Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Apartheidspolitiek van Bedrijfsfonds voor de pers

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1227
Offerdatum   29 augustus 2007

Onlangs ontving ik een brief van het Bedrijfsfonds voor de pers, als antwoord op mijn klachten aangaande stichting Hindulife en Indian Feelings. Op grond hiervan heb ik nu geconstateerd dat het Bedrijfsfonds voor de pers een soort apartheidspolitiek voert met betrekking tot etnische minderheden en hen doelbewust isoleert van de Nederlandse samenleving. Misbruik van subsidies door etnische organisaties wordt niet bestrafd, wat gewoon schandalig is.

Hieronder is de hele brief van het Bedrijfsfonds voor de pers aan mij te zien, letterlijk overgekopieerd vanuit het origineel.

*** Begin brief tekst ***

Verzender: Stimuleringsfonds voor de pers
Prinsessegracht 19, 2514 AP Den Haag, Telefoon 070 3617111


Postadressering aan:
Dewanand uit Delft

2 augustus 2007
kenmerk 17033
Uw berichten van 22 februari, 4 april en 27 juni 2007.

Onderwerp: klacht met betrekking tot Stichting Hindulife

Geachte heer Dewanand,

Met uw bovengenoemde door ons per e-mail ontvangen berichten, diende u een klacht in met betrekking tot de Stichting Hindulife. Hieronder treft u onze reactie op uw klacht aan.

Het Stimuleringsfonds (voorheen: Bedrijfsfonds) voor de Pers heeft besloten de site te ondersteunen, omdat de aanvraag van de stichting Hindulife voldoet aan de voorwaarden die gelden voor een subsidie verlening op grond van de Tijdelijke subsidieregeling minderhedenbladen en journalistieke internetinformatieproducten. Deze regeling biedt het Fonds de mogelijkheid subsidie te verlenen aan projecten die gericht zijn op de totstandkoming en verspreiding van journalistieke informatieprodukten via het internet. Subsidie kan slechts worden verstrekt voor activiteiten uitgevoerd overeenkomstig een goedgekeurd projectplan dat uitzicht biedt op verdere continuiteit in de exploitatie en verschijning van het journalistieke informatieproduct. Verder dient het informatieproduct naar inhoud en strekking, exploitatiewijze of vormgeving zodanig af te wijken van andere journalistieke informatieproducten, dat de verscheidenheid van informatie en opinievorming wordt vergroot en daarmee een vernieuwende bijdrage levert aan de journalistieke informatievoorziening via het internet. In hoeverre de site bijdraagt aan de integratie is geen criterium bij het verlenen van de subsidie, omdat dat een inhoudelijke beoordeling van de site zou vergen.

Bij het beoordelen van een aanvraag onthoudt het Stimuleringsfonds zich nadrukkelijk van inhoudelijke bemoeienis, omdat zulks niet verdraagt met de grondwettelijk gegarandeerde vrijeheid van meningsuiting. Uiteraard is dat geen vrijbrief voor het verspreiden van racistische en/of discriminerende teksten, want daartegen kan worden opgetreden op basis van het wetboek van strafrecht.

Bij het aantreffen van (mogelijk) strafbare uitingen op het internet bestaat voor een ieder de mogelijkheid hiervan rechtstreeks aangifte te doen bij de politie of melding te doen bij het Meldpunt Discriminatie Internet (MDI). Als er melding wordt gedaan bij het MDI en deze constateert dat de uiting mogelijk strafbaar is volgens de relevante artikelen in het Wetboek van Strafrecht dan stuurt het MDI over het algemeen een waarschuwing/ verzoek tot verwijdering aan de plaatser/verspreider/beheerder van de uiting. Als een betrokkene niet aan een dergelijk verwijderingsverzoek tegemoet komt, gaat het MDI in de regel over tot het doen van aangifte. Het is dan vervolgens aan het Openbaar Ministerie om te beoordelen of hier een strafrechtelijk onderzoek geboden is. Mocht vervolgens de uitgever van de betrokken site door de rechter verantwoordelijk worden gesteld voor strafbare uitingen en kan zij daardoor het bij het Stimuleringsfonds ingediende project niet uitvoeren, dan zal de subsidieverlening worden stopgezet en neemt het bestuur een besluit over terugvordering van eerder verstrekte middelen.

Verder is het zo dat de voortgang van een project getoetst wordt aan de hand van tussenrapportages die tevens een financiele verantwoording bevatten. Het eindverslag dient eveneens een accountantsverklaring te bevatten met betrekking tot de besteding van de subsidiegelden. Mochten de rapportages aanleiding geven om te veronderstellen dan de subsidiegelden voor andere doeleinden zijn gebruikt dan omschreven in de subsidieaanvraag en het subsidiebesluit, dan zal door de eigen accountant van het Stimuleringsfonds een review op de rapportages worden uitgevoerd. Overigens hebben wij geen aanleiding om te veronderstellen dan bij Hindulife.nl de subsidiemiddelen voor andere doeleinden zijn gebruikt.

In het vertrouwen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Namens het bestuur,

Dr. G. W. Noomen,
Voorzitter


*** Einde brief tekst ***

Uit nieuwe informatie blijkt nu duidelijk dat Soeniel Sewnarain van stichting Hindulife doelbewust de begroting van zijn projecten heeft gemanipuleerd om meer subsidies te verkrijgen. Zie onderstaande bestanden voor het bewijs.Tot zover dit betoog.

Overige teksten aangaande deze kwestie:

 • Dagvaardiging: kortgeding Dewanand door Stichting Hindulife
  (25 mei 2007 om 11 uur te Den Haag) Hele verslag
 • Klacht Bedrijfsfonds voor de Pers mbt stichting Hindulife dreiging kortgeding tegen Dewanand
 • Bewijs lage prestaties Hindulife. Aanvulling klacht Bedrijfsfonds voor de Pers
 • Hindulife misbruikt subsidies (klacht deel 4)
 • Hindulife licht domme, achterlijke hindoestanen op (klacht deel 3)
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved