Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Aan: Gemeenteraad Den Haag
Kritiek en advies mbt Mandir Park Laakhaven

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0067
Offerdatum   19 januari 2011

Geaddresseerd aan: Gemeenteraad Den Haag
CC: PVV Den Haag, dhr. Rabin Baldewsingh, div. Hindoe organisaties en div. media

Onderwerp: Kritiek en advies mbt Mandir Park Laakhaven

Mijn kenmerk: waction0067.doc / 20110119 /Gemeenteraad Den Haag, e.a. / Mandir Park Laakhaven / 3271W


Delft, 19 januari 2011

Namaskar edele dames en gerespecteerde heren,

Hierbij ontvangt uw organisatie een openbaar document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com met als registratie nummer waction0067. Het betreft kritiek en advies mbt Mandir Park Laakhaven Den Haag.

De inhoud is alsvolgt, puntsgewijs:

1. Inleiding
2. Misleiding, bedrog, onjuiste informatie
3. Discriminatie niet-Hindoes, homoseksuelen, Nederlandstaligen
4. Mandirs verspreiden achterlijke denkbeelden
5. Kaste organisaties Hindoes uitsluiten
6. Mijn verzoeken aan Gemeenteraad Den Haag
7. Biografie auteur


Dit document is openbaar gemaakt op mijn site:
Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.com).

Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

Met vriendelijke groet,

Pseudoniem: "DEWANAND"
Hindoeschrijver en onderzoeker (nederlands en engels)
Website: Kritisch Podium Dewanand
http://www.dewanand.com

1. Inleiding

Op de website Mandir Park Laakhaven www.haagsemandirs.nl is het volgende bekend gemaakt inzake project Mandir Park Laakhaven
"Voorwoord:
De organisaties, ASAN, ISKCON SKD en SIRI GURU SINGH SBHA zijn verheugd dat de Gemeente Den Haag, wethouder Norder, ons heeft uitgenodigd mee te doen aan de selectie van partijen die een mandirpark c.a mogen realiseren. De opgave omvat naast de bouw van mandir(s) ook de bouw van woningen, commerciële ruimten en parkeren. Mahler Vastgoed Ontwikkeling is ingeschakeld ons te begeleiden en ontwikkelaar te zijn van het gehele project."
(einde citaat)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2011 van Asan, lokatie cartesiusstraat 47 in Den Haag was ik getuige van een presentatie van dit project. Wethouder Rabin Baldewsingh heeft toen daar ook het woord gevoerd. Diverse mensen in de zaal hadden kritiek op dit project en er werd hierop totaal niet gereageerd. Er is derhalve geen sprake van een open en transparante organisatie, met participatie en inbreng van de meerderheid van de etnische Hindoe populatie in Den Haag. Juist hierom neem ik de vrijheid om u allen te voorzien van actuele informatie en resultaten uit mijn onderzoek en inzichten inzake de Hindoestaanse gemeenschap.

Inzake mijn Mandir Offensief 2011 op d.d. 3 januari stuurde ik een openbare brief van 20 pagina's naar 75 Mandirs en 15 Hindoe organisaties. Ik wil gewoon de kwaliteit en service van alle mandirs in Nederland verbeteren en om de Hindoeïstische en Vedische informatie toegankelijk te maken voor Nederlandstaligen en andersdenkenden. Rassendiscriminatie, kaste discriminatie, sociale verstoting, religieuze apartheid, homodiscriminatie en intolerantie moeten bestreden worden en kunnen niet getolereerd worden op het grondgebied der Nederlanden. Het is dus dubieus en bedenkelijk als de Gemeente Den Haag organisaties steunt die zich hieraan schuldig maken. Gemeente Den Haag moet er rekening mee houden dat er grote etnische en religieuze spanningen en ook misvattingen zijn in alle grote steden en dat velen hier heel ontevreden over zijn. Derhalve lijkt het mij wenselijk als Nederlandse gemeenten eisen stellen aan dubieuze religieuze organisaties die geleid worden door extremisten die feodale en achterlijke denkbeelden verspreiden in onze Nederlandse samenleving.

Het hele document van mijn mandir offensief 2011 kunt u vinden via deze link:

 • waction0066: 2011-01-03 / mandir offensief 2011
 • waction0066_address: 2011-01-03 / 75 geaddresseerde mandirs voor mandir offensief 2011
 • Als onderzoeker van de multiculturele samenleving ben ik voorstander van onconventionele strategieën en oplossingen, juist om grotere conflicten, mogelijke oorlogen, genocides (vb in hi tech gaskamers of vernietigingskampen) en misverstanden in de nabije toekomst te voorkomen. Alle etnische groepen die zich hier misdragen of die religieus fanatisme proclameren dienen tot de orde van de dag te worden geroepen, en gedwongen worden om zich snel aan te passen, juist in het belang van (genetische) assimilatie en het behoud van Nederland als homogeen volk en eenheidsnatie. Segregatie en kastevorming dienen met strenge hand bestreden te worden en organisaties die dit nastreven dient men te sanctioneren, danwel dwingend te ontbinden. De tijd dringt en de spanningen in etnisch Nederland nemen toe, dus moeten wij nu daadkracht tonen en ons niet laten misleiden door achterlijke religieuze extremisten uit onderontwikkelde Derde Wereldlanden. Als er hier behoefte is aan religie of geloof, dan moet het een overduidelijk modern Nederlands karakter hebben en totaal aangepast zijn aan de leef- en denkwijze van de meerderheid van het echte Nederlandse volk. Mijns inziens dient elke Nederlandse gemeente dit doel na te streven en aanpassing eisen, als er een verzoek komt om een toezegging, subsidie of project. Dit is de gemeente verplicht aan het hele Nederlandse volk. De gemeente dient er rekening mee te houden dat vele etnische Nederlanders heel ontevreden zijn over etnische minderheden uit niet-westerse landen die hier hun feodale en verouderde religieuze denkbeelden willen verspreiden en op deze manier totale (genetische) assimilatie boycotten, wat heel veel geld kost.

  2. Misleiding, bedrog, onjuiste informatie

  Op de website www.haagsemandirs.nl is het volgende bekend gemaakt:
  2.1. Asan heeft 600 leden en 10.000 sympathisanten
  Mijn actuele informatie: in werkelijkheid participeren nauwelijks 100 leden in de organisatie van Asan. Tijdens activiteiten komen er nu maar een handjevol leden. Tijdens de mandir diensten op zondag komen er hoogstens tien tot 15 leden. Het aantal van 10.000 sympathisanten is totaal onjuist en getuigt van grove misleiding door onjuiste informatie over het aantal Arya Samajis in Den Haag, welk getal op geen enkele wijze bewezen kan worden door deze religieuze organisatie.

  2.2. Stichting Sri Krishna Dhaan maakt bekend dat er 60 tot 80 bezoekers komen tijdens reguliere activiteiten en dat er 20 personen participeren bij hen cursussen.

  2.3. Stichting Siri Gurudwara Singh SBHA maakt bekend dat het 200 actieve leden heeft en dat er 800 mensen betrokken zijn.

  2.4. Er is bekend gemaakt dat er 40.000 Hindoes wonen in Den Haag.

  Mijn juiste data actueel.
  Genoemde drie Hindoe organisaties vertegenwoordigen hoogstens 880 Hindoestanen, wat dus nauwelijks 2 procent is. Op grond van mijn waarneming heeft ruim 70 procent van de Hindoestanen allang het Hindoeïsme verlaten en zij zijn dus geen Hindoes, op grond van hun denk- en leefwijze of geloofsopvattingen. Er zijn dus hoogstens 12.000 etnische Hindoes in Den Haag. Het genoemde cijfer van 40.000 Hindoes is dus een grove vorm van misleiding en oplichting door de Hindoe organisaties.

  Er is geen enkel objectief meetinstrument om het aantal Hindoes in Den Haag te definiëren of te meten. Een grote meerderheid van de Hindoestanen is momenteel totaal geassimileerd en derhalve geen etnische Hindoe meer.

  Vele Hindoe organisaties maken zich schuldig aan rassendiscriminatie, omdat zij nooit de blanke Hindoes noemen en vaak niet willen erkennen dat er ook Afro Hindoes zijn in Nederland. Volgens vele Hindoe organisaties is het Hindoeïsme een geloof van een specifiek ras, welke ik vaak het Hindoeras noem en dit is echt ontoelaatbaar in ons modern tijdperk. Als het hele Hindoeïsme een racistisch geloof is, dan moet geen enkele gemeente met Hindoe organisaties samenwerken, want racisme moet men krachtig bestrijden en op geen enkele manier tolereren. Racistische geloofsstelsels in Nederland dient men uit te sluiten en hen te sanctioneren, op straffe van dwangsommen of te verplichten tot hervorming en assimilatie.

  3. Discriminatie niet-Hindoes, homoseksuelen, Nederlandstaligen

  Discriminatie is een actueel thema in de hele multiculturele samenleving. Elke dag publiceert men teksten hierover en veel onderzoekers weten er geen raad mee. Het Nederlandse volk wordt verkeerd geïnformeerd over discriminatie van Hindoestanen en hun organisaties, omdat deze gemeenschap vrij gesloten is. Hindoes hebben altijd een mooi weer masker op en verdoezelen al hun interne problemen en conflicten. De waarheid over Hindoestanen moet eens worden verteld aan het hele Nederlandse publiek.

  Ik publiceerde een lange tekst over het racisme van Hindoestanen. Zie deze link.

 • Racisme van Hindoestanen. Schandalig
 • Een ding is voor mij duidelijk, hindoes zijn een uiterst racistisch volk en discrimineren iedereen die anders eruitziet of anders denkt. Hindoes zijn ontzettend intolerant en haten alles wat anders is. In veel mandirs sluit men niet-hindoes gewoon uit en men praat in Hindi, een vreemde, onderontwikkelde taal. De Hindoestanen die Hindi kennen discrimineren de Hindoestanen die alleen Nederlands praten en lezen. Als ik protesteer in mandirs en uitleg verzoek in het Nederlands, dan zeggen die Hindoes mij van ja, ga maar Hindi leren. Dit is vreselijk. Slechts 3 procent van de Hindoestanen kan Hindi lezen en praten. De overige 97 procent wordt dus gewoon weggediscrimineerd door de vele mandir organisaties. Feitelijk participeert slechts vijf procent van de Hindoestanen in de mandir organisaties en de rest wordt buitengesloten of verstaat er niets van. Het is schandalig en zo achterlijk. Er is geen sprake van democratisch bestuur in mandirs en ik wil dit veranderen via mijn mandir offensief 2011. De vraag is of men mij wel serieus neemt of dat die Hindoes denken van ja, die is gek of van een lagere kaste.

  Groot probleem binnen hele Hindoegemeenschap is kaste discriminatie. Geloof mij echt, ik heb het heel vaak meegemaakt dat hogere kaste Hindoes mij gewoon keihard discrimineren en uitsluiten. En zij hebben zoveel redenen om mij van een lagere kaste te vinden; ja ik ben niet blank, niet lang, heb geen titel, heb geen huis, heb geen auto, ben anders, ken geen Hindi, ben te Nederlands, mijn familie is chamar, enz. Allemaal dingen die ik steeds opnieuw tegenkom. Kennissen van mij vertelden mij dat zij gediscrimineerd werden om hun donkere huidskleur door mandir organisaties en door leden. Zo werkt het binnen de gesloten Hindoegemeenschap. Men tolereert gewoon niets en ik heb er genoeg van. Het is schandalig.

  Een groot taboe is het homoseksueel zijn als Hindoestaanse man. Of lesbisch zijn. En als je biseksueel of transseksueel bent dan is het raak. Hindoestanen discrimineren mensen met een andere geaardheid en sluiten hen uit of verstoten hen keihard. Hoe kan een Nederlandse gemeente nou samenwerken met zulke religieuze organisaties zonder eisen te stellen aan hun discriminerende houding. De gemeente moet homoseksuelen beschermen en religieuze organisaties sanctioneren als zij hen discrimineren. Er moet controle zijn hierop. Gewoon boetes opleggen of de zaak sluiten en slopen. Het is aanpassen of oprotten; dit moet het assimilatie beleid worden mbt achterlijke etnische minderheden.

  In bijna alle mandirs worden Nederlandstaligen gediscrimineerd, omdat lezingen en toespraken vaak in Hindi zijn. Gebeden zijn in Hindi en meestal is er geen vertaling of uitleg in het Nederlands. Hoe kan een Nederlandse gemeente dit tolereren? Het Nederlandse volk wordt zo gediscrimineerd en dit is ontoelaatbaar. Het zijn Nederlanders die de gemeenten financieren en die hebben het recht om eisen te stellen aan het minderhedenbeleid. Minderheden, vooral Hindoestanen, moeten gewoon verplicht worden om totaal te assimileren. Zij kozen ervoor om hier te komen en moeten zich maar aanpassen, anders moeten zij maar oprotten.


  4. Mandirs verspreiden achterlijke denkbeelden

  In de hele Hindoegemeenschap zijn er zoveel problemen en men schijnt niet te weten hoe dat komt. Denk aan zelfmoord van meisjes, homoseksualiteit, lesbisch zijn, grote taboes om erover te praten, zwijgcultuur, uitsluiting van andersdenkenden, geweld binnen gezinnen, geestelijke onderdrukking, maagdelijkheidcultus, druk op hindoemeisjes om te trouwen, verslavings problemen, primitieve religieuze denkbeelden, seks taboes, incest, alcoholisme, drugs, enz. Het is teveel om op te noemen.

  Kijk eens hoe men de Hindoestaanse meisjes behandeld. De mandirs zijn centra van achterlijke religieuze denkbeelden en hiermee worden Hindoemeisjes onderdrukt. Een hindoemeisje moet maagd blijven en mag niet lekker gaan experimenteren met potente Hollandse mannen voor het huwelijk. Dit is wat mandirs doen en dit bevordert de zelfmoord onder Hindoemeisjes. Hoe kan een gemeente zulke organisaties steunen en met hen samenwerken? Men zou kunnen eisen dat de seksuele vrijheid van Hindoemeisjes wordt gestimuleerd in preken van pandits. Men zou zelfs condooms en Hollandse vibrators kunnen verstrekken aan jonge Hindoemeisjes die mandirs bezoeken. In het oude India mochten Hindoemeisjes gewoon seksen en trouwen met meerdere mannen en dat was dus al heel modern en progressief. Onderdrukking van Hindoemeisjes in mandirs is een heel groot probleem en het is gewoon taboe om hierover iets te vertellen. En de Hindoemeisjes worden het slachtoffer, want zij lijden en plegen massaal zelfmoord, omdat zij niet lekker vrij kunnen seksen met grootgeschapen blanke mannen in Nederland. Stop deze onderdrukking van Hindoemeisjes en bevrijd hen uit de ketenen van mandirs.

  Heel veel Hindoestaanse mannen en jongens hebben behoefte aan sekskontakten met andere mannen en zijn latent homoseksueel. Maar het zijn wederom de mandirs die met achterlijke religieuze denkbeelden de homoseksuelen discrimineren en het willen verbieden. Homo zijn en Hindoe is taboe en onbespreekbaar in de hele Hindoegemeenschap. Er zijn praktisch geen zichtbare Hindoeïstische homoseksuelen en dat is schandalig. Informeel hoor ik zo vaak dat getrouwde Hindoestaanse mannen seks hebben met andere homomannen, maar het gewoon geheim houden. Ja, dit taboe moet doorbroken worden en men moet mandirs verplichten om hieraan mee te werken. Elke mandir zou een homo cursus moeten ontwikkelen voor hindoe mannen en hen zelfs moeten helpen om een gay partner te vinden. De harde aanpak is de beste om snel iets te veranderen binnen de intolerante Hindoe gemeenschap. Hindoestaanse jongens zijn het allerbeste geschikt om homoseksueel te worden of zo te functioneren en mandirs kunnen dit niet langer ontkennen. Gemeenten moeten eisen stellen en homo emancipatie verplichten in de achterlijke Hindoe gemeenschap.

  Heel veel seksuele problemen van Hindoestanen worden veroorzaakt door de achterlijke en bekrompen denkbeelden en opvattingen die binnen mandirs worden verspreid. Op deze manier blokkeren de mandirs de totale genetische assimilatie en uitroeiing van Hindoestanen in Nederland en dit is een kostbare en kwalijke zaak. De gemeente zou hier wat tegen moeten doen en harde eisen stellen aan het bestuur van mandirs, vooral als er moet worden samengewerkt. Gratis Hollandse vibrators geven aan alle Hindoemeisjes is een optie om Hindoestanen supersnel te assimileren in Nederland. Elk Hindoemeisje zou men uit huis kunnen plaatsen en in Hollandse assimilatie kampen onderbrengen, waar zij volop kunnen experimenteren met gezonde en potente Hollandse mannen. Hindoestanen moeten hier niet kwaad om worden, omdat het hun karma is om uitgeroeid te worden in Nederland. Zij wilden immers vroeger zelf Suriname verlaten en hier komen parasiteren, als bruine koelieratten.

  De meerderheid van de Hindoestanen gelooft dat iemand die lijdt moet geloven dat het hsijn karma is en geen recht heeft op hulp. Het hele Hindoeïsme is dus heel intolerant en meedogenloos voor sociaal zwakkeren en gehandicapten. Sociaal darwinisme is heel normaal binnen de hele hindoegemeenschap en een van de oorzaken van het hoge aantal zelfmoorden, psychische problemen, echtscheidingen en eenzaamheid. Maar ja, wederom zijn het de mandirs die deze gedachten verspreiden en intolerantie prediken. Nou, hoe kunnen wij zulke feodale organisaties nog ondersteunen en faciliteren? Elke gemeente moet kritisch blijven en harde eisen stellen aan mandirs.

  Ander typisch probleem in mandirs is dat er een sterke neiging is om zich etnisch te isoleren van de rest van de Nederlandse samenleving. Praktisch alle bezoekers van mandirs zijn Hindoestanen en er komen tegenwoordig bijna geen blanken, turken, Marokkanen of negers. Andere rassen kunnen niet meedoen en worden zo te zien gediscrimineerd en buitengesloten. Dit is heel slecht voor de integratie en assimilatie van Hindoestanen en het moet worden bestreden. Men zou kunnen eisen dat het publiek in mandirs gemengd moet zijn en het moeten controleren. Immers als etnische groepen zich isoleren dan kost dat heel veel geld en ontstaat er angst voor vreemdelingen binnen de Nederlandse gemeenschap. Dus moet men het anders aanpakken en harde eisen stellen aan de talen die binnen mandirs worden gesproken. Waarom is er nog geen vreemde taal accijns of een vergunning voor praten of preken in vreemde talen op het Nederlandse grondgebied? Dit is rechtvaardig, omdat men het Nederlandse volk moet respecteren en zich moet aanpassen. Taalvervuiling moet betaald worden in Nederland.


  5. Kaste organisaties Hindoes uitsluiten

  Een ding is duidelijk alledrie Hindoe organisaties die betrokken zijn bij dit project zijn gewoon sekten en vormen aparte kasten binnen Nederland. Hoe kan dan een Nederlandse gemeente samenwerken met zulke racistische etnische organisaties, die notabene een niet-westers geloof uitdragen? Diverse partijen moeten hiertegen gaan protesteren, omdat segregatie en kaste vorming gewoon niet getolereerd moeten worden. De regio Laakhaven wordt ernstig verstoord als er opeens hier drie mandirs komen in een wijk. Men moet dit dus heroverwegen.

  Men zou kunnen eisen dat er gewoon een mandir komt, maar de architectuur moet wel duidelijk Hollands worden en er niet vreemd uitzien. Ook Hindoes moeten zich totaal aanpassen en nieuwe Hollandse mandir bouwstijlen ontwikkelen. Het architecten bureau Mahler moet dus hier beter over nadenken en is min of meer verplicht om het gebouw een duidelijk Nederlands karakter te geven.

  Ander argument is dat gebouwen, kleding en juwelen totaal niet tot de Hindoe Dharm behoren, volgens de Vedische geschriften. Hierom is het heel normaal dat er een typisch Hollandse mandirs komt, welke toegankelijk is voor gewone etnische Nederlanders, eventueel met een Hindoestaanse partner.


  6. Mijn verzoeken aan Gemeenteraad Den Haag

  Het is dubieus dat de Gemeente Den Haag wil samenwerken met feodale en achterlijke religieuze organisaties. Dit is slecht voor de etnische betrekkingen en kan gewoon niet getolereerd worden. De bouw van drie mandirs in Laakhaven kan leiden tot grote etnische en religieuze spanningen in deze regio en moet dus gewoon stopgezet worden.

  Mijn verzoeken aan de Gemeenteraad Den Haag volgen hieronder.

  6.1. Eisen stellen aan de Hindoe organisaties dat 97 procent van het taalgebruik in mandirs in het Nederlands is. Elke toespraak of preek moet in het Nederlands zijn. Bij overtreding moet de gemeente sancties treffen of boetes uitdelen.

  6.2. Eisen stellen aan de transparantie van het bestuur van mandirs. Er moet sprake zijn van democratisch bestuur en elke vorm van kritiek moet men serieus nemen.

  6.3. Eisen dat er seksuele voorlichting komt in mandirs mbt seksuele zelfstandigheid Hindoemeisjes, stopzetten maagdelijkheids eisen meisjes, voorlichting en praktische informatie over homoseksualiteit voor Hindoestaanse mannen, voorlichting over seks hulpmiddelen zoals vibrators, dildo's en masturbators, en promoten van een vrije seksuele moraal met ruimte voor experimenten met Nederlandse mannen. Mandirs moeten een normale Nederlandse seksuele moraal verkondigen aan alle bezoekers en af en toe beelden tonen of organisaties uitnodigen die voorlichting geven.

  6.4. Zie ook mijn hervormings voorstellen aan alle mandirs in mijn brief Mandir Offensief 2011, via deze link.
  Link mandir offensief 2011

  6.5. Niet tolereren van religieuze apartheid van Hindoes en hun organisaties in Nederland. Dit achterlijk en feodaal gedoe moet men hard bestrijden en aanpakken.

  6.6. Heroverwegen toezegging grond aan bouw Mandir Park Laakhaven. Niet verder onderhandelen met de betrokken Hindoe organisaties, omdat het gewoon kaste organisaties zijn. De Gemeente Den Haag mag volgens mij niet samenwerken met feodale en racistische organisaties van etnische minderheden en moet dit hard bestrijden en eisen stellen, om de zaak te hervormen.

  6.7. In Den Haag zal er over twintig jaar een islamitische bevolking zijn van minstens 60 procent en dan is het een moslimstad. Alle Hindoeïstische bouwwerken worden dan waarschijnlijk doelwitten van terroristische aanslagen. Vooral hierom dienen Hindoes in Den Haag tijdig te vluchten uit deze stad. Het is hierom niet verstandig om nu Hindoeïstische mandirs te gaan bouwen in Den Haag. Moslims haten Hindoes en dit zal leiden tot grote inter etnische conflicten in de toekomst. Hier kunnen wij gewoon niets meer tegen doen. Het is het verdoemde lot van Den Haag, dat ooit een juweel van Hollandse kunst en architectuur was.

  7. Biografie auteur

  Dewanand is een veelzijdige Hindoeschrijver en onderzoeker (leeftijd 44, gescheiden) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al achttien jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine en filoscoop ezine Ruim 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com).
  In februari 2010 publiceerde Authorhouse het eerste Engelstalige boek van Dewanand, met als titel 'Holland: Paradise or Hell'. In 2011 worden twee engelstalige boeken van hem gepubliceerd. Op zijn website zijn er reeds zestien boeken online gepubliceerd en deze zijn gedrukt verkrijgbaar bij de Amerikaanse POD uitgeverij, www.lulu.com


  Informatieve links

 • Gemeenteraad Den Haag http://www.denhaag.nl/home/
 • Mandir Park Laakhaven www.haagsemandirs.nl
 • PVV Den Haag http://www.pvvdenhaag.nl
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved