Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

WEBpublication EBOEK WOIII / EPAGE 5

WOIII, deel 5

Radicale hervorming religieuze doctrines

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1160
Offerdatum   dinsdag 11 oktober 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant:
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • ... Go to previous Epage

  Religieuze doctrines hebben gedurende de afgelopen tweeduizend jaar gezorgd voor grote oorlogen, genocides en raciale conflicten. Het wordt hierom tijd dat er krachtige maatregelen getroffen worden om hier radicaal een eind aan te maken. Geloof is leuk, maar men dient constant ervoor uit te kijken om gewelddadige escalaties te voorkomen en het humane karakter constant te versterken. Wij moeten er nu alles aan doen om een fatale Derde Wereldoorlog te voorkomen, waarbij er nucleaire wapens ingezet kunnen worden, door terreurstaten, zoals Pakistan, Noord Korea, China of Iran.

  Humanisme is pacifistisch
  Het humanisme is ontstaan na de grote Verlichting in middeleeuws christelijk Europa tijdens de industriële revolutie. Een typische humanist probeert problemen op te lossen door het menselijke aspect centraal te stellen en een soort consensus te bewerkstelligen tussen alle betrokken partijen. Problemen en misverstanden worden opgelost door de open dialoog centraal te stellen en door het humane element te benadrukken. In feite is het humanisme een uiterst pacifistisch geloof, zonder een godsbeeld, dus zonder enige zeta-entiteiten. Het humanisme kent geen rituelen en geloofsperikelen en wijst het gebed tot een allesoverheersende god af, want de mens moet de problemen zelf oplossen, door meer mens te worden.

  Innerlijke groei staat centraal in het humanistisch geloof, wat heel interessant is, want dit concept ontbreekt in de doctrinistische religiën, zoals islam, christendom en jodendom. Volgens mijn analyse is het noodzakelijk om de humanistische geloofsovertuiging toe te passen in alle opvoedkundige en onderwijskundige systemen, om een nieuwe generatie te kweken van mensen die geleerd hebben om door te groeien en niet vast te roesten in een eeuwenoude achterlijke religieuze haatdoctrine. God heeft in wezen de mens immers niet nodig en laat de hele mensheid gewoon keihard stikken. Als de mens oorlog gaat voeren om de wil van god uit te voeren, dan is de mens zelf gestoord, volgens de humanistische filosofieën.

  Het humanistisch christendom
  Het humanisme heeft het hele christelijk geloof in de 'blanke' Westerse wereld totaal hervormd en getransformeerd tot een geloof in de liefde van Jezus. De nieuwe humanistische christenen interpreteren de bijbel totaal anders en benadrukken dat geloof in feite liefde is, wat vroeger anders was. De talrijke oecumenische christenen zijn het harde bewijs dat het inderdaad anders kan en dat zaken zoals homoseksualiteit, lesbiennes, polygamie of seks voor het huwelijk niet in strijd zijn met de bijbelse leer. Binnen de huidige christelijke sekten is het christelijk geloof geheel getransformeerd tot een doe-het-zelf-geloof, wat aangeeft dat er inderdaad sprake is van een humanistisch christendom. Immers god kent geen geboden en zal niemand naar de hel sturen, als een of andere bijbelse wet wordt overtreden. De bijbel kan immers niet het woord van god zijn, omdat het geschreven is door doodgewone Joodse schrijvers, die niet verlicht waren en die nooit gemediteerd hadden op het eeuwige.

  Geloof is moeilijk
  Geloven in een boek is een uiterst moeilijke zaak. Het is heel lastig om iemand die extreem gelooft in de bijbel duidelijk te maken dat hsij ongelijk heeft, omdat het fout is om fanatiek christen te zijn in onze verlichte tijd. In feite zou men grondwettelijk moeten verbieden dat heilige boeken verspreid worden, die oproepen tot een heilige oorlog of die aanzetten tot haat tegen andersdenkenden, humanisten, homoseksuelen of ongelovigen. De wetgever weet in wezen zelf niet wat een heilig boek is en tolereert de intolerante teksten, totdat de gelovige fundamentalisten een moord of bomaanslag plegen. Men zou preventief moeten handelen en duidelijker moeten maken wat wel of niet toegestaan is in een heilig boek.

  Islam is intolerant
  Moslims beschouwen de koran als een heilig boek en beweren dat alle kennis van de hele wereld in dit boek zit. Alles in de koran ziet men als een absolute waarheid, waar niet aan getwijfeld mag worden. Juist deze fanatieke interpretatie zorgt voor grote problemen in onze tijd en moslims moeten hierom niet raar opkijken als niemand hen meer vertrouwd. Hoe moet je immers iemand vertrouwen die dagelijks leest in een uiterst gewelddadig heilig boek? Veel moslims weten niet eens wat geloof in wezen is en weten heel weinig over de bloedige geschiedenis van de islam. Wij zijn in zekere zin verplicht om de moslimmassa te verplichten om de harde en wrede historische feiten uit het hoofd te leren, zodat zij zelf hun gezond verstand kunnen gebruiken, om te streven naar een nieuwe islam of om de islam gewoon radicaal af te wijzen.

  Moslims pathologische moordenaars
  In theorie is elke moslim die dagelijks iets uit de koran leest een pathologische moordenaar, want in dit boek staat immers duidelijk dat het doden van ongelovigen, Hindoes en homoseksuelen een verplichting is. De grote vraag rijst dan wat de wetgever moet doen, om moslims uit de nieuwe generaties beter voor te lichten en hen eventueel te stimuleren om een ander geloof aan te nemen. Immers het is bewezen dat de islam aanzet tot terrorisme en dit zelfs verheerlijkt. Juist hierdoor is de Nederlandse staat nu dubbelzinnig bezig om de islam te tolereren als een officiële godsdienst in ons land. De grote meerderheid van het Nederlandse volk is anti-islamitisch en zal tijdens een volksreferendum ervoor pleiten om hard op te treden tegen gelovige of fanatieke moslims. Doordat de gemiddelde Nederlander vrij goed geschoold is, is het duidelijk dat zij hier heel goed over nagedacht hebben en zeker geen bekrompen rechts-extremisten zijn. Een beetje meer rechts-extremisme zou juist beter zijn voor de evolutie van de islamieten, want dan worden zij met de neus op de harde feiten gedrukt en zijn dan verplicht om geestelijk verder te evolueren tot ex-moslims.

  Evolutie moslims
  In mijn flat had ik een Iranese man ontmoet, die mij vertelde dat hij ex-moslim is en de islam gewoon bullshit vindt. Dit is opmerkelijk, maar wat interessanter is, om te onderzoeken waarom hij nu ex-moslim is. Hij is opgegroeid in Iran als een gelovige moslim en is na zijn vestiging in Nederland wijzer geworden. Deze man is het perfecte voorbeeld van hoe het wel moet en hoe het echt kan. Ik ga nog een keer met hem praten over zijn evolutieproces tot ex-moslim, om meer te weten te komen over zijn motieven. De staat zou dit proces moeten stimuleren, door keihard dingen te verplichten en door radicale eisen te stellen aan de gang van zaken in religieuze instellingen.

  Extreme Hindoes
  In Hindoeïstische gebedsruimten (mandirs) gebruikt men vaak een niet-Nederlandse taal, terwijl 80 procent van de aanwezigen deze taal niet kennen of het onvoldoende beheersen. Hindoes in Nederland zijn eigenlijk een onaangepaste groep, hoewel zij de uiterlijke schijn ophouden, dat zij wel geïntegreerd zijn en volop meedoen met de samenleving. De waarheid is dat de etnische Hindoes behoorlijk geïsoleerd leven in Nederland en aardig profiteren van de zorg- en subsidiesector. Dit zijn dingen die ik hoe dan ook niet goed keur. Organisaties zoals Hindulife, Radio Amor, Hindoeraad of Asan zijn vaak zuiver etnisch georganiseerd en opereren vanuit kastenprincipes. Wie niet tot een bepaalde kaste of familie behoort, wordt gewoon verstoten of eruit gewerkt. Het zijn geen open transparante organisaties, want vaak is er maar een absolute leider. Het religieuze denken van de etnische Hindoes heeft in wezen nog een feodaal en middeleeuws karakter en blokkeert alle vooruitgang of progressie. Hier moet de staat ook iets aan doen.

  Verplichte hervorming
  De staat en het volk van Nederland dienen hard op te treden tegen achterlijke religiën op het Nederlands of Europees grondgebied. Religie is leuk, maar er zijn grenzen. Het is verstandiger om mensen in een vroeg levensstadium voor te bereiden op hun primair burgerschap, door hen te voorzien van een gegarandeerde dosis basiskennis. Het lijkt mij geen gek idee om uit te gaan vanuit humanistische levensprincipes hierbij, omdat humanisten altijd pacifistisch denken, geloven en handelen. De staat dient dit beter te onderzoeken en te streven naar humanisering van alle religieuze stromingen op haar grondgebied. Het verplichten van het hervormingsproces dient ontdaan te worden van alle taboes, omdat religiën immers de oorzaak zijn van heel veel conflicten in onze huidige multiculturele samenleving. Door het humanisme als norm van de staat in te voeren, kan het overheidsbeleid geijkt worden, waardoor krachtige maatregelen genomen kunnen worden tegen achterlijke of onderontwikkelde religieuze stromingen en sekten. Dit dient uiteraard nader onderzocht te worden.

  Verplichtingen in religieuze instellingen
  Om een religie op radicale wijze te hervormen, dient een kritische denkwereld ontwikkeld te worden bij de mensen die erin geloven. Goede voorlichting en ook het herhalen van belastende historische feiten is hierbij noodzakelijk, om de onderontwikkelde volksmassa goed met de neus op de feiten te drukken, zodat zij zelf vrij blijven om te geloven wat zij willen.

  Nu volgt een lijstje van verplichtingen in religieuze instellingen, die kunnen leiden tot een radicale hervorming van de betreffende religie.

  1. Verplichten dat tenminste vijftig procent van de preek of discussie in de Nederlandse taal wordt gevoerd, zodat gewone (blanke) Nederlanders ook een kans krijgen om hun mening kenbaar te maken aan de aanwezige allochtonen. Deze verplichting geldt vooral met name voor islamieten uit alle landen, etnische Hindoes, Joden, Afrikanen, Molukkers, Indonesiërs, Chinezen, enz.

  2. Wettelijk verplichten dat er na elke religieuze dienst of ceremonie gedurende minstens een half uur tijd is voor een kritische discussie en voor het stellen van kritische en harde vragen, door aanwezige leden en buitenstaanders. Vanzelfsprekend is dat dit in de Nederlandse taal dient te geschieden, omdat men op Nederlands grondgebied existeert. Moeilijke vragen dienen schriftelijk beantwoord te worden. De erbij betrokken organisatie is verplicht om elke kritische vraag totaal toe te lichten en kan beboet worden, als iemand door hen gediscrimineerd of uitgesloten wordt. Op deze wijze wordt de kritische, harde en open dialoog binnen een zwarte of gekleurde etnische groep gestimuleerd, zodat zij verder kunnen evolueren en betere burgers van Nederland worden.

  3. Aanstellen van staatscontroleurs in burgerkleding, die tijdens religieuze diensten, ceremonieën of bijeenkomsten alles controleren en die eventueel zelf kritische vragen stellen over religieuze thema's of wantoestanden. Deze controleurs kunnen ook freelancers zijn of mensen die verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen voor de gemeenten. Een harde kritische houding is noodzakelijk, om de aanwezige onderontwikkelde allochtone volksmassa goed voor te lichten. Alles kan eventueel opgenomen worden met bandrecorders of verborgen camera's.

  4. Dikke brochures maken over de mogelijke gevaren van religieuze indoctrinatie in het Nederlands en in alle actieve buitenlandse talen in Nederland. Elke religieuze instelling of organisatie is dan wettelijk verplicht om deze brochures uit te reiken na de dienst of preek, en kan beboet worden door controleurs als zij dit nalaten of verzaken. Alle religieuze doctrines dienen uitgebreid kritisch en hard uiteengezet te worden in deze brochures, waarin harde historische feiten aangehaald dienen te worden, zonder enige schroom of angst voor tegenstanders.

  5. Doordat de islamitische centra een kweekvijver zijn van potentiële terroristen is het noodzakelijk om alle bezoekers te registreren in een centrale landelijke database. Moslims die een moskee bezoeken dienen zich dus te legitimeren bij de ingang, om deel te nemen aan de activiteiten.

  6. Het is noodzakelijk om moslims goed voor te lichten over de gevaren van hun geloof. De beste manier om dit te verwezenlijken is door hen periodiek te examineren, om te toetsen of zij de gevaren van de islam en het moslim zijn goed beseffen. Elke moslim op Nederlands grondgebied dient verplicht te worden om tenminste eenmaal in de drie jaar aan een dergelijk staatsexamen deel te nemen en kan beboet worden als hsij dit weigert of nalaat. Uiteraard dient een dergelijk islamexamen uitsluitend in de Nederlandse taal afgenomen te worden. Ook in de herkomstlanden dienen immigranten dit islamexamen af te nemen en met een goed resultaat af te ronden, voor het verkrijgen van verblijfsdocumenten.

  7. Op alle onderwijsinstellingen dienen alle leerlingen goed voorgelicht en geëxamineerd te worden over de gevaren van religieuze doctrines. Dit dient opgenomen te worden in de onderwijswetten en verplicht te worden. De brochures en studieboeken op scholen dienen uitgebreider te zijn en elke leerling, scholier of student dient het grootste deel uit het hoofd te kennen. Dit vak over religieuze doctrines dient verplicht te worden op alle scholen.

  Hervorming islam in hele Europese Unie
  De Europese Unie dient er alles aan te doen om de evolutie en ontwikkeling van de islamieten te stimuleren, omdat de islam de echte bron van alle terreur en problemen is. Europolitici dienen dit probleem te erkennen en het niet te verzwijgen uit angst of vanwege politieke correctheid. Immers de meerderheid van de Europese volkeren is nu anti-islamitisch en wil krachtige maatregelen tegen de toenemende moslimterreur.

  Door te kiezen voor radicale hervorming kan ervoor gezorgd worden dat er een vrijere en moderne Europese islam ontstaat, waarin alles wat de koran of Mohammed verboden hebben, gewoon toegestaan is, precies zoals bij de verlichte christenen. Een doe-het-zelf-islam is nu noodzakelijk in de Europese lidstaten, omdat dit evolutieproces ook positief is voor de genetische en culturele assimilatie van de islamitische volkeren in Europa. Nederland dient het goede voorbeeld te geven, door als eerste lidstaat een radicaal religieus hervormingsbeleid in te voeren, met het moderne humanisme als uitgangspunt.

  Terrorisme zit tussen de oren
  De doorsnee Marokkaan is uiteraard geen terrorist, maar de doorsnee terrorist kan best een Marokkaan zijn, die je doodleuk op straat ziet rondlopen met een Hollandse meid. Extremisme en terrorisme hebben in wezen niet veel te maken met ras en genetische afkomst, omdat het afhankelijk is van de doctrinistische software in het brein. Ik beschouw het echter positief, door te stellen dat de software altijd aangepast of gemodificeerd kan worden, zelfs en vooral bij jonge kinderen met een buitenlandse achtergrond. Deze kinderen zijn onschuldig en moeten geassimileerd en gegermaniseerd worden door de Europese volkeren, om een eerlijke kans te krijgen om mee te doen in de dominante meerderheidscultuur. Iedereen dient zich hiervan bewust te zijn. Als deze jonge allochtonen uitgesloten worden of als wij hen niet goed voorlichten, dan is het onze schuld als zij zich ontwikkelen tot de terroristen van de toekomst. Er is dus nog veel te doen. Boe roepen is niet de juiste houding inzake deze problematiek. Actie op een intelligente en doordachte wijze is vele malen beter.

  In het recente verleden weigerde men om te luisteren naar profeten zoals drs. Hans Janmaat (RIP), omdat men de nadruk legde op positieve discriminatie en op de heilige politiek correcte gedragsleer in media en politiek. Nu is het al drie voor twaalf en nu moeten er krachtige maatregelen genomen worden, om een grote ramp te voorkomen, zonder inzet van militaire middelen. Ik ben ervan overtuigd dat wij mensen dit kunnen realiseren, want in wezen willen wij allemaal een humanistische mensheid, die liever kiest voor intelligentie, dan voor domheid, barbaarsheid, onderontwikkeldheid of voor een primitieve en achterlijke religieuze doctrine uit het begin van onze jaartelling. Een ieder die durft om zich mens te noemen moet dit waar kunnen maken en er hard aan werken om een beter humanistisch mens te worden.

  Noten

  Zeta-entiteit: begrip uit de geordende theorie van de liefde. Zeta-liefde is liefde tussen een mens en een onstoffelijk object, dat bij religieuze stelsels als de zeta-entiteit kan worden beschouwd en een sacrale gevoelswaarde heeft in de menselijke psyche. De aanwezigheid van sacrale emoties is een bewijs voor de aanwezigheid van een of andere actieve zeta-entiteit. Elk geloof heeft een nagenoeg uniek stelsel van zeta-entiteiten, die gedefinieerd of ongedefinieerd, en actief of passief, kunnen zijn. In vele religieen worden de zeta-entiteiten visueel voorgesteld door twee- of driedimensionale afbeeldingen. Het geloof in miljarden Engelen is een goed voorbeeld van ongedefinieerde, passieve zeta-entiteiten, in het Christendom, de Islam en het Jodendom. Het Hindoeïsme is een voorbeeld van een religie met vele miljoenen (ongeveer 30 miljoen) gedefinieerde zeta-entiteiten, zoals bijvoorbeeld: Krishna, Altecrea, Shiva, Laxmi, Durga Maata, Hanuman, Brahman, Kali, Vishnu, enz.

  ***

  ... Go to previous Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved