Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Harde eisen aan Dagblad de Pers, inzake misbruik Hindoe Godin Gayatri

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1239
Offerdatum   18 december 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Dagblad De Pers heeft haar excuses aangeboden aan de Hindoegemeenschap, inzake het misbruik van de Hindoe Godin Gayatri. Helaas verwerp ik deze excuses als zijnde onvolwaardig en ontoereikend, en stel hierbij enkele harde eisen op in het belang van alle betrokken partijen en met een herevaluatie van de hele kwestie, vanuit principieel Hindoe fundamentalistisch oogpunt. Deze hele tekst is verstuurd naar Dagblad De Pers via email en per post.

Het is uiteraard niet mijn bedoeling om wie dan ook met de dood te bedreigen of om levens van mijn vijanden op onnatuurlijke wijze te laten beëindigen door huurlingen. Mijn tekst met titel: 'Moeten Hindoes nu Arjan Terpstra doodschieten' van 8 december 2007 was puur geschreven als voorstudie en om even mijn vingers te strekken als stilistische schrijfoefening.

Officiële zwarte lijst Dagblad de Pers
Het is wettelijk niet verboden om een zwarte lijst te maken met zwarte inkt van medewerkers van een vreemde en vijandige organisatie, al of niet crimineel. Hierom heb ik letterlijk een zwarte lijst samengesteld van alle medewerkers van Dagblad de Pers, en in bijlage 4 bijgevoegd in vette zwartgekleurde letters.

In bijlage 2 staat een email van Ben Rogmans, hoofdredacteur De Pers, waarin hij mij verzoekt om de bedreigingen te verwijderen.

Ik mailde hem terug dat hij de Nederlandse taal kennelijk nog niet goed kent, want in mijn publicatie staat er geen enkele directe doodsbedreiging. Ik adviseer Ben Rogmans dan ook om een Nederlandstalige allochtoon te vragen om mijn moeilijke tekst aan hem te laten voorlezen met uitleg en interpretatie. Duidelijk is dat Ben Rogmans een heel achterlijke en onderontwikkelde blanke Hollander is, die zo te zien alleen kan zuipen, neuken en vechten, net als zijn barbaarse voorouders.

Escalatie door publicatie Prem Radhakishun
Prem Radhakishun zorgde helaas voor escalatie van deze kwestie door een beledigende publicatie in Dagblad de Pers. Dit maakt de hele zaak nu moeilijker en volgens mij is de tijd nu rijp dat Hindoe extremisten geweld gaan gebruiken tegen iedereen die verbonden is met de mediaorganisatie De Pers. Als zij zelf problemen zoeken dan kan ik hier niets tegen doen, hoewel ik nu streef naar een brede en vredelievende dialoog en geweld afkeur. De naam van Prem Radhakishun is nu ook toegevoegd aan de zwarte lijst in bijlage 4 in vette zwarte letters.

Harde eisen aan Dagblad De Pers

Het enige middel tot meer wederzijds begrip zijn zuivere kennis en voorlichting en dit is dan ook het doel van mijn harde eisen aan Dagblad De Pers. Door onjuiste en lasterlijke informatie te publiceren in hun orgaan over het Hindoeïsme is schade toegebracht en haat gezaaid in onze multiculturele samenleving. Hierom eis ik dat zij dit corrigeren, door juiste informatie te publiceren in hun persorgaan over het Hindoeïsme.

Ik, Dewanand, stel hierbij de volgende eisen op aan Dagblad De Pers:

1. Binnen 12 maanden een voorlichtings actie van ten minste vier weken te organiseren in haar publicatie organen over het Hindoeïsme, de hoogwaardige Indiase cultuur, de inhoud en betekenis van alle 54 heilige Hindoe geschriften, klassieke Hindoe filosofische denkconcepten, (psychologische) voordelen en de betekenis van de hoogwaardige visuele religieuze symboliek van afbeeldingen van Hindoe goden en godinnen, en over de wetenschappelijke prestaties van de oude Vedische beschaving uit India.

2. Campagne laten uitvoeren door experts en kenners van genoemde zaken in eis 1.

3. Doel van deze informatie campagne over genoemde zaken moet zijn om de achterlijke, onbeschaafde en onderontwikkelde blanke Hollandse lezersgroep van Dagblad De Pers uitvoerig voor te lichten over de superioriteit, geavanceerdheid en vredelievendheid van de Sanathan Dharm (beter bekend als Hindoeïsme), zodat zij zich massaal kunnen bekeren tot dit geloof, om beschaafder te worden.

4. De publicaties over genoemde zaken in eis 1 dienen tenminste te bestaan uit 100.000 (honderdduizend) woorden in de Nederlandse taal, gesommeerd over genoemde actie periode.

5. Doordat de islam ook tot de Oosterse godsdiensten behoort, in culturele zin, volgt hier nog een laatste eis. Dagblad De Pers dient informatie te publiceren over de voordelen van de culturele islam in al haar organen, met het oog op maagdelijkheid jonge meisjes, tradities, familie, gezin, gedrag, huwelijkse moraal, normen en waarden. Deze eis is secundair voor mijzelf, maar radicale moslims worden hierbij uitgenodigd om het te ondersteunen, via acties en campagnes, al of niet met geweld of bedreigingen, geheel naar eigen inzichten en volgens hen eigen verantwoordelijkheid.

Dagblad De Pers is zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van dit eisenpakket.

Commerciële voordelen
Gezien het feit dat Dagblad De Pers een commerciële organisatie is, volgt hier een beschouwing vanuit commercieel oogpunt aangaande de uitvoering van mijn hierboven gestelde eisen.

Er is vrij veel interesse bij blanke Nederlanders voor het Hindoeïsme en India. Hierom zal de verkoop van de edities waarin mijn eisen inhoudelijk uitgewerkt zijn, behoorlijk kunnen oplopen. Dagblad De Pers kan dus flink verdienen door mijn eisenpakket uit te voeren en door een actiemaand te organiseren over genoemde zaken in eis 1. Het management van dit persorgaan dient dit verder te onderzoeken op commerciële haalbaarheid.

Dewanand is niet aansprakelijk bij geweld of bedreigingen van derden
Indien radicale moslims of Hindoes genoemde eisen met geweld willen afdwingen, dan ben ik in persoon, genaamd Dewanand, hier niet voor verantwoordelijk. Bij bedreigingen met de dood of andere anonieme dreigementen, zou ik Dagblad De Pers wel willen adviseren om haar apparatuur en werkruimten maximaal te beveiligen. Ook adviseer ik dan om alle genoemde medewerkers en publicisten in bijlage 4 maximaal te beveiligen of onder te laten duiken. De kans op een herhaling van een journalistieke moorddrama a la Theo van Gogh is niet denkbeeldig, gezien de gevaarlijke vertrouwensbreuk tussen onderontwikkelde blanke Hollanders en Oosterse allochtonen in Nederland. Ik zou het betreuren als er doden vallen door dit nieuwe religieuze conflict op het Nederlands grondgebied.

Heilige godsbeelden van blanke Nederlanders
In zekere zin keur ik het niet af, als blanke Nederlanders eigen aangepaste en verwesterde versies maken van heilige beelden en afbeeldingen, precies zoals de etnische Hindoes er al miljoenen van hebben. Hier hebben blanken recht op en staan vrij om een eigen versie van het Hindoeïsme of de tijdloze Vedische religieuze filosofieën te ontwikkelen, aangepast aan hun karakter, temperament, intelligentie en geaardheid. De oerenergie van het universum, welke Hindoes aanduiden met de AUM klank en Brahman genoemd wordt is immers vormloos en klankloos, maar kan wel elke vorm en klank aannemen, als een gelovige zich tot hem/haar richt.

Brahman openbaart zich dus in elke aangepaste gedaante voor elk wezen dat daarom verzoekt en hieraan behoefte heeft, om hsijn noden te lenigen en om hsijn hart te zuiveren of te verwarmen.

De verwesterde collage van Shri Vedamata Gayatri, zoals afgebeeld in Dagblad De Pers is echter niet het product van een religieus gezuiverde ziel, met een rein en zuiver geweten en gedachtewereld. Nu blijkt ook dat het enkel en alleen om een kunstuiting gaat, waarbij het oorspronkelijke beeld van Gayatri dus misbruikt en vervormd is. Hierom is de hele Hindoegemeenschap geschokt en is PRN begonnen met een petitie actie.

Ik wil heel graag communiceren met de ontwerper van de verwesterde afbeelding van Gayatri en onderzoeken of er voor hem/haar wel degelijk sprake is van een religieuze bijbedoeling of gedachte. De grote vraag voor mij is of de nieuwe versie van de afbeelding van Godin Gayatri een nieuw heilig symbool kan worden voor de hele Hindoewereld of dat het een soort evolutie is van de rijke beeldentaal van het Hindoeïsme, vanuit authentiek Westers/blank inzicht en oogpunt. Hindoes zouden deze nieuwe afbeelding best kunnen beschouwen als een verrijking, omdat het niet direct lasterend of onterend is voor het authentieke ontwerp van een religieus beeld in de Sanathan Dharm.

Overwogen dient te worden hierbij dat elke familie, sekte, kaste en stroming binnen het Hindoeistisch krachtenveld oorspronkelijk vele honderden versies had van afbeeldingen en beelden van goden en godinnen. Binnen de Hindoewereld bestaat er geen enkel officieel of gerechtigd orgaan, om een nieuwe afbeelding of beeld te ijken, te registreren en goed of af te keuren. Iedere Hindoe heeft dus het volste recht om een eigen beeld of afbeelding te maken en deze voor zichzelf heilig te verklaren en de andere Hindoes moeten dit maar lijdzaam aanzien.

Als Pandit Register Nederland de nieuwe afbeelding van Gayatri verwerpt of beschouwt als lastering van haar religieuze stroming, dan zal zij zelf eerst moeten definiëren wat een Hindoeïstische afbeelding eigenlijk voorstelt en hoe het eruit mag zien. Hierbij dient PRN wel rekening mee te houden, dat de blanke Nederlanders een totaal andere denkwereld hebben en ook het volste recht hebben, om eigen aangepaste versies te ontwikkelen van religieuze of pseudo geheiligde afbeeldingen, mits deze blanken dit ook zo presenteren aan de buitenwereld.

Case ILY
Ik kreeg een maand geleden contact met een gehandicapte (blanke) Nederlandse man in een rolstoel en bezocht hem thuis. Toen vertelde hij mij over zijn religieuze denkwereld, waarin de zeta entiteit ILY in voorkwam, als een heilige naam van de Creator. Hij uitte hierbij dat ILY overal zit en ook in hem zit. Deze man geloofde ook in reïncarnatie en had vele beeldjes van een heleboel Hindoe goden en godinnen. In het diepst van zijn hart kon hij dus als een Hindoeistisch denkend en gelovend persoon beschouwd worden. Ik als Hindoe was min of meer verplicht om zijn godsbeeld en godsvoorstelling te respecteren en juist hierom zal ik komende maand een boekje van deze gehandicapte man over ILY geheel kosteloos publiceren op het Kritisch Podium Dewanand, voor tenminste tien jaar. De kans dat deze oude man uit Delft over tien jaar nog leeft is uiterst klein, want momenteel is zijn gezondheidstoestand ernstig verslechterd en hij wordt voortdurend gegeseld door helse pijnen in zijn hele lichaam.

Ik haal de benaming ILY aan, als voorbeeld om de evolutie van het postchristelijke denken van blanken in Nederland en de rest van de Westerse wereld te illustreren. Zelfs ik doe hier volop aan mee, omdat ik pas tien jaar een echte Hindoe (fundamentalist) ben en dit ook zo uitdraag. Vroeger was ik net als de doorsnee westerling een radicale materialist, atheïst en geloofde in keihard darwinisme en evolutie. Ik was vroeger eerder een Afro Surinamer, dan een Hindoestaan of Hindoelander, omdat ik in Suriname gesocialiseerd was tussen Afro Surinamers (vooral Afro meiden) en in het geheel geen kennis had over de leringen uit de Sanathan Dharm.

Een overtuigde Hindoe dient elke afbeelding of klank van Brahma, de oerenergie, te respecteren, mits de betreffende religieuze uiting oprecht en rein is. Dus ook religieuze innovaties of evolutionaire aanpassingen van oorspronkelijke Hindoe godinnen, zoals de afbeelding van Gayatri bij de teksten van Arjan Terpstra, dienen wij Hindoes te respecteren, mits er sprake is van een religieuze ondertoon of bijbedoeling. Hierbij moeten wij Hindoes wel rekening mee houden dat de denk- en geloofswereld van Westerse blanken in Nederland nogal ziekelijk en kinderachtig is. De blanke Hollander kan helaas door hsijn genetische handicaps niet een hoger en rein religieus bewustzijn ontwikkelen en begrijpt hierom de diepgaande religieuze symboliek van klassieke Hindoeïstische godsbeelden niet. Hier moeten wij etnische Hindoes begrip voor tonen en hen helpen om verder te evolueren, om ook door te groeien naar volwaardige Hindoeburgerschap.

Ariërs, Hindoes, Vedistaan, Sanatan Dharm
Een betere benaming voor blanken die zich bekeren tot het Hindoeïsme is Ariër. Een nieuwe neutrale aanduiding voor de nieuwe generatie (gemengde) Hindoes op onze planeet in ons informatietijdperk is Vedistaan. Het is hierbij wel raadzaam om niet de foute benaming Hindoeïsme te gebruiken, maar de aloude klassieke term uit de geschriften: Sanathan Dharm, welke eeuwige waarheid betekent.

Nieuwe generatie Nederlanders in Sanathan Dharm opnemen
Ik hoop van harte dat Pandit Register Nederland haar petitie actie herziet en ertoe overgaat om een nieuwe generatie blanke Nederlanders op te nemen in of te bekeren tot de Sanathan Dharm, die elk volk of ras tot een hoger niveau van beschaving en civilisatie kan leiden. Hierbij zal PRN alle religieuze voorstellingen en afbeeldingen van de blanken moeten erkennen als volwaardig, mits deze oprecht, rein en zuiver van geaardheid, begeestering en gedachte zijn.

In bijlage 3 zijn enkele veelzeggende reacties opgenomen uit het petitieboek van Pandit Register Nederland. De auteurs van deze teksten zijn hier zelf voor verantwoordelijk.

Ter besluit volgt nu het persbericht in deze zaak, dat verstuurd zal worden naar vele media organen en organisaties.

Persbericht
Datum: dinsdag 18 december 2007
Onderwerp: harde eisen aan Dagblad De Pers, inzake misbruik Hindoe Godin

Heden heeft Hindoeschrijver Dewanand enkele harde eisen openbaar gemaakt op het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com, gericht aan het adres en redactie van Dagblad De Pers. Hierbij is gekozen voor een kennisintensieve oplossing van het conflict, inzake lastering Hindoe Godin Gayatri, tussen etnische Hindoes (vertegenwoordigd door Pandit Register Nederland) en dit mediaorgaan, met het oog op meer harmonie en wederzijds begrip voor elkaar in onze multikul.

Dewanand kan niet aansprakelijk gesteld worden als extremistische en terroristische Hindoes en moslims overgaan tot gewelddadige en bloedige acties tegen Dagblad De Pers en haar medewerkers en verzoekt hierbij alle persorganen om mee te werken en om aan deze harde eisen te voldoen. Er moet immers een einde komen aan het sensationele leedvermaak en aan de laagwaardige roddeljournalistiek op het Nederlands grondgebied.

Dewanand adviseert Dagblad de Pers om haar medewerkers, apparatuur en werkruimten maximaal te beveiligen, omdat zij nu zelf heeft gezorgd voor een escalatie van de vertrouwensbreuk tussen Oosterlingen en Westerlingen op het Nederlands grondgebied en hier zelf voor zal moeten betalen.

Alle media organen in Nederland worden hierbij opgeroepen om mee te werken en om zo een herhaling van het bloedige religieuze drama a la Theo van Gogh te voorkomen binnen 12 maanden, als ultimatum. In het informele hindoestaanse roddelcircuit is momenteel al bekend dat kapitaalkrachtige Hindoes al kontakt schijnen te zoeken met goedkope huurmoordenaars uit Oost Europa om af te rekenen met Arjan Terpstra en Prem Radhakishun.


////////

Ter besluit - Stof tot nadenken
De begrippen achterlijk en modern zijn in feite elkaars complementen en geheel tijdsafhankelijk. Een Hindoe uit de 29ste eeuw, zoals mij, zou alle andere Hindoes uit ons hedendaags tijdperk als achterlijk en onbeschaafd zien en hen ook zo behandelen, omdat het hun eigen karma is dat hen zo onderontwikkeld heeft gemaakt. Precies zo zal een Hindoe uit dit tijdperk een blanke Nederlander uit de Middeleeuwen als een achterlijk en primitief wezen beschouwen, omdat die hsijn tanden niet poetst en nooit een douche neemt. De moderne Westerling is hierom een totale illusie, want modernisme is iets wat continu verouderd en zich steeds verder ontwikkeld, naargelang de verlaging en de zinnelijkheid van de mensheid uit Kali Yuga zich steeds verder ontaard in onbeschaving, achterlijkheid en aapachtigheid. Hierom is het modernisme het ultieme symbool van verval van de hele mensheid geworden en een gevaar voor de eerbaarheid van de traditie van de Sanathan Dharm en de oude sankirtana traditie uit de heilige geschriften.


Bijlage 1
Reactie van Dewanand in petitie online van PRN, op d.d. 13 december 2007

Namaskar allemaal,

De hele actie loopt nu als een trein.

Maar ik moet hierbij wel even opmerken dat blanke Nederlanders wel degelijk het recht hebben om een eigen aangepast beeld van Gayatri Maata of een andere godin te ontwikkelen, aangepast aan hun eigen intelligentie, karakter en temperament. Dit is ook duidelijk zo vermeld in de Bhagavad Gita.

IK zal volgende week de hele kwestie eens herevalueren en een schikkingsvoorstel doen met advies aan Dagblad de Pers, vanuit een breed perspectief.

Volgens mij weet ik al wie het plaatje heeft gemaakt en zal die persoon ook eens peilen, om zijn gedachten door te lichten. Het is de gedachte die de symboliek betekenis geeft, bij elke murti, yantra, mantra of tantra.

Snappen jullie dit?

Kijk, waarom vinden HIndoes bijvoorbeeld een mooie Barbiepop geen afbeelding van een Hindoe godin, maar Gayatri, Durga of Saraswati wel? Punt zit in symboliek en traditie. Vanuit filosofisch religieus oogpunt kan een Barbiepop ook gezien worden als een Hindoe godin voor kleine meisjes. Maar ja, filosofische religieuze visies zijn nogal raar.

tot zover,

Volgende week het vervolg op deze kwestie, openbaar op Kritisch Podium Dewanand.

Met de zegen van alle Hindoe goden en godinnen.

Dewanand
Hindoeschrijver en onderzoeker
delft


Bijlage 2
Hieronder mail van Ben Rogmans, Hoofdredacteur dagblad De Pers aan Dewanand, met antwoord.

Hebt u de krant van vanmorgen gelezen? En onze excuses die daarin stonden?

Met groet,
Ben RogmansVan: waldo [mailto:waldo@wanadoo.nl]
Verzonden: woensdag 12 december 2007 18:45
Aan: Ben Rogmans
CC: waldo
Onderwerp: Re: uitsluiten dewanand protest


Persoonlijk aan:
Ben Rogmans
Hoofdredacteur Dagblad De Pers.

Namaskar Shri Ben Rogmans-ji,

Wellicht kent u de Nederlandse taal nog niet goed, ondanks uw achterlijke blanke afkomst. Of u bent al dement. In mijn nederlandstalige tekst, met offercode wfor1238 van 8 december 2007, staan er geen bedreigingen van mijn kant. Vraag maar een Nederlandse allochtoon om de tekst aan u voor te lezen in uw taal.

U ontvangt spoedig enkele harde eisen van mij, om het goed te maken. Indien De Pers mijn eisen niet inwilligd dan volgen jarenlange harde acties tegen al uw medewerkers.

De tijd dat jullie blanken ons hindoes als makke halfaapjes konden uitbuiten en kleineren is voorbij. Nu gaan wij net als de Joden en moslims jullie met gelijke munt terug pakken.

Groeten uit Krishnaloka
Met de zegen van alle Hindoe goden en godinnen,

Dewanand
HIndoe fundamentalist

----- Original Message -----
From: Ben Rogmans
To: waldo@wanadoo.nl
Sent: Wednesday, December 12, 2007 1:35 PM
Subject: FW: uitsluiten dewanand protest


Geachte heer Dewanand,

Hebt u mijn verhaal in de krant van vandaag gelezen? Graag daarop uw reactie. Te vinden op: http://depers.republisher.modernmedia.nl/

Wilt u alle bedreigingen verwijderen van uw website en daar uitdrukkelijk afstand van nemen? Wilt u ophouden nieuwe dreigementen te uiten!

Bent u zich bewust van het feit dat er bij een krant verslaggevers werken, die artikelen schrijven, en dat ANDEREN zorgen voor de foto's en illustraties? Met andere woorden: snapt u dat Arjan Terpstra part nog deel had aan de illustratie? Snapt u dat we dit onbedoeld gedaan hebben?

Voor onze website hanteren we de policy dat alles wat beledigend, grievend en bedreigend is, eraf gaat. Dat is niet discriminerend, het is een kwestie van fatsoen. Enkele goede vrienden van me zijn vrome Hindoes en ze zijn verbijsterd over uw onwaardige scheldpartijen.

Met groet,

Ben Rogmans
Hoofdredacteur Dagblad De Pers.


Van: Webredactie
Verzonden: woensdag 12 december 2007 13:25
Aan: Rik Nizet; Ben Rogmans
Onderwerp: FW: uitsluiten dewanand protest
Van: waldo [mailto:waldo@wanadoo.nl]
Verzonden: woensdag 12 december 2007 13:23
Aan: Webredactie
Onderwerp: uitsluiten dewanand protest
namaskar redactie van de pers,


heden zijn mijn reacties verwijderd aangaande de kwestie rond Arjan Terpstra in uw publicatie op uw website mbt hindoe godin zaak. Ik wil weten waarom u mijn deelname uitsluit?

Ik eis snel een verklaring anders volgen harde acties tegen uw persorgaan. Liefst binnen 14 dagen een verklaring publiceren op uw website en mij informeren.

Ik ben een radicale Hindoe en een van de bekende Hindoe fundamentalisten uit Nederland. Ik heb de grootste website van een (hindoe)schrijver, met 17 boeken erop gepubliceerd.

Waarom sluit u mij uit? Leeft u nog met de koloniale gedachte dat bruine en zwarte mensen een soort halfapen zijn? of vind u mij minder waard omdat ik niet blank en westers ben. Aub een verklaring anders zal ik genadeloos zijn.

Jullie blank racisme is achterlijk en ik veracht onderontwikkelde blanken als de pest.

Mij verder uitsluiten zal jullie duur komen te staan.

U kunt mij altijd nog benaderen voor een interview of als expert, hoewel ik niet blank ben en kasteloze ben.

dewanand
delft
officieel nu kasteloze in achterlijk blank Nederland

Zie briefactie stichting agni, hindoe activisten organisatie, die mij ook verstoten hebben.

Geachte redactie van De Pers,
Ik heb in uw krant van vrijdag 30 November het artikel TROFEEËN UIT DE KINDERTIJD geschreven door Arjan Terpstra, gelezen en ben geschokt door het plaatje dat u bij dit artikel heeft geplaatst. Het plaatje is een afbeelding van de Hindoegodin Gayatri Mata en ik ben van mening dat zij op een verkeerde en oneigenlijke manier is afgebeeld. Hierdoor voel ik mij aangetast in mijn religeuze gevoelens en gekwetst in mijn hart.

Ik verwacht van u dat u als kwaliteitskrant onderzoek doet naar de achtergrond van uw materiaal, in dit geval naar de derde grootste wereldreligie voordat u een afbeelding plaatst. Ik wil u verzoeken om vergiffenis te vragen aan de Hindoegemeeschap voor het plaatsen van dit artikel. Zolang u dit niet doet, zal ik uw krant boycotten. Als u zich niet verontschuldigt, dan zal ik op democratische wijze actie ondernemen.
Hoogachtend,
<uw naam>

*** end of mails

Bijlage 3

Enkele reacties uit online petitieboek van Pandit Register Nederland (PRN)

Petitie ondertekenen kan hier online:

 • http://www.panditregister.nl/applications/gastenboeken/actie_depers/
 • http://www.panditregister.nl

 • Name: Pt. Jwalapersad Pataka Maharaj
  From: Suriname
  Datum: 12 december 2007

  Mijn eerste reactie gaat naar de pers:
  - De pers zou vandaag verrast zijn met een gigantische verassing. Had hij het geprobeerd met de ware fanatieke islam of met een foto van mohamed.

  Ik verbaas mij over de tolerantie van de hindoes in Nederland. Ik hoop dat de pandiets in de mandiers meer geschiedenis van India gaan onderwijzen opdat de laffe hindoes in Nederland meer bewust worden van hun hindoe-zijn. De hindoes in Nederland én in Suriname zijn al jaren beinvloed door de afgezaagde kathaa's en pravachan's gebaseerd op sprookjes van Grimm!

  - De Hindoebhaavnaa is nooit aangewakkerd middels de Indiase geschiedenis maar nu ook in deze wetenschappelijk tijdperk worden de hindoes geinspireerd tot een laffe wijze van bhakti! Dansen zingen eten en drinken zijn de belangrijkste evenementen in de mandiers. De bhakti van Hanumaan is een ieder vergeten. Het verbaasd mij niet dat er door deze dansbhakti er ontzettend veel homofile pandiets zijn ontstaan de laatste jaren, zowel in Suriname als in Nederland.

  - De janmavaadische mensen die zich van geboorte braahman betitelen zeggen dat zij alleen recht hebben op Gayatri. Hun Moeder wordt zo beledigd en al deze laffe zonen van Ma Gayatri slapen rustig op het waterbed en zijn op pad met hun luxeurieuze met koeienvel beklede mercedes benz.

  - Waar is de Hindoe Raad Nederland? Zowel karmavaadisch en janmavaadisch! Zijn zij alleen opgericht om miljoenen per jaar in hun eigen zak te stoppen? Waarvoor betalen de Hindoestanen hier hun belasting dan? Zielig voor deze hindoestanen.

  - Deze lafaardigheid van de hindoestanen is niet verbazingwekkend want in de geschriften staat geschreven "jaisa khaaiye ann, waise howe mann" (betekenis: je bent dat wat je eet). Als we deze formule toepassen op de hindoes van vandaag dan zien wij dat zij alleen maar een grote bek hebben en een zeer sterke valse ego. Door geiten en doksies te vreten zijn zij ook getransformeerd tot smerige plasstinkende geiten die "meh meh" uitroepen; met andere woorden: mai mai mai!! (ik ben ik ben ik ben!) En ook bang zijn gaan worden als een kip en doks! Oh hindoes worden jullie nu eens wakker!

  - Hollandse hindoes! (arya en sanatans) Jullie kunnen ook niet eens een beroep doen op jullie pandiets! Zij zijn tenminste degene die de geschriften kennen. Zij zijn de leiders en voordragers van de dharma! Tenminste zij hadden moeten protesteren voor het gebouw van de Pers. Maar in de winter is het warmer onder de rokken van de panditains dus de pandiets gaan liever bij de kachel van een vrouw liggen in plaats van in de kou voor een gebouw bevriezen en opkomen voor hun Moeder Gayatri!!

  - Waar is de Arya Samaaj, die erkent toch ook de Veda's!? En vooral de Gayatri Pariwaar!!

  - Een braahman is geen braahman als hij de Gayatri sadhana dagelijks niet beoefent. Heel laf van de braahmanen dat zij niet reageren op de belediging van hun Moeder!!

  Maar ja, we hadden niets beters verwacht van deze janmavaadis. Ik ben jwalapersad en mijn mama is shaastraarth-mahaarathi hier in suriname. Hij ergert zich ook op de lafheid van zijn groepering hier, dus ook namens heb steun ik de actie!
  *** end

  Name: Hans Teeuwen
  From: Geenstijlland
  E-mail: hansteeuwen@stylleaus.nl
  Datum: 13 december 2007

  @dewanand

  Als je meent dat een zoveel jaar oud boek jouw het recht geeft om je meer te vinden dan een ander, alleen omdat je ergens iets gelezen heb en denkt dat dat de absolute waarheid is, dan ben je goed ziek. Net zo ziek als Mohammed B of Volkert van der G. Dan hoor je hier niet thuis. Het probleem met activistische gelovigen, milieufanaten, skindheads, lonsdalers, etc, etc is dat ze menen een veto te hebben op wat de absolute waarheid is. Als iemand ook maar een beetje een andere mening heeft is zo'n persoon meteen dom of debiel. Waarom? Omdat angst voor god of de groep je daar toe dwingt. Je heb het erover dat de Nederlanders beperkt zijn, toch is volgens divers onderzoek duidelijk, dat de Nederlanders samen met de Duitsers het hoogste scoren op IQ tests. Nederland heeft de wereld tal van innovaties gegeven en is een van de weinige landen ter wereld die zelf hun land van de zee hebben gewonnen.

  We hebben een politiek stelsel waarin het mogelijk is om elk geloof wat je wil te mogen hebben. Mensen vluchten van over de gehele wereld naar Nederland omdat wij (nog) vrij en liberaal zijn.

  Thorbecke heeft met de grondwet geregeld dat geloof ondergeschikt is aan de wet. De wetsartikellen die jullie erbij halen zijn ronduit lachwekkend, op basis van die fosiellen van artikellen is de afgelopen twintig jaar geen enkel medium veroordeelt.

  Nederland is open en vrij, en als iemand jouw god door het slijk heen trekt... jammer dan! Waarom zijn mensen zo boos? omdat je denkt boven de wet, de harmonisator van de bevolking, te mogen staan met je geloof. Maar dat zal je wel nooit snappen zolang je je neus niet verder steekt dan je heilige boek lang is.
  *** end


  Name: deedz
  From: holland
  Datum: 12 december 2007

  Ja hoor, zet de hindoes maar voor schut als domme fanatieke schapen die bij het minste geringste met doodsbedreigingen gaan smijten. Ik dacht dat wij ontwikkelde mensen waren met een ijzersterk geloof.
  Blijkbaar is een domme journalist die niet weet wat hij aan het doen is genoeg om alle wijsheid meteen overboord te gooien.

  Wat is dit voor achterlijk gedrag? Waarom laten mensen zich zo kennen hier? Als je echt gelooft maakt het geen bal uit wat mensen zeggen of doen. Al maakt de hele wereld je belachelijk, je gelooft. Dat is genoeg.

  Dankzij deze actie en de doodsbedreigingen aan het adres van de Pers staan wij nu te boek als mensen die je makkelijk op kunt naaien. Er zullen daaromn nog veel beledigingen volgen denk ik. Iedere redelijke verdediging daartegen hebben de doodsbedreigers bij deze onmogelijk gemaakt: je wordt niet meer serieus genomen en er wordt niet meer naar je geluisterd. Bedankt hoor!

  Met deze actie geef je volmondig toe dat er mensen zijn die jou in je geloof kunnen raken.

  Geen enkele hindoe had er iets van moeten zeggen. DAT was pas een voorbeeld geweest van echt geloof.
  *** end


  Name: Rajan Jaggan
  From: Nederland
  E-mail: ryanjaggan@hotmail.com
  Datum: 12 december 2007

  Ik steun deze actie tegen pers en Arjan Terpstra.Twee vrijheden van MENINGSUITING en GODSDIENST.
  Tussen deze vrijheden zitten normen, waarden en respect verweven.
  Arjan getuigt geen respect te hebben voor een geloof dat duizenden jaren oud is, met zijn artikel. Hetgeen niet wil zeggen dat hij geen kritiek mag hebben. Hij had dit echter eerst ter discussie kunnen brengen bij instanties die het hindoeisme kennen en aanhangen. Helaas heeft hij dit niet gedaan. Wel heeft hij met zijn artikel heel veel gelovigen in dit land beledigd. En belediging van personen is bij de wet verboden.

  Ik vind het dus correct van PRN dat zij Arjan Terpstra en de Pers hierop via rechter op terecht wijzen.

  Succes PRN
  *** end

  Name: Avinash Gajadhar
  From: Den Haag
  E-mail: avinash_gajadhar@hotmail.com
  Datum: 11 december 2007

  IK STEUN DEZE AKTIE!!!!!

  Dat iemand zoiets kan doen in een land als Nederland!!! GAYATRI MATA is een BHAGWAAN (GOD) voor de Hindoes, daar moet respect en eerbiediging voor zijn!!!! en een belediging als deze moet HARD en WREED aangepakt en opgelost worden!!!!

  *** end

  Name: ramai
  From: holland
  E-mail: r.ramai@hhs.nl
  Datum: 10 december 2007

  ik steun deze actie met mijn hart en ziel, deze mafkees heeft een pakslag nodig vroeg of laat krijgt hij zeker als hij zo door gaat, wat denkt dat hij is ,dit is een raciale gebaar tegen ons geloof dit gaat boven ons tolerantie,wij hindoes zijn te tolerant kijk naar india,laat dit de laatste keer zijn.
  *** end

  Bijlage 4: Officiele zwarte lijst medewerkers en crimininele organisatie Dagblad de Pers

  Barbaar, verrader, lage koelienist en halfaap: Prem Radhakishun, alom vervloekt door alle Hindoe goden en godinnen. Laagwaardige Raksha in hart en nieren.

  Contact Dagblad
  Dagblad de Pers
  T 020 - 346 05 60
  F 020 - 346 05 96

  Anthony Fokkerweg 61
  1059 CP Amsterdam

 • http://www.depers.nl


 • Reserveringen en aanleveren materiaal
  advertenties@depers.nl
  Redactie
  redactie@depers.nl
  Distributie
  distributie@depers.nl
  Marketing
  marketing@depers.nl
  Webredactie
  webredactie@depers.nl
  Business Development
  Businessdevelopment@depers.nl
  Adverteren Sales@depers.nl
  Support DeBeurs.nl
  deBeurs@depers.nl

  Wij verzoeken u uw vragen en opmerkingen per email te versturen. U heeft binnen 24 uur antwoord. Voor zeer dringende zaken kunt u contact opnemen met een supportmedewerker, op 020 4352170, keuzetoets 1.
  Uitgever
  Cornelis van den Berg
  Redactie Cultuur, Entertainment
  Arjan Terpstra (Hoofdverdachte volgens Pandit Register Nederland)
  Jojanneke van den Berge
  Maarten Bloem
  Judith Hornman
  Femke van Wiggen

  Hoofdredactie
  Jan Jaap Heij
  Dirk Koppes
  Frank Poorthuis
  Ben Rogmans

  Planning
  Romke Spierdijk

  Redactie Binnenland
  Marten Blankesteijn
  Maaike Boersma
  Marcel van Engelen
  John Hoogerwaard
  Ana Karadarevic
  Merel van Leeuwen
  Peter Wierenga

  Redactie Den Haag
  Kustaw Bessems
  Dick Jacob Nieuwboer
  Marcia Nieuwenduis

  Redactie Buitenland
  Mark van Assen
  Eva Ludemann
  Sanne Rooseboom
  Gerben Segboer
  Godelief Swank

  Redactie Wetenschap
  Marcel Hulspas

  Redactie Economie
  Edward Deiters
  Annemieke van Dongen
  Jerry Huinder
  Sharida Mohamedjoesoef
  Mathijs Rotteveel
  Eric Smit
  Jan Hein Strop
  Remco Tomesen
  Femke van Wiggen


  Redactie Sport
  Jeroen Gunter
  Geert-Jan Hahn
  Remco Janssen
  Iwan Tol
  Stephan Wageman

  Bureauredactie
  Lucas Benschop
  Erlijne Runia

  Webredactie
  Rik Nizet (hoofd webredactie)
  Jorien Beukers
  Camiel Donicie
  Arjan van Olst (sitemanager)
  Peter Schong

  Eindredactie
  Petra van Alten
  Petra Jan Broers
  Lieneke van der Fluit
  Caroline Griep
  Marieke Rijsbergen
  Nathalie Strijker
  Marchien Kuijken

  Beeldredactie
  Miriam van 't Hek
  Helen Hissink
  Patrick Wissink
  Ernst Seaber (stage)

  De Pers op Zaterdag
  Tisha Eetgerink
  Anna van der Gaag
  Jan Jaap Heij (hoofdredacteur)
  Myrthe Hilkens
  Alain van der Horst
  Jerry Huinder
  Gert Jan Laurman (uitgever)
  Liesbeth Melkert
  Robert Vuijsje
  Pamela Wilhelmus
  Judith Zilversmit (eindredactie)

  Vormgeving
  Aquil Copier
  Marc de Kruijf
  Iris Mechielsen
  Petra Trinidad
  Yvonne Smit

  Distributie
  Paul Dekker
  Kelly Lynn Diepstraten
  Dick van Geemen
  Remy van der Werf

  Commercieel Directeur
  Jerrel Oron

  Marketing
  Chantal Arendsen
  Age Sluis

  Telesales
  Sarah Gouwenberg
  Guido Oude Kempers
  Martine Schipper

  Sales, accountmanagers
  Dennis Albinus
  Jochem Brouwer
  Cher Buurman
  Robin Fellinger
  Jurgen Gomes
  Maarten Kranendonk
  Mischa Mikx
  Caroline Verschelden
  Hans Vlug
  Guus Vos
  Martijn van Vuure

  Office
  Hans Blom
  Charlotte Hesterman
  Vincent Sickman
  Ruud Swart

  Netwerkbeheerder
  Wouter Zandstra

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1239 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage

  Lees ook:
  1. Losprijs op hoofdhaar van Prem Radhakishun
  2. Repliek Hindu extremist Ugra Bajrangabali op betoog Prem Radhakishun
  3. Harde eisen aan Dagblad de Pers, inzake misbruik Hindoe Godin Gayatri /
  4. Moeten Hindoes nu Arjan Terpstra doodschieten?
  5. Petitieactie lasteren Hindoeisme,
   Pandit Register Nederland PRN

  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Hindoeisme
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved