Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 38 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

6.2. De belangrijkste beginselen op het gebied van de vrijheid van meningsuiting


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Artikel 11 EVRM gaat over het recht van vereniging en vergadering en is zo van groot belang bij de beoordeling of tot een verbod of ontbinding van een politieke partij kan worden overge- gaan. Omdat artikel 11 EVRM moet worden beoordeeld in het licht van artikel 10 EVRM zullen in deze paragraaf de belangrijkste beginselen van het Europese Hof op het gebied van de vrijheid van meningsuiting aan de orde komen. Die beginselen blijken uit de volgende citaten uit relevante arresten.

  - …'freedom of expression, as secured in paragraph in paragraph 1 of Article 10, constitutes one of the essential foundations of an democratic society and one of the basic conditions for its progress and for each individual's self-fulfilment'
  (Zie noot 43* Lingens case (1986), EHRM 8 juli 1986, vol. 103. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986, blz. 26.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - …'vrijheid van meningsuiting zoals beschermd in lid 1 van artikel 10 EVRM vormt een van de essentiële fundamenten van een democratische samenleving en is een van de basisvoorwaar den voor haar vooruitgang en voor ieders individuele zelfontplooiing'.

  - Subject to paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to information or ideas that are favourably received or regarded as inoffenseive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb
  (Zie noot 44* Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992, blz. 22.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - 'De bescherming van lid 2 van artikel 10 EVRM strekt zich niet alleen uit tot informatie en ideeën, die gunstig worden ontvangen of worden gezien als niet beledigend of waar men zich niet druk over maakt, maar ook tot die, die beledigen, schokken en verontrusten.'

  - '(..) freedom of political debate is at the very core of the concept of a democratic society, which prevails throughout the Convention'
  (Zie noot 45* Lingens case (1986). EHRM 8 juli 1986, vol. 103, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1986, blz. 26.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - '(..) vrijheid van het politieke debat maakt deel uit van de kern van het concept van een democratische samenleving, waarvan de beginselen gelden voor het gehele Verdrag.'

  …'pluralism, tolerance and broadmindedness, without which there is no democratic society'
  (Zie noot 46* Catells case (1992). EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 1992, blz. 22.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  -'zonder pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid kan er geen democratische samenleving zijn.'

  - 'The limits of acceptable criticism are accordingly wider with regard to the Government than in relation to a private citizen, or even a politician'
  (Zie noot 47* Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, NJ 1994, 102.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - 'De grenzen van acceptabele kritiek zijn ruimer als het gaat om de regering, dan als het gaat om een privépersoon, of zelfs een politicus.'

  - While freedom of expression is important for everybody, it is especially so for an elected representative of the people. He represents his electorate, draws attention to their preoccupations and defends their interests. Accordingly, interferences with the freedom of expression of an opposition member of parliament, like the applicant, call for the closest scrutiny on the part of the Court. Accordingly, interferences with the freedom of expression of an opposition member of parliament call for the closest scrutiny on the part of the Court'
  (Zie noot 48* Castells case (1992). EHRM 23 april 1992, vol. 236, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG 1992, blz. 23.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - 'Terwijl de vrijheid van meningsuiting belangrijk is voor iedereen, geldt dat speciaal voor een gekozen vertegenwoordiger van het volk. Hij vertegenwoordigt zijn electoraat, wijst op de zaken, die hen bezighouden en verdedigt hun belangen. Daarom vragen Inbreuken op de vrijheid van meningsuiting van een lid van de parlementaire oppositie zoals de eiser om de meest zorgvuldige toetsing door het Hof.'

  - 'One of the principal characteristics of democracy is the possibility it offers of resolving a country's problems through dialogue, without recourse to violence, even when those problems are irksome'
  (Zie noot 49* Stankov arrest (2001). EHRM, 2 oktober 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz 21.)

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - 'Een van de principiële kenmerken van een democratie is, dat het de mogelijkheid biedt om problemen van een land op te lossen door dialoog, zonder toevlucht te nemen tot geweld, zelfs wanneer die problemen weerzin opwekken.'

  - 'Sweeping measures of a preventive nature to suppress freedom of assembly and expression other than in cases of incitement to violence or rejection of democratic principles - however shocking and unacceptable certain views or words used may appear to the authorities, and however illegitimate the demands made may be - do a disservice to democracy and often even endanger it'
  (Zie noot 50* Stankov arrest (2001). EHRM, 2 oktober 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz 22 en 23.)

  Oftewel vertaald geeft dit,

  - 'Dwingende maatregelen van preventieve aard om de vrijheid van vergadering en meningsuiting te onderdrukken anders dan in zaken, waarin wordt opgeroepen tot geweld of verwerping van democratische principes - hoe schokkend en onacceptabel bepaalde meningen of gebruikte woorden ook mogen lijken aan de autoriteiten en hoe illegitiem de eisen die gedaan worden ook mogen zijn - bewijzen de democratie geen dienst en brengen haar zelfs vaak in gevaar.'

  Deze opvattingen van het Europese Hof onderstrepen het grote belang wat het Hof hecht aan het vrije politieke debat en bevestigen dat beperkingen daarop een zeer zorvuldige toetsing vereisen.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 38 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007