Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Mijn scriptie over uitkeringsstelsel, p/a Werklozen Comite Delft

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0015
Offerdatum   25 september 1996

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0015.doc / 19960925 / Mijn scriptie over uitkeringsstelsel, p/a Werklozen Comite Delft / source= L126 / 3873W


  Aan: Alice van der Vlugt
  p/a Werklozen Comité Delft

  Onderwerp: Interview, alles op papier

  kenmerk: 71/ Alice vd Vlugt, interview over uitkeringen, vlugt01.doc/ 250996

  Delft, 25 september 1996

  Geachte mevrouw,

  Het gesprek met u vond ik heel leerrijk en boeiend. Uw rapport zal beslist een positieve bijdrage kunnen leveren aan het besproken onderwerp. Ook vind ik het fantastisch dat u ernaar streeft om inzicht te verkrijgen in alle problemen van uitkeringsgerechtigden. Ik wil inzicht krijgen in de diverse problemen en mogelijke oplossingen van een multiculturele samenleving. Daartoe is het vereist om direkt te denken aan de primaire behoeften van de mensen in zo een samenleving. De vraagstelling is dan: "Hoe organiseer je de samenleving zodanig dat iedereen (net) kan voorzien in hsijn (zie voetnoot) primaire levensbehoeften. Doe je dat formeel of informeel, of op familiebasis."

  In bijlage 1 heb ik een deel van mijn visie op het vraagstuk uiteen gezet. Het geheel is zoveel mogelijk systematisch geordend. Hopelijk heeft u er wat aan voor uw afstudeerscriptie.

  Ik hoop dat uw werk veel vruchten zal opleveren. Als het voltooid is zou ik het heel graag willen lezen. U kunt indien dat kan, mij een kopie, bij voorkeur op flop, verstrekken. Indien u een vrijwilliger nodig heeft voor typewerk van enkele dagen ben ik beslist bereid daartoe te fungeren.

  Als uw scriptie voltooid is wil ik best meewerken aan het bekend maken van alle opgedane inzichten, conclusies en aanbevelingen aan betrokkenen. Een nationaal PR-plan lijkt mij niet gek.

  Ter besluit, veel succes en voldoening toegewenst,

  Dewanand
  Delft

  Bijlagen: 1

  hsij en hsijn zijn door mij ontwikkelde persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden ter vervanging van de alom gebruikte schrijfwijze, resp. hij/zij en zijn/haar. U kunt deze persoonlijke voornaamwoorden ook in uw scriptie gebruiken. Ik heb deze begrippen voornamelijk ontwikkeld om mijn respect te uiten voor de vrouwen in de Nederlandse samenleving. Hun literair uitsluiten door steeds "hij" en "zijn" te gebruiken in teksten en documenten is in dit tijdperk een voortdurende ontkenning van hun bestaan als volwaardig lid van de samenleving.

  -------------------------

  Bijlage 1
  Mijn mening over de uitkerigen

  Door Dewanand, september 1996

  Inhoudsopgave:
  1. Mening van vriend over de uitkeringen
  2. De hoogte van de uitkeringen
  3. Buitenlanders en uitkeringen
  4. De voorlichting en informatievoorziening
  5. Mogen bijverdienen tot het minimumloon
  6. Concept van een banenkrant voor uitkeringsgerechtigden
  7. De rol van de organisaties, landelijk en gemeentelijk
  8. Het starten van een eigen bedrijf, terwijl je in het vangnet van de welvaartsstaat zit.
  9. Hoe staat het met de diverse groepen van buitenlandse en allochtone afkomst?
  10. Een formeel of informeel vangnet voor andere landen

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  1. Mening van vriend over de uitkeringen

  Een autochtone Nederlandse vriend van mij die momenteel als auditor studeert heeft de volgende mening:

  a. Het moet mogelijk zijn om met behoud van uitkering te kunnen studeren, of af te studeren. Er moet een soepelere regeling komen hieromtrent. Er moet onderscheid gemaakt worden tussen een Technische studie en bijvoorbeeld een studie psychologie, omdat de kansen op betaald werk groter zijn bij beta-studies. Hij vertelt niet hoe dit in de praktijk moet worden geregeld.

  B. Er moet niet meer gekeken worden naar het eigen vermogen en het vergaarde bezit. Mensen die eerder in hun leven zuinig en spaarzaam zijn geweest worden bestraft door het huidige systeem. Een spaarzame levenswijze wordt dus afgeleerd als je een uitkering aanvraagt. Het is heel gemakkelijk om het eigen vermogen of contant geld weg te moffelen. Het kan contant opgenomen worden, om dan vervolgens in een kluis te verschuilen. Het is ook mogelijk om het geld op een buitenlandse spaarrekening te zetten, zodat het dan in een "veilige haven" zit. Ook kan het op naam van een familie of goeie vriend(in) gezet worden, zodat het dan onbereikbaar is voor de Soos (afk. Sociale dienst).

  C. Het moet mogelijk zijn om een vrouw uit het buitenland (Oost-Europa, Azië) te halen naar Nederland, terwijl je een uitkering geniet. Met een vrouw zijn je kansen op betaalde arbeid immers groter. Een man is immers meer gemotiveerd om te werken als hij een goeie vrouw heeft, en Nederlandse vrouwen zijn hiertoe niet meer geschikt.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  2. De hoogte van de uitkeringen

  Momenteel zijn de uitkeringen ruim voldoende om er goed van te kunnen eten en drinken. In principe vind ik dat een uitkeringsgerechtigde alleen het recht heeft om in hsijn primaire levensbehoefte te kunnen voorzien. Andere behoeften zie ik eigenlijk als luxueus en Westers aandoend. Het is m.i. gewoon schandalig dat een uitkeringsgerechtigde in staat is om een dure vakantie te kunnen bekostigen naar een arm Derde Wereld of ontwikkelingsland in Afrika of Azië.

  Het is gewoon verspilling van de premies en de belastingen als geld van de uitkering hiertoe benut wordt. Wat mij betreft mag het verboden worden dat een uitkeringsgerechtigde vakantie houdt in arme landen. Die mensen daar krijgen dan immers een minderwaardigheidscomplex erdoor en leren te geloven dat alle blanken rijk, welvarend, machtiger en superieur zijn. De minima in Nederland van blanke afkomst moeten nu eens leren dat zij ook arm kunnen zijn en dit moeten zij aan de hele wereld bekend maken. Laat nu eens beelden van arme blanke Nederlanders op de televisie in de arme landen verschijnen, dan zullen die mensen daar inzien dat het zinloos is om te geloven in de mythe van de rijke en superieure blanke uit het welvarende Nederland. Dus de eindstelling van dit verhaal is:

  "Als de minima in de arme landen geen dure vakantie kunnen houden in Nederland, dan moeten de minima in Nederland dat ook niet kunnen. Gelijkschakeling van het welvaartsniveau is beter, dan kunstmatig een schijnwelvaart creëren ten koste van het zelfvertrouwen van de niet-blanke volkeren. Het verschijnsel arme Nederlander moet internationaal bekend worden gemaakt."

  Het moet verboden worden dat een uitkeringsgerechtigde drugs of andere hallucinerende stoffen gebruikt. Zulke mensen moeten verplicht worden om af te kicken.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  3. Buitenlanders en uitkeringen

  Eigenlijk heeft iemand alleen recht op een uitkering als hsij in het verleden direkt of indirekt premie en belasting heeft betaald aan de Nederlandse staat. De direkte weg is duidelijk; je werkt en betaald. Het recht op een uitkering kan eigenlijk gezien worden als een inkomensverzekering door en voor het Nederlandse volk. De waarheid hiervan kan natuurlijk betwist worden. Je kan de vraag stellen: "Wie behoren tot het Nederlandse volk en wie niet?" Er zijn mensen die dan allerlei definities beginnen te hanteren gebaseerd op genetische banden met de autochtone Nederlanders. Het verhaal wordt dan ingewikkeld en oncontroleerbaar, en soms zelfs emotioneel.....

  De indirekte weg is complex. Stel dat je uit Suriname komt en twintig familieleden hebt in Nederland, die werken en dus premie en belasting afdragen. Heb je dan recht op een uitkering van de Nederlandse staat als je dan in Nederland komt wonen? Ja, omdat je indirekt via je familie mee hebt betaald. Nee, omdat je niet in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit.

  Het is een feit dat de riante uitkeringen in Nederland een aantrekkingskracht uitoefenen op mensen uit andere landen. Hoe kan dit bestreden worden? Eén methode is gelijkschakeling van het welvaartsniveau van de minima in Nederland en de Derde Wereld. Een andere methode is door een niet-Nederlander geen recht op een uitkering te geven, gedurende de eerste tien jaar in Nederland. Een buitenlander moet dan dus eerst tien jaar in Nederland verblijven, voordat hsij recht krijgt op een uitkering van de Nederlandse staat. Hsij mag zich dan wel bijverzekeren tegen een eventuele inkomensachteruitgang en/of werken aan de opbouw van een fiscaal onbelast spaartegoed (geen vermogensbelasting) voor magere tijden.

  Theoretisch gezien is deze constructie juridisch interessant, omdat zo een buitenlander geen premies hoeft af te dragen gedurende de eerste tien jaar in Nederland, en dus op deze manier een lager brutoloon heeft. En hierdoor is hsij voor de werkgevers goedkoper dan een Nederlandse werknemer. Het juridisch aspekt is behoorlijk ingewikkeld. Het lijkt mij lekker voer voor fiscaal juristen.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  4. De voorlichting en informatievoorziening

  In het kort moet de voorlichting en de informatievoorziening verbetert worden. Als uitkeringsgerechtigde heb je snel het gevoel dat niemand meer aan je denkt. Op een gegeven moment raak je in een sociaal en maatschappelijk isolement en daardoor heb je dan nog minder kans op een baan. Want iedere werkgever zal een vereenzaamde en kontaktgestoorde langdurig werkloze direkt eruit gooien of gewoon met een smoesje diplomatiek wegwerken. Zo werkt het in de praktijk. Noem eens een medium dat speciaal voor uitkeringsgerechtigden bedoeld is?

  Het beste is om iedere uitkeringsgerechtigde te voorzien van een dik informatieboekje, desnoods op flop, waarin alle strategieën worden gepresenteerd om niet in isolement te geraken. Dit alles kan het beste op gemeentelijk niveau georganiseerd worden. Er moet namelijk direkt kontakt onderhouden worden met de doelgroep. Vertel hun bijvoorbeeld om niet te lang stil te zitten. In hun vrije tijd kunnen zij nog even snel een korte schriftelijke cursus volgen of even interessant vrijwilligerswerk doen bij een grote organisatie. Een werkloze moet gestimuleerd worden om zich te blijven ontwikkelen. Hierdoor wordt de cv. nog langer en nemen hun kansen op een baan steeds verder toe. Laat werklozen goedkope cursussen volgen waardoor hun kansen op arbeid snel toenemen. Voorzie ze iedere maand van informatie over de mogelijkheden die binnen hun bereik liggen om uit het isolement te raken.

  Alle informatie moet kort en bondig verstrekt worden. Er moet gestreefd worden om ieder doelgroep van de juiste informatie te voorzien. Krijg de Soos zover dat zij dit gaan verzorgen en financieren.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  5. Mogen bijverdienen tot het minimumloon

  Momenteel houdt de Soos 90 procent van je inkomen uit arbeid in. Je ontvangt slechts 10 procent. Dit werkt zeer demotiverend. Stel dat je gaat werken en 500 gulden per maand verdient, dan hou je slechts 50,- over, hetgeen net genoeg is om de gemaakte reiskosten te vergoeden. De meeste mensen die een beetje nadenken zullen dan geheel af zien om wat bij te verdienen naast hun uitkering. Dan maar niets doen zullen zij zeggen. Zo gaat het in de praktijk. Het is echt ongelooflijk om aan te zien. Wat is beter?

  Het zou beter zijn om je uitkering aan te kunnen vullen tot het wettelijk minimumloon. Er moet dus dan niets worden ingehouden door de Soos. Iedereen in Nederland heeft immers het recht om het minimumloon te verdienen. Momenteel worden uitkeringsgerechtigden gewoon gediscrimineerd en veroordeeld tot een pover en zielig bestaan. Alle regels demotiveren alleen maar. Bij deze nieuwe regeling zou de Soos alle verdiensten boven het minimumloon, (= uitkering + bijverdiensten) mogen inhouden, totdat de betreffende persoon een vast werkverband vind en meer dan het minimumloon begint te verdienen in een fulltime job. Dus door deze nieuwe regeling zullen mensen gewoon gestimuleerd worden om steeds op zoek te gaan naar parttime werk, waardoor hun kontakt met de samenleving blijft bestaan, hetgeen hun kansen op de fulltime arbeidsmarkt alleen zullen vergroten. Ik zeg kortweg: "Probeer mensen te stimuleren om iets bij te verdienen."

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  6. Concept van een banenkrant voor uitkeringsgerechtigden

  Momenteel moet je het als uitkeringsgerechtigde gewoon zelf uitzoeken. Niemand schijnt zich druk te maken, hoewel iedereen vindt dat dit soort mensen gewoon parasiteert op kosten van de werkende klasse, of beter gezegd kaste, want daar begint het al zo een beetje op te lijken. Immers werkloosheid erf je meestal van je vader en moeder, omdat die van de samenleving kunnen leren om zo te leven, doordat ze ertoe veroordeeld worden. Zo werkt dat bij grote groepen van langdurig werklozen.

  Naar het schijnt werkt geen enkel plan voor het scheppen van banen. Het volgende idee van mij is misschien zinvol. Het is in ieder geval heel praktisch en uitvoerbaar. Het hoeft niet te veel geld te kosten.

  Er zou een speciale banenkrant voor alle uitkeringsgerechtigden moeten komen. Puntsgewijs zal ik het hele concept van zo een krant toelichten:

  1. Iedere uitkeringsgerechtigde moet deze krant automatisch ontvangen. De sollicitatieplicht hoeft niet eens ingesteld te zijn. Het abonnement erop begint dus automatisch en hoeft niet eens wat te kosten. De gemeente moet deze krant uitgeven en beheren. Het kan tweewekelijks of een keer per maand verschijnen.

  2. Eventueel is het mogelijk om deze krant alleen maar toe te sturen aan langdurig werklozen (meer dan twee jaar werkloos), zonder noemenswaardige werkervaring. Dus aan de kansarme doelgroep. Het banenaanbod in dit medium moet dan wel aangepast zijn aan deze doelgroep. De vacatures vereisen dus niet veel werkervaring.

  3. Deze banenkrant kan regionaal of lokaal nieuws over vacatures vermelden. Het lijkt mij niet goed om het landelijk te organiseren. Per provincie of gemeente lijkt mij beter.

  4. Vaste rubrieken in deze banenkrant zouden kunnen zijn: werk gezocht door langdurig werkloze, vacatures parttime of fulltime voor werklozen, vrijwilligerswerk in de gemeente o.v.v. de vaste onkostenvergoeding, verhalen om de stigmatisering van werklozen tegen te gaan en vooral vacature aanbod waarbij geen werkervaring vereist is. Eventueel kan nog vacatures voor licht gehandicapten of rehabiliterende personen. Een andere pikante rubriek kan ook zijn vacatures voor mensen van een bepaalde etnische afkomst, die gewoon bij name genoemd mag worden, omdat het mij heel normaal lijkt. Stiekem gedoe irriteert mij ontzettend. Ik zou een werkgever zeer respecteren, en niet aanklagen wegens discriminatie, als hsij mij gewoon openlijk verteld dat ik vanwege mijn hindoestaanse afkomst wel of niet geschikt ben voor de vacature. Zekerheid lijkt mij beter.

  5. Het lijkt mij ook zinvol om te vermelden welke omscholingscursussen er zoal bestaan. Ook moet steeds verteld worden welke opleidingen wel of niet toegestaan zijn met behoud van uitkering. Er moet een betere regeling komen voor het hervatten en voltooien van een hoge opleiding met behoud van je uitkering. Geef mensen die hun studie wegens ziekte en/of bijzondere omstandigheden de mogelijkheid om hun studie weer op te pakken en het desnoods met een lening te voltooien. Krijg de Soos zover dat zij iedere onvoltooide studie toestaan, met behoud van uitkering, als dat de kansen op arbeid vergroten.

  6. Alle nieuwe regels, en eventuele tips moeten vermeld worden in deze krant, in een speciale vaste rubriek, die als naslagwerk kan dienen.

  7. Alle aktiviteiten, adressen, spreekuren, e.d. van alle gemeentelijke en landelijke organisaties voor uitkeringsgerechtigden zouden in deze krant vermeld moeten worden, zodat er vrijwel direkt kontakt is tussen de doelgroep, de uitkeringstrekker, en de betreffende organisaties. Veel van die organisaties die u mij gewezen heeft op het kaartje heb ik echt nooit ergens gezien of geroken, hoewel ik al drie jaar een uitkering heb. Echt ongelooflijk.

  8. Een vragenrubriek in deze krant lijkt mij ook zinvol.

  9. Een rubriek die vacatures bevat van enkele goedhartige uitzendbureaus voor mensen met weinig werkervaring en/of kansarme groepen.

  10. Aanbod van uitkeringsgerechtigden die bereid zijn om drie maanden onder het minimumloon (via een individueel arbeidskontrakt) te werken, teneinde relevante werkervaring op te doen, zodat hun cv. leuker en aantrekkelijker wordt. De Soos moet hieraan meewerken, want het is in hun voordeel. Er zijn mensen, vooral hindoestanen, die hiertoe bereid zijn, hoewel dit geheel vrijwillig moet geschieden. Mensen die deze stap ondernemen moeten gunstige fiscale regelingen, zoals speciale aftrekposten en kortingen, genieten.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  7. De rol van de organisaties, landelijk en gemeentelijk

  Gemeentelijke organisaties voor uitkeringsgerechtigden:

  - direkte kontakten onderhouden met de gemeentelijke doelgroep, middels voorlichtingsdagen, ontmoetingsdagen, werkcongressen, enquêtes, memo's e.d.

  - kunnen middels een bijsluiter bij de maandelijkse gemeentelijke brief inzake de inkomsten, kontakt en reclame maken voor hun aktiviteiten en hun aanbod.

  - moeten continu veldonderzoek doen om hiaten en problemen tijdig onder de aandacht van de lokale politici te brengen.

  - moeten de gemeentelijke politieke partijen continu benaderen voor voorstellen en vergaderingen. Het beste is om te proberen een vertegenwoordiger of waarnemer te hebben in iedere gemeentelijke politieke partij.

  - via de gemeentelijke media moeten zij regelmatig in het nieuws proberen te komen.

  - ervoor zorgen dat langdurig werklozen niet in een maatschappelijk isolement geraken. Dus via hun bijsluiters bij de post van de Soos, moeten zij steeds nieuws t.a.v. aktiviteiten voor deze doelgroep bekend maken. Blijf de mensen regelmatig van informatie voorzien. Mensen vergeten immers heel snel. Het aanbod van (onnodige) informatie in Nederland is heel groot en is vaak zeer storend. Nederland is nu een informatiemaatschappij. De gemeentelijk organisaties moeten zich daaraan aanpassen.

  - kunnen iedere maand het volgende organiseren: forumdiscussies, praatavonden, wervingsdagen voor nieuwe leden uit de doelgroep, sollicitatiedagen, doelgroependagen, e.d.

  Landelijke organisaties voor uitkeringsgerechtigden:

  - moeten intensief samenwerken en eventueel fuseren, teneinde sterker te staan. Zo zullen zij de belangen van de doelgroep beter en krachtiger kunnen behartigen.

  - moeten proberen om na de bundeling de landelijke politiek sterker te beïnvloeden. Het beste is dus een organisatie en/of man/vrouw naar voren te schuiven als tegenspeler van de betreffende minister.

  - kunnen een centraal telefoonnummer instellen om alle vragen op een hoog niveau te beantwoorden, waarbij het helemaal niet nodig is dat de beller zich identificeert.

  - kunnen plannen en betere voorstellen maken of ontwikkelen om het beleid t.a.v. het vangnet en de toekomst ervan te sturen of te verbeteren. Dit kan door landelijke werkgroepen, bestaande uit specialisten, op te zetten.

  - moeten ernaar streven om bij iedere uitkeringsgerechtigde bekend te zijn bij naam, doelstelling en geleverde prestaties.
  -

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  8. Het starten van een eigen bedrijf, terwijl je in het vangnet van de welvaartsstaat zit.

  Mensen met ondernemerstalent zouden gestimuleerd kunnen worden om een eigen bedrijf op te richten, onder behoud van hun minimuminkomen van de Soos, gedurende de eerste jaren. Een speciale tak van een landelijke organisatie zou plannen kunnen maken hiertoe en mensen motiveren om het ondernemingsplan in de praktijk te realiseren. Voorlichting, boeken, ideeën, suggesties en antwoorden op alle vragen van potentiële ondernemers in de uitkering zouden verzorgd kunnen worden door deze tak of afdeling.

  Zie ook het idee in punt 9.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  9. Hoe staat het met de diverse groepen van buitenlandse en allochtone afkomst?

  Het is een triest feit dat in sommige regio's zeker 40 tot 60 procent van alle uitkeringsgerechtigden en langdurig werklozen van allochtone en buitenlandse afkomst zijn. Veel mensen denken dan ook simpelweg dat dat soort mensen helemaal niet kunnen of willen werken. De talrijke organisaties doen eigenlijk niets voor deze grote groep Nederlanders, die vaak over respectabele talenten en capaciteiten beschikken. Ook zijn sommige leden van deze groep zeer gemotiveerd om te werken, desnoods onder het minimumloon, hetgeen nu wel onmogelijk is. Wel mag ik vermelden dat veel leden uit deze groep vaak zwart werk verrichten onder het minimumloon. Zij worden vaak meedogenloos uitgebuit door de werkgevers. Het is triest dat zoveel capabele mensen nu buiten de grenzen van de Nederlandse arbeidsorganisaties worden gehouden, vaak buiten hun wil om. Niemand maakt zich druk om deze groep.

  Ik geloof niet dat nog meer subsidies en hogere voorzieningen deze groep op weg naar een beter en zinvol bestaan zullen helpen. Het beste lijkt mij om deze groepen zichzelf te laten organiseren. Er zijn bijvoorbeeld talloze sociaal-culturele organisaties voor en door allochtonen. Laat deze organisaties iets doen aan de werkloosheid onder hun doelgroep. Zelfhulp lijkt mij echt de beste hulp voor de talrijke groepen van allochtonen in Nederland. Hun eigen organisaties kunnen bijvoorbeeld regelmatig voorlichtingsdagen organiseren over de arbeidsmarkt in Nederland en hoe je het aan zou kunnen pakken. Een ander idee ligt op het ondernemersvlak. Om een eigen bedrijf op te starten heb je mensen nodig waar je goed mee kan samen werken, en als het even kan ook in de eigen taal.

  Dus denk ik dat het mogelijk moet zijn om de sociaal- kulturele organisaties van de allochtonen te stimuleren om broedplaatsen te worden van potentiële allochtone ondernemers en bedrijven, die dan werk kunnen creëren voor hun eigen werkloze of getalenteerde soortgenoten. Hieromtrent moet er een beleid ontwikkelt worden die dit soort ontwikkelingen stimuleert en opstart. Er loopt heel veel talent rond in al die organisaties van allochtonen. Zelf weet ik dit heel goed, omdat ik er een aantal van ken.

  Dit plan wil ik best verder op een vrij hoog conceptueel, alsook praktisch niveau uitwerken. U kunt het dan in uw scriptie opnemen o.v.v. de bron.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  10. Een formeel of informeel vangnet voor andere landen

  Het hele stelsel van volksverzekeringen in Nederland is m.i. te ver ontwikkelt. Nu krijg je van je familie geen steun meer, omdat men denkt dat de staat jou in al je behoeften zal voorzien. De Nederlandse samenleving is gewoon geformaliseerd, dankzij het hele stelsel van uitkeringen en voorzieningen. Mensen hopen en verwachten te snel financiële hulp en bijstand van de staat als hsij in nood verkeren. Hierdoor leven mensen bij de dag en worden tot asociaal gedrag aangezet. Veel mensen zijn nu massamensen en voelen zich hierdoor in het geheel nergens meer voor verantwoordelijk.

  Vroeger kreeg je financiële, sociale en emotionele steun van je vrienden en familie. Nu heb je alleen de staat naast je, hetgeen een zeer geformaliseerde verhouding is. Als je in de uitkering terecht komt lijkt het alsof niemand je meer accepteert, vanwege je lage status. Mensen beseffen niet dat je er soms echt niets aan kunt doen dat je in het vangnet terecht bent gekomen. Nee, ik vind het hele stelsel van volksverzekeringen in Nederland niet goed. Ik hoop dat andere landen, zoals de ontwikkelingslanden, nooit zo een systeem zullen ontwikkelen of, ik moet er gewoon niet aan denken, het kopiëren van Nederland; wat een vreselijke gedachte. Want het hele stelsel werkt niet meer in Nederland. Men probeert alles steeds op te lappen en bij te schaven, terwijl het alleen maar slechter wordt geregeld en onnodig ingewikkeld word. Niemand schiet er zo wat mee op.

  Het lijkt vreemd, maar u zult de volgende stelling van mij heel vreemd vinden:

  "Riante uitkeringen zijn heel slecht voor mensen van allochtone afkomst, i.h.b. hindoestanen."

  Ik heb deze stelling heel lang en uitvoerig geanalyseerd en heb geconcludeerd dat het "TRUE" is. In het algemeen zou ik zelfs willen stellen dat te veel geld niet goed is voor allochtonen, en misschien ook voor andere groepen, maar die moeten het toch zelf uitzoeken.

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - end of file.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved