Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 56 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

10.1. Belangrijke overwegingen van het Europese Hof met betrekking tot het criterium noodzakelijk in een democratische samenleving


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Ook in deze zaak herhaalt het Europese Hof weer, dat artikel 11 beoordeeld moet worden in het licht van artikel 10 EVRM en dat de bescherming van de vrijheid van meningsuiting des te meer geldt in relatie tot politieke partijen vanwege hun essentiële rol bij het waarborgen van het pluralisme en het goed functioneren van een democratie. En ook nu wijst het Hof erop, dat ook informatie en ideeën, die beledigen, schokken en verontrusten onder de reikwijdte van de bescherming van par. 2 van artikel 10 EVRM vallen. En ook hier wees het Hof er weer op, dat een democratie niet zonder pluralisme kan bestaan en dat een van de principiële kenmerken van een democratie hieruit bestaat, dat het de mogelijkheid biedt om problemen op te lossen door dialoog zonder de toevlucht te nemen tot geweld en dat er op grond hiervan geen rechtvaardiging is om een politieke groep te hinderen alleen omdat die het debat wil aangaan overeenkomstig democratische spelregels.

  Vervolgens besteedt het Europese Hof aandacht aan het mogelijke geweld dat uit de verklaringen zou moeten blijken.

  - '46. Having analysed Mr. Perinçek's statements, the Court finds nothing in them that can be considered a call for the use of violence, an uprising or any other form of rejection of democratic principles. On the contrary, he stressed on a number of occasions the need to achieve the proposed political reform in accordance with democratic rules, through the ballot box and by holding referenda
  (Zie noot 77* Bellekom. Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 646.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - '46 Bij de analyse van de verklaringen van de heer Perinçek vond het Hof niets wat kan worden beschouwd als een oproep tot het gebruik van geweld, een opstand of tot enige andere vorm van verwerping van de democratische principes. Integendeel, bij meerdere gelegenheden wees hij op de noodzaak om de voorgestelde politieke hervorming te bereiken in overeenstemming met de democratische regels, via de stembus en door het houden van referenda'.

  - '47 (…), The Court notes that, read together, the statements put forward a political programme with essential aim being the establishment, in accordance with democratic rules, of a federal system in which Turks and Kurds would be represented on an equal footing and on a voluntary basis. Admittedly, reference is made to the right to self-determination of the 'Kurdish nation' and the right to 'secede'; however, read in their context, the statements using these words do not encourage secession from Turkey but seek rather to stress that the proposed federal system could not come about without the Kurds'freely given consent, which should be expressed through a referendum. In the Court's view, the fact that such a political programme is considered incompatible with the current principles and structures of the Turkish State does not make it incompatible with the rules of democracy. It is the essence of democracy to allow diverse political programmes to be proposed and debated, even those that call into question the way a State is currently organised, provided they do not harm democracy itself'
  (Zie noot 78* Bellekom, Th.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 647.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - '47 (...), Het Hof merkt op dat de verklaringen in samenhang genomen een politiek programma tonen met als essentiëel doel de vestiging, in overeenstemming met democratische regels van een federaal systeem, waarin de Turken en Koerden zouden worden vertegenwoordigd op basis van gelijkheid en vrijwilligheid. Toegegeven, er wordt een verwijzing gemaakt naar het recht op zelfbeschikking van de 'Koerdische natie' en het recht om 'zich af te scheiden'; echter gelezen in hun context, moedigen de verklaringen, waarin deze woorden worden gebruikt, geen afscheiding aan van Turkije maar willen eerder uitdrukken, dat het voorgestelde federale systeem niet tot stand kan komen zonder de door de Koerden in vrijheid gegeven toestemming, die tot uitdrukking zou moeten komen middels een referendum. Naar de mening van het Hof maakt het feit, dat zulk een politiek programma wordt beschouwd als niet verenigbaar met de huidige principes en structuren van de Turkse staat, het nog niet onverenigbaar met de democratische regels. Het is de essentie van de democratie om verschillende politieke programma's toe te staan om te worden voorgesteld en bediscussieerd, zelfs die, die discussie willen uitlokken over de manier, waarop een staat nu is georganiseerd, vooropgesteld dat het de democratie zelf geen schade toebrengt.'

  - '50. The Court reiterates that (…) the exceptions set out in Article 11 are, where political parties are concerned, be construed strictly; only convincing and compelling reasons can justify restrictions on such parties freedom of association. In determining whether a necessity within the meaning of Article 11 par. 2 exists the Contracting States have only a limited margin of appreciation, which goes hand in hand with a rigorous European supervision embracing both the law and the decisions applying it, including those given by independent courts (see the United Communist Party and Others judgment above, p. 22, par. 46)'
  (Zie noot 79* Bellekom, TH.L. (1999). NJCM, jrg. 24, nr. 5. Partijverboden en de arrogantie van het democratische gelijk, blz. 647.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - '50. Het Hof herhaalt dat (…) de uitzonderingen opgenomen in artikel 11, waar het gaat om politieke partijen, streng moeten worden uitgelegd; alleen overtuigende en dringende redenen kunnen beperkingen rechtvaardigen op de vrijheid van vereniging van dergelijke partijen. Bij het bepalen of een noodzaak binnen de betekenis van artikel 11 par. 2 bestaat, hebben de lidstaten slechts een beperkte beoordelingsvrijheid, die hand in hand gaat met een strenge Europese supervisie, die zowel de wet als de beslissingen omvat, waarbij die worden toegepast, inclusief die gegeven door onafhankelijke rechtbanken.'

  Het Hof concludeerde vervolgens in deze zaak, dat de ontbinding van de SP disproportioneel was in verhouding met het nagestreefde legitieme doel en daarom onnodig was in een democratische samenleving.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 56 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007