Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Offensief 5 mei binnen Nederland

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0060
Offerdatum   5 mei 2009

... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Aan: geaddresseerden (zie openbare file waction0060_address )

  Onderwerp: Offensief 5 mei binnen Nederland

  Mijn kenmerk: waction0060.doc / 20090505 / Offensief 5 mei binnen Nederland / 7550W

  Delft, 5 mei 2009

  Namaskar edele dames en gerespecteerde heren,

  Hierbij ontvangt u of uw organisatie dit document in het kader van het 5 mei offensief van het Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.com). Dit document verplicht u tot niets en is niet bedreigend of wetsovertredend in de ruimste zin des woord.

  Er zijn enkele eisen en verzoeken in dit document betreffende de neonazi en haatzaaier Geert Wilders, zijn politieke partij 'Partij voor de Vrijheid' (PVV), en Rita Verdonk. Ook wordt u verzocht om na te denken over mijn onderzoek naar hervorming van het immigratie- en vreemdelingenbeleid, op een maatschappelijk aanvaardbare wijze. In het kort is de inhoud alsvolgt:

  1. Opsomming eisen en verzoeken
  2. Verzoeken aan media
  3. Korte analyse problemen zieke multikul
  4. Iets over mijn poederbrieven verleden van mei 2002
  5. Het laatste taboe opblazen
  6. Is een zuiver blank Nederland beter?
  7. Heeft het zuiver blank houden van Nederland voordelen?
  8. Vreedzame etnische zuivering
  9. Kans burgeroorlog binnen tien jaar te groot
  10. Etnische zuivering met de GMK filosofie
  11. IND: Immigratie quotum per herkomstland instellen
  12. Verbanning en vrijwillige deportatie
  13. Milieu en overbevolking
  14. Racisme bestrijden: complementaire rassentheorie
  15. Onderzoek absolute vrijheid van meningsuiting
  16. Ter besluit
  17. Update ivm aanslag koninginnedag
  Bijlage 1

  1. Opsomming eisen en verzoeken

  De one-issue haatpartij van Geert Wilders, PVV staat nu in de peilingen op 33 zetels en dat is een ontzettende bedreiging voor de huidige multiculturele samenleving. Deze halfdebiele blanke hetero man komt niet met weloverwogen oplossingen, maar zaait alleen haat en verdeeldheid in heel Nederland. Onder zijn invloed is de radicalisering onder alle etnische en blanke groepen alleen maar toegenomen en dit is onacceptabel voor mij, omdat het gewoon niet zo hoort in een kenniseconomie, waar er beschaafde mensen horen te wonen.

  Rita Verdonk is een andere haatzaaier die ook een one-issue partij heeft en totaal geen inzicht heeft in Aziatische culturen en geloofsstelsels.

  Mijn eisen en voorstellen betreffende deze twee bekende Nederlanders zijn:

  1. Ontzetting uit de Tweede Kamer van Geert Wilders, via bevoegde instanties

  2. Ontmanteling en verbod van de Partij van de Vrijheid

  3. Ontzetting uit de Tweede Kamer van Rita Verdonk, via bevoegde instanties

  4. Organiseren massa betogingen aangaande deze eisen, door alle organisaties die zich benadeeld of gediscrimineerd voelen

  5. Integrale publicatie van dit document in alle media.

  6. Taboeloos debat over toekomst zieke multikul, via een officieel openbaar onderzoeksforum op het internet van diverse ministeries, door onderzoekers, journalisten, vrijdenkers, critici, maatschappelijke organisaties, media en het publiek. Kortom er moet snel een maatschappelijk debat komen over onze zieke multikul.

  7. Onderzoek van al mijn voorgestelde oplossingen in dit document, aangaande economische implementatie, haalbaarheid, kosten, effectiviteit korte termijn, en maatschappelijke aanvaardbaarheid.

  8. Na ontzetting uit zijn ambt mag men Geert Wilders best uitleveren aan Jordanië om daar berecht te worden volgens Islamitische wetten en om als martelaar heen te gaan van het vrije woord. Hij heeft immers al zijn plichten vervuld en is nu verder nutteloos voor ons. Hij mag dus nu opgeofferd worden in het belang van harmonie, wereldvrede en hogere kennis.

  2. Verzoeken aan media

  De media worden verzocht om iedereen te informeren over mijn boeken en publicaties op het internet, vooral wat betreft mijn voorgestelde oplossingen en strategieën. Interviews zijn welkom. Ik kan zelfs artikelen in kranten publiceren en meer vertellen over mijn onderzoek en mijn kennisintensieve Hindoeïstische oplossingen.

  3. Korte analyse problemen zieke multikul

  Het is nu voor velen allang duidelijk dat de jonge Nederlandse multiculturele samenleving totaal mislukt is en nu gewoon ziek is. De kosten van de mislukte multikul zijn vreselijk hoog, vooral wat betreft preventie, verpleging, zorg, toeslagen, kinderbijslag, scholing, detentie, bewaring, psychiatrie, taalonderwijs, analfabetisme, haatdoctrines, enz. Aangezien er nu ook nog een economische recessie begonnen is, welke minstens tien jaar zal voortwoekeren, moeten wij nu hard werken aan een snelle en goedkope oplossing, met het oog op effectieve kostenbesparingen. Alle taboes moeten wij nu opzij zetten, doch oplossingen moeten wel elegant en zoveel mogelijk acceptabel zijn.

  De vele etnische groepen zijn nu mikpunt van spot, laster, kritiek en haat. Er is nu veel meer racisme, vreemdelingenhaat, discriminatie, rassenhaat, homohaat, jodenhaat, moslimhaat, geweld en zelfs doodsbedreiging in de hele samenleving. Er heerst een algemene openbare sfeer van haat, afkeer en angst in heel Nederland. Hele buurten en wijken verloederen en het tuig heeft daar de macht. Politie Haaglanden weet hier geen raad meer mee en heeft zelfs een Multi Etnisch Korps opgericht (MEP), maar helaas is dit nog in een beginstadium en ontbreekt er feitelijke kennis van de vele vreemde niet-westerse culturen en gebruiken.

  Feit is gewoon dat vele etnische en niet-westerse volkeren in Nederland totaal ongeschikt zijn voor een leven in een harde moderne kenniseconomie, waar ondernemerschap, zelfdiscipline, wetenschappelijke kennis en competitie heel belangrijke waarden zijn. Nederlandse kinderen krijgen deze waarden en gedragsnormen mee gedurende hun opvoeding en scholing. Maar vele niet-westerse volkeren en gezinnen kennen dit niet en laten hun kinderen aan hun lot over. Er komt zelfs misbruik voor van de kinderbijslag in niet-westerse gezinnen, door vele kinderen te verwekken en hen dan voor galg en rad op te laten groeien. Dit kan gewoon zo niet doorgaan, want al deze kinderen zijn verdoemd om een toekomstige zwarte onderklasse te vertegenwoordigen en kunnen dan criminaliseren of hun heil zoeken in middeleeuwse religieuze haatdoctrines. Wij moeten alles doen om deze ontwikkeling stop te zetten, want het is gewoon onrechtvaardig en te duur.

  De hele islam is nu een fel mikpunt van haat en laster geworden en iedereen kent ondertussen wel de doelen van anti-islamist Geert Wilders. Hij preekt nu zelfs internationaal haat tegen de islam, zonder enige kennis van deze oude beschaving en tradities van deze niet-westerse volkeren. Hij negeert gewoon alle feiten over onze islamitische medelanders en verzorgt ook geen voorlichting over hen. Noch komt hij met maatschappelijke aanvaardbare oplossingen en misbruikt hen alleen als zondebokken en mislukkelingen. Dergelijke praktijken zijn onaanvaardbaar. Isolatie, discriminatie en uitsluiting van elke medelander, al of niet islamitisch is een te dure oplossing en leidt tot heel veel psychisch leed en haatreacties. Dit kan niet geaccepteerd worden in een kenniseconomie en er moet gewerkt worden aan goed doordachte (geniale) oplossingen. Kankeren, roddelen, haat zaaien en lasteren van hele bevolkingsgroepen dient vermeden te worden.

  Feit is dat de niet-westerse (kleurlingen, Afro mensen, islamieten, Hindoestanen, enz) oververtegenwoordigd zijn in de psychiatrie, gezondheidszorg, gevangenissen, strafzaken, straatdelicten, schuldproblematiek, schuldsaneringen, moorden, prostitutie, jeugdzorg, eerwraak, blijf van mijn lijf huizen, (para)suïcidale problematiek, bijstandsfraude, steunfraude, kleine criminaliteit, enz. Er zijn teveel inactieven nu in Nederland uit deze etnische niet-westerse groepen en dit is gewoon te duur. Bestudeer de oplossingen die ik voorstel aan heel Nederland aangaande hen allemaal.


  4. Iets over mijn poederbrieven verleden van mei 2002

  Velen zullen mij wel kennen als de radicale Hindoe die poederbrieven verstuurde aan honderd Hindoeorganisaties omstreeks mei 2002, in dezelfde week dat Mahatma Pim Fortuyn vermoord werd. Nou, ik kreeg voor deze daad ontslag van rechtsvervolging en werd voor 9 maanden opgenomen in een gesloten kliniek in Delft van GGZ Delfland. Nu na vele jaren heb ik veel geleerd van deze onrechtmatige daad. Ik handelde onder invloed van een koranpsychose en sta hiervoor tot nu toe onder behandeling om het niet opnieuw te ondergaan.

  Ik wil door niemand vergeven worden voor de poederbrieven daad, want het was allemaal onderdeel van mijn keihard karmisch leerproces tijdens deze reïncarnatie in een stoffelijk Hindoe lichaam. Lees mijn herdenkingstekst hierover tijdens de lustrum viering van deze daad. Zie de deeplink naar deze tekst hier:

 • Attentie: Lustrum herdenking poederbrieven Dewanand van mei 2002
  (met 16 teksten als bijlagen)
 • Moslimhaat maakt de problemen voor ons allemaal alleen maar groter en veroorzaakt alleen maar meer leed en onnodige slachtoffers. Wij, alsook elke islamiet of allahtoon zijn nu verplicht om meer zuivere kennis te consumeren, vooral uit de Vedische geschriften, zoals de heilige Bhagavad Gita, de Veda's, en de Mahabharata. Deze oude geschriften zijn eeuwige onbaatzuchtige giften van rishi's, yogi's en wijze (Hindoe)vrouwen uit het oude India en verheffen het bewustzijn, waarna vals ego, onwetendheid, begoocheling en haat vanzelf verdwijnen.


  5. Het laatste taboe opblazen

  Reeds twintig jaar geleden sprak wijlen profeet drs. Hans Janmaat erover, als voorzitter van de Centrum Democraten. Frits Bolkestein maakte zich er jaren later zorgen over. Toen kwam Mahatma Pim Fortuyn op het toneel, als homo activist en schreef er boekenkasten vol over. Hij ging heen door enkele kogels. Publicist en cineast Theo van Gogh nam het roer over en werd doodgestoken door een radicale islamiet. Michiel Smit van Nieuw Rechts voerde er een jaar lang actie voor, maar dit mislukte. Nu kennen wij onze blanke hetero barbaar Geert Wilders en onze nationale grootmoeder Rita Verdonk die er ook over praten. Kenmerk van hen allemaal: zij uitten het helaas nooit, want het is taboe.

  Nou, hier dan dit laatste taboe blaas ik hierbij op:

  Wij willen Nederland zuiver blank houden.

  En ijkpunt van het ideale aantal blanke Nederlanders stel ik maar doodleuk op 5 mei 1945. Hahahaha, nou, zijn jullie tevreden, het is eruit, nu kunnen wij verder met het gekanker in ons land.

  Ik als Hindoelander ben nu karmisch verbonden met het blanke volk in Nederland, dus ik ben super geassimileerd en dit betekent dat ook ik ernaar moet streven om Nederland blank te houden. Ik doorbreek nu dus het laatste taboe in ons land. Het hoeft geen schande te zijn om te zeggen dat je Nederland gewoon blank wil houden, mits je het maar op een beschaafde manier nastreeft en uit. Nu het echte probleem gedefinieerd is kunnen wij verder met onze doelstellingen.


  6. Is een zuiver blank Nederland beter?

  Racistisch denken lijkt op een oerinstinct van de mens, homo sapiens. Vrijwel alle volkeren denken racistisch. Mensen in het algemeen denken vaak zelfs genicistisch (discriminatie op basis van genetische kenmerken: genicisme) en beoordelen of discrimineren anderen op grond van genetisch zichtbare eigenschappen, minpunten, handicaps of tekortkomingen. Dit komt overal ter wereld voor en niemand zal het ooit totaal kunnen bestrijden. De mens is een racist.

  Hierom moeten mensen de echte feiten kennen aangaande het blank houden van Nederland en eventuele voor- en nadelen. Velen praten al jarenlang in alle media over de problemen van verkleuring en ontwitting. Minder wit in de straat leidt tot angst en de witte mensen verlaten dan hun wijk. Of men vermijdt alle kontakten met de vreemdelingen en dan ontstaat er informele apartheid in de wijk. Dit zijn dingen die elke dag gebeuren en velen zijn er getuige van.


  7. Heeft het zuiver blank houden van Nederland voordelen?

  Er zijn ook in witte wijken criminelen. Er is ook een blanke onderklasse in Nederland. Er zijn in absolute zin (aantallen, geen percentages) zelfs meer blanke criminelen in Nederland dan niet-blanke. Vele zware criminelen, seriemoordenaars, psychopathische criminelen en randfiguren zijn feitelijk gewoon blank. Witte boorden criminelen die frauderen of belasting ontduiken vanaf bedragen van een miljoen euro zijn overwegend blank en vaak zelfs goed geschoold. Harde, superintelligente en succesvolle criminelen die gewoon lekker leven buiten de cel zijn vaak netjes blank. De meeste chronische pedofielen en kinderlasteraars schijnen ook gewoon blank te zijn. Hou hier wel rekening mee he, als je Nederland zuiver blank wil houden. Denk even aan deze feiten en overweeg of een zuiver blank Nederland echt beter is.

  Zijn er voordelen mbt het blank houden van Nederland? Besluitvormingsprocessen in organisaties verlopen soepeler als deze zuiver blank zijn. Blanken streven naar gelijkwaardigheid en elke stem telt mee. Op het moment dat de top van een organisatie gekleurd wordt, neemt ook de slagvaardigheid vaak af en ontstaat er miscommunicatie en wanbeleid. Dit is natuurlijk niet altijd zo, maar de praktijk bewijst dat organisaties van niet westerse minderheden vaak slechter functioneren en minder competitief denken. Beleidsvorming in gemengde organisaties verloopt dus moeizamer en is van lagere kwaliteit dan in zuiver blanke organisaties. Uiteraard dient dit nader onderzocht te worden, want het geldt niet altijd. Het is wel bekend bij de belastingdienst dat bedrijven van etnische minderheden vaker op minimaal niveau draaien, heel weinig winst maken, heel traag groeien en vaak omzet en cash flow verduisteren. In het algemeen geldt echter het spreekwoord, dat de gelegenheid de dief maakt en hierom is het niet zo dat niet westerlingen per definitie veel crimineler zijn dan blanken. Onderzoek moet deze dingen bevestigen of ontkennen.


  8. Vreedzame etnische zuivering

  Uit onderzoek bleek onlangs dat ruim 57 procent van de Nederlanders er op de een of andere manier spijt van heeft dat er zoveel niet-blanke buitenlanders zijn toegelaten en genaturaliseerd in Nederland. Dit stemt tot nadenken. Feit is nu dat vele grote steden totaal verkleurd zijn en dat blanken in sommige regio's al een minderheid of zeldzaamheid zijn. En al deze gekleurde wijken en regio's schijnen ook nog flink te verloederen. De nieuwe Nederlanders zijn veel minder ondernemend en produceren veels te weinig. Velen profiteren alleen van de welvaarts voorzieningen en zijn bewust inactief. Dit is geen gezonde toestand en het is een heel dure kwestie voor het hele land.

  Het begrip etnische zuivering is beladen, maar ik gebruik het om een beetje te provoceren en om mensen er anders over te leren nadenken. Ik ben geen voorstander van een gewelddadige of bloedige zuivering, met hi tech gaskamers uit Duitsland. Nee, met de zuivere kennis uit mijn geavanceerde Hindoebrein kan het allemaal vreedzaam en beschaafd en velen zullen er zelfs heel blij mee zijn. Nu moeten wij alle taboes opzij zetten en werken aan een gezonde multiculturele samenleving, waarin er minder racisme, haat en discriminatie in voorkomen. De echte oorzaken van deze zaken dienen wij nu ferm aan te pakken. Symptoombestrijding lost nooit wat op, nee, wij moeten doordringen tot de kern van de problematiek. Mijn hele betoog hieronder in dit document zal hierover gaan, dus bestudeer het goed en overweeg de vele voordelen van een Hindoeïstische oplossing. Deze dewanistische kennis uit Krishnaloka zal leiden tot geestelijke verheffing, harmonie en vrede.


  9. Kans burgeroorlog binnen tien jaar te groot

  De PVV organisatie van Geert Wilders streeft feitelijk naar een etnische zuivering van Nederland. Het partijprogramma is nu nog gericht op het vergaren van stemmers, om meer macht te krijgen en meer zetels. Hierom toont deze partij nu nog een vrij sociaal gezicht. Maar, precies als de NSDAP van Adolf Hitler kan de PVV opeens een partij van witte monsters worden als zij de verkiezingen wint op democratische wijze. Dit is dus heel gevaarlijk voor de hele multiculturele samenleving. Reeds nu al zijn onze allahtonen tot zondebokken bestempeld in Nederland en de rest van Europa.

  De PVV kan een burgeroorlog ontketenen met een gewelddadige etnische zuivering als zij de macht veroverd. Wilders praat nu al erover dat hij president wil worden van Nederland en hij heeft al ruim 4 miljoen sympathisanten. Wij kunnen dit niet tolereren en moeten nu meteen stappen ondernemen om de macht en invloed van de PVV uit te schakelen. Dergelijke partijen kunnen niet getolereerd worden in onze beschaafde wereld. Krachtige hervorming van het immigratie en remigratie beleid, met slimme innovaties is hierom hard nodig. In dit document doe ik enkele voorstellen aan heel Nederland en hoop dat men mijn kennis en onderzoek zal toepassen, juist om een burgeroorlog hier binnen tien jaar te voorkomen en niet om mij een plezier te doen.

  In zekere zin is er al sprake van een mini burgeroorlog in Nederland, want er is nu een sfeer van apartheid in dit land. In vrijwel alle organisaties en bedrijven is er nu al informele apartheid. Er wordt heel veel gediscrimineerd en er is heel veel zwijgracisme. Het bewijs kan zelfs geleverd worden dat Nederland nu veranderd is in een heuse kastenmaatschappij, want men let toch heel sterk op ras, geloof, etniciteit, gender en geaardheid. Vooral de politieke overtuiging van iemand is vaak een reden om zo iemand te negeren, uit te sluiten of te ontslaan. Andersdenkenden hebben een heel zwaar leven in Nederland, want de intolerantie is explosief toegenomen.

  Er zijn regelmatig confrontaties met agressieve jeugdbendes en criminele organisaties. Vele jeugdbendes zijn etnisch georganiseerd en zijn zeer gewelddadig. Kansloze jongeren kiezen voor geweld en criminaliteit en leven aan de rand van de samenleving in een eigen etnische kaste. De politie weet hier geen raad mee en heeft ook te weinig bevoegdheden om hiertegen krachtig op te treden. Dit alles kost heel veel geld en als de conflicten toe zullen nemen, dan kunnen de kosten vertienvoudigen.


  10. Etnische zuivering met de GMK filosofie

  Immigratie is al vele duizenden jaren een probleem geweest in alle landen en gebieden. Dus etnische conflicten zijn niet nieuw. Feit is dat juist de Westerse wereld meer behoefte zal krijgen aan immigranten, door de vergrijzing en dat de tijd rijp is, om de maatschappij aan te passen aan immigratie. Nu wil men dat de immigrant zich aanpast, maar dat is fout.

  Tijdens het onderzoek om de maatschappij aan te passen aan de immigratiestromen ontwikkelde ik vele jaren geleden de GMK filosofie. De kern van deze filosofie is in onderstaand boek verwoord:

 • (boek)'Een Dynamisch Vreemdelingenbeleid. Hindu nazism'
  A4 pages= 200 / Words= 68.840 / Epages= 92
 • Hier volgen nu enkele citaten uit dit werk van mij, dat integraal gepubliceerd is op het Kritisch Podium Dewanand.

  (begin citaten)

  De GMK filosofie is gebaseerd op de volgende mantra:

  "I beg you not to eat all my rice.
  Sow at least one grain of rice from every plate."

  Vertaling:
  "Ik verzoek je om niet al mijn rijst op te eten.
  Zaai tenminste één rijstkorrel van elk bord."

  GMK is een afkorting van "Geblokkeerd Migratie Kapitaal". Een andere, wat beladen betekenis van deze afkorting is "Genetisch Migratie Kapitaal".
  GMK-vermogen heeft de volgende eigenschappen:

  1. Het is levenslang wettelijk eigendom van een individuele migrant.

  2. Het is geblokkeerd en hierom onconsumeerbaar.

  3. Het kan geërfd worden, als GMK-vermogen.

  4. Het is geheel of gedeeltelijk opeisbaar als:
  - de bezitter de Europese Unie permanent verlaat,
  - de eigenaar is overleden, door vooraf geregistreerde erfgenamen binnen of buiten de Europese Unie.

  5. Het is vrijgesteld van vermogensbelasting en het telt niet mee als eigen fiscaal vermogen.

  6. Schuldeisers, zoals de fiscus, banken, de overheid, particulieren of andere organisaties en rechtspersonen kunnen nooit en te nimmer juridisch beslag leggen op GMK-vermogen.

  GMK-vermogen ontstaat door ijverige spaar- of beleggingsactiviteiten van individuele migranten, gedurende een periode van tenminste tien jaar, vanaf het moment van vestiging in Nederland of een ander Europees land. Een migrant is hierbij elk individu met een buitenlandse achtergrond. Nakomelingen van migranten kunnen tot de vierde generatie ook als migranten worden beschouwd en kunnen ook GMK-vermogen opbouwen.

  GMK X procent betekent een koopkrachtverlaging tot X procent van het netto inkomen. Bij GMK 90 procent kan de betrokkene dus elk jaar tenminste tien procent van het netto inkomen omzetten in GMK-vermogen.

  GMK-depots
  Elke gevestigde bank- of beleggingsinstelling krijgt de mogelijkheid om via speciale wetgeving GMK-depots op te richten. Het kapitaal in deze GMK-depots is geblokkeerd en is altijd op naam gesteld van een migrant, die zelf besloten heeft om tenminste tien jaar lang GMK-vermogen op te bouwen. Het kapitaal in GMK-depots wordt actief beheerd door beleggingsdeskundigen, zodat het kan groeien, door rentebaten, obligatierente, optierendementen, koerswinsten of door andere vermeerderingstechnieken uit de assetmanagement praktijk. De migrant kan al hsijn eigen kapitaal in een GMK-depot opnemen, zodra hsij besluit om permanent te emigreren uit de Europese Unie. De Nederlandse staat kan elk jaar controleren of een migrant GMK-vermogen heeft opgebouwd en voorstellen doen voor vrijwillige remigratie, waarbij er een forse emigratiepremie wordt aangeboden. Het is ook mogelijk dat deze premies bekostigd worden uit het ontwikkelingshulpbudget van de staat, zodat de belastingbetaler niet extra belast wordt. Zo wordt de ontwikkeling van de arme landen immers ook bevorderd.

  Als de migrant na tien jaar een aanzienlijk GMK-vermogen heeft opgebouwd, mag hsij ermee doorgaan of het belegde kapitaal in het GMK-(groei)depot laten staan, tot het moment dat er besloten wordt tot permanente emigratie uit de Europese Unie. Emigratie is echter geheel vrijwillig en zal nooit dwingend worden opgelegd, ongeacht de waarde van het GMK-vermogen in het eigen GMK-depot. Dwingende of verplichtende wetten werken immers altijd averechts en lokken defensieve reacties uit.

  (einde citaten)
  bronlink:

 • 2.13.1 Definitie GMK
 • Een intensieve analyse van de GMK filosofie is in het genoemd boek te vinden, maar het onderzoek gaat nog steeds door. GMK vermogen is in een multiculturele samenleving een psychologisch, juridisch en economisch instrument om de immigratie, remigratie en tijdelijke vestiging te regelen, op een slimme manier. Op den duur zal het GMK-systeem zichzelf gaan sturen en regelen en kan het verder geperfectioneerd worden. De regelvariabelen zijn de kontante kapitalen in individuele GMK-depots bij banken en verzekeringsmaatschappijen, maar de psychologische invloed ervan op individuele immigranten is heel groot. Vele immigratie problemen kunnen zo in een keer opgelost en gestuurd worden. In onze globaliserende wereld nemen migratiestromen alleen maar toe en hierom moeten alle maatschappijen zich aanpassen aan immigratie bewegingen en zichzelf hervormen.

  Banken zoals, de ABNamro, de Robeco Groep, ING, Rabobank, Fortis, enz. verzoek ik om deze GMK filosofie eens goed te onderzoeken en mij te informeren wat hun experts ervan vinden. Ook verzekeringsmaatschappijen, zoals Unive, Reaal, RVS, Nationale Nederlanden, enz. dienen ditzelfde te doen. Incasso bureaus, zoals Van Mastrigt & Partners, Vismans Gerechtsdeurwaarders, Flanderijn, Maas-Delta Deurwaarders GGN, Blume Stolker & Roel, R L J van Es Gerechtsdeurwaarders, enz. krijgen ook vaak te maken met de vreselijke onoplosbare schuldproblematiek van mensen uit etnische groepen en zelfs met illegalen. Al deze financiële dienstverleners dienen zich er ook van bewust te zijn dat een toename van de problemen in de multiculturele samenleving ook hen zal treffen, via fraude, interne etnische steunfraude, overvallen, afpersing, diefstal, oplichting enz. dus het is wel degelijk in hun belang om samen met mij te werken aan een slimme oplossing van het vreemdelingen probleem in Nederland en de rest van de Europese Unie. Nu moeten wij handelen, en het niet uitstellen, want uitstel kost tientallen miljarden euro's.

  De tijd is rijp om met z'n allen te onderzoeken hoe wij Nederland vreedzaam etnisch kunnen zuiveren. Wij moeten het zelf doen en radicale partijen zoals de PVV geen kans geven, want anders komt er een bloedbad hier, met tienduizenden doden, wat een geheime droom is van neonazi en barbaar Geert Wilders.


  11. IND: Immigratie quotum per herkomstland instellen

  Radicaal omgooien van het hele immigratiebeleid moet op korte termijn geschieden, want de meerderheid van de blanke Nederlanders is hier voorstander van. De Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) moet mijn GMK filosofie serieus overwegen en snel invoeren. Alles staat in mijn genoemd boek.

  Problematische etnische groepen moeten collectief gestraft worden, voor het wangedrag van hun leden en afstammelingen. Etnische groepen die duidelijk niet aangepast en niet geïntegreerd zijn moeten een hard verbod krijgen om nieuwe soortgenoten te importeren uit hun herkomstland. Er moet een etnisch gericht immigratiebeleid komen, om te voorkomen dat kanslozen zich hier vestigen. Een immigratie quotum per jaar voor elk herkomstland instellen, lijkt mij geen slecht plan. Het quotum moet gelden voor alle groepen immigranten uit een specifiek land of gebiedsdeel.

  Ook ten aanzien van de gezinshereniging moet er een hard quotum komen per herkomstland. En de Antillen gelden hierbij ook als een apart overzeese herkomstgebied, want het is een provincie van Nederland. Kansloze Antillianen die zich hier komen vestigen en voor overlast zorgen, dienen zo snel mogelijk aangepakt te worden, omdat het gewoon een te dure zaak is. Het hele vreemdelingen beleid en de immigratie politiek moeten geïntegreerd worden, want er zijn immers sociaal maatschappelijke dwarsverbanden, tussen hier ingezeten allochtonen en verse buitenlanders uit het herkomstland. Deze twee groepen werken nauw samen om vooral te profiteren hier en om onze humane vreemdelingenwetten te misbruiken en dit keur ik ten strengste af. Misbruik van sociale en openbare voorzieningen kan niet getolereerd worden. Nu is er een crisis en nu moet er gesneden worden in budgetten en kostenposten.

  Er moeten een paar simpele harde normen en eisen komen voor elke buitenlander die zich in Nederland wil vestigen. Kanslozen en kansarmen mogen zich hier nooit permanent vestigen, omdat zij voor overlast kunnen zorgen. Hoger ontwikkelde en kansrijke buitenlanders, zoals intelligente buitenlandse studenten, kennismigranten, ondernemers en hoger opgeleiden dienen wel een kans te krijgen om hier te komen wonen. Door de GMK filosofie consequent toe te passen kan je de immigratie en remigratie beweging sturen op een slimme manier en problemen voorkomen. Nu is het een grote puinhoop bij IND en er is te veel willekeur.

  Muggenziften en papier likken bij IND kost gewoon te veel geld. Elk werkuur van een ambtenaar van IND is een te hoge kostenpost voor de overheid. Het slimste is om enkele simpele normen en eisen te ontwikkelen voor elke immigrant uit elke doelgroep, gecombineerd met de GMK filosofie en een keihard jaarlijks quotum per herkomstland of gebiedsdeel. Ook het beroepsrecht en de gratis advocaat van de staat moeten beperkt worden voor buitenlanders. IND moet gewoon openlijk kunnen verkondigen dat het blank houden van Nederland nu de hoogste prioriteit heeft en dat er hierom een reeks nieuwe maatregelen is ingesteld. Immers, nu moeten wij alle taboes maar openbreken en de buitenlanders duidelijk maken wat van hun verwacht wordt op het Nederlands grondgebied. Nederland is het heilige land van de (blanke) Nederlanders en dit moet in alle officiële documenten genoteerd worden.

  Velen zullen wel vreemd opkijken dat ik deze zinnen neerpen hier, juist omdat ik zelf niet blank ben, maar van het hindoeras afstam. Mijn argumentatie zal ik hierbij eens toelichten. Overweeg eens dat de buitenlanders, illegalen, immigranten en overige allochtonen massaal zullen vertrekken uit Nederland, als er hier oorlog komt of als de economische crisis erger wordt en als de armoede sterk zal toenemen. Al deze mensen kunnen dus terug vallen op hun rootland, hun herkomstland en slechts enkelen zullen toch hier blijven wonen en werken. Al deze niet-blanken, al of niet met een Nederlands paspoort, voelen in feite niets voor het heilig grondgebied van Nederland en identificeren zich ook niet met het echte oernederlandse volk, want hun loyaliteit is gericht op hun eigen volk in een ver vreemd land. Nou, dit zijn psychologische feiten, die elke psycholoog of socioloog jou kan vertellen.

  Besef wel goed dat de blanke Nederlanders eigenlijk de enigen zijn die geen kant op kunnen als het hier slechter zal gaan, want deze oerhollanders hebben alleen hun eigen land, hun oude vertrouwde oer-Holland, met tulpen, klompen, kaas en windmolens. Zij zijn ook degenen die er alles aan gaan doen om Nederland opnieuw op te bouwen en om offers te brengen van onschatbare waarde. Het zijn deze blanke oernederlanders die echt van hun eigen Hollandse polderstaat houden en die zich hier echt thuis voelen. Zij zijn degenen die Nederland groot hebben gemaakt en die hier de oudste verblijfsrechten hebben. De Nederlandse staat heeft bestaansrecht dankzij deze oernederlanders en hierom moet de Nederlandse staat hun overleving niet in gevaar brengen, maar het juist ondersteunen. Als Hindoelander kan ik nooit streven naar de vernietiging van de (blanke) oernederlanders, omdat zij, principieel gezien en gezegd, de enigen zijn die echt hier thuishoren en die zich ook echt hier thuis voelen. Hun wil moet de wil worden van een correcte Nederlandse staat, die hen vertegenwoordigt. Een Nederlandse staat die een anti-Nederlander beleid voert pleegt hoogverraad en dient hoe dan ook haar beleid snel te herzien.

  Denkers en schrijvers van allochtone afkomst (niet blanken) dienen ook grondig te onderzoeken en te overwegen of het blank houden van Nederland op de lange termijn niet voordeliger is, omdat de economie dan vitaler blijft en de productiviteit gegarandeerd is. Feit is dat regio's en stadsdelen met hoge percentages niet-blanken, zogenaamde 'zwarten' of allochtonen een lage organisatiegraad vertonen en slechts minimaal productief of economisch actief zijn. Deze feiten uit onze hedendaagse praktijk stemmen tot nadenken en dienen grondig onderzocht te worden. Ik moet hierbij toegeven dat mijn gekleurde en gepigmenteerde soortgenoten in Nederland niet optimaal functioneren hier en heel slecht georganiseerd zijn. Velen zijn inactief of willen gewoon niets doen. Hier moeten zij zelf wat aan gaan doen en niet blijven zeuren dat zij rechten hebben en gediscrimineerd worden. Teveel afval of uitval is immers nooit goed in een land.


  12. Verbanning en vrijwillige deportatie

  De criminele, terroristische en niet aangepaste etnische minderheden zijn zelf een minderheid binnen hun etnische groep, maar zorgen voor een slecht imago van hun hele groep. Veel allochtonen zouden het beter vinden als deze figuren gewoon verbannen worden uit Nederland en nooit meer terug mogen komen. Detentie, zorg, nazorg en opvang in Nederland van dergelijke inactieve leden van de etnische groepen is in Nederland heel duur en dit is niet acceptabel. Er moet een duidelijke financiële norm komen, om iemand te verbannen. Detentie in Nederland kost per persoon per dag al ruim 400 euro en dit betekent dat er een meetbaar cijfer is om de kosten en financiële overlast van zo iemand uit te rekenen. Boven een bepaalde grens moet de rechter overgaan tot verbanning of detentie in het herkomstland.

  Het is mogelijk om interneringskampen te bouwen in enkele herkomstlanden, tegen lagere kosten dan in Nederland, omdat er vaak niet verwarmd en geïsoleerd hoeft te worden. Ook is er meer bouwruimte in herkomstlanden, zoals Suriname en Marokko, waardoor het regime wat vrijer kan zijn en de gedetineerden meer buiten hun cel kunnen verblijven. Met het bespaarde geld kan elke gedetineerde allochtoon in het herkomstland een vak leren, om na zijn detentie een zelfstandig bestaan op te bouwen in zijn eigen land. Een dergelijke aanpak zou heel veel kostbaar belastinggeld kunnen besparen. Zelfs blanke gedetineerden, die een lange straf moeten uitzitten, kan men gewoon in een tropisch land detineren, want dit is immers veel goedkoper.

  Onaangepaste en inactieve allochtonen zouden recht moeten krijgen om te kiezen voor vrijwillige deportatie uit Nederland. Nu noemt men dit remigratie, maar ik noem het maar lekker anders. Jezelf deporteren is immers soms best slim. In zulke gevallen moet iemand dat kunnen doen vanaf dertigjarige leeftijd. Zorginkomen kan behouden worden, wel aangepast aan de koopkracht van het herkomstland, wat tot besparingen leidt van bijstand en uitkeringen. Men zou dit beter moeten regelen en op korte termijn uit moeten voeren.


  13. Milieu en overbevolking

  Iedereen maakt zich zorgen om het milieu, maar wie wil er echt wat aan doen? Nederland is een overbevolkt land en hierom is het niet verstandig om meer mensen toe te laten. Immers elke burger in Nederland vervuilt enkele duizenden procenten meer dan iemand in Afrika of Suriname. Hierom mag Nederland geen immigratie land zijn en moeten wij er alles aan doen om dit stop te zetten. Met een bevolking van zestien miljoen mensen is het hier te vol en wordt het milieu heel zwaar belast. Dus moet er een remigratie beleid komen om de bevolking in tien jaar tijd terug te brengen tot tien miljoen. De economie zal dan wel moeten krimpen, maar de welvaart hoeft niet lager te worden.

  Juist om het milieu moeten wij een geavanceerde immigratie politiek ontwikkelen in Nederland en andere Europese landen. Inactieve en niet aangepaste burgers, die alleen leven voor simpele primaire behoeften (eten, drinken, schijten, slapen, wandelen) moeten zo snel mogelijk het land uit. Hiervoor is de GMK filosofie het beste geschikt en dit moeten wij zo snel mogelijk invoeren. Heel Nederland moet hierover gaan nadenken, want het milieu is kostbaar en kan niet verder belast en vervuild worden.

  Ik onderzoek vele zaken op een interdisciplinaire manier en wil oplossingen ontwikkelen. Juist hierom heb ik nu dit offensief gelanceerd en hoop dat mensen willen kiezen voor slimme oplossingen, die snel werken. Ondanks alle high tech leven en denken wij zo te zien nog als holbewoners. Dit is geen beschaving. De politiek moet slimmer en kennisintensiever worden. Er moeten alleen experts toegelaten worden tot de politiek en geen witte barbaren, zoals Geert Wilders. Heel Nederland moet nu gemobiliseerd worden om het immigratievraagstuk op een slimme manier op te lossen. Ook onze problemen met de islam moet op een slimme manier aangepakt worden. Islam is leuk, maar teveel islam kan dodelijk zijn. Dit moet elke moslim leren vanaf hsijn jeugd. Ook islamieten moeten nu meehelpen met de verdere ontwikkeling van Nederland en mogen niet bloedeloos aan de kant zitten. In de islam is het milieu zeker ook belangrijk en hierom geloof ik wel dat moslims naar mij zullen luisteren.


  14. Racisme bestrijden: complementaire rassentheorie

  Ter besluit nog iets interessants. Tijdens mijn onderzoek naar rassen en racisme ontwikkelde ik een theorie, genaamd complementaire rassentheorie van Altecrea. Nu ben ik van plan om dit alles toe te gaan passen, juist om het racisme en de discriminatie te bestrijden. Deze hele theorie heeft een fundamenteel Vedisch karakter, omdat deze gedachtegang al duizenden jaren geleden was ontwikkeld door mijn rasgenoten in het oude India.

  Het eerste deel van deze nieuwe rassentheorie staat in onderstaande link op mijn site.
  WEBpublication BOOK WART0213 / EPAGE 47 of 125

 • (boek) 'Koran: verbieden of Herschrijven?'
  A4 pages= 360 / Words= 130.751 / Epages= 125
 • 36. Complementaire rassentheorie
 • Het tweede deel is hier te vinden:

  WEBpublication BOOK WART0223 / EPAGE 48 of 57

 • (boek) 'Moord op allochtonen'
  A4 pages= 201 / Words= 70 556 / Epages= 57
 • 44. deel 2, Verfijning complementaire rassentheorie
 • Om de complementaire rassentheorie te begrijpen is bestudering van deze twee genoemde delen noodzakelijk. Voorlopig heb ik er niet veel aan toe te voegen. Ik ga proberen om deze theorie te promoten samen met diverse anti discriminatie organisaties, zoals Radar en Art.1.


  15. Onderzoek absolute vrijheid van meningsuiting

  Ik onderzocht het probleem van vrijheid van meningsuiting en publiceerde mijn betoog in onderstaand boek:

  WEBpublication BOOK WART0223 / EPAGE 45 of 57

 • (boek) 'Moord op allochtonen'
  A4 pages= 201 / Words= 70 556 / Epages= 57
 • 41. Absolute vrijheid van meningsuiting
  Hieronder volgen nu enkele citaten uit dit boek.

  (begin citaten)

  Vrijheid van meningsuiting is momenteel een hot item in onze multiculturele samenleving. De vraag is hoe ver iemand mag gaan en wie absolute vrijheid van meningsuiting mogen krijgen. Hieronder een voorbeeld van een burger die meent te beschikken over het absolute recht op de vrijheid van meningsuiting.

  Waarom absolute vrijheid van meningsuiting?

  Absolute vrijheid van meningsuiting is noodzakelijk voor de verdere ontwikkeling van de wetenschap, om de mensheid te verlossen uit haar lijden en haar gevangenschap in een beperkt lichaam. Wij leven nu niet meer in de middeleeuwen, toen men grote schrijvers en denkers opsloot in kerkers of hen de ogen uitstak. Nu zijn wij beschaafder en wij weten veel meer dan onze bekrompen voorouders. In zekere zin zijn wij al redelijk ver geëvolueerd, maar het kan veel beter. Leven in absolute vrijheid is ons ultieme levensdoel en hierbij moeten wij het recht hebben om ons vrij te uiten. Zelfkritiek is nuttig en kritiek op vreemde of verkeerde lieden is hard nodig, want als je niet het recht hebt om een vijand op hsijn fouten te wijzen, dan is er sprake van een dictatuur, zonder vrijheid van meningsuiting. In een rechtsstaat moet de vrijheid van meningsuiting een absoluut karakter hebben of men moet speciale instituten of wijze mensen het recht hierop geven. Dit laatste zal nu toegelicht worden.

  Wetenschappers hebben behoefte aan absolute vrijheid van meningsuiting en dienen dit recht ook te krijgen in een volwassen rechtsstaat. Vooral in een kenniseconomie moet men de wetenschappers het recht geven op absolute vrijheid van meningsuiting, juist om de ontwikkeling van wetenschappelijke inzichten in complexe problemen te bevorderen. Ook privé wetenschappers, die niet gebonden zijn aan een universiteit of instelling dient men dit ultieme recht te geven, vooral als zij zich bezig houden met grote maatschappelijke problemen. De staat dient dit recht ook schriftelijk toe te kennen en deze wetenschappers te beschermen, als hen veiligheid in gevaar komt of als zij bedreigd worden. Wij moeten immers verder gaan met de ontwikkeling van kennis en dit mag niet door achterlijke geloofsgroepen of lagere rassen belemmerd worden. Aapmensen en halfapen moeten in principe direct het land uit of leren om niet met geweld te dreigen, want zij zijn niet geciviliseerd. In een beschaafd land dienen men eigenlijk de grenzen te sluiten voor halfapen en lagere rassen of door hen nooit het recht te geven op naturalisatie, om zo stemrecht te verkrijgen en het te misbruiken.

  Politici zou men ook het recht moeten geven op de absolute vrijheid van meningsuiting, omdat zij anders hun werk niet goed kunnen doen. Het is heel normaal als een politicus ernaar streeft om het oervolk te bundelen en te revitaliseren. Eigenlijk is Geert Wilders een voorbeeld van zo een soort politicus, die zich voornamelijk richt op het oer-Hollandse volk, wat uiteraard niet fout is, maar ook niet helemaal goed. De waarheid van Geert Wilders moet vooral gezocht worden in de productiviteit van het Hollandse volk, die van hem arbeidsvitaminen krijgt, in haar strijd tegen de meute van onderontwikkelde moslims, die constant met bommen en geweld dreigen. Wilders heeft heel veel vijanden gemaakt, maar velen sympathiseren in stilte met zijn gedachtegoed en willen een front tegen de oprukkende islam.

  (einde citaten)
  Bron deeplink:

 • 41. Absolute vrijheid van meningsuiting
 • Bestudering van dit hele hoofdstuk is noodzakelijk om mijn visie te begrijpen. Probleem is wel dat de vrijheid van meningsuiting vaak botst met de anti discriminatie artikelen uit de grondwet en het wetboek van strafrecht. Toch geloof ik als onderzoeker, dat het voordelen kan hebben voor de wetenschap om het absoluut recht op vrijheid van meninguiting toe te staan. Hiervoor zou het Ministerie van Justitie het internet heel goed kunnen gebruiken.

  Het is mogelijk om een centraal anarchistisch extremisten discussie forum in te stellen op het internet, waar iedereen ongestraft het recht heeft op absolute vrijheid van meningsuiting, onder beheer van het Ministerie van Justitie. Op een dergelijke cyberoorlog forum heerst er dan een juridisch vacuüm en alle teksten en uitingen zijn dan vrijgesteld van het wetboek van strafrecht. Het enige wat deelnemers niet mogen doen is om hun extreme gedachten in daden om te zetten, buiten dit forum, dus in het dagelijkse leven. Op dit forum kunnen dan alle extremisten uit Nederland hun vetes en hatelijke doctrines uitvechten onderling, om geestelijk verder te groeien. Zuiver psychologisch gezien kan dit nuttig zijn, omdat de extremist zich dan emotioneel kan uiten en een publiek heeft, om zijn radicale ideeën te verkondigen.

  Een ander voordeel van een dergelijk cyberoorlog forum is dat gedragswetenschappers, psychologen en forensische deskundigen veel onderzoek kunnen verrichten naar de psyche van extremisten, terroristen, psychopaten en andere radicale figuren. Deze informatie kan dan gebruikt worden om nieuwe theorieën te ontwikkelen voor het genezen van dergelijke gestoorde en niet aangepaste figuren. Een dergelijk anarchistisch discussieforum, onder beheer van het Ministerie van Justitie, is dus wel in het belang van de wetenschap en om de maatschappij gezonder te maken. Verder onderzoek en uitvoering van dit idee van mij is natuurlijk aanbevolen.


  16. Ter besluit

  Het is treurig dat wij mensen nu oude raciale vetes en hatelijke of dodelijke middeleeuwse geloofsdoctrines uitvechten met high tech wapens. Hier wil ik een eind aan maken, want het is heel triest. Wij moeten vooral jonge kinderen uit alle etnische groepen beschermen tegen indoctrinatie met een hatelijke geloofsdoctrine, want dit is feitelijk een misdaad tegen de mensheid. Kinderen verwekken om een oude religieuze vete uit te gaan vechten, als toekomstige meerderheid in een democratisch land, is een vorm van misbruik van het onschuldige kind en zelfs erger dan pedofilie. Waarom bestraffen wij pedofilie wel en religieuze haat indoctrinatie niet? Geestelijke misbruik van jonge kinderen vind ik erger dan lichamelijke, want zo een kind is dan levenslang verminkt en zal heel zwaar lijden.

  De huidige radicalisering in Nederland is zorgwekkend. Zelfs de vreedzame Hindoes schijnen nu geradicaliseerd te zijn en hebben zich, net als de islamieten, bijna totaal geïsoleerd van de vrije en decadente blanke meerderheidscultuur. Eens zal dit tot confrontaties leiden en wellicht tot bloedvergieten. De kans op een burgeroorlog is volgens de CIA heel groot in landen binnen de Europese Unie, waar er grote concentraties niet westerlingen wonen, als underdogs en kastelozen. Nu maatregelen nemen kan veel leed voorkomen en is goedkoper.

  Over gelijkheid en gelijkwaardigheid moet ik nog iets opmerken. In theorie zijn alle mensen gelijk aan elkaar, ongeacht genicistische kenmerken, maar in de praktijk van alledag is het totaal anders. Mensen uit alle windstreken stellen zich discriminerend en intolerant op tegenover andersdenkenden en afwijkenden. Nationale staten weten hier geen raad mee. Zelfs onze hi tech met geavanceerde technische hulpmiddelen is er (nog) niet in geslaagd om alle mensen gelijk of gelijkwaardig te maken. Wij hebben hoe dan ook nog een lange weg te gaan, om een wereld te scheppen waarin er geen discriminatie, racisme, haat en intolerantie is. Misschien is de mens juist het slachtoffer van zichzelf en hsijn intelligentie, want daar ligt de kern van het probleem. Slimme, innovatieve oplossingen van privé onderzoekers, zoals mij, zijn misschien toch een van de middelen die wij nu moeten gebruiken, om meer vrede en harmonie te realiseren in onze zieke mensenwereld. Als altruïst stel ik mijn kennis gratis ter beschikking en verwacht alleen de zegen van Altecrea, om mijn gezondheid op peil te houden, zodat ik mijn heilige karmische schrijfplichten in deze levenscyclus kan voltooien.

  Elke organisatie of persoon nodig ik uit om te reageren op deze noodkreet van mij. 5 mei is een dag die wij moeten herdenken. Maar, eigenlijk moeten de Hollanders op deze dag ook de bevrijding herdenken van een paar miljoen Afrikaanse slaven in hun voormalige koloniën. Dit is wellicht een idee om 5 mei uit te breiden, en om niet alleen de genocide op Joden te herdenken in Nederland, want zij waren niet de enigen die ooit het slachtoffer werden van oorlogen in Europa en de Arabische wereld.

  17. Update ivm aanslag koninginnedag

  Zojuist, op koninginnedag werd bekend gemaakt dat er een aanslag is gepleegd op het Koninklijk huis. Hier nieuws uit een site:

  (begin citaten)
  Vier doden en 13 gewonden bij drama Apeldoorn

  Uitgegeven: 30 april 2009 16:04
  Laatst gewijzigd: 30 april 2009 18:20

  AMSTERDAM - Bij het incident donderdagochtend in Apeldoorn tijdens de viering van Koninginnedag, zijn vier doden en 13 gewonden gevallen. Het OM verdenkt de verdachte ervan dat hij een aanslag wilde plegen op de leden van het koninklijk huis.

  Aanslag
  Justitie verdenkt de man onder meer van een poging tot het plegen van een aanslag op leden van het koninklijk huis. De verdachte is volgens het OM een 'autochtone' Nederlander. Het is niet zeker of hij alleen handelde.
  Ook verdenkt justitie hem van het plegen van moord of doodslag op mensen uit het publiek. Bij het incident stierven vier personen en raakten er dertien gewond, van wie vijf ernstig.
  Door deze verdenking van artikel 108 van het Wetboek van Strafrecht is het incident een zaak van nationaal belang geworden, aldus de zegsman van het OM. Daarom is de Nationale Recherche betrokken bij het onderzoek, dat bij de politie Noord- en Oost-Gelderland ligt.


  (einde citaten)
  Bron site:

 • http://www.nu.nl/algemeen/1957339/vier-doden-en-13-gewonden-bij-drama-apeldoorn.html
 • Commentaar Dewanand

  Precies zoals ik al aan het begin van dit document vertelde is nu waarheid geworden. De hele Nederlandse samenleving is geradicaliseerd. Of deze dader sympathiseerde met het gedachtegoed van extreem rechts, een radicaal linkse groep of met Geert Wilders is onbekend. Duidelijk is dat hij zich wilde uiten op een gewelddadige en agressieve manier, vanwege onvrede over zijn lot in het huidige Nederland. Wie is deze blanke dader, van 38 jaar? Wat zijn zijn motieven? Is hij bekeerd tot de islam?

  Alles waar ik bang voor was komt nu uit, op een moment zoals vandaag (30 april 2009) terwijl ik bezig ben met de voorbereidingen van mijn 5 mei briefactie. Mahatma Pim Fortuyn vertelde het al jaren geleden: Nederland is onleefbaar. De vraag is wat wij er nu aan gaan doen. Gaat men luisteren naar een onbetekenende onafhankelijke onderzoeker, zoals mij, die met slimme ideeen komt? Als de regering weigert om te luisteren naar mij, dan kan ik zelf niets doen, als Nederland verder radicaliseert. Ik ben toch al van plan om weg te gaan uit Nederland, zodra ik wat schaapjes op het droge heb.

  In ieder geval betuig ik hierbij mijn medeleven aan de Koninklijke familie en alle slachtoffers van deze aanslag, namens het Kritisch Podium Dewanand en alle sympathisanten en lezers.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

  Met vriendelijke groet,

  w.g.

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Email waldo@ziggo.nl
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  Korte biografie.
  Dewanand is een Hindoeschrijver en onafhankelijk onderzoeker (leeftijd 42, ongehuwd) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al twintig jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine, filoscoop ezine en bijna 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Nu schrijft hij fulltime in het Engels om te werken aan zijn internationale schrijfcarrière. Een uitgeverij heeft serieuze plannen om in 2009 enkele manuscripten van Dewanand te vertalen en internationaal te publiceren. Op zijn website zijn er reeds zestien boeken online gepubliceerd.

  Bijlagen: 1

  Bijlage 1

  Aan geadresseerde persoon of organisatie:


  Delft, 5 mei 2009

  U of uw organisatie ontvangt hierbij een openbaar document van 18 pagina's van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com. Om kosten en papier te besparen ontvangt u alleen de eerste pagina per post. U kunt het hele document op genoemde website lezen in de openbare brieven rubriek (Public Letters) van genoemde website, met volgcode

  WACTION0060

  Het is raadzaam om de inhoud van dit document altijd te onderzoeken, omdat het wellicht schade kan toebrengen aan uw reputatie, als u hierin genoemd bent in de beschouwing.

  Aan de inhoud en strekking van dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Reclameringen en bezwaren kunt u via gerechtelijke wegen instellen, alwaar u conform de Nederlandse grondwet altijd recht op heeft.

  w.g.

  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Email waldo@ziggo.nl
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  Lijst van geaddresseerden in openbare file (zie openbare file waction0060_address )

  ***

  ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved