Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Betoog Religie en burgerschap (Gemeente Den Haag, Shri Rabin S. Baldewsingh)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1224
Offerdatum   29 augustus 2007

Postadressering
Aan: Gemeente Den Haag
t.a.v. Shri Rabin Baldewsingh
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag

Gemeente Den Haag en het Haagse College organiseerden op 15 juni 2007 een openbare discussie in Den Haag over het thema 'Religie en Burgerschap', onder verantwoordelijkheid van Rabin S. Baldewsingh, Wethouder Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media. Om een bijdrage hieraan te leveren vanuit mijn kennis en expertise, als onderzoeker en criticus van de multikul heb ik onderstaand betoog op schrift gesteld. De tekst van de uitnodiging is in bijlage 1 opgenomen. In mijn betoog beantwoord ik de gestelde vragen en probleemstellingen, vanuit Hindoe fundamentalistisch oogpunt.

Ik kon helaas niet gaan naar de discussie wegens drukke werkzaamheden en kan nu pas na twee maanden alles op schrift stellen en opsturen naar de betrokkenen. Ondanks deze vertraging geloof ik dat mijn verlate bijdrage toch enig nut heeft.

De hele onderstaande tekst is gepubliceerd op het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com

Inhoudsopgave
1. Wetenschap religie en hersenactiviteit
2. De probleemstelling en de vragen van de discussie
2.1. Wat zijn de maatschappelijke activiteiten van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen?
2.2. Hoe bereiken we groepen die tot nu toe relatief weinig participeren (jongeren, bepaalde groepen Haagse migranten)?
2.3. Welke rol kan uw instelling spelen bij het bevorderen van burgerschap?
2.4. Wat zijn de grootste problemen/uitdagingen voor de samenleving?
2.5. Waar liggen de kansen?
2.6. Wat heeft u van de gemeente nodig?
3. Problematisch burgerschap
4. Isolatie politiek Hindostaanse mandirs
5. Remigratie als oplossing? Hoe? Wat? Extreem rechts.
6. Radicalisering en burgerschap
Bijlage 1: Tekst uitnodiging, Religie en Burgerschap

1. Wetenschap religie en hersenactiviteit

De nieuwste inzichten in de werking van ons brein zijn erg verrassend. Nuttig om te lezen.

Theory of Physics Explains Human Patterns
Why does a railway network look like a river? Why do the streets of old Rome look like a leaf? Because whether their shape is determined by the interactions of molecules or the choices made by individual humans, all of these systems of flow are governed by a relatively simple new principle of thermodynamics.

Source: Physorg.com science: physics: tech: nano: news
Direct deeplink to whole story:

 • http://www.physorg.com/news100885716.html
 • Forgetting helps you remember the important stuff, psychologists say
  For the first time, Stanford researchers using functional magnetic resonance imaging (fMRI) have discovered that the brain's ability to suppress irrelevant memories makes it easier for humans to remember what's really important.

  Source: Physorg.com science: physics: tech: nano: news
  Direct deeplink to whole story:

 • http://www.physorg.com/news100355263.html
 • 2. De probleemstelling en de vragen van de discussie
  Nu volgt een korte uiteenzetting van antwoorden op de vragen die tijdens deze discussie aan bod kwamen.


  2.1. Wat zijn de maatschappelijke activiteiten van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen?

  Bij de Hindoe bevolking fungeren de mandirs als ontmoetingsplaatsen van gelijkgezinden en als gezamenlijke gebeds- en meditatie ruimten. De pandits verzorgen lezingen, vaak in het Hindi, een vreemde taal voor veel Hindoestanen, om hun achterban te onderwijzen in het Hindoeïsme. Ook voltrekken de pandits huwelijken, en regelen informeel religieuze diensten bij hun achterban. Bij overlijden zijn het vaak pandits die de rouwverwerking ondersteunen en ook praten met de nabestaanden, vaak onbetaald en uit medeleven.

  Bij de islamitische bevolking is het min of meer ook zo geregeld als bij de Hindoes, alleen is er veel minder participatie van jongeren bij de religieuze diensten, vaak in het Arabisch of Urdu, een taal die niet goed beheerst wordt door jongeren.

  Er is dus sprake van een taalbarrière bij Hindoes en moslims met betrekking tot de communicatie met hun geestelijke leiders. Ook is de drempel om contact te leggen vaak heel hoog, want er is een feodale hiërarchie. Het is vaak niet mogelijk om per email of brief een moeilijke of kritische vraag te stellen, wat vaak tot veel onbegrip leidt bij de gehele gemeenschap. Vaak leidt kritiek tot verstoting uit de eigen islamitische of hindoeïstische kaste en familie.

  Momenteel is er in toenemende mate communicatie tussen de geestelijken en de achterban via internet forums, maar ook hier is er een groot taboe op kritische vragen en ongewensten, zoals mij, worden vaak direct geband of IP geblockt. Dit remt de modernisering en vooruitgang van beide religieuze tradities in het ontwikkelde Nederland, waardoor zij een kennisachterstand oplopen, ook ten opzichte van hun herkomstlanden.

  Religieuze organisaties van Hindoes en moslims stellen zich te weinig vernieuwend en innovatief op en verliezen daardoor het contact met de postmoderne Nederlandse samenleving. Hun achterban vergrijst nu steeds sneller en de jongeren vervreemden of weten geen raad met het leven in twee uiterste werelden. Men zou zich meer open moeten stellen voor critici en vernieuwers uit de eigen gelederen en minder afhankelijk moeten worden van blank subsidiegeld.

  Ik zal aan het eind wat meer uiteen zetten over de islamitische organisaties, die nu het mikpunt zijn van laster en kritiek in de dominante witte maatschappij. Gelieve mijn betoog door te sturen naar alle islamitische organisaties, om een brede dialoog op te starten en correcties teweeg te brengen. Als Hindoe geloof ik heilig in het harmoniemodel binnen een heterogene samenleving, waarbij men verplicht is om van elkaar te leren en naar elkaar toe te groeien. Fusies moeten ook samengaan met genetische vermenging, via gemengde huwelijken en bevruchting van elkaars geloofsovertuiging. Dit helpt om conflicten in de toekomst te verminderen en heeft een genetisch verjongend effect.

  2.2. Hoe bereiken we groepen die tot nu toe relatief weinig participeren
  (jongeren, bepaalde groepen Haagse migranten)?

  Er zijn veel etnische groepen die inderdaad in een isolement zijn beland, vooral door de toegenomen vreemdelingenhaat vanuit de witte meerderheid. De oorzaak hiervan ligt op het hogere politiek ideologische niveau, maar wij moeten de slachtoffers als individuen benaderen.

  Ik pleit voor een zelfaktiveringsstrategie, vooral van jongeren. Geef hen meer speelruimte om zelf hun lot en ontwikkeling te bepalen. De motivatie om zelf vooruit te gaan moet vanuit hun eigen innerlijk komen en niet uit een potje subsidiegeld van een blanke organisatie of overheid. De etnische jongeren, vooral die van niet-westerse origine moeten zelf hard werken om iets op te bouwen, geheel op eigen kracht en vooral door elkaar onderling te ondersteunen en te motiveren. Teveel gratis geld remt vaak het persoonlijk initiatief en vermindert de strijdlust om het zelf uit te zoeken, op georganiseerde en gedisciplineerde manier.

  De jeugd is de tijd van energie, fighting power en bloei. Dit heb ik zelf doorlopen en ik heb er altijd zelf voor gezorgd dat ik fit, sterk en gezond bleef in mijn jeugdjaren, om te kunnen knokken voor mijn toekomst. Jongeren uit etnische groepen moeten dit dus zelf kunnen in Nederland, waar de ontplooiings kansen stukken ruimer zijn. Als je achterblijft of mislukt dan is het hoe dan ook vaak je eigen keus en je eigen schuld. Verwacht dan niet dat een 'blanke' gemeente of overheidsorgaan jou even uit de put zal helpen en ga niet klagen dat je gediscrimineerd wordt, want dan bewijs je je eigen onmacht en incompetentie. Klagen helpt niet, begin gewoon opnieuw en probeer het net zolang, tot het je op een dag zelf lukt.

  Het Hindoeïsme heeft een jong mens heel veel te bieden, vooral op het gebied van personal empowerment en geestelijke kracht. Hindoes hebben honderden heilige boeken, die stuk voor stuk juwelen van hogere kennis zijn en vaak de persoonlijke groei ontzettend stimuleren. Dus elke jongere in Nederland kan hiervan profiteren. Ook Turkse, Marokkaanse, Antilliaanse, Surinaamse en andere niet-hindoestaans etnische jongeren moeten eens gaan snuffelen in de rijke Hindoe literatuur, want zij zijn niet-westerlingen en al deze oude boeken zijn geschreven door niet-westerlingen. Zoek de inspiratie in de niet-westerse literatuur en blijf net zolang zoeken tot je iets vind dat je rust en kracht geeft. Het Hindoeïsme is momenteel de enige echte religie die bloeit en verder groeit met een ontzaglijke snelheid, bijna gelijk aan dat van de reguliere wetenschap. En ik geloof er heilig in dat het Hindoeïsme elk menselijk wezen, ongeacht ras of afkomst iets waardevols te bieden heeft. Als jong mens moet je kiezen voor een geloof dat sterk, krachtig en vitaal is en dat jouw leidt naar rust en hogere inzichten.

  Het lezen van Hindoeïstische boeken betekent nog niet dat je bekeerd zal worden tot het Hindoeïsme, nee, je kiest dan zelf voor een levenslang groei- en verlossingsproces, dat je zal verrijken. De rijkdom van het Hindoeïsme geven wij Hindoes nu gratis weg aan de hele wereld, omdat onze geestelijke en filosofische rijkdom oneindig is. Een ieder mag ervan genieten en ieder mens heeft er hoe dan ook recht op nu en in de verre toekomst. Op het moment dat je een goed mens bent, dan ben je automatisch gegroeid tot een Hindoe en dan kan je alles op eigen kracht realiseren, want zelfrealisatie is een van de hogere geheimen van het Hindoeïsme, wat heel goed verwoord is in het heilige boek, de Bhagavad Gita. Elk mens ter wereld moet eens proeven van de zoete melk en nectar uit dit universele heilige boek.

  Ik zou ervoor pleiten om religieuze organisaties te verplichten om elke kritische vraag van jongeren te beantwoorden en deze openbaar te maken in publieke organen, zoals kranten en internet sites. Juist deze verplichting kan leiden tot een ontzettende vooruitgang binnen de niet-westerse religiën in Nederland, zoals het Hindoeïsme en de islam. Kruisbestuiving van religiën onderling moet bevorderd worden, want isolatie leidt alleen tot meer problemen en doemdenken of extremisme, vooral bij kansloze jongeren.

  Kansloze etnische jongeren moeten zelf beseffen dat zij hun kansen zelf moeten scheppen en niet moeten wachten op geld van een blanke staat. De relatief hoge welvaart in Nederland schept ruime mogelijkheden om iets te bereiken op eigen kracht, als je maar doorzet en niet hele dag gaat luieren of rondhangen. Ook blanke jongeren moeten op eigen kracht iets bereiken in deze blanke maatschappij en moeten ook onderaan beginnen, met hun carrière. Schep dus je eigen kansen in je leven, wat ik ook altijd heb gedaan.

  2.3. Welke rol kan uw instelling spelen bij het bevorderen van burgerschap?

  Het Kritisch Podium Dewanand, url http://www.dewanand.com heb ik in vier jaar tijd, zonder een cent blank subsidiegeld, ontwikkeld tot de grootste website van een (hindoe)schrijver in een blanke meerderheids natie. Mijn website is nu in brede kringen bekend en is zelfs ontdekt door de NRC afgelopen week. Helaas heeft de NRC mijn website ten onrechte bestempeld als extreem rechts, anti islamitisch en anti Semitisch, omdat zij, als bekrompen 'blanken' niet in staat zijn om de complexe teksten en (14) boeken (totaal nu 1,2 miljoen woorden tekst in ruim 1600 Epages) erop te doorgronden, vanuit hun traditionele 'blanke' arrogante, racistische en discriminerende motieven. NRC bewijst nu opnieuw hoe achterlijk, discriminerend en bekrompen 'blanken' zijn in Nederland.

  Het Kritisch Podium Dewanand kan een rol spelen om vele kansloze etnische jongeren een nieuwe kijk op de niet-blank-westerse denkwereld te bieden. Ook jongeren uit islamitische gezinnen kunnen op mijn website hun denk- en geloofswereld verruimen en wijzer worden. Hindoeïstische literatuur is altijd geestverruimend en niet haatdragend of bekrompen. U zou hierom mijn website kunnen promoten of mij kunnen benaderen om teksten te ontwikkelen voor uw doelgroep, geheel vanuit mijn onbaatzuchtige motivatie om andere mensen te helpen om een menswaardig bestaan op te bouwen.

  Mijn publicatieorgaan is in brede kringen bekend en ik ga mij nu oriënteren op het Engelstalige gebied om grotere groepen te bereiken, vooral in de niet-westerse wereld. Indien u een platform nodig heeft voor uw doelgroep dan kunt u mij benaderen, om samen te werken, vanuit interdisciplinair oogpunt.

  2.4. Wat zijn de grootste problemen/uitdagingen voor de samenleving?

  Als ik mij beperk tot de gemeente Den Haag dan constateer ik dat de problemen vooral liggen op het vlak van ongelijke kansen, maar dat jongeren uit etnische groepen hier ook zelf voor verantwoordelijk zijn en zelf hun kansen moeten leren scheppen. De uitdaging ligt dus op het vlak van zelfaktivering met zo min mogelijk financiële en organisatorische 'blanke' middelen. Ik benadruk hierbij dat de gemeente Den Haag ver over de grenzen moet kijken en ook de remigratie optie voor etnische jongeren met een niet-westerse achtergrond moet benutten om hen te activeren, met behoud van opgebouwde inkomens rechten, zoals een aangepaste uitkering of huursubsidie. In de herkomstlanden zijn er vaak grotere mogelijkheden tot ontplooiing met minder rassendiscriminatie en meer kansen voor mensen met jonge energie en een wil om iets te bereiken.

  Ik pleit er ook voor om jongeren uit etnische groepen een stage of werkervaringsjaar te bieden in hun herkomstland en hen dan op een soepele manier te laten remigreren, met behoud van alle inkomensrechten, voor minstens twintig productieve levensjaren, conform de regels van de Westerse verzorgingsstaat. Wij niet-westerse migranten zijn nu te talrijk in Den Haag en wij dienen onze numerieke oververtegenwoordiging zelf te verminderen, door op grote schaal te remigreren, liefst georganiseerd, naar onze herkomstlanden, waar er grotere kansen tot ontwikkeling en ontplooiing bestaan, mede vooral door de revolutionaire groei van vele niet-blanke Emerging Markets, zoals India, China, Brazilië, Kenia, Indonesië, Maleisië, enz. In harmonie leven volgens Hindoeïstische leefprincipes betekent, volgens mij, ook vrijwillig vertrekken uit Nederland omdat de 'blanke' meerderheid dit nu eist en verlangt. Dit is geen rassendiscriminatie, maar een zelfgekozen zelfcorrectie en ontlasting van de openbare middelen van bestaan. Ik zal hierover nog veel meer onderzoeksmateriaal publiceren op het Kritisch Podium Dewanand.

  2.5. Waar liggen de kansen?

  Aangaande etnische niet-westerse jongeren, ook die met een islamitische achtergrond, geloof ik dat de kansen liggen in hun jeugdige energie, vitaliteit en levenskracht. In principe hebben deze jongeren geen enkele grootschalige steun nodig. Nee, zij moeten gewoon leren om zelf hun kansen te scheppen in de rijke en dynamische Westerse maatschappij, waar alle kennis bijna gratis beschikbaar is in databanken en openbare bibliotheken. Via het internet kan nu elk jong mens een heel goedkope zelfstudie kiezen in het buitenland en zelf hsijn kansen scheppen.

  Elk jong mens moet leren om op gedisciplineerde wijze door te zetten en om een vak te leren, ondanks alle problemen. Elk probleem dient als een uitdaging voor de jeugdige energie beschouwd te worden, en als Hindoe geloof ik dat elk probleem overwonnen kan worden met kennis uit het heilige geschrift de Bhagavad Gita of een ander hoogwaardig Hindoe geschrift. Jongeren kunnen liever kiezen voor een Hindoe geschrift dan voor een Joods, Christelijk of islamitisch geschrift, voor geestelijke kracht, omdat Hindoeïstische of beter gezegd Vedische literatuur tijdloos, zuiverend en bewustzijnsverruimend werkt. Elk mens, ongeacht etnische afkomst, met kennis uit een hoger Vedisch geschrift zal altijd succesvoller en energieker zijn, dan iemand met onvolmaakte kennis uit een Joods, Christelijk of islamitisch geschrift. Vele vooraanstaande wetenschappers en denkers hebben dit reeds ervaren.

  Jongeren uit etnische minderheden moeten dus leren en beseffen dat zij nu verplicht zijn om zelf hun kansen te scheppen, juist door hier zelf voor te kiezen en vooral door koppig vol te houden en door te zetten. De Amerikanen hebben hierover een spreekwoord dat alsvolgt luidt:

  If at first you don't succeed, try, try again.

  Dit kunnen etnische niet-westerse jongeren dus leren van Amerikanen.

  2.6. Wat heeft u van de gemeente nodig?

  Als de gemeente mijn werk wil steunen dan heb ik een nationale publiciteitscampagne nodig om het Kritisch Podium Dewanand aan het brede publiek te presenteren. Dit zal niet meer kosten dan 5000 euro voor advertenties in de nationale media en op internet.

  3. Problematisch burgerschap

  Er is nu sprake van een toegenomen isolement van vele etnische groepen. Vooral de vele islamitische minderheden hebben nu zichzelf geïsoleerd en participeren bijna helemaal niet meer in de reguliere samenleving. Men heeft zich opgesloten in vele duizenden kleine islamitisch etnische kasten en dit leidt nu tot problematisch burgerschap bij velen onder hen. Als reactie hierop neemt de discriminatie van hun alleen maar toe, dus het probleem wordt groter. Ik onderzoek deze zorgwekkende ontwikkeling in multicultureel Nederland al vijftien jaar.

  De zelfgekozen isolatie van vele etnische groepen kost teveel geld en levert netto een heel negatieve opbrengst op, voor de hele maatschappij. Ik onderzoek nu hoe ik hier op een nette manier iets aan kan veranderen. Dit probleem is vooral ook heel groot en ernstig, omdat er ook sprake is van een zelfgekozen taalisolement, ook van de nieuwe generatie, want die heeft het Nederlands vaak ook niet als moedertaal en zit dus in een driedubbel isolement. Hier moeten wij snel wat aan doen anders kan het goed mis gaan, met de etnisch religieuze minderheden uit niet-westerse maatschappijen. De vreemdelingenhaat en het racisme zijn explosief gestegen en ook voelbaar op het micro sociale leefniveau van alledag.

  Verder meer over mijn oplossingen.

  4. Isolatie politiek Hindostaanse mandirs

  Binnen vrij veel Hindoemandirs, zoals Ram Mandir, Sewa Dhaam, Asan enz. is het nu gebruikelijk om toespraken en religieuze preken in moeilijk Hindi te houden. Ik vind dit een zorgwekkende ontwikkeling binnen de hindoestaanse gemeenschap en pleit ervoor om hier op harde manier iets tegen te doen. Religieuze organisaties hebben niet het recht om hun achterban te isoleren van de reguliere Nederlandse samenleving. Hindi moet men maar in India praten en niet in een instelling die met 'blank' Nederlands geld wordt gesubsidieerd. Slechts drie procent van de Hindoestanen praat en verstaat vloeiend Hindi, dus men is helemaal fout bezig binnen de hindostaanse gemeenschap.

  Binnen veel hindoestaanse religieuze organisatie is er nog steeds sprake van een discriminerende kaste politiek. Zelfs iemand als pandit Suruj Biere maakt zich hieraan schuldig, door lagere kaste Hindoes uit te sluiten. Hoewel de Arya Samaj promoot dat zij kasten niet erkennen, hanteren zij toch een kasthiërarchie in hun politiek en bestuurlijk beleid. Zo achten Arya Samaj Hindostanen een blanke altijd hoger en soms zelf goddelijk dan elke gewone hindoestaan. Blanken vereren is een duidelijk bewijs van kaste politiek bij de Arya Samaj.

  Ik pleit ervoor om een apart meldpunt op te richten om kaste discriminatie bij Hindoestaanse organisaties te registreren en om het op harde manier te bestrijden. Ontmanteling of verbieden van dergelijke hindoestaanse kaste organisaties moet ook een optie zijn, of stopzetten en terug vorderen van alle subsidies en uitschrijving uit de Kamer van Koophandel.

  Men moet alle Hindoestaanse religieuze organisaties verplichten om binnen vijf jaar helemaal economisch zelfstandig te worden, door zich te professionaliseren en door zich te bundelen in een nationaal mandir verbond. Dit is mogelijk, vooral als zij het talent binnen hun netwerk mobiliseren en het gebruiken om geld hiermee te verdienen, mede via eigen ondernemingen, die helemaal door hun netwerk gedragen worden. Totale zelfstandigheid van alle hindoestaanse religieuze organisaties is mogelijk, mits zij maar leren om elkaar minder hard te discrimineren en uit te sluiten, dus zij moeten gewoon leren om samen te werken en te produceren. Nu gaat alles mis en hierom pleit ik voor een radicale verandering. Gemeente Den Haag kan hierbij netwerk ondersteuning geven, maar moet helemaal stoppen om grote geldbedragen te verstrekken, want vaak is er sprake van boekhoudkundige fraude bij hindoestaanse kasteorganisaties. Men moet hier hard tegen optreden, zonder een blanke kaste politiek.


  5. Remigratie als oplossing? Hoe? Wat? Extreem rechts.

  Aangaande remigratie verwijs ik u allen naar deze tekst op mijn website:

 • High Tech deportatie Surinamers
 • Ik onderzoek al jaren lang waarom extreem rechts anti allochtoon is en weet hier nu heel veel over. Zelf vind ik nu dat wij kleurlingen en zwarten te talrijk zijn en veels te weinig produceren in Nederland. Prestaties en output van allochtonen zijn ver onder de gemiddelde maat in Nederland en hierom vind ik dat extreem rechts best gelijk kan hebben. Onaangepaste minderheden moeten ook zelf kijken of remigratie niet de beste oplossing is, omdat zij toch zichzelf hebben geïsoleerd en niet moeten klagen als men hen dan maar uitsluit en discrimineert. Als je zelf problemen zoekt dan moet je dus niet gaan klagen hierom.

  Extreem rechts zal komende tien jaar meer aanhang krijgen en ik maak mij best wat zorgen hierom, want vele extreem rechtse blanken hebben geen zin meer in een dialoog met minderheden, maar willen gewoon actie zien met wapens en met een eigen ondergronds paramilitair leger. Bewijzen hiervan zijn al gevonden door de politie korpsen en men is doodsbang voor de toekomst. Verdere verbittering onder extreem rechts moet voorkomen worden, juist door de nationale last van de minderheden te verminderen. Hierom pleit ik voor een grootschalige remigratie, geheel professioneel georganiseerd en vooral door structureel zaken te veranderen in de vele herkomstlanden. Technisch en economisch is dit goed mogelijk. Laat mij weten als u hierover iets wilt zien in de vorm van een professioneel remigratieplan voor minstens 80 procent van alle etnische Hindoestanen, naar hun herkomstland Suriname. Wij moeten alle taboes nu opzij zetten, om escalaties en verdere gewelddadigheden te voorkomen nu en in de verre toekomst.

  Ik keur niet af wat extreem rechts wil en heb dit alles uitvoerig uiteengezet op mijn site. Vanuit zuiver evolutionair oogpunt zijn de blanke Nederlanders de enige etnische groep die gehard en geschikt zijn om de welvaart en vooruitgang in Nederland te continueren. Aanschouw de praktijk voor dit bewijs en kijk naar de harde feiten.

  6. Radicalisering en burgerschap

  Nu na twintig jaar verblijf in Nederland merk ik duidelijk dat er een bittere kastenmaatschappij ontstaan is in Nederland, vooral door de schuld en koppigheid van religieuze minderheden uit niet-westerse landen. De schuld ligt niet eenzijdig bij een partij, maar is een wederzijdse interactie. Er is dus sprake van een vreselijke radicalisering binnen alle religieuze groeperingen en ook binnen de kringen van links en rechts. Dit is zorgwekkend en wij moeten hier snel wat aan doen. Als jullie niets doen dan kan er verdere ondermijning plaats vinden van de hele maatschappij en uiteindelijk zal dit de vitaliteit van de economie ondermijnen en vernietigen.

  Hierbij sluit ik mijn betoog af over religie en burgerschap en hoop dat u er wat mee zult doen. Mij verder uitsluiten, omdat ik tot de allerlaagste Hindoestaanse kaste behoor, zal u duur komen te staan. De eer zal eeuwig aan mijn kant staan en ik zal het laatst lachen. Dank u.

  Altecrea en alle Hindoe goden en godinnen zullen u zegenen. Leef lang, gezond en gelukkig, liefst in uw herkomstlanden.


  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  korte biografie.
  Dewanand is een Hindoeschrijver en onderzoeker (leeftijd 40, gehuwd) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al vijftien jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine, filoscoop ezine en bijna 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Een Engelstalig artikel van hem is gepubliceerd op de internationale Indiase website: http://www.indiacause.com en http://www.indpride.com. Een uitgeverij heeft serieuze plannen om in 2007 enkele manuscripten van Dewanand internationaal gedrukt te publiceren. Op zijn website zijn er reeds veertien boeken online gepubliceerd.


  Bijlage 1: Tekst uitnodiging

  Religie en Burgerschap

  Vrijdag 15 juni 2007
  16.30 uur

  Concordia, Hoge Zand 42 te Den Haag
  Telefoon: 070 - 302 26 80

  U i t n o d i g i n g
  Geachte heer of mevrouw,

  Gebedsruimten zijn een belangrijke plek in het dagelijkse leven van veel mensen.
  Daarnaast zijn religieuze en levenbeschouwelijke instellingen belangrijke plaatsen
  om signalen op te vangen over en aandacht te vragen voor maatschappelijke
  vraagstukken. Moskeeën, tempels en kerken worden steeds meer een
  ontmoetingsruimte voor activiteiten voor uiteenlopende groepen: kinderen,
  vrouwen, ouderen enzovoorts.

  Het gemeentebestuur onderhoudt al jaren intensieve contacten met deze
  organisaties via maandelijkse bezoeken en stadsgesprekken. Tijdens deze
  bijeenkomsten praten wij over ontwikkelingen in onze stad en staan wij stil bij
  vraagstukken als burgerschap, inburgering, jongerenparticipatie, de positie van
  kwetsbare groepen, radicalisering, enzovoorts. Om deze ontwikkelingen vorm en
  inhoud te geven is de bijdrage van religieuze en levensbeschouwelijke instellingen
  erg belangrijk.

  Uw organisatie kan behulpzaam zijn bij het versterken van de binding tussen
  burgers onderling en het stimuleren van initiatieven van burgers om de kwaliteit
  van hun bestaan en hun leefomgeving te verbeteren. De betrokkenheid van
  religieuze en levensbeschouwelijke instellingen bij het vormgeven van
  burgerschap acht het Haagse college van groot belang.

  Wij organiseren op 15 juni 2007 een netwerkbijeenkomst. Deze bijeenkomst
  wordt specifiek georganiseerd voor religieuze en levensbeschouwelijke
  instellingen, die nog niet bezocht zijn door een bestuurder van de Gemeente
  Den Haag.

  Van de deelnemers verwacht ik dat ze actief meepraten aan de hand van de
  volgende vragen:
  * Wat zijn de maatschappelijke activiteiten van religieuze en
  levensbeschouwelijke instellingen?
  * Hoe bereiken we groepen die tot nu toe relatief weinig participeren
  (jongeren, bepaalde groepen Haagse migranten)?
  * Welke rol kan uw instelling spelen bij het bevorderen van burgerschap?
  * Wat zijn de grootste problemen/uitdagingen voor de samenleving?
  * Waar liggen de kansen?
  * Wat heeft u van de gemeente nodig?

  Uw ideeën, wensen en voorstellen dragen bij aan de concrete acties die in de stad
  genomen worden om actief burgerschap te bevorderen.
  Ik vind uw bijdrage erg belangrijk. Daarom hoop ik u op vrijdag 15 juni 2007 te
  mogen begroeten.

  Rabin S. Baldewsingh,
  Wethouder Burgerschap, Deconcentratie, Leefbaarheid en Media
  Programma: 15 juni 2007

  16.30 uur: Inloop
  17.00 uur: Opening door dagvoorzitter en discussieleider dhr P. Cornelissen
  17.05 uur: Introductie door wethouder Rabin Baldewsingh
  17.15 uur: - Presentatie Krishna Mandir Mijtenstraat, dhr Ramdhani
  - Presentatie Stichting kerk New Song, de heer Fanny Jack
  - Presentatie Turkse Moskee Seyx Seid, dhr H. Kucuk
  17.45 uur: Gedachtewisseling met genodigden
  18.25 uur: Informele afronding
  19.30 uur: Sluiting
  Locatie:

  Concordia
  Hoge Zand 42
  2512 EM Den Haag
  Telefoon: 070 - 302 26 80

  Voor informatie:
  S. Santokhi: telefoon 070-353 25 98
  M.Benabbou: telefoon 070-353 54 35

  Postadressering
  Gemeente Den Haag
  t.a.v. Shri Rabin Baldewsingh
  Postbus 12600
  2500 DJ Den Haag

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved