Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 13 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

2.2. Mevrouw I. Boerefijn over artikel 4 IVUR


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Mevrouw I. Boerefijn besteedde in 1986 als wetenschappelijk medewerkster aan het Europa Instituut van de RU Utrecht in een artikel in het NJCM Bulletin (Tijdschrift van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten) met als titel 'De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting' uitgebreid aandacht aan artikel 4 IVUR.
  (Zie noot 10* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 670)

  De aanhef van artikel 4 IVUR geeft aan, dat maatregelen om aan elke vorm van het aanzetten tot discriminatie en aan het doen van dergelijke uitingen een einde te maken genomen moeten worden

  'met inachtneming van de in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens geformuleerde beginselen en van de rechten die uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 5 van dit Verdrag'
  (Zie noot 11* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 58).

  Dit is de zgn. 'due regard' clausule. Bij de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens en artikel 5 IVUR moet hierbij met name gedacht worden aan de vrijheid van mening en meningsuiting, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, de vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging, de vrijheid van betoging en het recht op gelijke deelneming aan culturele activiteiten.

  De in de Universele verklaring en artikel 5 IVUR opgenomen beginselen en rechten rechten dienen dus bij de beoordeling te worden betrokken of bepaalde maatregelen om aan elke vorm van aanzetten tot discriminatie en aan het doen van dergelijke uitingen een einde te maken op hun plaats zijn. De 'due regard' clausule werd in het verdrag opgenomen om tegemoet te komen aan de wensen van de landen, die meenden, dat de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging anders teveel onder druk konden komen.

  De volledige aanhef van artikel 4 IVUR luidt als volgt:

  'De Staten die partij zijn bij dit Verdrag veroordelen alle propaganda en alle organisaties, die berusten op denkbeelden of theorieën die uitgaan van de superioriteit van een bepaald ras of een groep personen van een bepaalde huidskleur of etnische afstamming, of die trachten rassenhaat en rassendiscriminatie in enige vorm te rechtvaardigen of te bevorderen, en nemen de verplichting op zich onverwijld positieve maatregelen te nemen die erop zijn gericht aan elke vorm van aanzetting tot of aan elke uiting van een zodanige discriminatie een einde te maken en met het oog daarop, met inachtneming van de beginselen vervat in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens en van de rechten die uitdrukkelijk worden genoemd in artikel 5'
  (Zie noot 12* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 58.).

  Volgens Boerefijn werd

  'in feite aan de staten een belangrijke mate van beoordelingsvrijheid ten aanzien van de vraag hoe zij aan de verplichtingen van artikel 4 zullen voldoen en hoe zij deze zullen afwegen tegenover de genoemde rechten' gegeven.
  (Zie noot 13* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 670.)

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 13 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007