Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Politiek

WEBpublication EBOEK / EPAGE 3 of 5

Deel 3, Geheim rapport Nieuw Rechts.

27 Exacte definities.

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1095
Offerdatum   13 juli 2005
Go to previous Epage ... Go to next Epage

Inhoud
0. Noot vooraf
1. Ingenieurs denken exact
2. Definitie fascisme ('fascism')
3. Extreemrechts ('right wing extremism')
4. Nazisme ('nazism')
5. Nationalisme ('nationalism')
6. Ultranationalisme ('ultra nationalism')
7. Islamisme ('islamism')
8. Kolonialisme ('colonialism')
9. Links-extremisme ('leftist extremism')
10. Racisme ('racism')
11. Genicisme ('genicism')
12. Afro-fascisme en fascistische negers ('Afro-fascism')
13. Het Chinees ultrafascisme ('Chinese ultra fascism')
14. Arabisch/Islamitisch fascisme ('Arabic/ islamic fascism')
15. Turks fascisme ('Turkish fascism')
16. Islamitisch terrorisme ('islamic terrorism')
17. Zionisme ('zionism')
18. Het aloude kastenstelsel ('caste system')
19. Pluspunten van het Indiase kastenstelsel:
20. Genetische homogeniteit ('genetic homogenity')
21. Anti-islam (haram)
22. Feminisme ('feminism')
23. Hindoe fundamentalisme ('Hindu fundamentalism')
24. Enkele fundamentele kenmerken van de Hindoe fundamentalist zijn:
25. Allahtoon
26. Cybertoob
27. Dewanisme ('Dewanism')


0. Noot vooraf
De inhoud van dit rapport is strikt geheim en mag niet gelezen worden door de Antifa, Kafka, AIVD en het Ministerie van Justitie, mits er een leesdonatie van minstens 10.000 euro gedaan wordt ten bate van de kas van Nieuw Rechts. De linkse landverraders zijn dus gewaarschuwd.

1. Ingenieurs denken exact
Een ingenieur leert om elk begrip exact te definiëren, omdat vaagheid en onduidelijkheid het onmogelijk maken om een probleem (mathematisch) op te lossen. Echte wiskundigen geloven in het axioma: 'Als een probleem exact gedefinieerd is, dan is het eigenlijk al opgelost' (ref. lit. Dr. J.H.J. Almering e.a., Analyse, Delftse Uitgevers Maatschappij b.v., 5e druk 1986.). Als een ingenieur faalt, doordat bijvoorbeeld hsijn brug of balkon instort wegens een ontwerpfoutje, dan kan hsij aansprakelijk gesteld worden en voor vele jaren de bak indraaien. Juist hierom zal elke ingenieur, die gestudeerd heeft aan de Technische Universiteit Delft (TUD, kennisstad Delft) dubbel oppassen om vage termen te gebruiken in een officiële of wetenschappelijke tekst en elke genoemde term zo exact mogelijk definiëren.

Om radicaal af te rekenen met de vaagheid en willekeur in de media, politiek en sociopolitieke wetenschappen zal ik proberen om bepaalde omstreden termen, die direct of indirect gerelateerd worden aan Nieuw Rechts zo exact mogelijk te omschrijven.

2. Definitie fascisme ('fascism')
Om het begrip fascisme goed te begrijpen, moet het eerst exact gedefinieerd worden. Mijn persoonlijke definities volgen hierna.

Fascistisch individu: een wezen, al of niet mens of behept met intelligentie, die in wezen akkoord gaat met gewelddadige, bloedige en militaristische oplossingen voor alles, al of niet menselijk van karakter, wat als vijand beschouwd wordt, volgens de eigen individuele verdelingstheorie, al of niet religieus of sacralistisch. De wens om de zelf gedefinieerde vijanden of onpersoonlijke haatobjecten met bloedig geweld te vernietigen, wordt hierbij regelmatig in onderbewuste dromen, fantasieën en gedachtespelletjes beleefd of herbeleefd. In wezen moeten het onderbewuste en het afgeschermd innerlijk (masker) deze denkbeelden geïnternaliseerd hebben, om het wezen als een fascistisch individu te beschouwen, waarbij het vaak onduidelijk is of zo iemand geestelijk gezond is, want hsij kan voor de buitenwereld een normaal leven leiden, als standaardburger.

Fascistische organisatie: een organisatie of (informeel) samenwerkingsverbond, al of niet bestaande uit intelligente wezens, die grotendeels bestaat uit fascistische individuen en die in georganiseerd verband ernaar streven om de onderbewuste en geïnternaliseerde idealen van de deelnemers of leiders uit te voeren, meestal in het diepste geheim en met gebruik van alle beschikbare middelen en wapens.

Fascistische ideologie: een theorie, al of niet abstract, religieus, politiek, sacralistisch of anderszins in de ruimste zin des woord, waarin een duidelijk gedefinieerde haatdoctrine voorkomt, welke direct of indirect kan aanzetten tot fascistische (onderbewuste) handelingen, acties, bewuste of onderbewuste gedachtepatronen. Om met honderd procent zekerheid te toetsen of een ideologie, verdelingsfilosofie of doctrine een fascistisch element, geurtje of tintje heeft, moet onderzocht worden of er genetische correlaties of dwarsverbanden bestaan in de denkwereld van de erbij betrokken individuen. Hierbij geldt dan het axioma: als een ras of wezens met een definieerbare genetische constitutie met name genoemd worden in de betreffende verdelingstheorie, dan zit er hoe dan ook een fascistisch geurtje aan.
Hoofdkenmerk van een fascistische verdelingstheorie is dat gewetenloos geestelijk en stoffelijk geweld (vb. moorden, verkrachten, slachten, vergassen, enz.) gerechtvaardigd wordt en vaak openlijk gestimuleerd wordt, vaak geheel ondergronds.

Er zijn vele termen in omloop, die iets te maken hebben met fascistische ideologieën. Nu zal ik proberen om elke term zo exact mogelijk te definiëren.

3. Extreemrechts ('right wing extremism')
Dit begrip is vrijwel direct gekoppeld aan het fascisme van 'blanke' volkeren, volgens de algemeen aanvaarde opvattingen. Elke 'blanke' die akkoord gaat met fascistische oplossingen is automatisch extreemrechts volgens deze maatschappelijke norm. Deze term kan dus nooit gebruikt worden om een niet-blanke te categoriseren, zelfs als hsij bewijsbaar fascistisch denkt en handelt.

4. Nazisme ('nazism')
Het nazisme is in feite het fascisme volgens de idealen van Adolf Hitler, welke vrij exact uiteengezet zijn in zijn beroemde boek: 'Mein Kampf'. Een nazist zal vrijwel altijd een haat voelen tegen Joden (antisemitisme) en ernaar streven om deze etnische groep weg te vagen van de aardbodem. Ook de term nazist is vrijwel direct gekoppeld aan het 'blanke' ras, wat ik niet fout vindt. Nazisme is dus een uitingsvorm van de fascistische ideologie binnen de 'blanke' wereld.

5. Nationalisme ('nationalism')
Deze term is niet direct gekoppeld aan een bepaald ras, geloof of volk. Het heeft ook niets te maken met fascisme, hoewel sommige nationalisten wel degelijk voorstander kunnen zijn van fascistische oplossingen. De zuivere nationalist vindt kleur of ras irrelevant en let alleen op de blinde liefde voor het eigen land of volk. In de perceptie van de nationalist bestaat de wereld uit twee kampen: vrienden en vijanden van het eigen volk, meestal zonder een grijs tussengebied.

6. Ultranationalisme ('ultra nationalism')
Deze term wordt weleens gebruikt om de extremistische en gewelddadige nationalisten aan te duiden. Ultranationalisten zijn niet zuiver fascistisch, omdat genetische, religieuze en socioculturele zaken niet meetellen in hun radicale liefde voor het eigen volk en vaderland.

7. Islamisme ('islamism')
Het islamisme is feitelijk het fascisme welke gebaseerd is op de haatteksten uit de koran, waarin de ontaarde leerstellingen van Mohammed opgetekend zijn. Niet elke moslim is echter aanhanger van het islamisme, hoewel vrijwel elke moslim een latente extremist of fascist kan worden, omdat de gewetenloze haatdoctrine uit de koran in het onderbewuste geïnternaliseerd is. Opvallend is dat sommige islamisten openlijk verkondigen dat de islam vrede betekent, hoewel zij in het diepst van hun ziel voorstanders zijn van fascistische oplossingen om de hele wereld op bloedige wijze te islamiseren. Het islamisme is dus een religieuze uitingsvorm van het fascisme.
Opvallend is dat binnen het islamisme ras en eugenetica een grote rol spelen, want er is een soort kasteachtige hiërarchie binnen de islamitische wereld, welke totaal gebaseerd is op geboorte (Jat), vanuit de patriarchale lijnen. Moslims uit Saoedie Arabie worden hierbij gezien als de hoogste moslims. Elke man die genetisch verwant schijnt te zijn met Mohammed (na ongeveer 35 generaties) heeft vanaf de geboorte automatisch een hogere status en is dan meer waard dan de gemiddelde moslim. Ook wordt vrij vaak verkondigd dat een kind altijd Arabisch of islamitisch is, als de vader dit ook was. Hierbij telt de vrouw niet mee, want zij is slechts van ondergeschikt belang en is in wezen zelfs geen mensachtig wezen, volgens de letterlijke teksten uit de koran.
Een keihard bewijs van het kastedenken binnen de islamitische wereld is de meedogenloze en systematische uitroeiing van raszuivere negers in Soedan, door Arabisch-islamitische milities en islamitische mulatten. Een ander bewijs van kastedenken en ultrafascistisch gedrag van moslims is de slachting van ruim 1,2 miljoen Hindoes tijdens de Bengaalse oorlog (Oost Pakistan) in 1964. De fascistische moslimmilities gooiden Hindoebaby's in de lucht en vingen hen op met de bajonetten, iets wat nooit gedaan is door de 'blanke' nazi's van
Adolf Hitler, voor zover ik goed geïnformeerd ben. (ref. lit. 'Genocide in East Pakistan/Bangladesh, S.K. Bhattacharyya, 1987, usa texas.)

8. Kolonialisme ('colonialism')
Een kolonialist is vrijwel altijd een 'blank' iemand, die akkoord gaat met de minderwaardigheid van alle niet-blanken, maar in wezen geen voorstander is van fascistische oplossingen. De kolonialist zou in principe gewoon de slavernij in ere willen herstellen, desnoods via het heroveren van alle voormalige koloniën, wat wel impliceert dat zo iemand kiest voor een harde militaire oplossing. Elke kolonialist gelooft hardnekkig in de superioriteit van het eigen 'blanke' volk en kan net zoals in het verleden zelfs de bijbelse teksten citeren om dit moreel te rechtvaardigen. Sommige kolonialisten geloven in het darwinisme en geloven heilig dat de 'blanken' de hoogst geëvolueerde rassen zijn van de wereld. Dit bewijzen zij vaak door te wijzen op de hogere welvaartsgroei in 'blanke' landen en hen militaire en organisatorische suprematie. De kolonialist wil vrijwel nooit een fascistische oplossing, omdat hsij de werkkracht van levende en gezonde zwarte slaven nodig heeft. Maar als de slaven rebelleren of lastig doen, dan mogen zij altijd op militair fascistische wijze aangepakt worden, waarbij het aangedane leed grenzeloos is.

9. Links-extremisme ('leftist extremism')
Opvallend is dat er ook blanken zijn die in wezen streven naar de totale vernietiging van het 'blanke' ras, de 'blanke' cultuur, alle 'blankachtige' tradities, alle nationalistische sympathieën, en in het extreme geval zelfs voorstander zijn om alle 'blanke' vrouwen grondig te laten uitnaaien en te bevruchten door grootgeschapen niet-blanke mannen. Het bizarre hiervan is dat links-extremisten soms voorstander zijn van fascistische strategieën, wat nogal vreemd klinkt en lijkt op het radicaal kiezen voor zelfvernietiging van het eigen 'blanke' ras of volk, wat volledig in strijd is met de tweede hoofdwet uit de Thermodynamica voor levende systemen (celentropie). In feite is links-extremisme in strijd met de primaire drang van elk intelligent wezen om beschaafd te overleven en te willen voortbestaan.
Ik heb uitgebreid het bewustzijn onderzocht van overtuigde links-extremisten, via diepgaande informele gesprekken. Opvallend is dat zulke 'blanken' vaak fantaseren over seks, ook homoseks (m/v) met superpotente zwarten, die zij toch vaak als een soort primitieve aapmensen zien, omdat het vaak radicale darwinisten zijn. Het was voor mij vaak onmogelijk om over zinnige zaken te praten, want de 'blanke' links-extremist is niet voor rede vatbaar en leeft in een soort verstoorde waanwereld, waarin zowel de uitroeiing als de vernietiging van het eigen ras en volk een hoofdrol speelt. In theorie is de links-extremist de manifestatie van alles wat anti-blank of anti-nationalistisch is. Het is daarom niet raar dat er een felle strijd woedt tussen links-extremisten en rechts-extremisten, waarbij vaak de linkse bende wegens ontaard en bestiaal geweld afgevoerd wordt naar de gevangenis en TBS klinieken.
In links-extremistische literatuur wordt vrij vaak verwezen naar Bonobo apen, die alles oplossen door eventjes met elkaar te seksen. Hilarisch voor mij was toen ik las dat linkse evolutionisten geloven dat de chimpachtige mens verder moet evolueren naar het Bonobo niveau, om uiteindelijk in de ideale Bonobocultuur terecht te komen, waar alles en iedereen problemen oplost door even anoniem met elkaar te seksen. In wezen lijkt dit links-extremistisch paradijs op aarde verdomd veel op het koranische paradijs (hele dag seks met 120 bloedhete, gesluierde eeuwige maagden) van de islamitische doctrine, wat wellicht een van de verklaringen is voor de ideale match en samenwerking tussen links-extremisten en de overtuigde moslims.

10. Racisme ('racism')
Discriminatie of onderscheid maken op grond van huidkleur of aangeboren raciale kenmerken. In principe is elk mens, ongeacht afkomst of ras bijna altijd racistisch, omdat vrijwel iedereen op intelligente wijze onderscheid kan maken en hieruit racistische conclusies kan afleiden. Kenmerkend voor racisten is dat zij hardnekkig geloven in vooroordelen en zelfs alles keihard kunnen ontkennen, doodzwijgen, negeren of uitsluiten, dat het tegendeel bewijst. Racisme is niet direct gerelateerd aan fascisme, hoewel extreem-racistische individuen wel kunnen existeren in een gefantaseerde fascistische denkwereld.
Wegens mijn praktische kennis van vele culturen durf ik rustig te stellen dat elk volk in wezen racistisch denkt en handelt. Zelfs de Afrikaanse vrouw die liever met een blanke man naar bed wil, om wittere kinderen te baren, denkt in wezen racistisch. Andersom is een 'blank' meisje die fantaseert over vulgaire seks met zwarten ook heel racistisch bezig. De neger uit Suriname die zichzelf identificeert met halfnegroïde popsterren in Amerika is gewoon een racist, omdat hsij alleen op ras let en niet op hogere onstoffelijke en bovenzinnelijke waarden, zoals kennis, goedheid, reinheid, moraliteit en intelligentie.

11. Genicisme ('genicism')
Discriminatie of onderscheid maken op grond van een stoffelijk of onstoffelijk kenmerk dat door het DNA of een van de honderdduizend genen wordt veroorzaakt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld iemand discrimineren vanwege een Joodse neus, of dikke lippen. Het verschijnsel racisme is een deelverzameling van genicisme. Genicisme is in wezen de ultieme discriminatie tussen mensen van hetzelfde hoofdras. Iemand die vanwege hsijn aangeboren intelligentie gediscrimineerd wordt door hsijn rasgenoten, heeft te maken met genicisme en niet met racisme. Zelfs de latente seksuele voorkeur van vrouwen voor mannen met een groter geslachtsorgaan is in wezen een uitingsvorm van genicisme. Genicisme speelt een grote rol tijdens de zoektocht naar een seks- of huwelijkspartner in vrijwel alle culturen.


12. Afro-fascisme en fascistische negers ('Afro-fascism')
Het zal raar klinken als beweerd wordt dat negers ook fascistisch kunnen zijn, want dit is een taboe binnen de politiek correcte beeldspraak. Beruchte fascistische negerleiders zijn bijvoorbeeld:
Forbes Burnham van Guyana, hij liet vele tienduizenden Hindoemeisjes verkrachten om het land te vernegeren, wat leidde tot raciale oorlogen.
Idi Amin van Oeganda, deze dictator vestigde een fascistische dictatuur en eiste volledige genetische assimilatie van alle niet-negers. Blanken, Hindoes en alle overige Aziaten vluchtten weg. Wie achterbleef werd verkracht of tot slaaf gemaakt.
Jopie Pengel uit Suriname, hij uitte tijdens een openbare toespraak dat hij leer zou maken van Hindoestanen, precies zoals Adolf Hitler had gedaan met de Joden. Opvallend en verdacht is dat er een standbeeld van deze fascist staat in Paramaribo en dat niemand zich druk maakt om zijn extremistische opvattingen.
Henk Arron uit Suriname, hij wilde dat de negers absolute macht kregen in Suriname en haatte Hindoestanen hartgrondig. Jaggarnath Lachmon adviseerde de Hindoestanen om het land te verlaten, waarna ruim 40.000 wegvluchtten naar Nederland en Suriname op papier onafhankelijk verklaard werd. Opvallend is dat het racisme van Henk Arron nooit openlijk ter discussie gesteld is in de Surinaamse media en stilzwijgend getolereerd werd. Hieruit kan afgeleid worden dat Suriname in wezen een racistische samenleving is, waar rassendiscriminatie gewoon onbestraft gepraktiseerd mag worden.
Mugabe van Zimbabwe, hij is een Afro-fascist, die al jaren bezig is met landhervormingen en zijn ondergrondse milities hebben al een tiental blanken vermoord. Mugabe won de verkiezingen door keihard te openbaren dat hij radicaal anti-blank is en met geweld alle rijke blanken zal vernietigen, onteigenen, verkrachten of wegjagen.
Farakkhan van Black power beweging en de black muslims. Farakkhan is het ultieme voorbeeld van een Afro-fascist, want hij haat alles wat niet-neger is en hij werkt zelfs samen met zwarte moslims, puur vanuit racistische motieven. Beroemd is zijn jaarlijkse 'een miljoen massademonstratie', waaraan alleen negermannen mogen deelnemen.
Een politiek neutrale term voor neger-fascisme is Afro-fascisme. In deze haatdoctrine is het hogere doel om iemand van negroïde afkomst aan de top te zetten, puur vanwege racistische motieven, en het liefst met grof geweld tegen alles wat niet-neger is. Woeste haat tegen alle niet-negers staat meestal centraal in de verdelingstheorie van de Afro-fascisten. Het Afro-fascisme ontwikkeld zich nu explosief en heeft het grootste deel van de negroïde volkeren in alle delen van de wereld besmet. Er zijn wereldwijde netwerken van Afro-fascisten, waarbij zelfs hoogopgeleide negers een grote rol spelen. De opkomst van het Afro-fascisme is in wezen een extreme uitingsvorm van alle koloniale trauma's, de bittere discriminatie van negers wereldwijd (vooral in Azië) en de onmacht van de verbitterden om hier op een intelligentere en beschaafdere wijze iets aan te veranderen. Maar er is hoop voor deze ontaarde Afro-fascisten, want India en China zullen waarschijnlijk heel Afrika meesleuren, als zij economisch en militair sterker worden, waarna ook de armoede in dit werelddeel zal verdwijnen.

13. Het Chinees ultrafascisme ('Chinese ultra fascism')
Sedert de communistische revolutie in China en de zuivering van ruim 70 miljoen Chinese burgers zijn ultrafascisten aan de macht in dit immens land. China is al ruim 60 jaar een totalitaire staat, waar de burgers in principe geen rechten hebben. Alles wat tegen de Communistische partij van China is of zich ertegen verzet wordt op wrede wijze vernietigd, in vele duizenden geheime martelkampen. In principe heerst het ultrafascisme in China, want het Chinese ras wordt in de staatsgecontroleerde media gepresenteerd als de ultieme Übermenschen. Alles wat afwijkt of niet-Chinees eruit ziet telt niet mee en mag gewoon uitgeroeid worden.
Opvallend is dat de bezetting, annexatie en vernietiging van Tibet uiterst succesvol is uitgevoerd en dat zelfs de Verenigde Naties hier niets tegen gedaan hebben. China is dus een van de weinige landen uit de vorige eeuw die stilzwijgend toestemming kregen van de internationale wereldgemeenschap om een heel land en volk te vernietigen. Ironisch is dat Nederland wel kritiek levert op Delano Desi Bouterse voor de liquidatie van 19 rebellen na zijn coup in Suriname, maar in alle talen zwijgt over de systematische genocide van het grootste deel van het Tibetaanse volk in China. De Nederlandse staat en de Haagsche prinsesjes staan juist te trappelen om handel te drijven met China en bewijzen duidelijk hun hypocriete normen.

14. Arabisch/Islamitisch fascisme ('Arabic/ islamic fascism')
Het islamisme is in feite de haatdoctrine van het Arabische fascisme, waarin de Islamitisch-arabische man tot de hoogste kaste en klasse behoort en gezien wordt als een superieur en alwetend wezen. In Saoedie Arabie hebben vrouwen en niet-moslims minder rechten, wat duidelijk maakt dat er sprake is van een keiharde apartheidsstaat, gebaseerd op een religieuze haatdoctrine. Het is niet moeilijk om na te gaan waarom islamisme en Arabisch fascisme altijd leiden tot een fascistische dictatuur.
In bijna alle landen waar de meerderheid een islamitische doctrine aanhangt, heerst er een fascistische dictatuur. De enige uitzondering is Indonesië, want de Indonesische islam versie is wat pacifistischer. Er wordt vaak beweerd dat een land een bestiale kalashnikov cultuur krijgt als een islamitische dictator de macht verovert, en de middeleeuwse Shariah als grondwet invoert.

Hieronder een keihard bewijs van het islamitisch fascisme in de praktijk.
Op 9 april 2002 stond in The Wall Street Journal een artikel over het begrip bloedgeld in Saoedi-Arabië. Als men iemand heeft gedood, moet men bloedgeld of compensatie betalen, en wel als volgt.
- 100.000 ryals als het slachtoffer een moslimman is
- 50.000 ryals als het een moslima is
- 50.000 ryals als het een christenman is
- 25.000 ryals als het een christenvrouw is
- 6.666 ryals als het een mannelijke hindoe is
- 3.333 ryals als het een vrouwelijke hindoe is.

Volgens deze hiërarchie is het leven van een mannelijke moslim 33 keer meer waard dan het leven van een hindoevrouw. Deze hiërarchie is gebaseerd op de islamitische definitie van mensenrechten en geworteld in de Koran en de sharia, de islamitische wet. Hoe kunnen we het over democratie hebben als het begrip gelijkheid in de islam niet eens bestaat? (einde citaat)

15. Turks fascisme ('Turkish fascism')
Hoewel Turkije een van de eerste islamitische landen was, die het Romaanse schrift invoerde, omstreeks het einde van de 19de eeuw, om westerser, moderner en europeser te worden, is dit hele proces toch aardig mislukt. Tot op heden heerst er een soort islamitische dictatuur in dit land, waarbij democratie, een vrije pers, rechtszekerheid en vrijheid van meningsuiting min of meer verboden zijn. Er bestaan extreme ultra nationalistische organisaties die geleid worden door Turkse fascisten. Het is logisch dat het heel moeilijk is, om een fascistisch denkend volk, zoals de Turken op te nemen in de Europese Unie. De gemiddelde Turk is vrij laag ontwikkeld en sympathiseert diep in zijn hart bijna altijd met de idealen van het islamisme, zonder gedegen kennis van de koran en zonder veel te weten over de bloedige geschiedenis van de islam. Dit duidt erop dat veel Turken vanwege onwetendheid en hersenspoelingcampagnes sympathiseren met het islamisme en na enige deskundige voorlichting, vaak totaal van gedachten kunnen veranderen. Positief punt van Turken is dat zij van nature streven naar zelfstandigheid en sterke bedrijven en organisaties hebben, die vrij goed draaien. Het is heel moeilijk om exact vast te stellen of Turkije een oosters of een westers georiënteerd land is. Deze identiteitsstrijd overheerst het denken van vrij veel Turkse immigranten in Europa.

16. Islamitisch terrorisme ('islamic terrorism')
Sedert de bloedige kennismaking van de Westerse wereld met het islamitisch terrorisme is de sympathie van de 'blanke' volksmassa toegenomen voor fascistische denkbeelden, waardoor automatisch het nazisme, het racisme, het nationalisme, extreemrechtse opvattingen en de vreemdelingenhaat kwadratisch versterkt zijn. De Westerse media is in feite gemobiliseerd om dit proces nauwgezet te rapporteren aan het volk en de politici. De doorsnee terrorist wil in feite alleen maar angst zaaien, omdat hij daarvan geniet, door een sadistische stoornis. Maar voor de islamitische terrorist moet de letterlijke tekst uit de koran in de praktijk gerealiseerd worden, met twee hoofddoelen:
1. De gefantaseerde macht van de moslims tonen, om de niet-moslims bang te maken, zodat zij uit angst kiezen voor bekering tot de islam.
2. De moslims motiveren om sterker te geloven in de koran en om hen tot een eenheid te smeden.
Paradoxaal is dat de terroristische moslims het geloof in de islam feitelijk willen vergroten, via bomaanslagen, maar juist ervoor zorgen dat velen de islam radicaal afzweren en voor een ander geloof kiezen. De islamitische terroristen moeten beseffen, dat hun dom terrorisme de islam zal vernietigen binnen honderd jaar tijd en het dagelijks lijden van de gemiddelde moslimburgers zal vergroten. Treurig is dat door de toename van het fascisme, ook de discriminatie van moslims, vreemdelingen en migranten kwadratisch toeneemt, wat juist leidt tot meer radicalisering en de ideale voedingsbodem is voor psychopathische islamitische terroristen.

17. Zionisme ('zionism')
Joden doen ook aardig mee in de fascistische waanwereld. Zionisme is het fascisme van orthodoxe of fundamentalistische Joden. Na de massamoord op ruim 5,3 miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog verenigden alle Joden zich om dergelijke moordpartijen radicaal te voorkomen in de toekomst. Met militaire steun van de geallieerden werd Israël veroverd door Joodse milities, waarna in ijltempo de staat Israël werd opgebouwd. Opvallend is dat de Verenigde Staten van Amerika aanzienlijke hoeveelheden geld investeerden in de opbouw van een zwaar bewapende Joodse staat en zelfs tolereerden dat dit piepkleine landje een zware kernmacht werd in het hart van de Arabisch/ islamitische thuiswereld. Er ontstond in Israël een conflict met de Palestijnen, die vervolgens systematisch te maken kregen met grof militair geweld en repressies, tot grote ergernis van de hele Arabische wereld. Dit Joods/Palestijnse conflict beheerst het dagelijkse wereldnieuws op een opvallende wijze, wat nogal verdacht is.
Zionisten hebben sterke internationale organisaties en doen er alles aan om tegenstanders te liquideren of monddood te maken. Deze hele houding lijkt veel op het Afro-fascisme, want er wordt gerefereerd aan een historisch gewortelde slachtofferrol. Afro-fascisten zijn echter nergens actief en hebben geen sterke gemilitariseerde bolwerken en trainingskampen.
In zekere zin zijn vele experts het ermee eens dat het zionisme de belangrijkste oorzaak is van het ontstaan van het islamitisch terrorisme, als reactie op de onderwerping van het Palestijnse volk. Dit internationale politieke conflict dient op professionele wijze opgelost te worden, want ik heb hier gewoon genoeg van. Het handjevol Joden mag een eigen staat hebben, maar heeft het recht niet om een hele regio te bedreigen of een heel volk systematisch te terroriseren. Op dit punt is het duidelijk dat Joden niet veel geleerd hebben van de Holocaust tegen hun volksgroep, want nu doen zij min of meer hetzelfde met een ander volk.

18. Het aloude kastenstelsel ('caste system')
Abstracte definitie kaste:
Een menselijk collectief met gemeenschappelijke tradities, leefgewoonten, levensovertuiging, cultuur, taal en geschiedenis, die radicaal gekozen heeft om in een sociaal/maatschappelijk isolement te existeren en zich alleen onderling voort te planten, zonder al te veel informele interraciale of interculturele kontakten. De ultieme en radicale wens om te trouwen binnen de eigen kaste is feitelijk het harde bewijs van het bestaan van een kastenstelsel in een definieerbare samenleving. Strikt gezien hoeft een kaste in genetische zin niet homogeen te zijn, want het is altijd mogelijk om een nieuwe raciaal gemengde kaste te ontwikkelen. Het kastedenken kan getoetst worden door te onderzoeken of de vrouwen een strikte en absolute voorkeur hebben voor seks of een huwelijk met mannen uit een herkenbare etnische of genetische groep. Hierbij spelen vooroordelen, geloof en angst vaak een grote rol.
Binnen een kastenstelsel komt fascisme niet altijd voor, maar binnen fascistische netwerken is er bijna altijd een kastendenkwereld.

Er wordt vaak beweerd dat India het ultieme voorbeeld is van een kastemaatschappij, wat echter helemaal onwaar is. Andere termen voor dit begrip zijn:
1. Apartheid, het kastenstelsel in Zuid-Afrika, waarin de zuiver 'blanke' man altijd tot de hoogste kaste behoort en meer grondwettelijke rechten heeft.
2. Zuilen, het kastenstelsel in Nederland
3. Gildestelsel, het kastenstelsel in middeleeuws Europa, overwegend gebaseerd op het christelijk geloof (katholiek, protestantisme) en waarin de christelijke heteroman altijd tot de hoogste kaste behoort.
4. Shariah grondwet, het kastenstelsel in de islam, waarin de Arabische heteroseksuele moslimman altijd tot de hoogste kaste behoort.
5. Afro-fundamentalisme, het kastenstelsel in negroïde samenlevingen, waarin de negerman altijd tot de hoogste kaste behoort. In dit stelsel ligt vaak de nadruk op het vernegeren van de hele multiculturele samenleving, wat feitelijk een vorm van Afro-eugenitica is, maar dan vanuit Afro-centristisch oogpunt. In het Afro-fundamentalisme staat het geloof in negerbloed (Afro-genen), als ultieme doctrinistische norm, letterlijk centraal, tijdens het kastenvormingsproces. Wisselende sekscontacten met negermannen is een ultieme norm in het Afro-fundamentalisme, hoewel er vaak niet veel nazorg is voor het gemengde nageslacht, want de meeste negroïde mannen tonen weinig verantwoordelijkheid jegens hun kroost.
6. Kolonialisme, het kastenstelsel in de voormalige Europese koloniën, waarin de zuiver 'blanke' man altijd tot de hoogste kaste behoorde en wapens mocht dragen. Onderwerping en het tot slaaf maken van alle niet-blanke volkeren staat min of meer centraal in het kolonialisme. Neokolonialisme is juist het bestempelen van elke niet-blanke tot een zielig zeehondje, die doodgeknuffeld wordt, als een minder intelligent gepigmenteerde aapmensachtige.

In vrijwel heel Azië is kastedenken diep geïnternaliseerd in de reguliere samenleving. Een fantastisch voorbeeld van een land waar het kastenstelsel perfect functioneert is Maleisië, want economisch gaat het daar redelijk, hoewel er een strikte etnische hiërarchie is, tussen de chinezen, Maleisiërs en Hindoes.
Alleen in Westerse landen met een 'blanke' meerderheid zijn er krachtige organisaties die kastedenken fanatiek bestrijden, en het zelfs berechten, als dit geconstateerd wordt. Meestal noemt men dit begrip gewoon racisme, hoewel de oorzaak hiervan meestal kastedenken is.
In India hebben de Britse koloniale overheersers het kastenstelsel ontwikkeld en ingevoerd in de hele samenleving. Maar de Britten hebben er ook voor gezorgd dat India ontstond, als nationale staat, wat een geweldige prestatie is, want dit is wonderbaarlijk. Ook hebben de Britten ervoor gezorgd dat de term Hindoeïsme ontstond in de officiële literatuur, als aanduiding van de paar miljoen religieuze stromingen en religieuze belevingswereld van de inheemse volkeren van India.
India is in wezen belandt in een hervormingsproces, waarin het oude kastenstelsel in versneld tempo verdwijnt, want de welvaart neemt toe door de economische groei. Doordat India heel groot is (1 miljard mensen) is de kastenidentiteit een grote steun voor vrouwen om een betrouwbare huwelijkspartner te vinden. Kasten in India bestaan meestal uit minimaal een half miljoen mensen. In theorie kan er gesteld worden dat er ongeveer 5000 definieerbare kasten bestaan in India, wat ook gewoon gebruikt wordt, tijdens officiële contactadvertenties.

19. Pluspunten van het Indiase kastenstelsel:
1. Geen systematische uitroeiing van de lagere kasten en de onaanraakbaren.
Er is nooit een systematische genocide geweest, vanuit de zijde van hogere Hindoekasten, omdat het doden van een ander leidt tot een slechter karma.
2. Vrouwen kunnen makkelijker een huwelijkspartner vinden, die betrouwbaar is en zich verbonden voelt met hen. Lotsverbondenheid is binnen een huwelijk altijd een motief om gelukkiger samen te leven, wat voor de vrouw aangenamer is.
3. Elke kaste in India mocht zich specialiseren in een bepaald ambacht of een specifieke bedrijfstak monopoliseren, waardoor zij generaties lang konden voortbestaan en verzekerd waren van voldoende middelen van bestaan.
4. Fascisme is feitelijk totaal onbekend in de Hindoewereld en wordt verafschuwd, omdat elke Hindoe al het leven moet respecteren en nooit mag streven naar het voortijdig afbreken van een levenscyclus. Elk wezen moet een kans krijgen om op natuurlijke wijze te leven en te sterven, omdat het karma dan maximaal kan uitwerken. Het Indiase kastenstelsel is hierom helemaal niet fascistisch van karakter, maar er zijn wel enkele extremisten die op Europese wijze willen afrekenen met ongewenste kasten en etnische groepen in India.

Ik denk feitelijk in kasten, na twintig jaar verblijf en integratie op het hoogste niveau in Nederland, omdat ik mij aangepast heb aan de reguliere Nederlandse samenleving, waar er vaak extreem gedacht wordt in zuilen, klasse, kaste, huidskleur, etniciteit en religie.
Het alom geroemde succes van Hindoestanen in Nederland komt doordat zij op hetzelfde niveau in kasten geloven, precies zoals de 'blanke' Nederlanders en over dezelfde arbeidsmoraal en werkdoctrine beschikken. Perfect match dus zou ik zeggen.

20. Genetische homogeniteit ('genetic homogenity')
Het is altijd taboe binnen de extreemrechtse wereld om openlijk te vertellen dat er feitelijk gestreefd wordt naar het behouden van de genetische homogeniteit. Maar dit is in wezen wat er echt leeft in de onderbuiken. Zelfs iemand als Mahatma Pim Fortuyn draaide duidelijk om deze kerngedachte heen. Het wit of 'blank' houden van Nederland is in wezen iets wat het hoofddoel is van een stringent vreemdelingenbeleid, hoewel men het uiterst politiek incorrect vindt om hierover iets op schrift te stellen. Volgens mij praten alleen Afro-fundamentalisten openlijk over het vernegeren van de wereld, omdat zij niet als racisten worden gezien, maar als getolereerde zielige allochtonen.
Nauwelijks drie weken geleden ontmoette ik een 'blanke' vrouw, die mij vertelde dat zij gediscrimineerd wordt, door Nederlanders, omdat zij getrouwd is met een negroïde man. Ruiten worden ingegooid bij haar woning en white power teksten verschijnen op haar voordeur. Dit bewijst duidelijk dat het behouden van de genetische homogeniteit een hot item is binnen elke rechtsgeoriënteerde organisatie en ook binnen het hele rechtse gedachtegoed. Ook nationalisten vertonen onderbewuste neigingen om te streven naar genetische homogeniteit, maar staan wel positief tegenover psychologische, culturele en/of genetische assimilatie van vreemde rassen en volkeren.
Het is misschien interessant om te openbaren dat Hindoestanen informeel altijd praten over het behoud van hun genetische homogeniteit als bruin gekleurd hoofdras en er heel racistische vooroordelen op na houden. Trouwen met een gewoon negermeisje is voor een Hindoestaanse jongeman totaal taboe en wordt bestraft met verstoting, uitsluiting en discriminatie. Hierom zal een hindoestaanse jongen niet snel zijn geheime zwarte geliefde thuis brengen.
Binnen de homowereld speelt het behoud van de genetische homogeniteit geen enkele rol, omdat er geen nageslacht kan worden verwekt. Hierom zijn er veel meer interculturele sekscontacten binnen de homo en lesbische subculturen. Gaybars zijn vaak bloeiende oorden voor de multiculturele liefde.
Termen zoals herpigmentering, depigmentering, verzwarting, verkleuring en verwitting worden meestal op chaotische wijze geuit door lieden die over het begrip genetische homogeniteit praten of schrijven.

21. Anti-islam (haram)
In wezen kan geen enkel mens voor honderd procent anti-islamitisch denken en handelen, want elk mens doet weleens iets wat een moslim ook doet. Men reduceert meestal het islamitisch zijn tot enkele kernbegrippen, zoals bijvoorbeeld hoofddoek, burqa, rundvlees eten, besneden zijn, moskee, koran, Allah en Mohammed, en neemt er dan afstand van, om anti-islamiet te zijn. In sommige theocratische boeken heb ik weleens gelezen dat de islam een allesomvattend geloof is, wat uiterst interessant is, want dan is iedereen in wezen een beetje moslim en niemand anti-islamiet.

Voor de islamieten is haram het woord voor alles wat tegen de islam is. Ik heb weleens moslims ontmoet die in wezen homo waren, maar het niet praktiseerden, omdat het haram is. Het woord haram is ruim interpreteerbaar en in theorie is alles wat tegen de koranische leer ingaat haram. Het vreemde is dat elke moslim die geen terrorist is, eigenlijk haram pleegt, omdat de koran dit duidelijk voorschrijft. Gelukkig is niet elke moslim gespecialiseerd in terrorisme, anders zou de Derde Wereldoorlog ('Third World War') allang beslecht zijn.

Veel anti-islamieten maken de fout dat zij ageren tegen alles met een islamitisch luchtje en vergeten dat de meeste moslims in wezen heel weinig islamitisch zijn, maar slechts een flauw aftreksel ervan. Dit gedrag lijkt veel op de maatschappelijke neiging om elk individu met een vleugje negroïde DNA ('negerbloed') te bestempelen tot een neger. Voor gemengde mensen is dit vaak heel pijnlijk en frustrerend, want meestal willen zijzelf geen honderd procent neger zijn. Geen enkel mens kan in wezen honderd procent moslim zijn, omdat het menszijn dan totaal ophoudt.

Ik kende eens een Surinaams meisje, die zichzelf als overtuigde moslima presenteerde, maar altijd gewoon een verwarmde vibrator gebruikte, als haar hindoestaanse vriend niet thuis was. In theorie is het gebruik van een vibrator niet haram of anti-islamitisch, omdat hierover niets in de koran of de hadith vermeld is. Dit opent de deur voor een moderne Europese versie van de islam, waarin moslimmeisjes gewoon een vibrator mogen gebruiken vanaf hun negende jaar en precies zoals elke Europese vrouw maximaal kunnen genieten van meervoudige orgasmen. Het dragen van een mini rok, sexy bikini of bloot zonnen is in principe ook niet haram, mits het hoofddoekje wel gedragen wordt. Het hebben van meerdere mannen (vrouwelijke polygamie) is feitelijk iets wat de gelijkwaardigheid en emancipatie van moderne moslimmeisjes zou bevorderen, volgens het moderne islamitisch concept van vrouwenemancipatie. Het begrip haram is immers variabel en kan altijd bijgesteld worden, volgens de frivole vrouwelijke logica.

De fascistische ideologie van Al Qaida ('The fascistic ideology of Al Qaeda')
Sedert de bloedige aanslag op de Twin Towers in New York (9/11 2001 USA) kent iedereen het Al Qaida netwerk (Al Qaeda network) van Osama Bin Laden. Velen worden bang hiervan en weten niet wat zij moeten doen. In de dagelijkse literatuur en media noemt men Al Qaida een terroristisch netwerk, hoewel dit niet helemaal waar is. Zelfs experts beweren vaak dat er geen oorzakelijk verband is tussen Al Qaida en de islam, wat in feite gewoon struisvogelpolitiek is en totaal onwaar is. De waarheid is dat er een direct verband bestaat tussen Al Qaida en het terrorisme enerzijds, en Mohammed, koran en islam aan de andere kant. De harde wortels van het islamitisch terrorisme liggen in de koranische doctrine en de psychotische waanwereld van Mohammed, die de islam gesticht heeft, door levenslang oorlog te voeren en alle vijanden op de wreedst mogelijke wijze uit te moorden.

Doordat de Al Qaida ideologie geworteld is in het islamisme en in het Arabisch fascisme, is het ultrafascistisch van karakter. Maar de werkelijke uitingsvorm is nog erger, want in wezen streeft Al Qaida ernaar om alle moslims wereldwijd te militariseren, om bloedig wraak te nemen en om de hele mensheid te islamiseren. Het is bewezen dat Al Qaida de jihad propageert, als ultieme wapen tegen de duivelse Westerse wereld. Maar hoe werken zij?

De geniale oorlogsstrategie van Osama Bin Laden werkt perfect, want het hele plan is goed gelukt, tot nu toe. Uit onderzoek blijkt duidelijk dat minstens 70 procent van de moslims diep in hun hart sympathiseren met de idealen van Osama Bin Laden en hem zelfs als een soort Robinhoodachtige held vereren. Via de Westers gedomineerde massamedia is de ideologie van Al Qaida juist verder ontwikkeld en tot in alle uithoeken van de wereld verspreid. Dit is iets wat de genialiteit van Osama Bin Laden wel degelijk bewijst. In wezen heeft hij goed raak geschoten en is hij er nu in geslaagd om de meerderheid van de moslims te radicaliseren en hen klaar te stomen voor de laatste dag van Allah, de dag van de Profeet, waarbij elke moslim moet opstaan, om alle vijanden van de islam binnen zeven heilige dagen met bloedig geweld weg te vagen van de aardbodem.

In de bijbel wordt Armageddon of de dag des oordeels pas ontketend als Jezus terugkomt op aarde en alle niet-christenen afslacht. Maar volgens de koranische haatdoctrine is het de moslimman die zelf beslist wanneer de islamitische Armageddon zal starten en hij heeft hierbij de heilige plicht om dit zelf uit te voeren, door zelf wapens aan te schaffen, en uiteindelijk in naam van Allah alle ongelovigen, beeldenaanbidders en kaffirs wreed uit te moorden. In vele teksten uit de koran staat dit beschreven. In wezen is Al Qaida dus bezig om de laatste dag van Allah of de dag des oordeels voor te bereiden op aarde. Juist vanwege dit heilige doel zijn miljoenen moslims bereid om hiervoor te sterven als martelaar of als zelfmoordenaar.

Het mixen van een heilig religieus ideaal en een radicaal politiek of maatschappelijk ideaal kan in de praktijk tot religieus fascisme leiden, wat de beste benaming en definitie is van het islamitisch terrorisme.

Het lijkt er nu op dat Osama Bin Laden erin geslaagd is om het koloniaal verleden van de 'blanken' te gebruiken als een argument om haat te kweken tegen de 'blanke' rassen. In wezen en dit is de harde waarheid, streeft Al Qaida ernaar om het grootste deel van de 'blanke' Westerse mannen uit te roeien, omdat zij gezien worden als de grote vijanden van de islam. Dit streven bewijst duidelijk dat Al Qaida echt ultrafascistisch is.

22. Feminisme ('feminism')
Het feminisme kan gezien worden als het vrouwelijk fundamentalisme. Doordat er geen direct militaristisch geweld toegepast en gepropageerd wordt door de vrouwenbeweging, is het feminisme geen directe vorm van fascisme. De seksuele superioriteit van vrouwen wordt wel degelijk verkondigd en gebruikt als wapen tegen de mannen, die als onderdrukkers en uitbuiters worden gezien. Seks als wapen is een algemene slogan van de feministen. Veel radicale feministen in de 'blanke' wereld willen nooit met mannen naar bed en kiezen voor een lesbische leefstijl. Er wordt hierbij gedacht vanuit een slachtofferrol, waarbij elke man gezien wordt als potentiële onderdrukker van de zielige, machteloze en weerloze vrouw.

Sedert de opkomst van het radicale feminisme is de criminaliteit onder vrouwen sterk toegenomen. In feite strijden de meeste vrouwen nu ondergronds tegen het mannelijk geslacht en nemen hun toevlucht tot geestelijk geweld, gif mengen, voodoo praktijken, mengen van menstruatie bloed in het eten, zonen vermoorden, vreemd gaan, huishoudelijk anti-mannelijke terreur, scheiden of het radicaal afsnijden van de penis als de man slaapt. Vanwege dit ondergronds geweld kan beweerd worden dat het feminisme wel degelijk geweld propageert en in wezen een beetje fascistisch is.

Opvallend is dat ('blanke') feministen het vrouwzijn totaal seksualiseren en de nadruk leggen op seks en het vrouwelijk orgasme, wat als recht gezien wordt in een relatie met een man. Dit blijkt duidelijk uit de boeken van de radicale feministe Shere Hite, want in haar onderzoek ligt de nadruk op het seksueel genot van de vrouw, wat het seksistische karakter van het feminisme sterk benadrukt. Het vaginaliseren en seksualiseren van de 'blanke' Westerse vrouw ('white female inner slut') heeft de maatschappelijke status van vrouwen feitelijk verlaagd, tot een hysterisch, bandeloos en seksbelust wezen. Het lieve, zachte, zorgzame en gehoorzame 'blank' maagdelijk meisje is uitgestorven en het motto is totale emancipatie, gelijkheid en het absolute recht om ongestraft uit te naaien, wat de hele samenleving op z'n kop heeft gezet. Meisjes hebben tegenwoordig meer problemen met zichzelf, omdat hun identiteit als vrouw moeilijker geworden is. Enerzijds verwacht men nu dat elk meisje op hetzelfde niveau als een volwassen man moet presteren, terwijl zij tegelijkertijd mooi, sletterig, simpel en lichtzinnig moet zijn, om aantrekkelijk te zijn voor dezelfde mannen. Het 'blanke' feminisme heeft het vrouwzijn dus nog afhankelijker gemaakt van het manzijn en hierdoor de ontwikkeling van een sterke onafhankelijke vrouwelijke identiteit onmogelijk gemaakt.

Het feminisme is een links-extremistische beweging geworden in de samenleving. De nadruk ligt op het realiseren van een bonobocultuur, waarin vrije seks, immoraliteit en ongebondenheid de norm is. Binnen de multicultuur zijn feministen de koplopers bij het stimuleren van interraciale seksrelaties, waarbij de zwarte en de neger vaak geïdealiseerd worden tot supersekswezens.
Dankzij het feminisme is het beeld van de 'blanke' Westerse vrouw verlaagt tot dat van een hoerig en frivool wezen, die immoreel denkt en handelt. Juist hierdoor is er weinig respect voor het vrouwzijn in de Westerse wereld, want het is normaal dat geen enkele man waardering heeft voor een uitgenaaide gratis hoer.

Binnen de internationale vrouwenbeweging is er een groot meningsverschil over het concept van emancipatie en modernisering van het vrouwzijn. Islamitische, Indiase en Aziatische vrouwen zijn hierbij voorstanders van het behouden van alle traditionele rolpatronen en willen zichzelf niet verlagen tot goedkope uitnaaiobjecten of tot geboren hoeren, zoals de 'blanke' Westerse vrouwen propageren. De Oosterse vrouwen zien het monogame huwelijk, de traditionele sari, de hoofddoek of de maagdelijkheid zelfs als een middel om verder te emanciperen en geestelijk en intellectueel gelijkwaardig te worden aan de mannen, wat vaak ook geworteld is in het geloof. Geloof is door de grote meerderheid van de 'blanke' Westerse vrouwen echter totaal afgezworen en zelfs een taboe, om erover na te denken.

Door de simpele, seksistische, hoerige en rebellerende houding van feministen worden zij niet echt serieus genomen. Verlaging van het vrouwzijn is immers altijd nadelig. Binnen de islamitische wereld worden feministen vaak verkracht, gemarteld of vermoord.

23. Hindoe fundamentalisme ('Hindu fundamentalism')
Deze term klinkt heel vreemd in de oren van gewone Hindoes, want in wezen is hindoe fundamentalisme onbekend in de hindoewereld. Het is wel een begrip, dat steeds vaker gebruikt wordt in de literatuur. Hindoe fundamentalisme is geen doctrine, maar een religieuze filosofie, gebaseerd op het Hindoeïsme of daarvan afgeleid. Doordat het een filosofie is, kan het alle kanten opgaan, want elk individu kan het op een eigen wijze invullen.
De Hindoe fundamentalist kan bijvoorbeeld beweren dat geweld en het afslachten van een vijand of een adharmisch wezen gerechtvaardigd is, omdat Krishna dit duidelijk goedkeurde in de Bhagavad Gita. Zo een redenatie opent dan de deur voor de ontwikkeling van een fascistische denkwereld, waarin geweld en moorden geen probleem is. De gemiddelde ontwikkelde Hindoe, vooral de Hindoevrouwen, zullen dit echter altijd afkeuren, omdat zij liever leven en laten leven. Zeker 99 procent van de Hindoevrouwen vertelt mij altijd dat het een plicht is van een Hindoe om elk wezen in hsijn waarde te laten en niet te streven naar de vernietiging van enig levend wezen, zowel mens als dier. In wezen is het voor mij altijd verrassend om dit steeds opnieuw te horen, als ik met een Hindoevrouw discussieer. Het Hindoeïsme is in wezen hierom het enige vrouwelijk gedomineerde geloof ter wereld en is volgens mijn inzichten ook geheel door vrouwen ontwikkeld in het oude India.

Hindoe fundamentalisme is in wezen altijd extreem individualistisch, want zelfrealisatie en het streven naar samadhi staan altijd centraal. De yogi die zich terugtrekt in een verlaten berggrot of in een hoge torenflat, om dag en nacht te mediteren, is in wezen alleen bezig om hsijn eigen karmische plichten te vervullen en zich voor honderd procent te onthechten van de wereld van verschijnselen.

24. Enkele fundamentele kenmerken van de Hindoe fundamentalist zijn:
1. Behoorlijk intelligent zijn.

2. Geloof, toewijding en devotie nastreven aan een of meer zeta-entiteiten (ruim 33 miljoen, voorbeeld: Krishna, Hanuman, Durga Maata, Laksmi Maata, Ganesh, Shiva, Vishnu, Altecrea, enz.) uit het Hindoeïsme. Alle vruchten van de eigen arbeid worden dan geofferd of geschonken aan deze zeta-entiteit.

3. Streven naar totale onthechting van de aardse wereld.

4. In wezen geen enkel levend schepsel kwaad willen doen, omdat dat leidt tot een slechter karma. Het hogere doel is om het zelf te zuiveren, zodat het karma totaal uitwerkt en samadhi verwezenlijkt wordt oftewel de ultieme mentale eenheid met Brahman of de hele schepping in de gemanifesteerde kosmos. Ook dit is in wezen uiterst filosofisch en psychologisch nogal complex, want zaken zoals zelfbeeld, identiteit, gevoel van verbondenheid, eigenwaarde, introspectie, sacraliteit, enz. kunnen totaal veranderen. Het niet kwaad willen doen, kan doctrinistisch geïnterpreteerd worden, door sommige mensen, zoals Mahatma Mohandas Gandhi. In wezen mag volgens de echte ahimsa (geweldloosheid) doctrine ook niet gestreefd worden naar het vernietigen van een onstoffelijk verschijnsel in de gemanifesteerde wereld, wat tot naïviteit en passiviteit kan leiden.

5. De meeste Hindoe fundamentalisten besluiten om een heleboel boeken te schrijven, om hun kennis op schrift te stellen in het belang van alle levende wezens. Juist hierom zijn er nu ruim vijf miljoen oude manuscripten uit het verre verleden in India, wat een opmerkelijke mentale prestatie is van Hindoes. Hierom is het Hindoeïsme in wezen de oudste religieuze wetenschap (minstens tienduizend jaar) op onze planeet.

6. Het houden van de hele aarde (Gaia) is voor een Hindoe fundamentalist een filosofisch vraagstuk, dat in principe heel belangrijk is voor elk intelligent wezen. Juist hierom zou een Hindoe fundamentalist altijd meer willen weten over het nationalisme, maar wel willen proberen om de zaak aanvaardbaar en beschaafd te houden. Een Hindoe fundamentalist vindt het prima als een Nederlander met liefdevolle gevoelens zwaait met een Nederlandse vlag, want liefde is in wezen een uiting van menselijkheid.

7. Streven naar zuiverheid, zowel stoffelijk als onstoffelijk. Het zuiveren van het innerlijk is de moeilijkste taak van een Hindoe fundamentalist, omdat contact met de zinnen en de wereldse verleidingen, altijd leidt tot onzuiverheid, hoewel dit onvermijdelijk is voor elk wezen in onze wereld, omdat zij allen onder invloed staan van de drie guna's of de drie geaardheden.

8. Voor mij, als individu, heeft Hindoe fundamentalisme altijd een futuristisch karakter, omdat technologie een goed middel is om het zelf te zuiveren en om totale onthechting van de aardse werkelijkheid te realiseren.

Opvallend voor mij is dat de Hindoe fundamentalist altijd geestelijk hoog ontwikkeld is, terwijl de islamitische of christelijke fundamentalist altijd bekrompen en doctrinistisch denkt, en extreem binair geprogrammeerd is. Hierom geloof ik dat de binaire doctrines (christendom, jodendom en islam) gedoemd zijn om weggevaagd te worden, omdat de hele mensheid zich eens voor honderd procent geestelijk zal verheffen en geheel zal transcenderen. De Hindoe fundamentalist gelooft niet in totale vernietiging (Armageddon, laatste dag van Allah) van de slechte mensheid, omdat ook zij deel uitmaken van de schepping en niet overbodig zijn. Altecrea zal immers nooit de aarde, de mensheid en alle overige levende wezens totaal vernietigen of dit toestaan, omdat Hsij anders ons nooit geschapen zou hebben, om een toekomst te creëren die Hsij reeds kende in het verre verleden.

Om meer inzicht te krijgen in het Hindoe fundamentalisme is bestudering van de volgende teksten aanbevolen.

 • Portret (en gedicht) van een Hindoe Fundamentalist
 • H9.3 De grootste Hindoe Fundamentalist op aarde
 • 25. Allahtoon
  Iemand, al of niet seniel of laagwaardig intelligent, die van buitenlandse afkomst is en overtuigt islamitisch denkt, voelt en handelt. Er zijn diverse soorten allahtonen, maar de meeste van hen streven naar meer macht in Nederland en kunnen aanhanger zijn van het islamisme. Het hartgrondig haten van de 'blanke' autochtonen is meestal kenmerkend voor een overtuigde allahtoon. Typische gevaarlijke allahtonen zijn bijvoorbeeld: Marokkanen, Turken, Somaliërs, Tunesiërs en de vele Arabische soorten, enz. Opvallend is dat het overgrote deel van de allahtonen aan alle kenmerken voldoen van de anti-nederlander, waardoor het nogal onduidelijk is of zij wel echt in Nederland thuishoren, want zij weigeren pertinent om zich aan te passen en streven er in zekere zin naar om de macht over te nemen, waarna naar alle waarschijnlijkheid een bloedbad zal worden aangericht onder 'blanken', Westerlingen, andersdenkenden, ongelovigen en Hindoes, precies zoals is voorgeschreven door het koranisch haatgeschrift. Het allahtonisme is in zekere zin ultrafascistisch, omdat het geworteld is in het islamisme en het arabisme. Het terrorisme en de radicalisering zijn in wezen veroorzaakt, door het domme en achterlijke gedrag van allahtonen in Nederland.

  26. Cybertoob
  De cybertoob is gedefinieerd als de reguliere socialiserende en informerende digitale omgeving op internet (WWW) van een individu. Alle bezochte websites, chatsites, alle mailcontacten en de diverse discussieforums waaraan men regelmatig deelneemt behoren tot de cybertoob van iemand. Dit begrip komt min of meer overeen met de sociologische term sociotoob, maar is geheel gerelateerd aan het internet. Wezenlijk is dat het noodzakelijk is om alleen achter een computer te zitten, om de eigen cybertoob te ervaren en ermee om te gaan.

  27. Dewanisme ('Dewanism')
  Het dewanisme omvat alles wat behoort tot de denk- en filosofische geloofswereld van hindoeschrijver en Hindoe fundamentalist Dewanand. Een dewanist is iemand of een intelligent wezen, die een of meerdere elementen uit de dewanistische geesteswereld heeft overgenomen en die er soms actief naar streeft om het verder te ontwikkelen, met in acht neming van dewanistische constraints in de innerlijke geesteswereld. Een subdeel van het bewustzijn van Dewanand moet getransporteerd en geïmplementeerd zijn in het bewustzijn en onderbewustzijn van een ander levend wezen, om dewanistisch te kunnen denken, geloven en handelen. In wezen is het dewanisme een manifestatie van Hindoe fundamentalistisch leven, denken, geloven en handelen. Futuristisch denken is in wezen een onlosmakelijk onderdeel van het dewanisme. In het bewustzijn en onderbewustzijn van een dewanist moet de zeta-entiteit Altecrea actief gedefinieerd zijn, waarbij het volledig toegestaan is om ook andere zeta-entiteiten te implementeren.

  Bovenstaande definities kunnen het betoog op een hoger niveau brengen, als elk begrip in de juiste context gebruikt wordt en feiten niet verdraaid worden.
  In het volgend deel zal de ideologie van Nieuw Rechts kritisch geanalyseerd worden.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

  1. Deel 1, Geheim rapport Nieuw Rechts. Inleiding.
  2. Deel 2, Geheim rapport Nieuw Rechts. Extreemrechts in het kort.
  3. Deel 3, Geheim rapport Nieuw Rechts. 27 Exacte definities.
  4. Deel 4, Geheim rapport Nieuw Rechts. Ideologie.
  5. Deel 5, Geheim rapport Nieuw Rechts. Hoe verder? Aanbevelingen!.

  WEBpublication EBOEK / EPAGE 3 of 5


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Politiek
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Copyright @ Dewanand 2005