Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

WEBpublication EBOEK WOIII / EPAGE 2

WOIII, deel 2

Invriezen alle radicale moslims

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1157
Offerdatum   dinsdag 26 juli 2005
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • Go to previous Epage ... Go to next Epage

  De islam is omstreeks de zesde eeuw na Christus gesticht door Mohammed, na veel bloedvergieten en massamoorden. Het islamiseringproces van de Arabische wereld geschiedde dankzij het uitmoorden van alle overwonnen volkeren. Tot het jaar 1300 verliep de islamisering van Azië, Europa en de Arabische wereld gesmeerd. Maar daarna organiseerden de Europese vorsten grootschalige kruistochten en roeiden alle islamitische bolwerken in Europa totaal uit. Spanje was eigenlijk totaal geïslamiseerd door de zwarte Moren, maar werd na een wreed bloedbad geheel gezuiverd door dappere Europese kruisridders.

  Holocaust tegen Soedanese negers
  In ons tijdperk staan wij machteloos, want wij kunnen het verleden helaas niet veranderen. Wij kunnen alles lezen over de wrede veldslagen van despoten uit het verre verleden, maar er niets aan veranderen. Ons tijdperk is in feite een herbezinningfase voor de hele mensheid. Na de concentratiekampen van Adolf Hitler wilde niemand meer een holocaust tegen welk volk dan ooit. Is dit gelukt? Nou, gedurende de afgelopen 12 maanden zijn er ruim 200.000 raszuivere negers afgeslacht in Soedan door Arabisch-islamitische milities en niemand heeft iets gedaan om deze holocaust tegen onze beste negers te voorkomen. Men heeft de 6000 geslachte 'ongepigmenteerde' moslimmannen in Srebenica wel herdacht, maar het is onbegrijpelijk waarom men de negers in Soedan niet wil helpen. Dit geeft aan dat de mensheid nog niet volwassen is en nog steeds kiest voor de domste oplossing.

  Het grootste onrecht van ons tijdperk is de vernietiging van honderden planten- en diersoorten. Onze zeehonden, walvissen, bomen, mensapen en nog vele andere edele levensvormen worden door de behoeften van de mensheid uitgeroeid. Het is toch waanzin dat sommige mensen haaienvinnen en tijgervlees eten om potenter te worden. De mens is een ziek wezen en daarom moeten wij elke extremistische menselijke religie op een radicale wijze wegvagen, niet direct in het belang van de mens, nee, gewoon om de niet-mensen te beschermen tegen de beestachtig minder-intelligente mensachtigen.

  Een goede moslim is iemand die radicaal gelooft in de volgende zaken:

  1. Mohammed uit de zesde eeuw is een profeet van Allah.
  2. De koran uit de zesde eeuw is een heilig boek.
  3. In de oude koran staan de heilige teksten van Allah, die door de mond van Mohammed zijn uitgesproken. De fascistische haatdoctrine in de koran is heilig en mag niet bekritiseerd worden, op straffe des doods.
  4. De zuivere en begenadigde islam moet de hele wereld veroveren, om wereldvrede te realiseren. Op grond van de koran moet dit snel en bloedig geschieden, want dit is de heilige plicht van elke moslimman.
  5. Alles wat tegen de islam is, is haram en dat dient op wrede wijze vernietigd te worden.
  6. De heteroseksuele, sterke, gezonde en potente moslimman behoort tot de hoogste kaste in een islamitische samenleving, waar de darwinistische Shariawet heerst, als het recht van de sterkste moslimman.
  7. Een vrouw of meisje is eigendom van de moslimmannen en zij dient alleen te gehoorzamen, op straffe des doods, steniging of marteling. Vrouwzijn is derhalve een vloek van Allah en hierom moet de vrouw levenslang lijden.
  8. De vrouw dient op harde wijze onderworpen te worden en dient zoveel mogelijk kinderen te baren, om de macht van de moslimmannen te versterken.
  9. Elke moslim dient te kiezen voor het voeren van een jihad, zowel passief als actief, en zich hierop voor te bereiden. De ideale moslim dient alle niet-moslims op gewelddadige wijze te vernietigen, zodra hij macht heeft en over genoeg militaire middelen beschikt.
  10. Elke moslim dient te geloven dat de islam het superieure en beste geloof is en dat elke andere religie gewoon meedogenloos vernietigd moet worden. Derhalve is intolerantie de ultieme norm in de zuivere islam, omdat Allah groot en barmhartig is.

  Islam is terroristisch
  De koranische haatdoctrine is altijd de basis voor de ontwikkeling van een radicale en meedogenloze denkwereld, waarin alles wat anders denkt of gelooft tot vijand wordt verklaard. In feite kan er op grond van mijn psychiatrisch onderzoek beweerd worden dat de koranische leer de kans vergroot op psychiatrische ziekten, zoals psychosen, depressies, wanen en binair-schizofrene gedachten. Iemand die dankzij de koran geestelijk ziek wordt, lijdt feitelijk aan een koranpsychose en dient onmiddellijk behandeld te worden in een gesloten psychiatrische kliniek, omdat hij een direct gevaar is voor de omgeving.

  Koranpsychose
  Volgens mijn onderzoek is de kans 98 procent dat een moslim terrorist lijdt aan de koranpsychose en uiterst gevaarlijk is. Maar mijn onderzoek toont ook aan dat de geschatte kans bijna 70 procent is dat een gewone moslim zich opeens ontwikkeld tot een terroristische moslim, na het bestuderen van enkele teksten uit de 'heilige' koran, wat een explosieve situatie weergeeft. Het moslimbrein is feitelijk instabiel en kan opeens ziek worden, als er door de buitenwereld druk of kritiek op uitgeoefend wordt. Het komt vaak voor dat er vechtpartijen ontstaan op momenten dat iemand een moslim bekritiseert of op zijn vingers tikt. Deze neiging tot psychisch extremisme bij minstens 70 procent van de gewone moslims is een bewijs dat de koranpsychose bijna altijd in het diepere onderbewuste geworteld is, van bijna iedereen die zich moslim noemt.

  Sterven is de absolute waarheid
  Religieus denken is iets wat al minstens tienduizend jaar door hindoegeleerden wordt onderzocht. Het ultieme doel van iemand die religieus denkt is feitelijk om hsijn eigen dood te verklaren, volgens een religieuze logica, om het stervensproces te accepteren, als de enige absolute waarheid in het leven.
  Een van de krachtigste Hindoeïstische mantras hieromtrent luidt alsvolgt:

  'Neem het slechte mee en laat het goede achter'

  Om Hindoeistisch te kunnen denken over het nut en onnut van leven en dood, is het noodzakelijk om het primitieve binaire bewustzijnsniveau totaal te vernietigen en het te vervangen door een meerdimensionale en niet-lineaire denkruimte. De innerlijke denkwereld van een Hindoe is dus miljoenen malen complexer dan dat van een moslim, christen of jood. Een keihard bewijs hiervan is het feit dat er in een volwassen Hindoebrein minstens tien zeta-entiteiten gedefinieerd en actief zijn, waardoor bijna alle hersencentra actief meedoen en volledig ontwikkeld zijn. Door het gebruik van visuele religieuze symbolen (beelden van god) wordt de samenwerking tussen beide hersenhelften geoptimaliseerd, waardoor denkprocessen (miljoenen iteratieve neurale operaties) sneller kunnen verlopen en een betere oplossing kunnen ontwikkelen binnen de beschikbare denktijd.

  India is de schatkamer
  Men dient zich te realiseren dat de Hindoeïstische wereld uiterst complex en veelvoudig is. Er zijn in alle heilige Hindoe geschriften in totaal ruim 70 miljoen mantras in zuiver Sanskriet. Er zijn door Hindoegelovigen gedurende de afgelopen tienduizend jaar minstens 30 miljoen visuele voorstellingen en namen bedacht van de Creator (Brahman) van ons universum. Recent onderzoek heeft aangetoond dat er ruim vijf miljoen oude manuscripten over zijn in India in diverse oude talen, wat dit land tot de grootste schatkamer van oude kennis en wijsheid maakt van onze hele wereld. In wezen is het Hindoeïsme dus de ultieme oplossing voor alle problemen op onze planeet, en juist hierom moet elke Hindoe hard werken om dit in de praktijk waar te maken. Als mijn superplan lukt, dan zullen Hindoes binnen honderd jaar tijd ervoor zorgen dat de ontbossing gestopt wordt en dat het leven van duizenden levensvormen gered wordt. Met Hindoetechnologie uit de toekomst kunnen alle woestijnen omgetoverd worden in beboste of gecultiveerde paradijzen. Maar, dit alles vereist een daadkrachtige en actieve mensheid, die radicaal kiest voor niet-menscentristisch denken. Immers volgens het Hindoeïsme moet je als mens de gemanifesteerde wereld dienen en niet eisen of ernaar streven dat de wereld jouw dient of je kleinzielige behoeften bevredigt.

  Doden voor de Dharma
  De Hindoe mag niet laf zijn en moet altijd ervoor kiezen om de wet van Dharma te laten zegevieren. Dharma moet altijd overwinnen van A-Dharma. Dit betekent dat het recht moet zegevieren over het onrecht. Het onrecht is duidelijk gedefinieerd als onwetendheid in de volgende vers uit de Bhagavad Gita:

  Bhagavad Gita, vers 13.8-12
  Nederigheid, bescheidenheid, geweldloosheid, verdraagzaamheid, eenvoud, het benaderen van een bona-fide geestelijk leraar, reinheid, evenwichtigheid en zelfbeheersing; onthechting van al wat tot zinsbevrediging dient, vrijheid van vals ego, het kwade zien van geboorte, dood, ouderdom en ziekte; niet gehecht zijn aan kinderen, vrouw, huis en haard, en gelijkmoedigheid zowel bij aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onverdeelde toewijding jegens Mij, verblijven op eenzame plekken, onthechtheid van alle mensen in het algemeen; inzien hoe belangrijk zelfverwerkelijking is en filosofisch onderzoek verrichten inzake de Absolute Waarheid - dit alles verklaar Ik tot kennis, en wat hier tegenin gaat is onwetendheid.

  De ultieme Hindoestrijder
  Het is voor een Hindoestrijder noodzakelijk om te strijden voor de Dharm en de beschaving te laten zegevieren over de onbeschaving. Volgens de Bhagavad Gita zal Krishna incarneren op aarde als een avatar op momenten dat de Dharm totaal vernietigd is, om een nieuw tijdperk (Yuga) te starten. Maar meestal zal Krishna het weke hart van de gelovigen vullen met het verlangen om te strijden voor het behoud van de Dharm, precies zoals hij deed met Arjuna tijdens de oorlog in Kuruksetra van ruim 7000 jaar geleden. Dit betekent dat Krishna meestal besluit om de mens te leren wat Dharm is en waarom het noodzakelijk is om te strijden voor het behoud van de Dharm. In de Bhagavad Gita is dit duidelijk uiteengezet en aan het eind vertelt Krishna doodleuk dat Arjuna zelf moet kiezen, omdat hij een vrije wil heeft, om te doen wat hij wil. Dit maakt de Bhagavad Gita tot een niet-doctrinistisch geschrift, maar tot een religieuze filosofie, van het hoogste en zuiverste niveau dat bijna buitenaards van karakter is. De zuiverheid van de Bhagavad Gita heeft mij geraakt en getransformeerd tot een echte Hindoe fundamentalist, die altijd voor het behoud van de Dharm kiest.

  In de volgende verzen uit de Bhagavad Gita staat de kennis over het leven van de ziel en wat het stoffelijk lichaam in wezen is.

  Bhagavad Gita, vers 2.17
  Weet dat hetgeen waarvan het hele lichaam doordrongen is onvernietigbaar is. Niemand is in staat de onvergankelijke ziel te vernietigen.

  Bhagavad Gita, vers 2.18
  Alleen het stoffelijk lichaam van het onvernietigbare, onmeetbare en eeuwige levende wezen is aan vernietiging onderhevig: daarom - vecht O telg van Bharata.

  Bhagavad Gita, vers 2.19
  Wie denkt dat het levend wezen kan doden of kan worden gedood, verkeert in onwetendheid. Wie werkelijke kennis bezit, weet dat het zelf noch doodt, noch wordt gedood.

  Bhagavad Gita, vers 2.20
  De ziel kent geboorte noch dood. En eenmaal zijnde, houdt ze nimmer op te zijn. Ze is ongeboren, eeuwig, immer-zijnd, onsterfelijk en oorspronkelijk. Ze wordt niet gedood wanneer het lichaam wordt gedood.

  In wezen betekent dit dat de ziel nooit sterft, omdat het een deeltje is uit het lichaam van Brahma. In wezen kan je dus nooit iemand doden, want het is slechts het stoffelijke lichaam dat sterft. In theorie betekent dit dat zelfs een moslim nooit kan worden gedood door een Hindoe, want ook de moslim heeft een onsterfelijke ziel. Als het ontzielde lichaam van een moslim opgevreten is door wormen, dan is zijn ziel reeds gereïncarneerd in een lagere levensvorm, om te boeten en opnieuw te lijden, voor al het slechte karma uit vorige levens. Dit is het lot van elke vergane moslimziel. Het karma van moslims is doordrongen van slechtheid, onwetendheid, onreinheid en tamasische behoeften, waardoor het duidelijk aantoonbaar is dat de islam een A-Dharmisch geloof is en in strijd is met alle verzen uit de Bhagavad Gita. Dit betekent dat het noodzakelijk is om het grootste deel van de moslims uit ons tijdperk alleen in stoffelijke zin te ontbinden, om onze wereld te bevrijden van onrecht en asuras (demonen, satanisten, duistere zielen). De intelligente Hindoestrijder weet dit en kiest hier radicaal voor.

  Moslimhaat is geen discriminatie
  In een liberale democratie heeft elke burger het recht om te discrimineren en te haten, mits de veiligheid en vrijheid van medeburgers niet in gevaar komt. Moslims maken volop gebruik van dit haatrecht, want zij haten alles wat onislamitisch eruit ziet en gedragen zich uiterst vijandig. Dit is geen fabel, maar de praktijk van alledag. Probeer als individu niet in discussie te treden met een groep moslims, omdat de kans groot is dat zij jou mishandelen en misschien zelfs ritueel slachten. De laagwaardige moslimman zoekt in feite zelf problemen, door zich intolerant en haatdragend op te stellen.

  In wezen is het liberale denken onbekend in de islam. De meerderheid van de moslims weet praktisch niets over het liberalisme en weet niet eens dat er bijna 40 miljoen boeken zijn geschreven. Ik ben altijd stomverbaasd als ik van onderontwikkelde moslims te horen krijg dat de koran het enige boek met de absolute waarheid is op onze wereld en weet dan niet wat te zeggen. Het is moeilijk om een irrationeel en gewelddadig mens op andere gedachten te brengen, zonder gevaar voor eigen leven. Juist hierom geloof ik dat de huidige moslimhaat niet het gevolg is van onwetendheid vanuit de zijde van Nederlanders of Westerlingen. Het is immers geworteld in een ervaringsfeit dat moslims uiterst bekrompen en haatdragend zijn en zich ook zo gedragen.

  Als ik als Hindoe constant zit te vitten op 'blanken' en mij vijandig opstel jegens hen, dan is het toch logisch dat zij mij een engerd zullen vinden. Juist hierom ligt de schuld van de huidige moslimhaat niet bij de 'blanken' of Westerlingen. Nee, het is de moslimmassa die er dagelijks zelf voor zorgt dat men hen hartgrondig haat en verafschuwt. Zielig doen en klagen om discriminatie is hierom geen oplossing. Moslims moeten de hand in eigen boezem steken en hard werken om geestelijk verder te groeien. In een vreemd land kan je liever eerst je plichten vervullen, dan elke dag te zeuren om meer rechten. Het is toch logisch dat de oernederlanders de oudste rechten hebben en hierom een hogere meerwaarde hebben in onze multikul. Wat is Nederland immers zonder ongepigmenteerde oernederlanders?

  Het harde feit dat minstens vijf miljoen Nederlanders negatief denken over moslims geeft aan dat juist de moslims fout bezig zijn en dat er iets grondig mis is met het moslimzijn en de hele islam. Al deze nuchtere en goed ontwikkelde oernederlanders kunnen toch niet gek of gestoord zijn en kunnen ook niet als racisten beschouwd worden. Haten van moslims is geen discriminatie en gewoon wettelijk toegestaan, zolang men hun kop maar niet inslaat met een honkbalknuppel, als men ze tegenkomt op straat. Tijdens een kristalnacht tegen de islam zou de politie weleens machteloos moeten toekijken, en zal misschien zelf meedoen met de eendaagse kruistocht.

  Uitroeien islamitisch fascisme
  Sedert de bloedige aanval op de Twin Towers beseffen veel mensen dat de islam in wezen een fascistische doctrine is. Mensen zijn bang voor moslims en wensen hen in stilte dood, wat natuurlijk geen goede zaak is. Het doden van een menselijk wezen moet altijd voorkomen worden in een beschaafd land, maar wij kunnen wel kiezen voor deze oplossing, als het een hoger doel dient.

  Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de geallieerde troepen bijna alle fascistische Duitsers en Japanners uitgeroeid. Japanse soldaten werden met vlammenwerpers levend verbrand in hun bunkers en letterlijk uitgerookt. Ruim een half miljoen Japanse fascisten pleegden collectief zelfmoord, omdat zij niet in handen van de vijand wilden vallen. Na de Tweede Wereldoorlog hebben de Amerikanen Duitsland en Japan geliberaliseerd en het fascisme met wortel en tak uitgeroeid, via zelfcorrectiemechanismen in hun eigen samenleving. De Amerikanen zijn hierom het enige volk uit de geschiedenis die een veroverd gebied met vele bodemschatten niet gekoloniseerd of uitgebuit hebben. Alleen de Indiërs hebben iets dergelijks gepresteerd door in 1965 Oost-Pakistan te veroveren en het terug te geven aan het volk, wat resulteerde in het ontstaan van Bangladesh.

  Wij dienen als mensheid te kiezen voor de meest efficiëntste oplossing voor een probleem, niet direct in het belang van mensen, maar ook in het directe belang van de niet-mensen. Als wij beseffen dat de guerrillaoorlog tegen de islamitische terroristen nog honderd jaar kan doorgaan en dat het nog minstens een miljoen doden zal vergen, dan dienen wij ons af te vragen of er geen betere oplossing is. Men dient zich dan vooral te realiseren dat de nationale staten elk jaar in totaal ruim twee biljoen euro besteden aan bewapening, en om terrorisme te bestrijden, wat een aanzienlijke investering is in veiligheid. Ik vraag mij af of wij niet radicaal moeten kiezen voor een snellere en goedkopere oplossing, om het gevaar van de fascistische islam radicaal op te lossen. Waarom duur en beschaafd doen, als het beter kan, dankzij de beschikbare technologie?

  Uitschakelen vijftig miljoen extreme moslims
  Het is noodzakelijk om daadkrachtig op te treden tegen extremistische moslims, die het verzieken voor iedereen en die onze planeet tot een hel willen maken. In de hele islamitische wereldgemeenschap zijn er ongeveer vijftig miljoen extremistische en terroristische moslims, die van hun eigen leven een puinhoop gemaakt hebben en die in feite overbodig zijn op onze beschaafde wereld. Hoe kunnen wij deze groep uitschakelen, dus deactiveren zonder hen te doden?

  Vijftig miljoen moslims onder narcose
  Het is technisch mogelijk om een levend wezen gedurende een heel lange tijd onder narcose te brengen. Uit onderzoek blijkt echter dat er bij een langdurige narcose schade optreedt aan de hersenfuncties en dat denkprocessen na het ontwaken verstoord kunnen raken. Hierom probeert men een narcose niet te lang te laten voortduren tijdens operaties. Narcose vereist een constante toevoer van een narcotiserende stof, wat nogal duur en onpraktisch is voor toepassing op grote schaal. Het zou dus heel duur zijn om vijftig miljoen extremistische moslims gedurende minstens vijftig jaar onder narcose te brengen. Er moet dus gezocht worden naar een andere oplossing.

  Vijftig miljoen moslims in coma
  Coma is een toestand waarbij het bewustzijn totaal uitgeschakeld is en iemand dus niet slaapt, maar bijna schijndood is. Iemand in coma moet beademd worden om het bloed te laten stromen en om het lichaam in leven te houden. Weefselcellen krimpen tijdens een langdurige comateuze toestand in, omdat er inactiviteits atrofie optreedt. Ook de hersencellen zouden tijdens een comateuze toestand van vijftig jaar aanzienlijk inkrimpen, wat kan leiden tot permanente schade aan de menselijke persoonlijkheid. Maar over vijftig jaar zou de medische technologie best zover kunnen zijn, dat hersentransplantaties mogelijk zijn, waardoor de lichamen van de vijftig miljoen moslims hergebruikt kunnen worden. Met diverse chemische middelen kan men tegenwoordig makkelijk een coma opwekken, maar dan moet er permanente monitoring plaatsvinden van de patiënt, omdat er complicaties kunnen optreden. Hierom is het in coma bewaren van vijftig miljoen extremistische moslims een heel dure zaak. Er moet dus verder gezocht worden naar een andere oplossing, om het betaalbaar te houden.

  Vijftig miljoen moslims invriezen
  Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat bepaalde kikkersoorten in arctische gebieden de winter doorbrengen in een totaal bevroren toestand, dankzij een soort antivriesstof in de cellen. Het grootste probleem bij invriezen is dat het volume van water uitzet en dat dan de celwand van de bevroren cellen stukvriest, waardoor het dood gaat. In feite is men nu dicht bij een oplossing, wat positief nieuws is voor het invriezen van hele mensen. Men moet echter nog veel technische problemen overwinnen. Het is tot nu toe niet gelukt om een heel mens in te vriezen en hem/haar daarna te ontdooien en opnieuw tot leven te wekken. Het is noodzakelijk dat men hiervoor meer wetenschappelijk onderzoek verricht en experimenteert met muizen en insecten.

  Pluspunt van invriezen van een heel mens is dat het weefsel niet veroudert of atrofieert, wat betekent dat iemand na vijftig jaar ingevroren te zijn, als een jong mens zou ontwaken en gewoon gezellig kan doorgaan met het leven. In theorie is invriezen misschien wel de beste oplossing voor de vijftig miljoen terroristische moslims. Als zij in ons tijdperk ingevroren worden, dan kan men hen met de medische technologie uit de toekomst regenereren en een nieuw leven schenken in een futuristische high tech wereld. Het is duidelijk dat men deze oplossing serieus moet overwegen. De medische wetenschap zou aanzienlijk gestimuleerd moeten worden met behoorlijke kapitaalinjecties, als de wereldleiders voor deze oplossing zouden kiezen. Men zou dan over vijftig jaar zelfs het hele bewustzijn van deze moslims kunnen veranderen, om hen te pacificeren tot voorbeeldige burgers. Het zou wellicht zelfs mogelijk zijn om hen een geavanceerd synthetisch brein (transputer neuronen) te geven, zodat zij dan de eerste supermensen worden of islamitische cyborgs uit de verre toekomst. De technologie uit de toekomst zal zeer zeker geavanceerder zijn, wat impliceert dat het invriezen van de vijftig miljoen moslims een heel goede oplossing is, die ook nog redelijk betaalbaar lijkt. Er worden momenteel reeds vele miljoenen tonnen levend vis ingevroren. De diepvriesmoslims zijn dus geen dure zaak.

  Hi Tech ahimsa
  De grootste fout van Mahatma Mohandas Gandhi was dat hij geen militair was en in wezen heel weinig wist over politiek. Hij is door de Britse media misbruikt, zonder het zelf te beseffen. Dankzij Gandhi werd India verdeeld in een Hindoedeel en een moslimdeel, wat totaal in strijd is met het Hindoeïsme, omdat religieuze en politieke verdeeldheid alleen tot meer conflicten zal leiden in de toekomst. Nu heeft het Hindoe-moslim conflict een nucleair tintje, want Pakistan beschikt momenteel over honderd kernwapens. Een vreedzame oplossing is dus totaal zoek.

  Hi tech ahimsa betekent het toepassen van geavanceerde technologie om aartsvijanden preventief uit te schakelen, door hen als eerste aan te vallen, met niet-dodelijke wapens. Na de vijand overmeesterd te hebben, dient deze dan met technologische middelen bewerkt te worden, door hen eerst in bewaring te nemen en systematisch te herprogrammeren. Het doel is om van een aartsvijand een vriendje of een 'liefje' te maken, mede dankzij het gebruik van technologie om het denken te veranderen. Bij hi tech ahimsa is het dus toegestaan om in het extreemste geval een hersentransplantatie toe te passen of om chemische middelen te gebruiken, om de (islamitische) vijand te veranderen in een lief schoothondje, die niet meer aan bijten of moorden denkt. Invriezen is toegestaan, als de kans groot is dat reanimatie in de toekomst mogelijk is met futuristische technologieën.

  Bij hi tech ahimsa is het in principe niet toegestaan om de vijand te doden, maar het is acceptabel om een langdurige inactiviteittoestand te creëren, door chemische of biologische middelen te gebruiken. De voorkeur gaat dan uit naar narcotiserende stoffen, die de hersenfuncties niet beschadigen. Het is dan wel noodzakelijk dat men tijdens de interneringsperiode hard werkt om alle haat en vijandschap te veranderen, via actieve bewustzijnstransformatie, desnoods met geavanceerde brainwashing technologie uit de verre toekomst. Doordat de mens maakbaar is, is het logisch dat hi tech ahimsa de ideale oplossing is voor het actief transformeren van de extremistische denkwereld van vijftig miljoen moslims uit ons tijdperk. Bij hi tech ahimsa dient het belang van alle levende wezens centraal te staan, wat impliceert dat er niet menscentristisch gedacht of gehandeld dient te worden.

  Immers, als wij mensen elk jaar in totaal ruim 186 miljard koeien, schapen, eenden, kippen en varkens vermoorden, om onze vraatzuchtige behoeften te bevredigen, dan mogen wij toch wel eens vijftig miljoen terroristische moslims invriezen, om de toekomst van dieren en planten veilig te stellen. Hogere wijsheid en zuivere spiritualiteit betekenen immers het vernietigen van je menselijk ego en het erkennen dat Gaia en onze kosmos heiliger zijn dan de overbodige, zieke mensheid.

  De Derde Wereldoorlog is preventief
  Op het moment dat de wereldleiders besluiten om vijftig miljoen terroristische of radicale moslims te deactiveren voor minstens vijftig jaar, door hen bijvoorbeeld in te vriezen, dan zal gelijk de Derde Wereldoorlog officieel starten. Deze oorlog zal echter niet lang duren en slechts een preventieve functie hebben, om grote nucleaire confrontaties met moslim extremisten te voorkomen in de toekomst. In wezen is het noodzakelijk dat de hele wereld serieus overweegt om nu meteen preventief te handelen door alle extremistische moslimlanden officieel de oorlog te verklaren. Immers het is beter om nu te handelen, dan laf en passief te blijven afwachten, tot de eerste islamitische kernbom miljoenen doden zal creëren.

  Nieuw tijdperk met goede moslims.
  Na het inactiveren van alle vijftig miljoen terroristische moslims zal een solide basis ontstaan voor een wereld vol goede moslims. Zij hebben dan de plicht om de koran te herschrijven, zodat een honderd procent pacifistisch boek ontstaat met voldoende ruimte voor modernere en vrijere interpretaties. Elke moslima zou dan de gelegenheid kunnen krijgen om te moderniseren en ook het recht te krijgen om met vier mannen te trouwen of om gewoon eerst te experimenteren met mannen uit vele landen, waarbij de hoofddoek niet hoeft worden uitgetrokken. In een nieuw tijdperk vol met goede moslims is de kans groot dat de islam voor echte wereldvrede zal zorgen, en dat de hele wereld zich zal bekeren tot dit geloof. Misschien is het toch de wil van Allah dat ik er nu voor pleit om alle vijftig miljoen slechte en terroristische moslims in te vriezen, want Allah, voor zover Hij mij inspireert, heeft de wereld geschapen met een hoger doel en niet om de behoeften van kleinzielige mensen te bevredigen.

  Voor een Hindoe fundamentalist is het dienen van alle levende wezens een heilige levensplicht en daarom is het geen enkel probleem, om volgens de filosofie van hi tech ahimsa te besluiten om vijftig miljoen hinderlijke en terroristische moslims in te vriezen, voor hergebruik of recycling in de verre toekomst. Hiernaar zouden wetenschappers meer onderzoek moeten verrichten. Ik twijfel er niet aan dat onze Creator van hemel en aarde ons heeft geschapen om de wereld te dienen en om mooie dingen te maken. Hoe het precies zit weet ik natuurlijk niet, omdat ik niet kan denken als Allah zelf. Als sterveling moet ik leren om tevreden te zijn met alles wat ik niet heb. Ook dat is de wil van Allah.


  Voetnoten
  Zie ook:

 • De Derde Wereldoorlog
 • Ontwikkelingsplan Europese moslims
 • ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage


  Uit gastenboek Reactienummer: 45

  Aan: dhr. Shailesh Biere
  Den Haag
  Nederland

  Onderwerp: invriezen vijftig miljoen moslims (tekst wfor1157)

  Kenmerk: L946.doc / Shailesh Biere, betr. wfor1157 invriezen moslims, online reactie / za100905

  Delft, zaterdag 10 september 2005

  Beste Shailesh,

  Ons misverstand betreffende tekst met offercode wfor1157 is nu opgelost zo te zien.

  Ik moet eraan toevoegen dat het invriezen van de vijftig miljoen moslims niet mag geschieden, voordat wetenschappelijk voor de volle honderd procent is aangetoond dat zij over honderd jaar opnieuw tot leven gewekt kunnen worden in dezelfde fysiologische toestand als tijdens het invriezen. Ik pleit dus niet voor het vermoorden of vergassen van vijftig miljoen moslims, zoals Adolf Hitler dit had toegepast op 5,1 miljoen Joden.

  Als Hindoe moet ik inderdaad een stapje verder nadenken, om grotere problemen te voorkomen. Hindoeistisch denken is in wezen futuristisch, waarbij harmonie met al dat leeft centraal staat.

  Wij moeten samen toch gaan werken aan een superoplossing van het moslimprobleem, in het belang van alle levende wezens. In wezen betekent dit dat wij Hindoes moeten groeien en anderen moeten stimuleren om ook verder te groeien. Immers vrede is een wederzijds groeiproces.

  Ik hoop dat ons misverstand nu bijgelegd is.

  Namaskar,

  Dewanand
  Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  Ps
  Mijn eerste brief aan jou stuur ik via email. Het is digitaal ondertekend met kenmerk L946.doc in mijn administratie. Deze hele brief staat ook in mijn gastenboek en onder wfor1157 als mijn reactie op ons telefoongesprek van vanmiddag.  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved