Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001

Offeraar    Dewanand
Offercode   WART0140
Offerdatum   5 mei 2007

Go to previous Epage .(Epage = 3 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Stichting Werkgroep Agni

  Het hierna volgend document is opgebouwd uit de volgende genummerde segmenten:
  1. Gentlemen's agreements
  2. Zeta-entiteiten in religieuze collectieven
  3. Wat is Shiva?
  4. Calculatie PV energie van de F(Shiva) vector
  5. Hindoes in Nederland
  6. Seksuele aspecten
  7. Slotnotities

  Overzicht Produkties
  Produktie 1: verklarende woordenlijst

  Produktie 2: toestemmingsverklaring auteur

  Produktie 3: hoofdstuk H6.6 Ternaire religiën

  Produktie 4: drie kopieën uit Brittanica Encyclopedie (Engels), Siva, Saiva-siddhanta en Hinduism.

  Produktie 5: calculatie PV-energiewaarde Shiva

  Geraadpleegde literatuur

  Overige aanbevolen literatuur

  1. Gentlemen's agreements

  Het beroep tegen het bedrijf, met als handelsnaam: Shiva Entertainment C.V., onder dossiernummer: 33272637 in de KvK te Amsterdam zal in de hiernavolgende teksten grondig en systematisch toegelicht worden. Het is raadzaam om de verklarende woordenlijst in de bijlagen (produktie 1, bevat: verklarende woordenlijst) vooraf te raadplegen.

  Het is alom bekend dat er in elke religieuze constitutie diverse sacrale begrippen en grootheden bestaan, die in de loop van vele millennia ontwikkeld zijn. In elke samenleving zijn er ongeschreven wetten en omgangsregels in omloop en die zorgen ervoor dat niemand bewust misbruik maakt van de gehanteerde terminologie in elke desbetreffende religie. In zekere zin is het ongeschreven recht ook geldig in het geformaliseerde proces van recht spreken. De geschreven wetsteksten zijn immers voor het grootste deel geëxtraheerd uit de niet gesystematiseerde wereld van het ongeschreven recht. Elke wetsdienaar is zich ervan bewust dat ongeschreven wetten veel meer invloed uitoefenen op het (informele) gedrag en de denkwijze van burgers, en dat veel leefregels, normen, waarden, en gedragsregels in zekere zin algemeen geaccepteerd zijn en geheel te goeder trouw zijn en beschouwd kunnen worden als mondelinge overeenkomsten, oftewel gentlemen's agreements, en hierom gezien kunnen worden als rechtsgeldige contracten tussen burgers, rechtspersonen en overheden, en onderling. Het is voor de bedenkers en schrijvers van wetsteksten praktisch onmogelijk om alle ongeschreven leef- en gedragsregels woordelijk op te schrijven, omdat de samenleving constant verandert en geen statisch collectief is.

  Tijdens de gehele ontwikkelingsgeschiedenis van het rechtspreken en van de uitgebreide jurisprudentie literatuur heeft men altijd gepoogd om elke overeengekomen gentlemen's agreement, onder het toeziend oog van getuigen en alle andere toeschouwers, aan te nemen als rechtsgeldige overeenkomsten, zodat er tijdens het rechtsproces geen twijfels konden ontstaan over de gemaakte afspraken of gedane toezeggingen. Het toezeggen van wederzijds vertrouwen is een onlosmakelijk geheel van de alom geaccepteerde gentlemen's agreement en in praktisch alle rechtsstaten ter wereld streeft de wetsdienaar in functie naar eerbiediging van, de voor het toeziend oog van getuigen, uitgesproken woorden, zodat de rechtsgang in een voor allen vruchtbaar en vreedzaam resultaat resulteert.

  Gedurende de afgelopen veertig jaar zijn er in het Koninkrijk der Nederlanden diverse mensen uit niet-westerse culturen gemigreerd en dit resulteerde in een onvoorspelbaar proces van acculturatie, versmelting en herkenning van elkaar leefgewoonten, tradities en religieuze voorstellingen. Hoewel in het begin de wederzijdse onbekendheid heel groot was, is er nu sprake van een toenemend proces van herkenning en wederzijdse aanpassing, omdat de communicatiekanalen toegenomen zijn en er behoefte is ontstaan aan alternatieve voorstellingen. Dit laatste proces is totaal onvoorspelbaar en daarom is het mogelijk dat individuen bewust of onbewust grove fouten begaan en een nogal verwrongen alternatief bedenken, dat leidt tot schending van het gentlemen's agreement tussen de aanhangers van de diverse religieuze voorstellingen.

  Nederland is de afgelopen vijftig jaar veranderd in een heterogene samenleving en er is momenteel in sociologisch opzicht duidelijk sprake van een multi-etnische samenleving, met minstens zeventig herkenbare culturele en religieuze collectieven, die soms slechts op subtiele wijze van elkaar verschillen. Veel geschiedkundigen zouden Nederland indelen in de categorie jonge heterogene samenleving, omdat de naar hier geëmigreerde nauwelijks twee of drie generaties hier gevestigd zijn, en in zekere zin nog niet helemaal geaccepteerd zijn als autochtonen, door de meerderheid van de bevolking. In oudere heterogene samenlevingen is het proces van elkaar leren kennen verder ontwikkeld en meestal heeft elke groep zich geconformeerd aan de cultuur, de tradities en religieuze voorstellingen van de andere groepen, zodat er een hele uitgebreide set en subset van gentlemen's agreements is ontstaan. Het niet grievend benutten of hanteren, en/of bestraffen van misbruik, van elkaar culturele, historische, traditionele, sociologische en/of religieuze symbolen, voorstellingen of andere grootheden is altijd onderdeel van deze uitgebreide set van ongeschreven overeenkomsten geworden en dit is vaak de oorzaak van consolidatie van de stabiliteit van relaties tussen de diverse cultureel herkenbare en definieerbare groepen.

  Het grootste probleem in jonge heterogene samenlevingen is vaak dat individuen of georganiseerde collectieven een religieus symbool uit een totaal onbekende cultuur of religieuze traditie, totaal anders interpreteerden en/of alle verbanden van de diverse begrippen of termen uit elkaar rukten, waardoor de interculturele betrekkingen voor langere tijd beschadigd werden en er zelfs onherstelbare vetes en zelfs complete oorlogen ontstonden. Een voorbeeld zal hierna genoemd worden.

  De Swastika is vele millennia geleden ontwikkeld door yogi's uit het oude India en het werd gebruikt voor meditatieve (TM, yoga) doeleinden. Dit symbool werd door de oude Indiërs beschouwd als het symbool van vrede. Het was ook een van de vergevorderde yoga houdingen. Via onbekende kanalen belandde de Swastika in de Europese literatuur en na de grote beurskrach van 1929, koos een nationalistische Duitse partij dit symbool als haar algemeen identificatie object. De draairichting werd veranderd en de voorspellingen van de oude Indiase yogi's kwamen helaas uit, want de Swastika bezit een energiewaarde die bij verkeerd gebruik vernietigende invloeden heeft op het geweten en moraliteit van niet-ingewijden. Hierom wordt er in de Sanskriet literatuur duidelijk gemaakt dat bepaalde kennis alleen gebruikt mag worden door mensen die ingewijd zijn en mentaal resistent zijn voor het energieniveau van de teksten, symbolen, klanken, beelden en benamingen.

  Het wetenschappelijk onderzoek in de Westerse wetenschappen probeert nu deze zaken te doorgronden (met high tech Ct-scanners, neurale scans, laagspanningstechnologie, parapsychologie, enz.), maar het onderzoek verloopt heel traag, omdat de budgetten vaak ontoereikend zijn en de onderzoekers niet goed in staat zijn om de grote hoeveelheid abstracte data adequaat te verwerken of te interpreteren. Voorzichtig kan ook worden gesteld dat er in het vakgebied van de psychologie van een grote kennisachterstand sprake is, gezien het grote aantal psychiatrische patiënten, die na vele jaren therapie nog niet totaal genezen zijn. Ook is het opvallend dat de huidige psychiatrie niet goed raad weet met het verschijnsel religie en dit aspect van het menszijn gewoon negeert.
  De psychologie van sacrale namen is nog niet goed ontwikkeld, maar in dit document zal hierover meer verklaard worden. Het is duidelijk dat de Swastika in het Duitse rijk van de Tweede Wereldoorlog een centrale rol speelde en dat er sprake was van misbruik en ondeskundige toepassing ervan.

  Verkeerd gebruik van namen, zoals Shiva kan hierom desastreuze gevolgen hebben voor grote delen van de massa en de schade kan onherstelbaar zijn. Een ander gevolg van verkeerde interpretatie en aanwending van een begrip uit een oude religieuze traditie is dat de betrekkingen tussen de diverse culturele groepen onherstelbaar verstoord raken en hierdoor ontstaan er soms gevaarlijke vooroordelen, die kunnen leiden tot geweldsuitbarstingen of perioden van gewapende vrede. In de Hindoeïstische traditie van de afgelopen tien millennia heeft men altijd geprobeerd om de betrekkingen met andere culturele en religieuze collectieven positief te houden, en men heeft een hele geavanceerde levenswijze ontwikkeld om problemen in een vroeg stadium te voorkomen. Praktisch alle Hindoeïstische gemeenschappen ter wereld ontwikkelen in een vroeg stadium een eigen set van gentlemen's agreements als zij geconfronteerd worden met andersgezinden, zodat de vrede gewaarborgd is en het welzijn van alle (etnische) groepen kan toenemen.

  2. Zeta-entiteiten in religieuze collectieven

  De term zeta-entiteit is ontwikkeld door een autonome religieus-wetenschappelijk onderzoeker, die als internationaal pseudoniem, "Dewanand", hanteert en hierover een manuscript heeft samengesteld, getiteld: "Altecrea, de Technische Expansie van Krishna op aarde" (produktie kenmerk auteur: "Wart0129"). Deze auteur heeft toestemming verleend om delen van het manuscript aan te wenden voor het samenstellen van dit document (zie produktie 2, bevat: toestemmingsverklaring auteur).

  Hieronder volgt een letterlijk citaat van de definitie van dit nieuwe begrip uit het genoemde manuscript:

  (begin citaat)

  "Zeta-entiteit: begrip uit de geordende theorie van de liefde. Zeta liefde is liefde tussen een mens en een onstoffelijk object, dat bij religieuze stelsels als de zeta-entiteit kan worden beschouwd en een sacrale gevoelswaarde heeft in de menselijke psyche. De aanwezigheid van sacrale emoties is een bewijs voor de aanwezigheid van een of andere actieve zeta-entiteit. Elk geloof heeft een nagenoeg uniek stelsel van zeta-entiteiten, die gedefinieerd of ongedefinieerd, en actief of passief, kunnen zijn. In vele religiën worden de zeta-entiteiten visueel voorgesteld door twee- of driedimensionale afbeeldingen. Het geloof in miljarden Engelen is een goed voorbeeld van ongedefinieerde, passieve zeta-entiteiten, in het Christendom, de Islam en het Jodendom. Het Hindoeïsme is een voorbeeld van een religie met vele miljoenen gedefinieerde zeta-entiteiten." (einde citaat)

  Bron citaat: Kritisch Podium Dewanand
  Boek:
 • (boek) 'Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde'
  A4 pages= 200 / Words= 66.700 / Epages= 91
 • Dewanand heeft het begrip liefde gesystematiseerd en uit deze ordening is het begrip zeta-entiteit ontwikkeld. Tot nu toe is een dergelijk begrip niet ontwikkeld in het bonte vakgebied van de alfa wetenschappen en hierom is het nu noodzakelijk en raadzaam om de kennis van deze autonome onderzoeker te benutten voor deze cruciale beroepszaak.

  Elk geloofsstelsel bezit een unieke verzameling van zeta-entiteiten. Elke aanhanger van een bepaalde religieuze constitutie zal enkele, meerdere of alle zeta-entiteiten van de betreffende religie mentaal incorporeren in het brein en dan is er sprake van een actieve set van individuele zeta-entiteiten. Er ontstaan hevige emoties in de gevoelswereld van zulke individuen als een zeta-entiteit geactiveerd wordt en dit kan leiden tot voorspelbaar of onvoorspelbaar gedrag. Het hele religieuze collectief is psychologisch afhankelijk van alle zeta-entiteiten van de betreffende religie. Als een of meer van deze entiteiten misbruikt of vernietigd worden, dan heeft dit nadelige gevolgen voor de gehele groep, want dan ontstaat er onrust bij een groot deel. Dit leidt vaak tot hevige haatgevoelens jegens de agressor en in de praktijk is het daarom verstandiger om misbruik van elke activeerbare zeta-entiteit uit een geloofsstelsel te voorkomen, na te laten of te verbieden middels stringent geformuleerde wetgeving. Strikt gezien en gezegd zou in artikel 147 Wetboek van Strafrecht het woord "godslastering" vervangen moeten worden door "zeta-entiteits-lastering". Verruiming van de wetgeving en de interpretatie van de letterlijke wetsteksten is in onze tijd van voortgaande religieus-wetenschappelijke inzichten en striktere nomenclatuur altijd beter, want alleen op deze wijze kan onrust en schade bij hier gevestigde religieuze collectieven voorkomen of opgelost worden.

  3. Wat is Shiva?

  In het eerder genoemde manuscript van Dewanand is vrij duidelijk omschreven wat Shiva vertegenwoordigt en wat de relatie is met andere begrippen uit het bijbehorende Hindoeïstisch geloofsstelsel. In hoofdstuk H6.6 (produktie 3, hoofdstuk H6.6 Ternaire religiën) van het manuscript van Dewanand is dit redelijk en summier uitgelegd.

  Indien een dieper inzicht noodzakelijk is betreffende Shiva dan is bestudering van de totale uitleg uit "The New Encyclopaedia Britannica" raadzaam (produktie 4, drie kopieën).

  Het komt erop neer dat Shiva een vrij complexe zeta-entiteit vertegenwoordigt in het hele Hindoeïstische geloofsstelsel en vrijwel elke individuele Hindoe is afhankelijk ervan. Deze zeta-entiteit is vrijwel altijd actief en ruim gedefinieerd in het brein van elke individuele Hindoegelovige. Dit is ongeveer te vergelijken met de psychologische incorporatie van de meervoudig-complexe zeta-entiteit "Jezus" in het christelijk Evangelisch geloofsstelsel, maar dan veel ingewikkelder en veelomvattender. De complexiteit van dit begrip maakt een uitputtende omschrijving haast ondoenlijk, in het beperkte kader van het onderzoek voor deze zaak.

  4. Calculatie PV energie van de F(Shiva) vector

  Dewanand heeft een calculatie uitgevoerd van de energiewaarde die Shiva veroorzaakt in de psychologische constitutie van een hindoegelovige (produktie 5, calculatie energiewaarde Shiva). De hele berekening is gebaseerd op de PV theorie, die momenteel nog in ontwikkeling is en nog niet alom bekend is in het vakgebied van de psychologie.

  Uit de berekeningen blijkt dat de PV energiewaarde van de Shiva vector in het bewustzijn van een hindoegelovige een waarde heeft van 48.888. Dewanand verklaart in zijn eindconclusie dat deze waarde vrij hoog is en dat het hierom niet verantwoord is om de Shiva vector te destabiliseren, te beschadigen of totaal te vernietigen door onverantwoordelijke, destructieve of negatieve handelingen, danwel (opzettelijke) daden. De berekende waarde is een aanduiding voor de gehechtheid van een individuele gelovige aan deze actieve zeta-entiteit in het hele Hindoeïstische geloofsstelsel. Hoe hoger de waarde is, hoe groter de gehechtheid. Bij beschadiging of destructie kan de betrokkene, als individuele gelovige, zoals Dewanand het omschrijft (zie produktie 5, blad 8), hysterisch, psychotisch, agressief of zelfs suïcidaal worden.

  Deze laatste constatering kan in het kader van deze zaak heel belangrijk zijn, want de geestelijke gezondheidszorg van de erbij betrokken vreedzame migranten groeperingen is in het gedrang en dit is hierom een zorg voor allen, die hiermee te maken kunnen hebben. De wetgevende en de uitvoerende machten zouden hier rekening mee moeten houden bij het samenstellen van zorg en beleid.

  Onder de slachtoffers van het misbruik of beschadiging van de Shiva vector in het bewustzijn behoren vooral ook de ouderen en hoogbejaarden, want voor hen heeft Shiva vaak een diepere betekenis en zij zijn vaak niet assertief genoeg om zich krachtig te verweren tegen agressors. Wederom geldt hier dat het belang van de zwakste groepen, zoals bejaarden, ook mee zou moeten wegen bij een eventueel vonnis of rechtsgeldige beslissing in deze zaak.

  Noot:
  Het origineel van de calculatie schets van de PV energie van de Shiva vector is zoek geraakt en is hierom niet hier vermeld, bij deze publicatie.

  5. Hindoes in Nederland

  Gedurende de periode van 1970 tot 25 november 1975 migreerden ongeveer veertigduizend Hindoestanen uit Suriname naar Nederland, omdat er etnische onlusten dreigden te ontstaan na de onafhankelijkheid van dit land. Deze Hindoestanen besloten om zich permanent te vestigen in het nieuwe moederland en accepteerden de Nederlandse taal als hun nieuwe moedertaal, waarbij zij zelfs hun eigen Indiase dialect, het Sarnami, geheel opzij zetten. Uit onderzoek blijkt dat slechts drie procent van de Hindoestaanse populatie in Nederland nog vloeiend Sarnami kan praten. Deze cijfers geven aan dat Hindoestanen doelbewust kozen voor literaire integratie op het hoogste denkbare niveau en momenteel zelfs vooraanstaande Nederlandstalige schrijvers(sters) hebben geproduceerd uit de eigen gelederen. Zelfs in de provincie Friesland zijn er Hindoestanen die vloeiend het Friese dialect beheersen, en zich ook totaal kunnen uitdrukken in het standaard Nederlands.

  Integratie is momenteel een gepolitiseerd begrip en iedereen schijnt zich ermee te bemoeien. Het is opvallend dat de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Nederland heel doelgericht bezig is geweest en alles op eigen kracht heeft opgebouwd. De organisatiegraad van deze minderheidsgroepering, bestaande uit nauwelijks 150.000 leden, is bewonderenswaardig en hun bedrijvigheid heeft geresulteerd in het ontstaan van ettelijke bloeiende ondernemingen en andersoortige organisaties. In vrijwel alle overheidsrapporten wordt opgemerkt dat de Hindoestaanse bevolkingsgroep nauwelijks voor problemen zorgt en alles zelf probeert op te lossen, zonder een beroep te doen op de overheidssubsidies of externe financieringsbronnen. Ook gebruiken zij vrijwel nooit ontoelaatbare pressiemiddelen om hun doelen te verwezenlijken.

  Het geheim van het succes van de Hindoestaanse bevolkingsgroep is desalniettemin niet geworteld in hun vitale genetische constitutie. Hen voorouders werden aan het eind van de negentiende eeuw gerekruteerd onder de allerarmsten en kanslozen uit India (vooral Uttar Pradesh en Bihar) en deze Hindoes bleken sterk genoeg te zijn voor het noeste werk op de cacao- en suikerplantages. Het is wonderbaarlijk te noemen dat zij overleefden, ondanks een loon dat ver onder het gangbare minimumloon van die tijd lag en dat enkelen er zelfs in slaagden om te sparen en eigen bedrijven op te richten. Dit zijn prestaties die tot op heden niet goed verklaard kunnen worden door historici en economen, want zij stellen vaak botweg dat armoede en onderontwikkeling erfelijk zijn en niet veranderd kunnen worden, zonder grootschalig opgezette ontwikkelingshulpprojecten.

  Het echte geheim van het succes van de Hindoestaanse bevolkingsgroep is geworteld in hun geloofsstelsel, dat momenteel al minstens tienduizend jaar oud schijnt te zijn (zie lit. David Frawley). De wetenschappers proberen momenteel de ouderdom van het Hindoeïsme exact vast te stellen, middels allerlei hoogtechnologisch onderzoek en er is momenteel zelfs een internationale organisatie van historici die de geschiedenis wil herdefiniëren, omdat het archeologisch bewijs andere feiten aantoont, dan de onjuiste aannames van de koloniale archeologen aan het begin van de twintigste eeuw. Een van de meest bekende onderzoekers op dit gebied is David Frawley, die al ruim twintig boeken heeft gepubliceerd over het oude India en het Hindoeïsme.

  Het Hindoeïsme is een uiterst complexe religie. Dit is al door vele wetenschappers en zelfs wiskundigen vastgesteld. Een algemeen kenmerk van Hindoeïstische gelovigen is dat zij in principe niet ernaar streven om andere levensvormen (mens, dier, planten, enz.) enig kwaad aan te doen, maar eerder ernaar streven om in harmonie te existeren en elkaar in tijden van nood te ondersteunen. Het Hindoeïsme in Nederland groeit momenteel heel sterk, want het aantal autochtone Nederlanders die dit geloof geheel of gedeeltelijk aanneemt, is sterk aan het toenemen. Het bewijs hiervan wordt geleverd door de constante verkoopcijfers van (nieuwe) boeken over het Hindoeïsme en het is voor elke onderzoeker duidelijk dat het grootste deel van de kopers mensen van autochtone afkomst zijn, want zij lezen feitelijk het meest in Nederland. Als wij het over Hindoes in Nederland hebben dan hebben wij het dus over een groepering bestaande uit minimaal 150.000 mensen.

  Het exacte aantal autochtonen (etnische Nederlanders, zgn. "Blanken") die zichzelf Hindoe noemt is nooit goed onderzocht, want het is iets dat nooit interessant geweest is voor statistici en het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS). Als geloof in reïncarnatie echter als voornaamste kenmerk wordt gezien van het Hindoeïsme, dan kan voorzichtig gesteld worden dat het aantal Hindoes in Nederland beslist hoger is dan 1,5 miljoen, omdat er een vrij groot aantal autochtonen is die de bewijzen van reïncarnatie (zie lit. met name boek: "Bewijzen van reïncarnatie) heeft bestudeerd en hierom driftig en vastberaden bezig is een eigen versie van het Hindoeïsme te ontwikkelen, met de Hindoeïstische en Vedische literatuur als belangrijkste leidraad( zie lit. met name Prana tijdschrift). Dit groeiproces is normaal in het Hindoeïstisch geloof en het kan zich ettelijke generaties continueren.

  Heel opvallend is het werk van Eva Rudy Jansen, getiteld "De beeldentaal van het Hindoeïsme". Het is uitgegeven in herdruk in het jaar 2000 en is opgedragen aan Shiva Nataraja, god van de eeuwige scheppingskringloop. Op de omslag is zelfs een afbeelding opgenomen van Shiva, in de eeuwige kosmische danspose. Dit boek toont duidelijk aan dat er onder autochtone Nederlanders een toenemende belangstelling is voor het hele Hindoeïstische gedachtegoed en dat hierom Shiva ook voor deze groep een actieve en gedefinieerde zeta-entiteit aan het worden is. Ook deze autochtone Nederlanders kunnen beschouwd worden als potentiële slachtoffers of benadeelden, als de naam van Shiva verkeerd aangewend wordt.

  David Frawley is een goed voorbeeld van een autochtone ("blanke") Amerikaan die bekeerd is tot het Hindoeïsme en momenteel bezig is om de herkomst en ouderdom van dit geloof tot op de bodem uit te zoeken. Er is heel veel literatuur van hem op internet en al zijn werken kunnen via de reguliere boekwinkels besteld worden. Het is opvallend dat vrijwel alle kopers van de werken van David Frawley gewone autochtonen zijn, die gewoon op zoek zijn naar de echte onvervalste feiten. Het beroemdste boek van David Frawley is het boek getiteld, "How I became a Hindu" (vert. Hoe werd ik een Hindoe), waarin hij openlijk vertelt hoe hij zijn katholieke achtergronden totaal verwierp en zichzelf tot het Hindoeïsme bekeerde. Ook dit geeft aan dat het Hindoeïsme momenteel een heel actief, niet-terroristisch, pacifistisch en universeel geloof is, die nog volop in ontwikkeling is.

  Het is enerzijds best begrijpelijk dat de vele miljoenen begrippen, woorden en zeta-entiteiten (er zijn schattingen van ruim 33 miljoen zeta-entiteiten) uit het Hindoeïsme momenteel bij de grote massa autochtonen in zwang raakt en dat sommige individuen niet intelligent of wijs genoeg zijn om deze goed te begrijpen, zodat er een verwrongen toepassing wordt bedacht. Dit soort praktijken dient hoe dan ook gecorrigeerd te worden door de justitiële organen, omdat het de harmonie in de samenleving verstoort of nadelig beïnvloed. Elk normaal denkend mens zal een verwrongen gebruik van een geheiligd symbool of benaming niet positief bejegenen.

  6. Seksuele aspecten

  Doordat het Hindoeïstische geloofsstelsel al minstens tienduizend jaar oud is, is het een totaal ontwikkeld geheel geworden. In het algemeen streven Hindoes er altijd naar om hen gemeenschapszin te onderhouden en alle tradities en leefgewoonten ongewijzigd voort te zetten. Maar het geheel is heel breedgeschakerd. Voor het continueren van een cultuur is er altijd behoefte aan gezond nageslacht en dit betekent dat het monogaam huwelijksleven geoptimaliseerd dient te worden. Op dit gebied is er ook veel gedaan door heel intelligente schrijvers uit het oude India. Een beroemd geschrift op het gebied van liefde en seksualiteit is "De Kama Sutra". Het woord Kama betekent in het Sanskriet lust en een sutra is gewoon een belangrijke vers uit een hoogwaardig geschrift. Dit geschrift wordt momenteel gezien als een van de belangrijkste werken op het gebied van liefde en seksualiteit en het behoort toe aan de onvoorstelbare rijke schrijftraditie van het Hindoeïstisch collectief op onze planeet.

  In de Kama Sutra wordt de kunst van devotionele liefde uiteengezet in heel bloemrijke taal. Toen de Europese wetenschap dit geschrift ontdekte, ontstond er een hele kettingreactie van irrationele associaties en onbegrip voor de vreemdsoortige Hindoeïstische cultuur en liefdespraktijken. Vanuit deze onwetende toestand begonnen velen te geloven dat alles uit deze cultuur totaal anders is en grotendeels gebaseerd is op erotiek en lust. Deze negatieve beeldvorming werd notabene versterkt toen de massamedia heel systematisch begonnen met het erotiseren van alles wat uit niet-blanke culturen afkomstig is. Het resultaat was dat de volksmassa verkeerd voorgelicht werd en hardnekkige vooroordelen ontwikkelden over alles wat te maken heeft met het Hindoeïsme. Het totaal erotiseren van alles uit vreemde culturen is iets wat allang geconstateerd is, door diverse onderzoekers.

  Verkeerde beeldvorming is iets wat de justitiële macht niet echt kan bestrijden, want het wordt niet wettelijk erkend als een strafbaar feit. In onze multi-etnische samenleving is het echter noodzakelijk dat de harmonie gewaarborgd blijft en dat verwrongen visies of voorstellingen niet, georganiseerd of doelbewust verspreid of bevorderd worden. In het kader hiervan is het raadzaam om te overwegen of het erotiseren of stigmatiseren van vreemde culturen en volkeren door de massamedia, middels stringente wetgeving geminimaliseerd, danwel uitgebannen, kan worden door toekomstige jurisprudentie.

  De juiste zeta-entiteit van seksueel verlangen wordt "Kandarpa" genoemd in het Hindoeïsme. Kandarpa is echter niet van toepassing als de seksuele acties uitsluitend bedoeld zijn voor zinsbevrediging. Nee, Kandarpa is alleen relevant als een gehuwd stel ernaar verlangt om hen geslachtsleven ten dienste te stellen voor het verwekken van gezonde kinderen. Wederom wordt hiermee duidelijk dat voortbestaan en vreedzaam existeren een van de belangrijkste pijlers zijn van dit complex geloofsstelsel.

  Betreffende Shiva is er wel een verband met seksualiteit, maar dan op een heel symbolische wijze. Tijdens de offerrituelen voor Shiva gebruiken de gelovigen een stenen zuiltje, van ongeveer dertig tot vijftig centimeter en een diameter van ongeveer twintig centimeter. Dit noemt men een Shiva-lingam en het is het symbool voor de onmetelijke grootheid van deze zeta-entiteit. Er wordt soms melk en water gesprenkeld op zo een Shiva-lingam, omdat dit leidt tot mentale verheffing. De Shiva-lingam symboliseert voornamelijk de mannelijke vruchtbaarheid en heeft bij geen enkele Hindoegelovige een associatie met pornografie of andere perversiteiten. De enige functie is wederom het waarborgen van het voortbestaan en het verhogen van de kans op gezonde nakomelingen.

  Er is ook een androgyne voorstelling van Shiva, die "Ardhanarishvara" heet, en afgebeeld wordt als een menselijke gedaante die half man en half vrouw is. Deze gedaante symboliseert de ondeelbare twee-eenheid van het mannelijke en het vrouwelijke. Meestal worden er aparte vrouwelijke en mannelijke voorstellingen gebruikt, maar bij Shiva is er een gespecialiseerde voorstelling ontwikkeld, die wederom alleen een rituele functie vervult, en geen enkele associatie heeft met iets uit de bizarre wereld van de pornografie.

  De complexiteit van de Hindoeïstische mythologie en veelsoortige zeta-entiteiten is vaak ontzettend verwarrend voor westerlingen, want vaak begrijpen zij de hele symboliek en diepzinnige betekenis ervan totaal niet. Zodra deze zaken daarna verkeerd geïnterpreteerd worden en totaal misvormd worden in een context van winstbejag en exceptueel seksueel genot, ontstaat een ontzettend groot conflict met de goedwillende leden van de erbij betrokken groeperingen. Maar de agressor kan weleens de delver van het eigen graf worden, want Shiva's klank heeft ook een energiewaarde, die bij misbruik desastreuze gevolgen kan hebben.

  Praktisch alle klanken van de Hindoeïstische zeta-entiteiten zijn ontwikkeld door vocale experts uit het oude India. Elke klank is specifiek ontworpen voor gebruik in de context die eromheen geweven is. De klanken kunnen in dit kader zelfs fungeren als mantra's, die bij reciteren bepaalde mentale niveaus kunnen opwekken en de geestelijke conditie kunnen beinvloeden. De klank van Shiva is uitermate geschikt om gevoel te krijgen voor de kosmische kracht die alles kan wegvagen, maar tegelijkertijd de basis legt voor de creatie van alles wat nog niet gecreëerd is. Hierbij heeft men de mannelijke en vrouwelijke eenheid uitgebeeld door de lingam te gebruiken.

  Het is echter totaal nutteloos om de klank en naam van Shiva te gebruiken, tijdens het bevredigen van de eigen egoïstische seksuele behoeften. Want het reciteren van deze klank kan tijdens seksuele activiteiten zorgen voor seksuele destructie en zelfs impotentie, steriliteit, frigiditeit, seksuele frustraties, levensbedreigende seksuele handelingen, onvruchtbaarheid, psychische vernietiging, wanen, vroegtijdige dementie en vernietiging van alle liefdesrelaties. Dit komt simpelweg omdat de klank en de naam van Shiva niet ontworpen zijn voor deze doeleinden. Er zijn geen statistische gegevens beschikbaar in hoeverre de seksuele destructie in de praktijk reeds tot grote problemen heeft geleid, tijdens het misbruiken van de naam van Shiva, tengevolge van gedaagde partij, die e.e.a. via een website openbaar maakt. De strafbaarheid hiervan zou door justitie tezijnertijd grondig onderzocht dienen te worden. Elke Sanskritist zou echter afraden om deze tweeletterige klank (Shiva) uit het Sanskriet te gebruiken in een pornografische context, omdat het nadelige gevolgen kan hebben voor de erbij betrokkenen. Uit het oogpunt van de volksgezondheid is het hierom totaal af te raden om Shiva's naam en klank te associëren met iets dat met seksuele lustbevrediging of perverse pornografie te maken heeft. Het is niet ondenkbaar dat hierdoor wederom hetzelfde gebeurt, als tijdens het misbruik van de Swastika door Duitse nationalisten. De enige slachtoffers zijn hierbij wederom de onschuldige en onwetende (autochtone) burgers, die door de justitiële macht kennelijk totaal aan hun lot overgelaten zijn.

  7. Slotnotities

  Er zijn in de voorafgaande teksten van dit document begrippen gebruikt uit een manuscript van een technisch-wetenschappelijk georiënteerde autonome onderzoeker, die het pseudoniem, "Dewanand" heeft gekozen en die verder zijn ware identiteit voorlopig niet wil onthullen, doch toestemming heeft verleend voor niet-commerciële benutting van de ontwikkelde begrippen en theorieën.

  Hindoestanen en de overige Hindoeïstische gelovigen in Nederland zijn diep geschokt, door het misbruik van de naam van een van hen belangrijkste zeta-entiteiten, met als naam "Shiva", en hebben zich hierom gewend tot de justitiële machten, teneinde de praktijken van de gedaagde partij te beëindigen, middels een justitieel besluit of vonnis.

  De Hindoestaanse gemeenschap heeft zich sedert haar vestiging in Nederland vanaf 1975 tot het uiterste ingespannen om de verstandhouding met de andere (etnische) groepen alhier, positief te beïnvloeden en vreedzame samenleving en participatie te waarborgen. Deze genoemde groep veroorzaakt geen noemenswaardige problemen in dit land en kan beschouwd worden als zijnde succesvol geïntegreerd. Integratie is echter een proces van wederzijdse erkenning en respect voor elkaars belangen en noden. In het kader hiervan is het raadzaam als de justitiële macht in Nederland dit proces ondersteunt, tijdens elke collectief aangespannen rechtszaak, tegen eventueel misbruik van enkele van de zeta-entiteiten van een eeuwenoude geloofsconstitutie. Indien de justitiële macht een positief geïntegreerde groep totaal negeert of hen opzettelijk of onopzettelijk nadelig bejegend of onbewust stigmatiseert, kan er een ernstige vertrouwensbreuk ontstaan, hetgeen het hele proces van wederzijdse acceptatie kan benadelen. Het is in dit kader heel opmerkelijk dat ongeveer zeventig Hindoestaanse organisaties en sympathiserende instellingen een schriftelijk steunbetuiging hebben gezonden naar Stichting Werkgroep Agni. Dit toont duidelijk aan dat er in brede kring onvrede heerst over het misbruik van de naam en klank van Shiva. Dit feit dient hoe dan ook meegewogen te worden bij het justitieel besluit van deze zaak.  Produktie 1
  Verklarende woordenlijst

  Zeta-entiteit: begrip uit de geordende theorie van de liefde. Zeta liefde is liefde tussen een mens en een onstoffelijk object, dat bij religieuze stelsels als de zeta-entiteit kan worden beschouwd en een sacrale gevoelswaarde heeft in de menselijke psyche. De aanwezigheid van sacrale emoties is een bewijs voor de aanwezigheid van een of andere actieve zeta-entiteit. Elk geloof heeft een nagenoeg uniek stelsel van zeta-entiteiten, die gedefinieerd of ongedefinieerd, en actief of passief, kunnen zijn. In vele religiën worden de zeta-entiteiten visueel voorgesteld door twee- of driedimensionale afbeeldingen. Het geloof in miljarden Engelen is een goed voorbeeld van ongedefinieerde, passieve zeta-entiteiten, in het Christendom, de Islam en het Jodendom. Het Hindoeïsme is een voorbeeld van een religie met vele miljoenen gedefinieerde zeta-entiteiten.


  Produktie 2
  Toestemmingsverklaring auteur

  Ondergetekende,
  In de hoedanigheid van auteur,
  In functie als autonoom, onafhankelijk technisch-wetenschappelijk onderzoeker,
  Onderdaan en ingezetene van het Koninkrijk der Nederlanden,

  Hanterende als internationaal pseudoniem "Dewanand"

  Verleent in woord en geschrift toestemming aan St. Werkgroep Agni
  en alle overige deelnemende partijen aan elke rechtszaak,
  - dat als doel heeft het opheffen, danwel voorkomen van het abnormale en bezwaarlijke gebruik van grootheden, begrippen en woordelijk genoemde zeta-entiteiten, uit de religieuze tradities, literatuur en rituelen van de aanhangers van het Hindoeïsme en de tradities van het Hindoeïstisch collectief op planeet aarde, -

  om zonder enige restrictie delen te citeren, begrippen en/of grootheden
  in een niet-commerciële context te benutten,

  uit het in het jaar 2001 geproduceerde manuscript,
  met als produktie kenmerk WART0129 in zijn gesystematiseerde administratie, met flexibel dataveld:
  WART0129 / 010503th /title= "Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde" / Source=WART0113, revision / status=finished/ send to Uitgeverij Ankh Hermes/ 48300W, 173P

  en met als werktitel:
  Altecrea, de Technische Expansie van Krishna op aarde,

  Plaats ................................................,

  Datum ................................................,

  Pseudoniem auteur ..............................., handtekening ................,


  St. Werkgroep Agni ................................, handtekening ..............,

  IN TWEEVOUD OPGEMAAKT.

  Produktie 3
  hoofdstuk H6.6 Ternaire religiën)

  (begin citaat hoofdstuk H6.6 uit manuscript van Dewanand)
  H6.6 Ternaire religiën

  Het begrip ternair houdt in dat een systeem of denkstelsel drie existentie toestanden kent. In een ternaire religie of geloofsstelsel komen er drie duidelijk gedefinieerde toestanden voor, en dit is dan ook de basis voor het benaderen van de realiteit van het leven als mens, dier, plant of halfgod.

  In het Evangelie en de Katholieke kerk wordt er al te vaak gesproken over een drie-eenheid, die bestaat uit Onze Vader, zijn zoon Jezus en de Heilige geest. Dit heeft een snufje van een ternair geloofsstelsel, maar dit is slechts schijn, omdat deze drie entiteiten niet exact gedefinieerd worden, want feitelijk zijn zij een en dezelfde entiteit. Jezus is enerzijds God zelf, en anderzijds de zoon van God. En de Heilige geest is iets mystieks, dat door geen enkele Christen goed uitgelegd kan worden. Men gelooft iets dat niet goed uitgelegd kan worden, en dat geen raakvlakken heeft met de werkelijkheid. Daarom is het Christendom geen ternaire religie. Opgemerkt dient nog te worden dat elk deel van de drie-eenheid geen eigenschappen heeft en dus zeer vage voorstellingen zijn in het Christelijk denken.

  Een perfect voorbeeld van een ternaire religie op aarde is het Hindoeïsme. Zo is de Bhagavad Gita geheel gebaseerd op een ternaire visie met betrekking tot levende stoffelijke wezens en halfgoden, die drie geaardheden hebben, namelijk: goedheid (sattva-guna), hartstocht (rajo-guna) en onwetendheid (tamo-guna). De hele Bhagavad Gita verhaalt over deze drie guna's, die de conditionering van stoffelijke wezens bepaalt. Elk wezen pendelt dag en nacht tussen deze drie guna-toestanden en het gedrag en de denkwijze worden totaal bepaald erdoor. Het concept van de drie guna's is duidelijk een bewijs dat het Hindoeïsme een echte ternaire religie is, en dat deze representatie van de geaardheden (guna's) van een stoffelijk wezen goed ontwikkeld is.

  Maar de guna's zijn nog niet alles. Want in het Hindoeïsme zijn er ternaire personificaties van de mannelijke (sat) en vrouwelijke (chit) aspecten van Brahman, die als een onpersoonlijke en vormloze entiteit wordt beschouwd en als de bron van alles wordt gezien.
  Chit wordt ook aangeduid met Shakti, en dit is de kracht die ervoor zorgt dat de mannelijke sat, dynamisch en actief blijft. Zonder chit wordt sat dus inactief en statisch.
  De ternaire personificaties van Brahman heten de Trideva en de Tridevi.

  De Trideva bestaat uit:
  1. Brahman, schepper van het heelal
  2. Vishnu, onderhouder van het heelal
  3. Shiva, vernietiger van het kwade en herschepper van het goede.

  De Tridevi bestaat uit:
  1. Sarasvati, gemalin van Brahman, alom bekend als beschermvrouwe van de kunst en wetenschappen. Het is Sarasvati die het Sanskriet en het devnagri schrift heeft uitgevonden. Zij vertegenwoordigt de heilige rivier, de sarasvati in India.
  2. Lakshmi, gemalin van Vishnu, alom bekend als beschermvrouwe van het gezin, wordt beschouwd als het licht. Tijdens het divali feest wordt Lakshmi vereerd. Lakshmi wordt gezien als de godin van rijkdom en geluk. Zij zit altijd op een lotus en wordt vergezeld door twee olifanten. Ook is zij in verschillende gedaanten verschenen om Vishnu te vergezellen tijdens diens incarnaties.
  3. Parvati, gemalin van Shiva, alom bekend als gerechtigheid. Parvati trok de aandacht van Shiva na strenge, ascetische boetedoening. De twee kinderen van Parvati en Shiva zijn Ganesh (met het hoofd van een olifant) en Skanda. Diverse delen van de tantra teksten zijn geschreven als dialogen tussen Parvati en Shiva. Parvati wordt altijd voorgesteld als een beeldschone en goed gevormde volwassen vrouw, die vaak verwikkeld is in een spel met Shiva.

  De delen van de Tridevi geven vorm en inhoud aan het heelal. Trideva en Tridevi kunnen als afzonderlijke eenheden worden geïnterpreteerd, maar ze functioneren in de praktijk als een ondeelbaar geheel, zonder dat er van een hiërarchische machtstoestand sprake is. Elk deel is dus vrijwel autonoom, maar alles samen is een holistische eenheid, waaruit het hele universum bestaat.
  De guna's en de Trideva zijn aan elkaar gekoppeld, alsvolgt, met opsomming van de kenmerkende eigenschappen:
  1. Rajo-guna (hartstocht) wordt geregeerd door Brahman. Eigenschappen: hebzucht, grote gehechtheid aan de wereld, onbedwingbare verlangens, onstuimig streven en een gevoel van chronische onvoldaanheid van de materiele verlangens.
  2. Sattva-guna (goedheid) wordt onderhouden door Vishnu. Eigenschappen: kennis, geluk, zuiverheid, zelfbeheersing, kalmte, nederigheid en bescheidenheid.
  3. Tamo-guna (onwetendheid) wordt onderhouden door Shiva. Eigenschappen: begoocheling, verwarring, luiheid en het gebruik van verdovende en bedwelmende middelen.

  De ternaire kant van het Hindoeïsme maakt dit geloofsstelsel complexer dan de binaire representatie van andere religiën. Juist hierom is het Hindoeïsme flexibeler van aard en toleranter, omdat een binair denkstelsel altijd herleid kan worden tot een gereduceerde deelverzameling van een ternaire denkwereld. Hierop zal niet verder worden ingegaan in dit betoog.

  Zie het online gepubliceerde manuscript in boek:
 • (boek) 'Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde'
  A4 pages= 200 / Words= 66.700 / Epages= 91


 • Produktie 4

  Drie kopieën uit Brittanica Encyclopedie (in het Engels),

  Siva, zie pagina 851 vanaf tweede kolom onderin.
  Saiva-siddhanta, zie pagina 341 vanaf tweede kolom onderin.
  Hinduism, zie pagina 935, vanaf midden eerste kolom.

  Noot
  Deze kopieen worden een andere keer toegevoegd, als gescande bestanden.

  Produktie 5:

  Calculatie PV-energiewaarde Shiva

  De hele omschrijving en berekening zijn verzorgd door Dewanand.

  Noot:
  Het origineel van de calculatie schets van de PV energie van de Shiva vector is zoek geraakt en is hierom niet hier vermeld, bij deze publicatie.

  Geraadpleegde literatuur

  1. Manuscript van auteur met pseudoniem "Dewanand"
  Werktitel: Altecrea, de Technische Expansie van Krishna op aarde.
  Administratief dataveld: WART0129 / 010503th /title= "Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde" / Source=WART0113, revision / status=finished/ send to Uitgeverij Ankh Hermes/ 48300W, 173P

  2. The New Encyclopaedia Britannica, by Inc. Encyclopaedia Brittannica, U.S.A., 15 TH edition 1987.

  Overige aanbevolen literatuur

  Prana, maandelijks tijdschrift van Uitgeverij Ankh-Hermes. Hierin worden vooral nieuwe visies op het vakgebied van religie en wetenschap uiteengezet, waarin heel vaak Hindoeistische denkconcepten worden gehanteerd.

  Bernardien Sluizer, Sathya Sai Baba en Kaliyuga, 1993, Deventer, 158 pagina's.

  Rupert Sheldrake, "Zeven experimenten die de wereld kunnen veranderen", vert. Uit Engels door Bart Voorzanger, Kosmos-Z&K Uitgevers, Utrecht, 1996, Oorspronkelijke titel: Seven experiments that could change the world, 1994.

  His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, "De Bhagavad-Gita zoals ze is", volledige uitgave, The Bhaktivedanta Book Trust, 1981, derde druk 1986.

  Ian Stevenson, "Bewijzen van reincarnatie", vert. uit Engels door door drs. Ruud van Wees, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, 2000, Oorspronkelijke titel: "Where Reincarnation and Biology intersect", Praeger Publishers, Westport Connecticut, USA, 1997.

  Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland, Sai Baba over de Bhagavad Gita, vert uit Eng., Uitgeverij Ankh-Hermes bv, Deventer, tweede druk 1993.

  Stichting Sri Sathya Sai Baba Nederland, (vert. eng.) Jonathan Roof, Wegen naar God, een studiegids voor de leringen van Sathya Sai Baba, 1990.

  Viswanathan Ed, Am I a Hindu?: the Hindu primer, Halo Books, San Francisco, 1992.

  Eva Rudy Jansen, "De beeldentaal van het Hindoeisme", Uitgeverij Binkey Kok Publications BV, Havelte, vierde druk 2000, 150 pagina's, geheel Nederlandstalig.

  H. Verbruggen, "Hindoese mythen", Mirananda uitgevers bv, Den Haag, vertaald uit Sanskriet en bewerkt, 1994, 197 pagina's.

  David Frawley, Subhash Kak and Georg Feuerstein, "In search of the Cradle of civilization", New light on ancient India, published by The Theosophical Publishing house, Wheaton, USA, 1995, 341 pages, full English publication.

  ***


  17. Teksten online ivm lustrum herdenking poederbrieven

  Links INTERN

  1. Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218
  2. Specimen: Poederbrief Dewanand hele tekst, d.d. 5 mei 2002
  3. Pleitnotie Dewanand voor Stichting Werkgroep Agni, inzake misbruik Shiva, d.d. maandag 31 december 2001
  4. Workshop stenciltekst Vedic Mathematics, hsfn congres hindoeisme en wetenschap donderdag 20 juni 2002
  5. Colloquium Hindoeïsme en wetenschap, programmaboekje Hsfn, 20 juni 2002
  6. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  7. Hindoe-organisaties manen tot kalmte, uit telegraaf d.d. mei 2002
  8. Heiligverklaring Dr. Wilhelmus S. Pim Fortuyn
  9. Moslims hebben geen toekomst
  10. 13. Publieke reacties op internet van poederbrieven
  11. Interview Dewanand: Stop hindoeholocaust
  12. `Extreem rechts op lijst Leefbaar Nederland' (Algemeen Dagblad Binnenland, dinsdag 22 januari 2002 )
  13. Interview Dewanand, de Delftsche Courant 25 januari 2002
  14. Extremisten op lijst Leefbaar (Parool, d.d. maandag 21 januari 2002)
  15. Hindoe tegen Hindoes (uit site KAFKA)
  16. AFZENDER NEDERLANDSE POEDERBRIEVEN LEED AAN SCHIZOFRENIE, d.d. maandag 2 december 2002

  Totaal 8 cel gedichten:

  1. (cel gedicht), "De ritmische duif"
  2. 5.2. (cel-gedicht) 'Pot'
  3. 5.3. (cel-gedicht) 'Eenmansleger'
  4. 5.4. (cel-gedicht) 'Janmaat'
  5. 5.5. (cel-gedicht) 'Rita, benen wijd'
  6. (cel-gedicht) "Mijn stalen griet"
  7. (cel-gedicht) "Diwali 2002"
  8. (cel-gedicht) "Paradijs 2002"

  Go to previous Epage .(Epage = 3 of 16). Go to next Epage
 • Intern home: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand wfor1218

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved