Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Buro Respect, Verklaring steun Centrum Democraten, met antwoord

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0038
Offerdatum   donderdag 12 maart 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0038.doc / 19980312 / Buro Respect, Verklaring steun Centrum Democraten, met antwoord / source: L372 / 1546W


  Aan: Buro Respect
  T.a.v. Jimmy Noslin

  Phoenixstraat 66
  2611 AM Delft
  Nederland
  tel. 015-2147463

  Onderwerp: verklaring ondertekenen steunlijst
  Centrum Democraten

  Kenmerk: L372 / Buro Respect, CD verkl. / do120398

  Delft, donderdag 12 maart 1998

  Mijne dames/ heren,

  Uw brief van 11 maart 1998, met als kenmerk 0774.JN, heb ik in de beste orde ontvangen. Het is voor mij duidelijk dat het u verbaasd dat ik besloten heb om de steunlijst van de Centrum Democraten te ondertekenen, middels een steunlijst verklaring. De redenen dat ik dit besloten heb zal ik u eens uitleggen.

  Allereerst wil ik duidelijk maken dat ik van Hindoestaanse afkomst ben en door mijn culturele achtergronden (Suriname) een andere kijk heb op de multiculturele samenleving en de toekomst van de minderheden. Ik hanteer een zeer complex en dynamisch model van de multiculturele samenleving en heb besloten om dat eens echt in de harde praktijk toe te passen. Op lange termijn is het beter als ook de eerlijke anti-migranten krachten voldoende vertegenwoordigd zijn in de volksvertegenwoordiging.

  Het hele beleid van de Nederlandse regering t.a.v. migranten en illegalen is helemaal niet goed. De werkloosheid en criminaliteit onder deze groepen zijn te hoog en momenteel dreigt een totaal politiek isolement. Veel migranten zijn helemaal niet gelukkig meer in Nederland en weten niet hoe ze dat moeten oplossen. De grote regeringspartijen, zoals de VVD van Bolkestein zijn duidelijk fel gekant tegen de migranten en de illegalen, maar helaas constateer ik dat veel Nederlanders hun aktief ondersteunen. De VVD is een achterbakse partij en komt bij mij over als een meedogenloze wolf in schaapskleren. Zo een oneerlijke opstelling is voor mij onaanvaardbaar, en ik zal daar nooit in trappen. Toch stemmen veel allochtonen op de VVD, hoewel zij zich niet realiseren dat zij hun eigen toekomst vernietigen. Leden en sympathisanten van de VVD hebben mij vaak zeer racistisch bejegend en dat zal ik nooit vergeten.

  Hindoestanen hebben als kenmerk dat zij kiezen voor zekerheid en zelfstandigheid. Zo denk ik ook. De Centrum Democraten geven eerlijk toe dat zij tegen de migranten zijn in Nederland en dat deze groepen moeten vertrekken. Maar de Centrum Democraten protesteren als enige partij tegen de enorme werkloosheid en criminaliteit van de migranten en dat waardeer ik ontzettend. Het lijkt mij beter dat er een aktief beleid wordt gevoerd om de migranten in Nederland te stimuleren zich te ontwikkelen tot een economisch zelfstandige en zelfbewuste groep, die tegen een stootje kan als het economisch slechter zal gaan in de nabije toekomst. De zekerheid die de Centrum Democraten uitstralen geven mij meer vertrouwen in hen beleidsvoornemens. Zij zeggen tenminste wat zij gaan doen en liegen niet zoals de meeste andere politieke organisaties. Daarom heb ik besloten om dit jaar op hen steunlijst te staan en ook op hen te stemmen. Een eerlijke partij moet enkele zetels krijgen.

  Het is heel goed voor de multiculturele samenleving als er ook eerlijke en openlijke tegenkrachten zijn die een gezonde omvang hebben. De dynamiek blijft dan erin en migranten moeten zich dan blijven ontwikkelen en versterken. Een sterke CD zal ervoor zorgen dat de migranten in Nederland gedwongen zijn om zich verder te ontwikkelen tot een sterke en zelfstandige groep, die door iedereen wordt gerespekteerd. Deze complexe visie van mij is moeilijk te begrijpen voor de gemiddelde Nederlander, omdat het een dynamische visie is op de multiculturele samenleving. Ik wil aktieve en zelfbewuste migranten in Nederland hebben, die een internationaal bewustzijn hebben en hun afkomst niet verloochenen. Momenteel worden migranten langzaamaan doodgeknuffeld en zijn al behoorlijk geisoleerd geraakt. Zij moeten wakker worden en voor zichzelf kiezen.

  Mijn besluit om op de officiele steunlijst te staan van de Centrum Democraten is voor de gemiddelde Nederlandse burger moeilijk te doorzien. De meeste Hindoestanen hebben een andere kijk op het politieke krachtenveld van Nederland. Zij willen zekerheid.

  Hopelijk begrijpt u nu waarom ik heb besloten om de steunlijst van de CD te ondertekenen, nadat zij mij vriendelijk hadden benaderd. In een persoonlijk gesprek zou ik eventuele onduidelijkheden willen toelichten. Mijn toekomststrategie m.b.t. de migranten is zeer complex en niet snel te doorzien.

  Met vriendelijke groeten,


  Dewanand
  Delft
  Nederland

  Bijlagen: 0

  -------------------- twee brieven ontvangen, zie onder.

  Eerste ontvangen brief op 11 maart 1998

  Delft, 11 maart 1998

  Aan: Dewanand
  Delft

  Onderwerp: ondertekening document CD
  Kenmerk: 0774.JN

  Geachte heer Dewanand

  Via onze controles op de acties van extreem-rechtse organisaties, zijn wij er tot onze grote verbazing, achter gekomen dat u een document heeft ondertekend waarin u verklaart uw steun te betuigen aan de politieke partij van de Centrum Democraten (CD).

  U begrijpt wel dat wij, als meldpunt tegen (rassen)discriminatie, de acties van eerdergenoemde politieke partij niet goedkeuren en deze zo veel mogelijk proberen te bestrijden. De CD is immers een partij waarvan enkele prominente leden door de rechter reeds strafrechterlijk zijn veroordeeld wegens (rassen)discriminatie.

  Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om ons binnen veertien dagen schriftelijk uw redenen te verklaren voor het steunen van de Centrum Democraten. Aan de hand van uw verklaring, zal er intern besproken worden op welke wijze wij uw klacht verder zullen behandelen en of wij u voor een nieuw, persoonlijk gesprek daarover zullen uitnodigen.

  Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht, zien wij vol verwachting uw verklaring binnen de eerdergenoemde termijn tegemoet.

  Hoogachtend,

  Jimmy Noslin
  Medewerker Buro Respect

  Buro Respect
  Phoenixstraat 66
  2611 AM Delft
  tel 015 2147463
  Fax 015 2148728


  ***
  Tweede Ontvangen brief op 15 maart 1998


  Afzender
  Anti-Fascistische Actie Nederland

  Landelijk secretariaat
  Postbus 2884, 3500 GW Utrecht
  Tel/fax: 030-2314596
  Giro: 6896749 AFA-LS, Utrecht
  Email: afa@mediaport.org
  Website: http://www.mediaport.org/~afa/

  Utrecht, 15 maart 1998

  Geachte heer/mevrouw,

  Mogelijk bent u onlangs benaderd door leden van de politieke partij CentrumDemocraten om een handtekening te zetten ter ondersteuning van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 6 mei aanstaande. Hopelijk bent u ervan bewust waar deze partij werkelijk voor staat. Zo niet, dan kunt u kennis nemen van het afgedrukte staatje met het stemgedrag van de CD in de Tweede Kamer op de achterzijde van deze brief. Indien u intussen een handtekening heeft gezet, bent u zich er dan van bewust geweest dat dat ter ondersteuning van de CD is geweest?

  Zo niet, dan willen wij graag van u vernemen onder welke omstandigheden u dan die handtekening heeft gezet.

  Mocht u geld of een andere vergoeding hebben gekregen voor het zetten van uw handtekening of verkeerd geïnformeerd zijn over het doel van de handtekening, laat dat dan even weten. Wij verzamelen namelijk klachten over dergelijke praktijken.

  Mochten wij niets van u vernemen, dan gaan wij ervan uit dat u de partij CentrumDemocraten onvoorwaardelijk steunt.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het Landelijke Secretariaat van AFA

  J. Bosch en P. Kraaijer

  P.S. Uw gegevens hebben wij aangetroffen op eerdere ondersteuningslijsten, afkomstig uit openbare informatie bij de gemeente in uw woonplaats.

  *** begin Gedrukte informatie over CentrumDemocraten op achterblad van brief ***

  De CentrumDemocraten roepen voortdurend dat zij opkomen voor de rechten van de gewone, blanke Nederlander. Maar is dat wel zo?

  In 1996 is er onderzoek gedaan naar het stemgedrag van de CD in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten en wat bleek?

  De CD stemde:
  1. voor verlaging van het minimumloon.
  2. voor verlaging van bijstandsuitkeringen voor jongeren tot 27 jaar.
  3. voor verlaging van de basisbeurs in het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

  4. tegen lagere woonlasten voor mensen met een laag inkomen.
  5. tegen compensatie koopkrachtverlies van de minima.
  6. tegen verlaging van de jaarlijkse huurverhoging.

  7. tegen begeleiding werkloze werknemers.
  8. tegen bevordering van de stadsvernieuwing.
  9. tegen extra sociale woningbouw.

  10. voor hogere schadeloosstelling Tweede Kamerleden.
  11. voor duurder openbaar vervoer.
  12. voor invoering van eigen risico in de gezondheidszorg.

  13. voor de inmiddels beruchte ingrepen in de WAO.
  14. voor afschaffing van de vermogensbelasting.

  CD kiest voor de rijken
  Kennelijk steunt de CD niet de menen met de laagste inkomens. Maar wie steunt de CD dan wel? Afgaande op het onderzochte stemgedrag steunt de CD mensen die werken en een hoog inkomen genieten. De mensen voor wie de CD opkomt, wonen in de chiquere wijken in koophuizen of in dure huurwoningen. De door Janmaat goedgekeurde jaarlijkse huurverhoging kunnen zij gemakkelijk betalen van het geld dat zij uitsparen door de afschaffing van de vermogensbelasting. Ze hebben een of meerdere auto's en hoeven dus geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ze zijn particulier tegen ziektekosten verzekerd en hebben dus geen last van de verhoging van het eigen risico in de gezondheidszorg. Hun kinderen volgen Hoger Beroeps Onderwijs of studeren aan de universiteit. Over hun pensioen hoeven ze zich geen zorgen te maken.

  Minacht Janmaat uitkeringsgerechtigden?
  Hoe men binnen de CD denkt over uitkeringsgerechtigden, werd twee jaar geleden duidelijk. Partijleider Janmaat schreef toen over het voormalige CD-raadslid Teijn: 'Alvorens hij tot onze Raadsfractie toetrad was de heer Teijn niet meer dan een bijstandtrekker. Hij vertoonde alle kenmerken van een minimumlijder, tot een overzorgd uiterlijk toe.'


  In strijd met de boodschap
  Afgaande op het stemgedrag van Janmaat is een stem op de CD een stem tegen de mensen met een minimum inkomen en een stem voor de rijken. Dit komt niet geheel overeen met de boodschap die de CentrumDemocraten onder andere via de televisie uitdragen.

  *** einde Gedrukte informatie over CentrumDemocraten op achterblad van brief ***

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved