgeding, Productie 5b: pickortgeding24_forumpolitics.jpg
  39. Produktie 5c ( 2 bladen)
   1 Prints uit discussie op extreem rechts forum www.holland-hardcore.com,

   Totaal 1 blad gescand:

  40. 1. Scan Exploot kortgeding, Productie 5c: pickortgeding25_holland_hardcore.jpg
  41. Overige links intern

  42. Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
  43. Oude domein (www.dewanand.nl) afgesloten door Active 24 op 15 maart 2007
  44. Racisme van Hindoestanen. Schandalig

  Go to previous Epage ..Kortgeding Epage = 3.. Go to next Epage
 • Go to contents first page

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved