Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

AFA, Anti-Fascistische Actie Nederland, Steun Centrum Democraten, met antwoord

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0037
Offerdatum   dinsdag 18 maart 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0037.doc / 19980317 / AFA, Anti-Fascistische Actie Nederland, Steun Centrum Democraten, met antwoord / source: L379.doc / 1799W

  Aan: Anti-Fascistische Actie Nederland
  Landelijk secretariaat

  Postbus 2884
  3500 GW Utrecht
  Nederland
  tel/fax: 030-2314596

  Onderwerp: mijn steun aan de Centrum Democraten

  Kenmerk: L379.doc /fok01.doc / Anti-Fascistische Actie Nederland, CD steun /di170398

  Delft, dinsdag 18 maart 1998

  Mijne dames/ heren,

  Uw brief van 15 maart 1998 heb ik in de beste orde ontvangen. Daarin spreekt u uw bezorgdheid uit over mijn steun aan de politieke partij der Centrum Democraten. Misschien vraagt u zich af waarom ik nu op de steunlijst van deze partij in Delft sta geregistreerd. Dat zal ik u eens uitleggen.

  Ik ben van Hindoestaanse afkomst en woon nu al 12 jaar in Nederland. Het leven in Nederland wordt met de dag slechter voor migranten en buitenlanders. De Nederlandse regering doet niets voor deze groepen en heeft zeer discriminerende wetten aangenomen. Zo is het nu heel moeilijk om met iemand uit het buitenland te trouwen, hetgeen voor mij onaanvaardbaar is. De vreemdelingenwetgeving van de Nederlandse regering heeft nu alle allochtonen, migranten en andere buitenlanders geïsoleerd van de buitenwereld (en dit lijkt op de voorfase van het barbaarse bewind der nazi's; de volgende fase is culturele en sociale destabilisatie en tenslotte uitroeiing). Veel migranten zijn daar zeer ontevreden over en weten niet meer goed wat te doen. Maar de grote politieke partijen in Nederland, zoals de VVD (van de schoft F. Bolkestein) en de PvdA doen alsof zij aan de kant van de migranten en allochtonen staan, maar dat is slechts schijn. Zij misbruiken hen slechts en verzwakken hen steeds meer. De discriminatie en vreemdelingenhaat zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen. Een van de gevolgen daarvan is dat allochtonen vrijwel geen kans meer maken op betaald werk. Als zij solliciteren worden zij gewoon genegeerd. Het negeren is een extreme vorm van rassendiscriminatie en dat heb ik ook herhaaldelijk ondervonden. Ik heb weinig geloof in de grote politieke partijen, en weet eigenlijk niet op welke partij ik moet stemmen.

  De Centrum Democraten zeggen eerlijk en openlijk dat zij tegen de migranten en andere buitenlanders zijn en dat biedt een soort zekerheid, want de andere Nederlandse partijen zijn wel tegen allochtonen maar zeggen dat niet zo openlijk. Een eerlijke partij biedt zekerheid en een houvast.

  In mijn vrije tijd doe ik theoretisch onderzoek naar de multiculturele samenleving. Een van de resultaten van dit onderzoek is een complex model van een heterogene menselijke samenleving. Op grond van dit model heb ik geconcludeerd dat het heel goed is als de extreem rechtse partijen een deel van de zetels verkrijgen, omdat dit dan motiverend zal werken op de migranten en andere allochtone groeperingen. Het model bevat veel sociaal-psychologische gegevens, alsook statistische feiten. Ik heb besloten om mijn bevindingen eens in de harde praktijk toe te passen en sta daarom nu op de steunlijst van de CD. In Delft werd ik telefonisch benaderd door leden van de CD, omdat zij anders te weinig handtekeningen zouden hebben voor de gemeentelijke verkiezingen in Delft. Ik wil niet dat de CD geheel geëlimineerd wordt uit het politieke machtsbestel en besloot om mijn handtekening te zetten. Maar mijn steun is wel voorwaardelijk, omdat ik geen voorstander ben dat zij te veel zetels krijgen. Een of twee zijn voldoende. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen betreur ik ten zeerste. Een sterke rechtse vertegenwoordiging is namelijk heel goed voor het zelfbewustzijn van de migranten in Nederland. Hun "fighting power" zal erdoor versterkt worden en daar streef ik ook naar.

  Mijn visie op de Centrum Democraten is zeer gecompliceerd en wijkt sterk af van die van de gemiddelde Nederlander, mede doordat ik van Hindoestaanse afkomst ben en uit een multicultureel land afkomstig ben, namelijk Suriname. U zult wel op de hoogte zijn dat Suriname een zeer racistisch land is. De negers hebben daar de macht en streven er aktief naar om alle andere rassen en volkeren uit te roeien. Veel Hindoestanen zijn gevlucht uit Suriname en hebben zich in Nederland gevestigd, op een eerbare wijze. Ik ben heel trots dat ik van Hindoestaanse afkomst ben en streef ernaar om ieder volk in haar waarde te laten. De Centrum Democraten zeggen dat zij voor de belangen van het Nederlandse volk opkomen en dat vind ik enerzijds heel goed, maar anderzijds geloof ik dat de Nederlanders de Centrum Democraten misschien helemaal niet meer nodig hebben. Nu hebben de migranten deze partij het hardst nodig, vanwege de motiverende invloed.

  Ik hoop dat u mijn keuze respecteert en mij verder in mijn waarde laat. Mijn politieke visie is complex en voor u onbegrijpelijk. Maar hou in gedachten dat ik in Suriname zwaar gediscrimineerd ben door negers en dat ik dat nooit zal vergeten. Eens zullen wij Hindoestanen die negers in Suriname een lesje leren en die dag zal spoedig aanbreken. Het beleid van de Nederlandse regering t.a.v. Suriname is ook zo een punt dat tot grote onvrede leidt bij Hindoestanen. De Centrum Democraten willen gewoon een leger sturen en die negers eruit gooien. Dat vinden Hindoestanen heel voordelig.

  Een multiculturele samenleving is in hoge mate dynamisch en is gebaseerd op een machtsevenwicht tussen de talrijke volkeren en rassen. Dat dient u te beseffen. Vanwege dit machtsevenwicht is het heel goed als de extreem rechtse partijen in Nederland tenminste enkele zetels hebben in de raden der volksvertegenwoordiging.

  Ik hoop dat u mijn visie kunt bevatten
  en wens u veel succes toe,

  Dewanand
  Delft
  Nederland

  PS Ik heb een essay geschreven, getiteld "De overlevingsstrategie van een individuele migrant in de harde Nederlandse samenleving"(36 pagina's). Indien u geïnteresseerd bent erin, kunt u een kopie krijgen, tegen onkostenvergoeding. Het is nog nergens gepubliceerd. Een universitaire hoogleraar heeft dit essay als zeer waardevol becommentarieerd.


  Bijlagen: 0

  ***
  -------------------- twee brieven ontvangen, zie onder.

  Eerste ontvangen brief op 11 maart 1998

  Delft, 11 maart 1998

  Aan: Dewanand
  Delft

  Onderwerp: ondertekening document CD
  Kenmerk: 0774.JN

  Geachte heer Dewanand

  Via onze controles op de acties van extreem-rechtse organisaties, zijn wij er tot onze grote verbazing, achter gekomen dat u een document heeft ondertekend waarin u verklaart uw steun te betuigen aan de politieke partij van de Centrum Democraten (CD).

  U begrijpt wel dat wij, als meldpunt tegen (rassen)discriminatie, de acties van eerdergenoemde politieke partij niet goedkeuren en deze zo veel mogelijk proberen te bestrijden. De CD is immers een partij waarvan enkele prominente leden door de rechter reeds strafrechterlijk zijn veroordeeld wegens (rassen)discriminatie.

  Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend om ons binnen veertien dagen schriftelijk uw redenen te verklaren voor het steunen van de Centrum Democraten. Aan de hand van uw verklaring, zal er intern besproken worden op welke wijze wij uw klacht verder zullen behandelen en of wij u voor een nieuw, persoonlijk gesprek daarover zullen uitnodigen.

  Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht, zien wij vol verwachting uw verklaring binnen de eerdergenoemde termijn tegemoet.

  Hoogachtend,

  Jimmy Noslin
  Medewerker Buro Respect

  Buro Respect
  Phoenixstraat 66
  2611 AM Delft
  tel 015 2147463
  Fax 015 2148728


  ***
  Tweede Ontvangen brief op 15 maart 1998


  Afzender
  Anti-Fascistische Actie Nederland

  Landelijk secretariaat
  Postbus 2884, 3500 GW Utrecht
  Tel/fax: 030-2314596
  Giro: 6896749 AFA-LS, Utrecht
  Email: afa@mediaport.org
  Website: http://www.mediaport.org/~afa/

  Utrecht, 15 maart 1998

  Geachte heer/mevrouw,

  Mogelijk bent u onlangs benaderd door leden van de politieke partij CentrumDemocraten om een handtekening te zetten ter ondersteuning van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen van 6 mei aanstaande. Hopelijk bent u ervan bewust waar deze partij werkelijk voor staat. Zo niet, dan kunt u kennis nemen van het afgedrukte staatje met het stemgedrag van de CD in de Tweede Kamer op de achterzijde van deze brief. Indien u intussen een handtekening heeft gezet, bent u zich er dan van bewust geweest dat dat ter ondersteuning van de CD is geweest?

  Zo niet, dan willen wij graag van u vernemen onder welke omstandigheden u dan die handtekening heeft gezet.

  Mocht u geld of een andere vergoeding hebben gekregen voor het zetten van uw handtekening of verkeerd geïnformeerd zijn over het doel van de handtekening, laat dat dan even weten. Wij verzamelen namelijk klachten over dergelijke praktijken.

  Mochten wij niets van u vernemen, dan gaan wij ervan uit dat u de partij CentrumDemocraten onvoorwaardelijk steunt.

  Met vriendelijke groet,

  Namens het Landelijke Secretariaat van AFA

  J. Bosch en P. Kraaijer

  P.S. Uw gegevens hebben wij aangetroffen op eerdere ondersteuningslijsten, afkomstig uit openbare informatie bij de gemeente in uw woonplaats.

  *** begin Gedrukte informatie over CentrumDemocraten op achterblad van brief ***

  De CentrumDemocraten roepen voortdurend dat zij opkomen voor de rechten van de gewone, blanke Nederlander. Maar is dat wel zo?

  In 1996 is er onderzoek gedaan naar het stemgedrag van de CD in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten en wat bleek?

  De CD stemde:
  1. voor verlaging van het minimumloon.
  2. voor verlaging van bijstandsuitkeringen voor jongeren tot 27 jaar.
  3. voor verlaging van de basisbeurs in het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

  4. tegen lagere woonlasten voor mensen met een laag inkomen.
  5. tegen compensatie koopkrachtverlies van de minima.
  6. tegen verlaging van de jaarlijkse huurverhoging.

  7. tegen begeleiding werkloze werknemers.
  8. tegen bevordering van de stadsvernieuwing.
  9. tegen extra sociale woningbouw.

  10. voor hogere schadeloosstelling Tweede Kamerleden.
  11. voor duurder openbaar vervoer.
  12. voor invoering van eigen risico in de gezondheidszorg.

  13. voor de inmiddels beruchte ingrepen in de WAO.
  14. voor afschaffing van de vermogensbelasting.

  CD kiest voor de rijken
  Kennelijk steunt de CD niet de menen met de laagste inkomens. Maar wie steunt de CD dan wel? Afgaande op het onderzochte stemgedrag steunt de CD mensen die werken en een hoog inkomen genieten. De mensen voor wie de CD opkomt, wonen in de chiquere wijken in koophuizen of in dure huurwoningen. De door Janmaat goedgekeurde jaarlijkse huurverhoging kunnen zij gemakkelijk betalen van het geld dat zij uitsparen door de afschaffing van de vermogensbelasting. Ze hebben een of meerdere auto's en hoeven dus geen gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ze zijn particulier tegen ziektekosten verzekerd en hebben dus geen last van de verhoging van het eigen risico in de gezondheidszorg. Hun kinderen volgen Hoger Beroeps Onderwijs of studeren aan de universiteit. Over hun pensioen hoeven ze zich geen zorgen te maken.

  Minacht Janmaat uitkeringsgerechtigden?
  Hoe men binnen de CD denkt over uitkeringsgerechtigden, werd twee jaar geleden duidelijk. Partijleider Janmaat schreef toen over het voormalige CD-raadslid Teijn: 'Alvorens hij tot onze Raadsfractie toetrad was de heer Teijn niet meer dan een bijstandtrekker. Hij vertoonde alle kenmerken van een minimumlijder, tot een overzorgd uiterlijk toe.'


  In strijd met de boodschap
  Afgaande op het stemgedrag van Janmaat is een stem op de CD een stem tegen de mensen met een minimum inkomen en een stem voor de rijken. Dit komt niet geheel overeen met de boodschap die de CentrumDemocraten onder andere via de televisie uitdragen.

  *** einde Gedrukte informatie over CentrumDemocraten op achterblad van brief ***

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved