Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Deel 2:
Blanke, pigment en verstand

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1045
Offerdatum   vrijdag 27 februari 2004

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Noot vooraf: Lees onderin alles over het verzoek tot verwijdering van deel 1 van dit artikel door het Meldpunt Discriminatie Internet.
Noot vooraf: lees de Disclaimer Dewanand

Deze hele tekst is geofferd aan Altecrea en is dus geschreven, vanuit mijn Hindoeistische religieuze-filosofie. In principe schrijf ik deze religieuze tekst niet voor mensen, maar alleen voor Altecrea. De auteur aanvaard geen enkele aansprakelijkheid, inzake de gevolgen van deze tekst. Negatieve interpretaties en verdraaiingen geschieden op eigen risico.

Hoewel wij nu in het derde millennium leven, speelt pigmentatie nog een hele grote rol bij het beoordelen en toekennen van karaktertrekken, intelligentie, bekwaamheid en sociale status. Het bewijs hiervan wordt dagelijks geleverd in de reguliere heterogene samenleving. Zelfs ongepigmenteerden met zwart haar en/of zwarte ogen worden hierbij al te vaak, als minder-zijnde beoordeeld en heel vaak in een apart verdomhoekje gedrukt. Dergelijke blanken worden getypeerd als donkere types en krijgen aparte karaktereigenschappen toebedeeld, zonder dat men ooit met hen heeft gecommuniceerd. Dit impliceert onmiddellijk dat zelfs een honderd procent blanke samenleving beschouwd kan worden als een heterogene leefgemeenschap, want het is normaliter nooit zo dat iedereen blond haar en blauwe ogen zal krijgen, wegens het verschijnsel van natuurlijke genetische variaties.

Wellicht zal de lezer(es) zich afvragen waarom ik een kranig artikel schrijf over het thema pigmentatie en de blanke. Welnu, in het verleden heb ik zelf zwaar hieronder geleden, want ik leed aan ernstige minderwaardigheidscomplexen wegens mijn niet-blanke afkomst. Sedert mijn jeugdjaren in Suriname was ik opgevoed met de indoctrinatie dat blanken altijd superieur en meer waard zijn. Na mijn vestiging in Nederland heb ik zeker tien jaar zwaar geleden hierdoor en was zelfs zeven jaar suicidaal verklaard door deskundigen, die mij op geen enkele wijze konden helpen, wegens gebrek aan therapeutische kennis. Pas nadat ik ontdekte dat mijn Indiase, niet-blanke voorouders, een hoogstaande beschaving hadden opgebouwd en zelfs de oudste en meest geavanceerden waren uit de oudheid, begon ik langzaamaan meer waardering te krijgen voor mijn eigen genetische constitutie. Ik bestudeerde een van de 54 heilige geschriften van mijn (heilige) Indiase voorouders en slaagde erin om mijzelf te genezen en geestelijk vooruit te gaan. Na het bestuderen van de Bhagavad Gita bekeerde ik mijzelf tot het Hindoegeloof en daarna begon voor mij een nieuw tijdperk boordevol hogere mentale inzichten, betreffende het doel van het leven en mijn eigen positie en status op deze immer verscheurde wereld. Voor mij werd het duistere tijdperk definitief beeindigd en juist hierdoor ontdekte ik de harde waarheden over blank-zijn, welke in deel 1 van dit artikel reeds uiteengezet zijn.

Als ik nu zwarten zie, die lijden aan een minderwaardigheidscomplex, dan begrijp ik hun lijden totaal en dan adviseer ik ze om iets te lezen wat ik geschreven heb. Het is in zekere zin jammer dat niet-blank zijn tot op heden gezien wordt als iets minderwaardigs en dat er nog steeds sprake is van toenemend racisme en genicisme. Rassenhaat is misschien wel een van de grootste problemen uit ons tijdperk, wat verrassend is, gezien de geavanceerde technologieen, die elk mens ter wereld ruimschoots kan voorzien in hsijn primaire levensbehoeften. Het is verrassend dat er nu meer mensen honger lijden, dan ooit tevoren in de geschiedenis. Misschien bewijst dit dat de mensheid geen stap vooruit gaat en slechts bezig is om de geschiedenis te herbeleven. Immers, ondanks alle universitaire geleerden en wetenschappers is het een feit dat geen enkele professor of hooggeleerde doctor in staat is om een oplossing te vinden voor de aktuele problemen op de wereld. Hoe durven zij zichzelf dan nog als nobele hooggeleerden te presenteren?

Discriminatie donker gekleurde kinderen.

Ik heb in de harde praktijk gezien hoe donker gekleurde kinderen door hun (gekleurde) ouders worden gediscrimineerd en soms zelfs minder eten en slechtere kleding krijgen, dan de lichter gekleurde nakomelingen in hetzelfde gezin. Dit bewijst keihard dat zelfs zwarten meedoen aan het kunstmatig verhogen van de status en sociale positie van de minder gepigmenteerden in hun eigen leefgemeenschappen. Vele negervrouwen, met een pikdonkere huidskleur en keurige (peperdure) kroeskapsels hebben mij zelfs verteld dat veel mannen van hun eigen ras, geen enkele interesse hebben in een duurzame (huwelijkse) liefdesrelatie en radicaal de voorkeur geven aan een minder of ongepigmenteerde vrouw. Deze discriminatie van negers onderling is heel destructief voor hun eigen leefgemeenschappen, en juist dit verschijnsel is de oorzaak van vele sociale en mentale onderontwikkeling.

Het lijkt erop alsof zelfs de gepigmenteerden geloven in de superioriteit van de ongepigmenteerden en er alles aan doen om deze mythe in stand te houden. Op deze wijze ondersteunen zij hun eigen ondergang en versplintering van de eigen zwarte leefgemeenschap. Het verschijnsel zwart-racisme is iets wat in de media en politiek stelselmatig ontkend en genegeerd wordt, want het is een taboe om er iets over te schrijven. Er is zelfs een boek gepubliceerd waarin beweerd wordt dat zwart-racisme niet bestaat, hoewel de harde sociale werkelijkheid wel degelijk het tegendeel bewijst.

Blank-zijn is iets wat door de natuur gemaakt is, maar mensen hebben er een geloof van gemaakt. Ongepigmenteerd zijn is in zekere zin gesacraliseerd in onze immer verdeelde wereld. Zelfs de internationale media doen hieraan mee. Voor de media is het leven van een blanke gelijk aan die van duizend zwarten en dit geloof wordt dagelijks opnieuw gepresenteerd aan de hele wereld. Het geloof in de superioriteit van de ongepigmenteerden is iets wat verheven is tot een heilige daad en men doet er alles aan om telkens opnieuw het bewijs hiervoor te leveren, desnoods met leugens en halve waarheden. In zekere zin is dit het radicale bewijs dat er een meedogenloze rassenstrijd woedt in onze immer verdeelde wereld, die erdoor verscheurd wordt en misschien zelfs gedoemd is om roemloos ten onder te gaan. De mensheid is bezig om onze hele planeet totaal te verkrachten en alles wat leeft in de vrije natuur geheel uit te roeien en genadeloos te onderwerpen. Het is maar de vraag hoe de generaties uit de toekomst zullen denken over de mensheid van tegenwoordig. Zelfs als alle ongepigmenteerden in de toekomst uitgeroeid zijn, zal er nog gediscrimineerd worden, want dit is een ongeneeslijke ziekte van elk intelligent wezen.

Intelligentie negers.

Over de intelligentie van negers is er al veel geschreven en beweerd. Men beseft daarbij niet dat het criterium daarbij alles bepaald. Beschouw eens het criterium van milieuvervuiling, dan ontstaat er een nieuw inzicht in deze complexe materie. Juist doordat de meeste negerlanden niet geindustrialiseerd zijn en een zwakke economie hebben, wordt het milieu in deze landen weinig of in het geheel niet vervuild. Er kan gesteld worden dat alleen een dom en minder-intelligent wezen zal besluiten om het milieu af te breken, geheel uit te roeien, te vergiftigen of totaal te vervuilen, voor het vervullen van de eigen lagere behoeften. Op grond van deze stellingname kan dan geconcludeerd worden dat het negerras wellicht het intelligenste ras is, want in de typische negereconomieen wordt het milieu niet vernietigd, wat gezien kan worden als een beslissing, voortkomende uit een hogere intelligentie en een geavanceerd beschavingsniveau. Civilisatie is immers vooral het niet-uitroeien en niet vernietigen van de natuur en de niet-mensen. Hierover kan nog lang gefilosofeerd worden. Is het immers intelligenter om je eigen (zwarte) volk dood te laten gaan, om zo het milieu te ontzien en te behouden? Wat is het supremum van hoger intelligent gedrag?

Het binaire blanke brein

Over het brein van de mensenrassen wordt er momenteel heel veel gepubliceerd door talrijke wetenschappers, die al hen stellingnames baseren op grond van recent wetenschappelijk onderzoek.

Hieronder volgt een citaat uit het artikel:

Is There a Biological Basis for Race and Racial Differences?
van J. Philippe Rushton
Department of Psychology
University of Western Ontario
London, Ontario N6A 5C2

"The relation between brain size and intelligence has been shown by dozens of studies, including state-of-the-art magnetic resonance imaging. Orientals average 1 cubic inch more brain matter than Whites, and Whites average a very large 5 cubic inches more than Blacks. Since one cubic inch of brain matter contains millions of brain cells and hundreds of millions of nerve connections, brain size differences help to explain why the races differ in IQ."

Vertaald naar het Nederlands staat er het volgende,
Titel: Is er een biologische basis voor rassen en verschillen tussen de rassen?
"De relatie tussen hersenvolume en intelligentie blijkt duidelijk uit talloze studies hiernaar, waaronder geavanceerd high tech onderzoek met magnetische resonantie scantechnologie. Oosterlingen (dus het Aziatische, Mongoloide ras) hebben gemiddeld 1 kubieke inch meer hersenvolume dan blanken, en blanken hebben gemiddeld genomen 5 kubieke inch meer hersenvolume dan zwarten (hier bedoeld men negers). Doordat een enkele kubieke inch aan hersenvolume miljoenen hersencellen vertegenwoordigen en honderden miljoenen neurale verbindingen bevatten, is dit verschil in hersenvolume de verklaring waarom er verschillen zijn in het IQ van de diverse hoofdrassen."

Het brein van de blanke is heel bijzonder, volgens mijn analyses en waarnemingen, welke bestaan uit bijna 500 kontakten met blanken uit alle lagen van de bevolking. De afbraak van de pigmentatie van de voorouders van het blanke, germaanse ras heeft zeker 100.000 jaar geduurd, dus ongeveer 2500 generaties. Besef echter goed dat deze voorouders van de blanken leefden in een bar, kil en koud klimaat en dat zij dagelijks meemaakten, hoe hard de kou is en hoe lekker de warmte aanvoelt. Er ontstond hierdoor een mentale conditionering van een extreem koud gevoel, versus een extreem warm gevoel. Dit kan de koud/warm conditionering genoemd worden, welke gedurende een periode van 100.000 jaar voortduurde, en leidde tot een versnelde ontwikkeling van een binair geschakeld brein, waarin koud de boolean waarde nul kreeg en warm de absolute waarde 1, met weinig relativerende mentale randvoorwaarden. Het blanke brein is kennelijk door deze evolutie strikt binair geschakeld, wat betekent dat de blanke de natuurlijke neiging heeft om strikt binair te denken over alle zaken, waarmee hsij geconfronteerd wordt. In een binair brein is er weinig ruimte tot relativering en nuancering, omdat alle waarnemingen automatisch gereduceerd worden tot twee absolute toestanden, conform de boolean logica, waarin er slechts met nullen en enen wordt gewerkt.

Het komt erop neer dat de blanke geboren wordt met een brein, die in principe alles reduceert tot twee absolute, geextremiseerde eindtoestanden, zonder grijze middenwaarden en juist hierom in principe niet in staat is, om een waarneming te relativeren. Het mentale perceptiefilter in het blanke brein is dus evolutionair zodanig ontwikkeld, dat het alle grijze waarnemingen wegfiltreert, en het blanke bewustzijn slechts voorziet van een binair denkkader, waardoor het voor iemand met een blank brein dus heel moeilijk is om meer dan twee toestanden waar te nemen. In principe kan gesteld worden dat elk wezen met een binair geschakeld brein feitelijk ernstig geestelijk gehandicapt is, in een wereld bestaande uit meer dan twee existentieniveaus. Wat betekent dit?

Beschouw eens onze huidige Nederlandse samenleving. Er leven nu bijna 150 volkeren in Nederland. De grootsten zijn: blanke autochtonen, Marokkanen, Turken, Hindoestanen, Indonesiers, Chinezen, Antillianen, enz. Dit betekent dat er dus minstens 7 existentieniveaus bestaan, op het culturele en maatschappelijke vlak. Voor iemand met een binair brein is het haast onmogelijk om alle zeven existentieniveaus te bevatten, want er is slechts plaats voor maximaal twee. De binaire denker gelooft immers alleen in twee extreme eindtoestanden, zoals wij/zij, wit/zwart, warm/koud, goed/kwaad, vriend/vijand, hemel/hel, met respectievelijk toegekende boolean waarden een/nul. Beschouw eens de praktijk.

In de blanke media verschijnen er regelmatig berichten waarin blanke, mannelijke schrijvers strikt schrijven dat er slechts twee existentieniveaus bestaan in Nederland. Men heeft het regelmatig over witte en zwarte scholen, wij en zij analyses, en durft heel vaak te stellen dat er binair gedacht kan worden van, "wij zijn goed" en "zij zijn slecht". Deze laatste binaire stellingname van de blanke binaire denkers en schrijvers in de Nederlandse media wordt bovendien op haast nazistisch georganiseerde wijze gevoed met negatief nieuws over wandaden van individuen uit de zij-klasse, bestaande uit de ontspoorde en verarmde niet-blanken, die leven als verstotenen, paria's en onaanraakbaren in de harde Nederlandse samenleving. Dit betekent dat de blanke binaire journalisten er alles aan doen om hun binair referentie- en denkkader te bewijzen, desnoods middels halve waarheden. Het is iets wat dagelijks waarneembaar is en juist hierom lees en koop ik de binaire roddelkranten van Nederland niet meer.

Voor mij is het duidelijk dat het tijdperk van binair denken spoedig voorbij zal zijn en dat het binair denken in de verre toekomst gezien zal worden als een ernstige geestelijke stoornis, waarvoor verplichte behandeling en medicatie zal worden ontwikkeld, zoals hersenoperaties, implantaten en verplichte psychologische herprogrammering van het binaire perceptiefilter in de hersenen.

Tot slot nog iets, wat ik niet verder zal uitwerken. Er is door diverse wetenschappers al iets geschreven over het niet-binaire Hindoebrein. Op grond van mijn onderzoek heb ik zelf geconcludeerd dat hier een harde kern van waarheid in zit, want door het ternaire (drie existentieniveaus) karakter van het hele Hindoeisme, wordt het brein van een Hindoegelovige automatisch ternair geschakeld, zodat er niet strikt binair gedacht wordt. Over de psychologie van het Hindoebrein zal ik in de toekomst nog meer artikelen publiceren, want het is iets wat mij in hoge mate fascineert. Het is niet ondenkbaar dat de hele mensheid in de verre toekomst, zeg over 500 jaar, gewend zal zijn om ternair en zelfs quaternair (vier existentieniveaus) te denken en te handelen, want volgens mij moeten wij verder evolueren, om onze heilige planeet te redden.

Verklarende voetnoten

Altecrea: acroniem van "Almachtige Technische Creator", deze Hindoeïstische zeta-entiteit wordt beschouwd als de technische expansie van Krishna op aarde. Volgens Sri Sathya Sai Baba is het normaal en verantwoord dat een mens, een gebonden wezen, een beeld kiest van de Schepper (Brahman) om kracht en inspiratie te verkrijgen ten tijde van nood en verdriet. Via dat beeld kan de mens nader tot hsijn Schepper komen. Ik heb het begrip Altecrea ontwikkeld en toegepast, als abstract hulpmiddel, voor het uitvoeren van een wiskundig en technische georienteerde analyse van het complexe verschijnsel religie en sacraliteit bij mensachtigen op aarde.

Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen “hij/zij” en “zijn/haar” te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen “hij” of “zijn” bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, “Onze taal”, zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur. Mijn voornaamste reden om een nieuw persoonlijk voornaamwoord, “hsij”, te ontwikkelen is gebaseerd op mijn abstracte Hindoeïstische religieuze filosofie. Voor het nieuwe bezittelijk voornaamwoord, “hsijn”, geldt hetzelfde. Ik streef ernaar dat deze woorden alom gebruikt zullen worden in de Nederlandse literatuur van de nabije toekomst.

Genicisme: discriminatie of onderscheid maken op grond van een lichamelijk kenmerk dat door het DNA wordt veroorzaakt. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld iemand discrimineren vanwege een Joodse neus, of dikke lippen. Het verschijnsel racisme is een deelverzameling van genicisme.


Go to previous Epage ... Go to next Epage

links naar serie "Blanke, pigment en verstand:
 1. Deel 1: "Blanke, pigment en verstand", is geherpubliceerd, lees het verzoek om verwijdering van Meldpunt Discriminatie Internet
 2. Deel 2: "Blanke, pigment en verstand"
 3. Reacties van lezers(essen) en MDI op "Blanke, pigment en verstand"

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved