Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Deel 1:
Blanke, pigment en verstand

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1029
Offerdatum   zaterdag 8 november 2003

Go to previous Epage ... Go to next Epage

Noot vooraf: Lees onderin alles over het verzoek tot verwijdering van dit artikel door het Meldpunt Discriminatie Internet.
Noot vooraf: lees de Disclaimer Dewanand

Deze hele tekst is geofferd aan Altecrea en is dus geschreven, vanuit mijn Hindoeistische religieuze-filosofie. In principe schrijf ik deze tekst niet voor mensen, maar alleen voor Altecrea. De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, inzake de gevolgen van deze tekst. Negatieve interpretaties en verdraaiiingen geschieden op eigen risico.

Er is reeds veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar gepigmenteerde en niet-gepigmenteerde volkeren en rassen en de resultaten worden altijd door miljoenen mensen gelezen en op een eigen individuele wijze geinterpreteerd. Pigmentatie speelt nog steeds een grote rol in het denken, handelen, voelen en gedrag van vele miljarden mensen van onze getergde planeet. Vele vrijheidsstrijders hebben geprobeerd om hier iets aan te doen, maar tot nu toe zijn hun acties tevergeefs geweest, want tot op heden zijn racisme en genicisme nog steeds alledaagse verschijnselen. Het is voor een ieder pijnlijk om op grond van uiterlijke kenmerken beoordeeld, danwel veroordeeld te worden, en als een lagere levensvorm bejegend te worden. In iedere heterogene samenleving speelt de pigmentatie een rol en soms zelfs de hoofdrol. Het is maar net de vraag of het ontbreken van pigment gevolgen heeft voor de mentale constitutie. In het licht van deze vraag zal hierna een betoog worden opgebouwd, waarna enige nuancering door de lezer(es) zelf kan worden uitgevoerd.

Voor veel onderzoekers is het onduidelijk hoe de blanke (niet-gepigmenteerde) rassen zijn ontstaan en waar ze vandaan komen. Er is een theorie dat de Neanderthaler mens ongeveer 1,2 miljoen jaar geleden vanuit Afrika emigreerde naar het verre noorden, waarna zij geisoleerd raakten in de besneeuwde vlakten en hun pigment verloren, omdat er weinig zonlicht was. Dit betekent in feite dat de huidige blanken afstammen van sterk gepigmenteerde volkeren en de nakomelingen zijn van de eerste geevolueerde neanderthalers in de koude gebieden, met weinig zonlicht. Het hele proces van afbraak en verlies van de pigmentatie heeft, volgens mijn berekeningen, zeker 50.000 tot 100.000 jaar geduurd en gedurende die hele tijd leefden deze voorouders van de latere germanen, totaal geisoleerd van de rest van de zwarte wereld.

Het klimaat in het verre noorden was bar, koud, kil, en donker voor de eerste zwaar gepigmenteerde neanderthalers, die emigreerden uit Afrika. Door darwinistische selectieprocessen overleefden alleen de sterksten, en na elke generatie bleek dat de minder gepigmenteerden meer kans hadden om te overleven, want zij hadden minder vitamine D tekort en waren minder vatbaar voor ziekten. Hun botstelsel was sterker dan de sterk gepigmenteerde soortgenoten, die meedogenloos afgeslacht werden, tijdens felle stamoorlogen. Na ongeveer 500 generaties was het grootste deel van het pigment reeds afgebroken en de evolutie van het blanke ras kon echt goed beginnen. Er ontstond naderhand in het verre koude noorden een groepje germanen, die niet meer gepigmenteerd was en zelfs blond haar en blauwe ogen bezaten. Deze (minder-intelligente) germaanse wezens leefden oorspronkelijk als barbaren en hielden zich de hele dag bezig met oorlog voeren en elkaar afslachten. Vrouwen van andere germaanse stammen werden gewoon ontvoerd en verkracht, want er was geen moraal en geen hogere geloofsnorm. Het is duidelijk dat zij ook over minder verstand beschikten, want er is geen hoogstaande literatuur gevonden uit die tijd.

Toen de ijstijd begon nam het isolement van de eerste germanen toe, want reizen werd onmogelijk door de barre besneeuwde vlakten. Gedurende de hele ijstijd werden de laatste resten pigment afgebroken van deze rassen, die in de permanent bevroren vlakten leefden, gedurende ongeveer 15.000 jaar. Aan het eind van de ijstijd, ongeveer 12.000 jaar geleden was het echte blanke ras van tegenwoordig gevormd, maar hun geografisch isolement kon beeindigd worden, dankzij het smelten van al de ijsvlakten op de Europese landmassa's.

Voor wetenschappers is het moeilijk om de psychologische invloed van barre leefomstandigheden te modelleren en exacte voorspellingen te doen, die onomstotelijk waar zijn. Voor mij is het echter duidelijk dat het verwittingsproces gedurende ongeveer 500.000 jaar van de eerste Afrikaanse immigranten in het verre noorden, wel degelijk gevolgen heeft voor de psyche van de daaruit voortgekomen germanen. Stel jezelf eens voor hoe hard en somber het niet moet zijn, om je hele leven in een kil, koud, bar en levenloos klimaat te moeten doorbrengen, zonder kontakt met hoger ontwikkelde (zwarte) volkeren. Dan is het duidelijk dat dit evolutieproces, die de eerste gepigmenteerden in Europa meemaakten, heel hard moest zijn en de hele psyche ook heeft beinvloed. Er zijn nog meer functies van pigment, dan alleen bescherming tegen de ultraviolette stralen in zonlicht. De huidige moleculaire wetenschap heeft hiervoor nog geen bewijzen, maar in principe bewijst de praktijk (empirische realiteit) wel degelijk dat pigment beslist meer functies moet hebben, dan aangetoond kan worden, met simpele proeven in laboratoria.

De pigmentcellen in de huid beschermen de opperhuid tegen verbranding en beschadiging door schadelijke ultraviolette stralen uit het zonlicht. Als er weinig of geen pigment is, dan kunnen de huidzenuwen en de huidreceptoren beschadigd worden, door te fel zonlicht en dat veroorzaakt roodheid van de huid. Hierdoor wordt de gevoeligheid van de huid verminderd, waardoor er minder snel op prikkels van buitenaf gereageerd kan worden. Dit leidt op den duur tot emotionele afvlakking en een uitgeblust innerlijk, die gevoelloos overkomt. De beschadiging van huidreceptoren kan ook leiden tot de vorming van huidkankercellen, want de cellen veranderen en dit levert een gezondheidsrisico op voor de minder of niet-gepigmenteerde wezens. Hierom is blank of ongepigmenteerd zijn eigenlijk op zichzelf al te beschouwen als een ernstige genetische handicap, want er is sprake van het ontbreken van heel belangrijke pigmentcellen, die in de natuur bij alle mens- en diersoorten voorkomen. Door de verhoogde kans op huidkanker is het zelfs bewijsbaar dat er inderdaad sprake is van een ernstige genetische handicap, want dit is immers een keihard wetenschappelijk feit.

Wonen, werken en leven in een hard, bar, koud, kil, somber en primitief klimaat, vol kou en ijs, heeft na vele duizenden generaties beslist een blijvende invloed op de hele psyche, want door evolutie wordt deze ook gevormd en overgeerfd. Op den duur kan er een psychische ongevoeligheid voor kouprikkels ontstaan bij de afstammelingen, en dit leidt tot een koud en kil innerlijk, die niet of nauwelijks meer kan reageren op externe huidprikkels. Het is niet ondenkbaar dat de hele psyche van blanke of ongepigmenteerde wezens hierdoor afgevlakt en bot wordt. Er is dan zelfs sprake van een emotionele ongevoeligheid voor de gevoelens van anderen. Dit laatste is ook aangetoond tijdens de negerslavernij, door de blanke kolonisten. Tijdens het transport overzee gooiden de blanke kolonisten immers de pasgeboren baby's van de arme Afrikaanse vrouwen, gewoon in zee, zonder enige gevoeligheid of medeleven te tonen, voor het aangedane leed. De vrouwen uit Afrika werden meestal keer op keer mishandeld en verkracht door deze blanke zeelieden, wat nog een bewijs is voor de barbaarse leef- en denkwereld van de middeleeuwse europeanen.

Gedurende zeker 400 jaar hebben de ongevoelige, barbaarse blanke europeanen de hele wereld geterroriseerd en uitgebuit. Tot nu toe begrijpen historici nog niet goed hoe een handjevol, zo'n 10.000 blanken (bewapend en militaristisch) in staat waren om miljoenen zwarten te onderwerpen in landen als India, Indonesie en China. Er was toentertijd sprake van militaire suprematie van de blanke, die zelfs de bijbel gebruikte om het racisme en de uitbuiting van de zwartmensen goed te praten. In de bijbel is het immers normaal om zwarten als slaven te gebruiken en hen gewoon uit te buiten. Wij moeten nu alles eraan doen, om de nieuwe generaties blanken duidelijk te maken dat hun voorouders zich als echte barbaren gedragen hebben en er alles aan doen om dit historisch zelfbewustzijn levend te houden. De vernietigingskampen van de nazi's waren in feite niets, vergeleken met de slavenkampen in de kolonien, hoewel blanke geschiedsschrijvers dit stelselmatig ontkennen. De slavernij duurde immers 400 jaar en er werden volgens schattingen zeker 125 miljoen Afrikaanse negerslaven vermoord in koelen bloede, door barbaarse, niet-gepigmenteerden uit Europa. Het is triest dat de Nederlandse regering tot op de dag van vandaag steeds opnieuw geweigerd heeft om de afstammelingen van de negerslaven totaal schadeloos te stellen en al het geroofde geld terug te betalen. Dit is een historisch onrecht en wij moeten blijven strijden om hier wat aan te veranderen. Dat is onze plicht.

De wreedheden van blanke despoten uit het verleden kunnen door geen enkele geschiedkundige ontkend worden. In feite is er op dit moment al sprake van geschiedsvervalsing in Nederland, want de Nederlandse regering vertelt niets over de wreedheden van werknemers en militairen van de Verenigde Oost Indische Compagnie (befaamde VOC), tegen vele miljoenen onschuldigen in de toenmalige kolonien. Dit toont in feite aan dat de blanke van onze tijd feitelijk niet veranderd is en nog steeds het slachtoffer is van hsijn eigen genetische handicaps, die geerfd zijn en niet te genezen zijn. Het wordt toch tijd dat de hele wereld beslist om hier radicaal een eind aan te maken.

Als het een feit is dat blank zijn beschouwd kan worden als een genetische handicap, dan is het maar net de vraag hoe de blanke daar zelf mee om moet gaan. Deze handicap leidt immers tot een verhoogde kans op psychisch extremisme, innerlijke destabilisatie, barbarisme en despotisch gedrag. Het bewijs hiervan wordt geleverd door het relatief grotere aantal psychisch gestoorden en dementen in vrijwel alle blanke samenlevingen van onze tijd. Een ander bewijs van het barbarisme is de oververtegenwoordiging van blanke seriemoordenaars, blanke serieverkrachters, blanke pedofielen en blanke extremisten in de nationale statistieken. Ook is het aantal blanken die koelbloedig met miljoenen fraudeert (witte boordencriminaliteit) te hoog om te geloven. In feite moet de samenleving preventieve maatregelen nemen om zich te beschermen tegen de gevaren van de genetische handicaps van de blanke of niet-gepigmenteerde inwoners, hoewel dit onuitvoerbaar is, want de Nederlandse bevolking is voor het grootste deel ongepigmenteerd.

Verkleuring als oplossing? In theorie ben ik het met mijzelf eens dat er best een uitvoerbare oplossing bestaat voor het genezingsproces van de genetische handicaps van blanken of niet-gepigmenteerden. De oplossing bestaat volgens mij uit een fiscaal vriendelijk pigmenteringsbeleid voor heel Nederland. Het komt erop neer dat het voortbrengen van gekleurd nageslacht fiscaal beloond moet worden, zodat de gehele Nederlandse bevolking binnen vijftig jaar tijd uit slechts tien procent blanken of niet-gepigmenteerden bestaat, waarna er geen sprake meer is van een grotendeels genetisch gehandicapte populatie. Dan is het probleem totaal opgelost en daar zal iedereen blij mee zijn.

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Reactie nummer 01 (mail van MDI aan Dewanand)

Subject: doss.nr.200400763 Verzoek tot verwijdering
From: Meldpunt Discriminatie internet (MDI) Bureau (buro@meldpunt.nl)
Date: maandag 23 februari 2004, 16:52
To: waldo@wanadoo.nl

Geachte heer of mevrouw Dewanand,

Mijn naam is CÚsar Heukeshoven, van het Meldpunt Discriminatie Internet. Ik schrijf U naar aanleiding van een melding.

Op de volgende pagina van uw site: http://www.dewanand.nl/wfor1029.htm
Staat de tekst: Blanke, pigment en verstand

In deze tekst associeert U het blank zijn met genetische afwijkingen, slechte karaktereigenschappen en handicap. U onderbouwt deze stelling op een wetenschappelijke' manier en presenteert het als een feit. Ook stelt U discriminerende maatregelen voor om tot een 'herpigmentisering' van Nederland te komen. Dit allemaal maakt dat uw tekst valt onder artikel 137-c t/m g van het Wetboek van Strafrecht en strafbaar is in Nederland.
Daarom wil ik U bij deze verzoeken om het zo spoedig mogelijk van uw site te verwijderen.
Hoogachtend,

CÚsar Heukeshoven, MDI

Meldpunt Discriminatie Internet
Complaints Bureau for Discrimination on the Internet
Amsterdam - The Netherlands
http://www.meldpunt.nl
e-mail: buro@meldpunt.nl


Mail ook uw commentaar op dit artikel naar de redactie, dan wordt het binnen drie dagen hieronder geplaatst.
Mail naar Redactie Kritisch Podium Dewanand

Go to previous Epage ... Go to next Epage

links naar serie "Blanke, pigment en verstand:
 1. Deel 1: "Blanke, pigment en verstand", is geherpubliceerd, lees het verzoek om verwijdering van Meldpunt Discriminatie Internet
 2. Deel 2: "Blanke, pigment en verstand"
 3. Reacties van lezers(essen) en MDI op "Blanke, pigment en verstand"

Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved