Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie

Kritiek op het Christelijk geloof.
Wat iedereen moet weten over het Christendom.

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1068
Offerdatum   13 juni 2007 (updated april 2012)

Go to previous Epage ...

Inhoud
1. Bloedige christelijke geschiedenis.
2. Slavernij door blanke christenen.
3. Lage positie vrouw in christelijk geloof
4. Racistische SGP : Staatkundig Gereformeerde Partij
5. Verband levenswijze en geloof
6. Christelijke theocratische staten bloediger dan het nazi rijk van Adolf Hitler
7. Bijbelse Jezus is een primitief mensenoffer
8. Christelijke seriemoordenaars
9. Trauma kind door bloedende Jezus aan het kruis
10. Gevaarlijk absolutisme van christendom
11. Bijbel is geen heilig boek en gewoon door seniele Joden geschreven.
12. Moeder Maria pleegde overspel
13. Bekering tot het Christendom is intellectuele zelfmoord.
14. Het banale Afro-christendom
15. Eerste christenen geloofden in reïncarnatie en karma
16. Massale ontkerkelijking in voormalige christelijke landen
17. De ware doe-het-zelf christenen.
18. Bloedige inquisitie
19. Verplicht lidmaatschap kerk
20. Bekering is misleiding
21. Blanke christenen probeerden mij te bekeren en te misbruiken
22. Noot bij punt 21
23. Racisme van blanke christenen
24. Geloven in Mein Kampf van Adolf Hitler is bijna beter dan in de bijbel.
25. Overeenkomsten christendom en nazisme
26. Moeten Joden nu in Mein Kampf gaan geloven?
27. Verbieden van bijbel in Afrika
28. Stickers: bijbel zet aan tot negerslavernij, genociden en misdaden
29. Nelson Mandela is een verrader
30. Jezus was een ondergrondse terrorist
31. Pornografie in de Bijbel, ongelooflijk maar waar
32. Conclusie, deze feiten moet je weten

***

1. Bloedige christelijke geschiedenis.
Bloedige onderdrukking en uitroeiing van miljoenen andersdenkenden, vrouwen, joden, homo's, zwarten, indianen, gepigmenteerden in en buiten Europa. Echt vreselijk.

2. Slavernij door blanke christenen.
Morele rechtvaardiging van het misbruik van zwarte en donkergekleurde volkeren als slaaf, seksslavin, werkpaard en zelfs als handelsobject door christenen. De Bijbel leverde de morele rechtvaardiging daarvoor. Waren dat niet de ware christenen? Of was het christendom destijds nog niet voldoende ontwikkeld. Is het christendom dan nu ontwikkeld? Ik weet het niet.

3. Lage positie vrouw in christelijk geloof
In het vorige kabinet in Nederland (voor 1990: Lubbers-kok) kwam een voorstel van de Pvda om verkrachting binnen het huwelijk op te nemen in het wetboek van strafrecht. Door kritiek van CDA (Christen Democratisch Appel?) zich beroepend op de bijbel ging het hele voorstel niet door. Staat het Christendom toe dat een man binnen het huwelijk zijn eigen vrouw verkracht? De kerken hebben indertijd geen kritiek geuit op de handelwijze van het CDA. En de paus verbiedt het gebruik van condooms, ondanks de kans op aids. De paus werkt dus actief mee aan de volkerenmoord in Afrika en keurt het goed dat het negroïde ras vernietigd wordt. De pausen uit het koloniale verleden zegenden de koloniale christelijke naties, die minstens 200 miljoen gepigmenteerden, negers, Aziaten en Indianen hebben vermoord, en tot slaaf gemaakt. Is de paus niet erger dan een nazist? Hier moet elke gepigmenteerde objectiever en kritisch over gaan nadenken.

4. Racistische SGP : Staatkundig Gereformeerde Partij
Uitgangspunten, reglement en statuten van de SGP zijn volledig gebaseerd op de bijbel. Het is verboden dat vrouwen lid worden van deze partij. Ook mogen vrouwen geen enkele bestuurlijke functie vervullen binnen de gelederen van de SGP. En dat mag in Nederland. Ongelooflijk. Hoe kan men zo een discriminerende politieke partij tolereren in liberaal Nederland? Als men moslims bekritiseert, vanwege het discrimineren van vrouwen, dan moet men consequent blijven en de SGP ook met dezelfde normen confronteren. Als ik objectief ben dan is de SGPer de echte ware christen in Nederland. Alle andere christelijke sekten en stromingen zijn dan vals en tegen de wrede, onderdrukkende wetten van de bijbel.

5. Verband levenswijze en geloof
In het christendom is het geloof in Christus als verlosser allesbepalend. Het leven van een christen bestaat niet uit het doen van goede werken. Een christen kan dus de grootste misdaden begaan en toch in de hemel komen omdat Christus zijn (begane en nog te begane) zonden vergeven heeft. Dit is toch jezelf voor de gek houden. Op deze wijze kweekt de christelijke haatdoctrine seriemoordenaars en hierom is het hele geloof in Jezus een pure fantasie.

6. Christelijke theocratische staten bloediger dan het nazi rijk van Adolf Hitler
De theocratie heeft in de Middeleeuwen, de duistere periode van Europa, duidelijk bewezen niet goed te zijn en alleen maar te leiden tot moord, slavernij, onderdrukking en uitbuiting. Tientallen miljoenen onschuldige mensen zijn door christelijke theocratische regimes, door de zogenaamde inquisitie, uitgemoord of zelfs levend verbrand. Het Europese volk is gedurende die periode dom, ongeletterd en slaafs gehouden door de geestelijkheid, die christelijk was, en die samenzweerde met de adel. Veel Europeanen zijn heel blij dat die periode voorgoed voorbij is. Tijdens de heerschappij van de ware Christenen was heel Europa een extremistische kastenmaatschappij. Dit was vele malen erger en wreder dan in India, omdat men andersdenkenden, spirituele vrouwen, homo's, zwarten, moren en zelfs gehandicapten gewoon uitmoordde.

7. Bijbelse Jezus is een primitief mensenoffer
Kruisiging of moord van Jezus als middel tot verlossing. Is eigenlijk een wrede denkwijze. Dood van iemand, een onschuldige, leidt tot verlossing en acceptatie door God. Hoe kan dat? Feitelijk is de kruisiging van Jezus aan het kruis een mensenoffer. In alle primitieve beschavingen komen mensenoffers voor. Denk maar aan de Inca's en de Maya's uit Amerika, die duizenden mensenoffers brachten om hun goden tevreden te stemmen. Er is dus een parallel tussen het christelijk denken en het geloof van de Indiaanse beschaving. Maar gelukkig praten de Indianen niet meer over de talloze mensenoffers. Het is voor mij verbazingwekkend om steeds opnieuw de christenen te horen praten over het bloedige mensenoffer van Jezus Christus. Het klinkt zo primitief en barbaars. Het is duidelijk een onmenselijke en onrealistische gedachtegang. Waarom zou God een ongeletterde mens offeren om de mensheid te redden? En hoe kan de dood van iemand de mensheid redden van de ondergang? Is het zinvol om steeds maar over de ondergang van de wereld te praten.

8. Christelijke seriemoordenaars
Verklaring van het verschijnsel seriemoordenaar in overwegend Christelijke landen. Door het steeds maar moeten aanhoren van dood en bloedige kruisiging wordt een mens langzaamaan geïndoctrineerd met satanische en moorddadige gedachten. Het is niet onwaarschijnlijk dat juist deze indoctrinatie leidt tot het ontstaan van gewetenloze seriemoordenaars in de Christelijke landen. Veel seriemoordenaars zijn gewetenloos en vaak ex-christenen. Ten tijde van de slavernij, de koloniale periode, waren het allemaal blanke christenen die de niet-Europese volkeren bloedig uitmoordden, verkrachtten en onderdrukten. Eigenlijk waren die blanke christenen allemaal seriemoordenaars. Immers na het vermoorden van tientallen negerslaven en andere zwarten gingen de blanke christenen doodleuk gebedjes tot Jezus uit de bijbel opzeggen in de kerk.

9. Trauma kind door bloedende Jezus aan het kruis
Kind kan trauma oplopen door steeds over de dood van een mens te horen praten. Een voorbeeld uit de praktijk:
Duitsland, Beieren, 1995, de Crucifix affaire: gewoonte om Christus aan het kruis op scholen op te hangen. Realistische crucifix met bloedvlekken. Kind uit klas raakte getraumatiseerd erdoor. Schoolleiding weigerde alle medewerking om het crucifix te verwijderen of tenminste de bloedvlekken. Het constitutionele hof in Duitsland verbood het ophangen van een crucifix op openbare scholen met als argument: "Duitsland is een seculiere staat en kerk en staat moeten gescheiden zijn."

10. Gevaarlijk absolutisme van christendom
Visie van christendom op andere religieuze denkbeelden (en hun religieuze geschriften) Volgens christenen is alleen de bijbel waar. "Alle andere religiën zijn onwaar, omdat de bijbelse leer absoluut waar is", zo redeneren christenen. Deze denkwijze past helemaal niet meer bij deze tijd van satellietcommunicatie en internationale samenwerking. Absolutisme is heel gevaarlijk en leidt vaak tot extreme haatgevoelens, discriminatie, moorden, leugens en intolerantie.

11. Bijbel is geen heilig boek en gewoon door seniele Joden geschreven.
Bijbel is door God geïnspireerd, terwijl de schrijvers van de bijbel gewone stervelingen waren. Het waren geen profeten. De bijbel is zelfs door niet-christenen geschreven, want alle schrijvers ervan waren van geboorte Joden. Dit geeft aan dat de hele bijbelse leer niet betrouwbaar is en beslist nergens op gebaseerd is. Het christendom bestond niet voordat de bijbel geschreven werd. Hoe kan de bijbel dan iemand tot christen maken? Dat is zeer onlogisch.

Ter vergelijking. De Bhagavad Gita is door Hindoes geschreven, en het Hindoeïsme bestond al vele millennia voordat de Bhagavad Gita geschreven werd. De verzen van de Bhagavad Gita werden al vele decennia mondeling doorgegeven van generatie op generatie voordat het op schrift gesteld werd. Daarom is de Bhagavad Gita een echt authentiek hindoeïstisch geschrift dat door alle Hindoes als volwaardig wordt aanvaard. Met de bijbel is dit helemaal niet zo. Men heeft de hele christelijke leer gewoon zelf verzonnen na de dood van Jezus en er een politieke organisatie van gemaakt. Het christendom is met bloedig geweld verspreid in Europa en de rest van de wereld.

12. Moeder Maria pleegde overspel
Jezus was niet geboren uit het geslacht van David. Maria is zogenaamd door de heilige geest bevrucht. Dus de vader van Jezus was niet David of een Jood. Dit hele betoog kan op grond van de bijbel beredeneerd worden na een beetje logisch nadenken. Dit betekent simpelweg dat Maria vreemd gegaan is, want de heilige geest symboliseert seks met vreemde mannen. Christenen praten vaak over de heilige geest, maar weten niet wat dit eigenlijk precies voorstelt. Hierom is de heilige geest gewoon een gestoorde fantasie in de binaire waandenkwereld van ware Christenen.

13. Bekering tot het Christendom is intellectuele zelfmoord.
Immers, eenmaal bekeerd moet men alles geloven wat in de Bijbel staat, en men mag er niet aan twijfelen of ernaar streven om meer inzicht in het doel van het leven te krijgen. Je wordt gewoon dom gehouden door de bijbelse leer en vervalt tot een bekrompen denkwijze. De meeste overtuigde christenen vertonen tekenen van bekrompenheid en angst voor alles wat anders is. Daarom proberen zij om iedereen die ook maar een beetje anders denkt uit te moorden, zodat zij alleen overblijven en op die manier beslist gelijk hebben, omdat er gewoon niemand meer is die hun kan bekritiseren.

14. Het banale Afro-christendom
In het Afro-christendom in Afrika en Suriname zijn polygamie en seks voor het huwelijk doodnormaal. Elementen uit de traditionele Afrikaanse cultuur (amuletten, voodoo) worden gebruikt en gedragen door Afrikaanse christenen. Wie zijn dan de ware christenen op aarde. In Afrika zijn Jezus en Maria zelfs mensen van het negroïde ras. Hoe kan dat? Tegenstrijdig of niet? In Afrika wordt Jezus voorgesteld als een negroïde baby. Dit is totaal onbegrijpelijk. Is dit niet het harde bewijs dat het christelijk geloof een totale fantasie is om mensen te misleiden en hen uit te buiten? Hoe kan een neger uit Afrika of Suriname geloven in de bijbel, terwijl juist dit boek de moord, slavernij en verkrachting van minstens 125 miljoen Afrikanen heeft gerechtvaardigd? Zie verder.

15. Eerste christenen geloofden in reïncarnatie en karma
Omstreeks de zesde eeuw AD werd tijdens de tweede concilie van Constantinopel het geloof in reïncarnatie en karma totaal verboden. Na dit verbod werd de hele bijbel simpelweg herschreven, wat een hard bewijs is dat de bijbel geen boek van God kan zijn en gewoon een politieke doctrine is, om absolute macht te krijgen over het domme volk en hen daarna meedogenloos uit te buiten. Dit bewijst ook op harde wijze dat de bijbel geen heilig boek is, omdat het mensen aanzet tot haat, moord, verkrachtingen en slavernij van niet-blanken. Een ieder die na de zesde eeuw nog geloofde in reïncarnatie werd simpelweg afgeslacht, wat duidelijk bewijst dat de ware christenen gewoon seriemoordenaars waren in het verleden en tot nu toe niet veranderd zijn. De bijbel is ook helemaal niet geopenbaard door een hogere macht, omdat de schrijvers seniele Joden waren, die in een haatwereld leefden en helemaal niets wisten over de Vedische wijsheden. Hierover moet iedereen rationeel en kritisch gaan nadenken.

16. Massale ontkerkelijking in voormalige christelijke landen
In alle christelijke landen, vooral in Europa, verlaten miljoenen mensen de kerk en haar dwaalleer. Dit noemt men ontkerkelijking. Is dat geen bewijs dat het christendom nergens op gebaseerd is? Mensen worden mondiger en kritischer. Europeanen zijn steeds meer geïnteresseerd in andere godsdiensten, vooral het Hindoeïsme. Christenen (i.h.b. het handjevol dat nog over is) zijn hierdoor gefrustreerd geraakt, en proberen ongelovigen en volgelingen van andere godsdiensten te bekeren met verkeerde informatie over die andere godsdiensten. Met grove leugens en valse informatie worden vele duizenden Hindoestanen misleid om in Jezus te geloven, door fundamentalistische blanke christenen, die militaristisch georganiseerd zijn.

17. De ware doe-het-zelf christenen.
Christenen in Europa zijn doe-het-zelf christenen. Bepalen zelf hun moraal en ethiek, maar blijven zich christen noemen. Er is geen morele basis meer voor het christen-zijn. Praktisch voorbeeld: Nederlandse hervormde en gereformeerde meisjes zijn niet alleen hervomd of gereformeerd als ze naar de kerk gaan, maar zijn ook hervormd of gereformeerd tussen hun benen. Voorbeeld: Marokkaan (moslim) had verkering met een streng gereformeerd Nederlands meisje, zij kende alle jongens uit de buurt en naaide flink met hen, wat eigenlijk in strijd is met de bijbelse doctrine. Christelijke meisjes maken zich niet druk om hun maagdelijkheid en gaan met tientallen mannen naar bed voor het huwelijk. Hierom is het hele huidige postmoderne christendom gewoon een immorele dwaalleer.

18. Bloedige inquisitie
Ettelijke miljoenen andersdenkenden, vrouwen, homo's, negers, moren en niet-christenen zijn wreed uitgemoord door de christelijke inquisitie in Europa, onder leiding van christelijke fundamentalisten, de hele geestelijkheid en de adel. Echt vreselijk om aan te horen. (Advies: lees een boek over dit thema). Feitelijk is dit het echte christendom en een ieder die een bijbel aanraakt moet weten dat dit boek geleid heeft tot de dood van minstens 200 miljoen mensen.

19. Verplicht lidmaatschap kerk
Christendom schrijft voor dat je lid moet zijn van een kerk. Het maakt niet veel uit van welke kerk of stroming binnen het christendom je lid bent. Je kunt alleen christen zijn in een gemeente, dus niet individueel. Kerken als georganiseerde groep hebben zich in het verleden behoorlijk misdragen. Welke garantie is er dat zij dat in de toekomst ook niet weer zullen doen? De kerken zijn niet wezenlijk veranderd. Volgens de bijbel moet de mens een individuele band met hsijn schepper, God, ontwikkelen. Dus het is niet meer nodig om lid te zijn van een christelijke gemeente. Het is een tegenstrijdigheid binnen het Christelijk geloof. Dus als je lid bent van een kerk, gemeente of christelijke sekte (voorbeeld: Jehovah Getuigen) dan ondersteun je passief (en mogelijk een ondergrondse) een potentiële criminele organisatie.

20. Bekering is misleiding
Hoe proberen christenen iemand te bekeren? Eerst maken ze je wijs dat je zondig bent, doordat het eerste mensenpaar (Adam en Eva) zondig was. Dan proberen ze je wijs te maken dat Jezus Christus op aarde kwam om je van je zonden te verlossen, door middel van vergeving. Er wordt in deze fase dan alles aan gedaan om je bang te maken. Je bent immers zondig. Als je daar eenmaal van overtuigd bent, gaan ze een stapje verder. Dan maken ze jou duidelijk dat je in Jezus moet geloven, want hij is het enige absolute middel om je te bevrijden van al je zonden. Je krijgt dan zogenaamd vergeving van al je zonden en je gaat naar het paradijs. Deze hele manier om je tot christen te bekeren lijkt meer op misleiding en oplichterij of misbruik dan op bekering. Als je eenmaal christen bent, mag je dan in geen enkel ander boek meer lezen. Het is dan verboden om er een andere visie of mening op na te houden. Je moet dan heel dogmatisch denken en alleen in Jezus geloven als de enige en ultieme weg tot verlossing en bevrijding. Het hele christendom is m.i. een angstfilosofie. Men misbruikt naïeve zwarten en Hindoestanen op een extreme wijze.

21. Blanke christenen probeerden mij te bekeren en te misbruiken
Zelf heb ik geprobeerd om christen te worden, maar het lukte helemaal niet. Het christendom doet mij gewoon te weinig. Het is te oppervlakkig en te dogmatisch. Niets is waar in de hele gedachtegang van christenen. De hele christelijke denkwijze is subjectief en op de bijbel gebaseerd. De bijbel zelf staat vol tegenstrijdigheden en is niet gestructureerd. Andere religiën worden door christenen simpelweg als vormen van afgoderij gezien, hetgeen een zeer intolerante visie is. De wereld is momenteel in hoge mate multicultureel. Hierdoor is een religie als het christendom alleen goed als middel om de mensen haat tegen andersdenkenden bij te brengen, hetgeen in de praktijk ook echt gebeurt. Ik kan geen christen worden, omdat ik heel bang ben om dezelfde misdaden te begaan die ware christenen in het verleden hebben begaan. Misschien denk ik er te diep over na. Maar ik kan niet geloven dat andere religiën vormen van afgoderij zijn, omdat God overal is en aan ieder levend wezen denkt.

Mijn Hindoeïstische visie en geloof zeggen:
Altecrea (Almachtige Technische Creator) denkt beslist aan alle mensen, dieren, planten, bacteriën, virussen en misschien zelfs aan de niet-levende wezens.

22. Noot bij punt 21
Het volgende dient wel goed beseft te worden. Als een literair werk mensen aan kan zetten tot haat, moord, racisme en extreem dogmatisch denken, dan moet zo een boek verboden worden. De bijbel heeft sedert de eerste jaren van haar bestaan vele mensen tot moord en haat aangezet. Daarom vind ik eigenlijk dat zo een boek verboden moet worden. De bijbel is gewoon geschreven door een stelletje blanke, Joodse, gestoorde en seniele mensen, die streefden naar eigenbelang en politieke macht.

23. Racisme van blanke christenen
Nu volgt iets over mijn problematisch verleden, geheel naar waarheid. Ik volgde tijdens de periode 1990 tot 1994 regelmatig bijbellessen, tijdens mijn zoektocht naar kennis en de waarheid. Ik ontmoette vele blanke christenen uit vele stromingen, onder andere pinkstergemeente, evangelie, zevende dag adventisten en Jehovah Getuigen. Ik constateerde vaak dat het voor mij als niet-blanke verboden was om kritisch na te denken over de bijbelse teksten en dit leidde vaak tot heftige ruzies. Langzamerhand ontdekte ik dat al deze langere witte christenen mij als een halfaap beschouwden en mij nooit als een volwaardig menselijk wezen zouden aanvaarden. Ik begon toen de geschiedenis van de blanke christenen beter en logischer te onderzoeken en ontdekte de bittere waarheid van het bloedbad dat veroorzaakt was door de bijbelse doctrine en ik besloot om nooit meer iets te geloven uit dit boek, uit respect voor mijn in koele bloede vermoordde en verkrachtte voorouders.

De christelijke doctrine stortte mij in depressies en veroorzaakte een diep minderwaardigheidsgevoel in mijn innerlijk. Ik weigerde om te geloven dat ik als niet-blanke christen een aap was en dat ik mijn voorouders als domme halfapen moest beschouwen en hen moest haten. Het racisme van blanke christenen is verfoeilijk en juist hierom moet geen enkel gepigmenteerd of gekleurd mens geloven in de fantasieën uit de bijbel.

Pas toen ik de rijkdom, zuiverheid, goedheid en geavanceerdheid van de oude Hindoebeschaving ontdekte, kreeg ik meer zelfrespect. Het Hindoeïsme is het enige geloof dat de wereld totaal kan pacificeren, hoewel Hindoes niet pleiten voor totale vernietiging van alle andere religiën. Christenen moeten wel hard aangepakt worden door Hindoes, omdat zij met grove leugens en valse informatie het Hindoeïsme willen vernietigen. De Hindoe Dharm en de Hindoebeschaving ontwikkelen zich echter verder met zevenmijlslaarzen en alle leugenachtige binaire haatdoctrines (christendom, islam en jodendom) zullen over honderd jaar verdwijnen, omdat de hele mensheid naar een hoger beschavingsniveau evolueert. Kleuterboekjes vol leugens zijn derhalve overbodig in de verre toekomst. Altecrea heeft onze huidige microwereld en mij erin geschapen, met een hoger doel en wij hebben niet het recht om er een puinhoop van te maken. Elke leugen uit de bijbel is al achterhaald en Altecrea zal deze overbodige haatdoctrine laten vernietigen, zonder enig levend wezen te doden.

Het christendom is voor mij een totale fantasie en juist hierom ben ik verplicht om mensen te waarschuwen voor misbruik en uitbuiting door christelijke sekten en organisaties.

Overige aanvullingen en verklaringen bij dit betoog na 2005.

24. Geloven in Mein Kampf van Adolf Hitler is bijna beter dan in de bijbel
Adolf Hitler legt in zijn beruchte boek Mein Kampf heel duidelijk uit wat hij wil, wie tot het Duitse Arische ras behoort, wat hij met de Joden wil doen en vooral waarom hij zo denkt. Op zich is Adolf Hitler een eerlijke en oprechte Duitse man, die handig misbruik maakte van de economische crisis en op democratische wijze aan de macht kwam via open en vrije verkiezingen. Iedereen moet beseffen dat de zwaar christelijke Europese naties het helemaal niet erg vonden dat Adolf Hitler op systematische manier Joden discrimineerde, vergaste en liet uitmoorden in concentratiekampen. Dit is het keiharde bewijs dat de Europese christenen (Frankrijk, Engeland, Nederland, België, en alle christelijke naties voor 1940) het aanvankelijk eens waren met Adolf Hitler en hem ook actief ondersteunden. Pas toen Hitler besloot om Polen te annexeren verklaarde men hem de oorlog, maar hij had toen al een paar honderdduizend Duitse Joden uit laten moorden.

Uiterst bedenkelijk is dat de blanke christenen in heel Europa de ideologie van Mein Kampf niet erg vonden. Adolf Hitler kon in zeer korte tijd het hele vasteland van Europa veroveren en kreeg veel steun van het (blanke, christelijke) volk om de Europese Joden en zwarten op te sporen, op te pakken en te deporteren naar de vergassingskampen. Men dient hierbij te beseffen dat het blanke Christenen waren die Adolf Hitler massaal ondersteunden, omdat zij zelf reeds tweeduizend jaar de Joden hadden gediscrimineerd en ook zwaar anti-joods waren. De katholieke kerk en de paus zwegen in alle talen over de misdaden van Adolf Hitler, gedurende zijn regeerperiode om het Duizendjarige Arische Rijk te stichten.

25. Overeenkomsten christendom en nazisme
Heden ten dage zien wij hoe christelijke fundamentalisten proberen om onschuldige mensen met problemen te bekeren tot het christendom, door hen te hersenspoelen op een vrij radicale wijze. Het geloof in Jezus dient absoluut te zijn in de huidige christelijke sekten. Precies op dezelfde wijze werden jongeren en ouderen indertijd geïndoctrineerd met de nazistische leerstellingen en daarna flink misbruikt en uitgebuit. Zowel christenen als nazisten gebruiken radicale indoctrinatie met een absolute binaire haatdoctrine als middel om politieke en militaire macht te krijgen. Heden ten dage zien wij hoe fundamentalistische christenen op systematische en demonische wijze proberen om Hindoes, negers en andere gekleurde volkeren te bekeren en hen daarna haat bij te brengen tegen hun oorspronkelijk volk en geloof, dat veel hoger ontwikkeld is.

26. Moeten Joden nu in Mein Kampf gaan geloven?
Gedurende de koloniale tijd zijn er bijna 200 miljoen gepigmenteerde mensen uitgemoord en misbruikt als slaaf door de blanke Europese christenen. Al deze moordenaars van mijn voorouders geloofden in de bijbel en in Jezus. Juist hierom ben ik zelf oerstom als ik nu ook in de bijbel begin te geloven, omdat dit haatgeschrift de oorzaak is van de hele slavernij en alle koloniale onderdrukkingsmechanismen. De slavernij staat niet los van de bijbelse leer, want in de bijbel wordt de niet-blanke alleen als slaaf afgebeeld. Elke Hindoestaan, neger, Aziaat of gepigmenteerde dient dit te weten en moet beseffen dat het oerstom is om te geloven in een boek, dat geleid heeft tot de moord, verkrachting en uitbuiting van minstens 200 miljoen voorouders. Denk eens na hoe je het zou vinden als Joden nu zelf gaan geloven in Adolf Hitler en zijn moorddadig boek aannemen als een heilig geschrift. Hoe zou je dit vinden? Als je als Hindoestaan, neger of gepigmenteerde begint te geloven in de bijbel en Jezus dan doe je hetzelfde.

27. Verbieden van bijbel in Afrika
Afrika moet keihard strijden om zich te bevrijden en om verder te gaan met de strijd tegen het onrecht. Het is onbegrijpelijk dat de bijbel nog niet verboden is in Afrika. In geen enkele ex-kolonie heeft men de bijbel op radicale wijze verboden verklaard, na de onafhankelijkheidsstrijd, zoals met Mein Kampf in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog is gedaan.

28. Stickers: bijbel zet aan tot negerslavernij, genociden en misdaden.
Het is onbegrijpelijk waarom de Afro-volkeren, de Aziaten, de bruine Hindoes en de afstammelingen van de Indianen niet pleiten voor het verbieden van de bijbelse leer. In wezen moet er op elke bijbel een wettelijk verplichte sticker komen met de tekst:

'Dit geschrift heeft geleid tot de negerslavernij, een koloniale Holocaust van 200 miljoen gepigmenteerden, genociden en vrouwenhaat. Derhalve kan dit geen heilig boek zijn. Was getekend: Internationaal verbond van gepigmenteerden.'

29. Nelson Mandela is een verrader
Na zijn vrijlating ging Nelson Mandela direct wonen in een witte wijk en liet zwart Afrika verder stikken. Nelson Mandela ontpopte zich als een beroemde egoïst, door handjes te schudden met de voormalige blanke christelijke onderdrukkers en werd naar alle waarschijnlijkheid omgekocht, om geen radicale landhervormingen en nationalisaties uit te voeren. Waarom eiste Nelson Mandela geen geld van de voormalige onderdrukkers? Hoe komt het dat de meerderheid van het zwarte Zuid-Afrikaanse volk nu dieper in de put zit, dan tijdens de apartheid?

Waarom strijdt Nelson Mandela niet met een groot miljoenenleger om heel Afrika te veroveren, alle armoede uit te bannen, ontwikkeling te brengen en om via een krachtig centraal Afrikaans bestuursorgaan te vechten om een sterke Afro munteenheid te doen ontstaan? Hij heeft dit niet gedaan en is hierom een verrader van zwart Afrika. Geweldloosheid (ahimsa, ref. Mohandas Gandhi) is een leuke Hindoefilosofie, maar het is niet de bedoeling om je vrouwen en kinderen te verraden, want dan sterf je laag, tandeloos en oneervol. De echte kracht van de ahimsaleer is om tot de dood radicaal te strijden voor eeuwige rechtvaardigheid en om de Dharm van je eigen volk te beschermen tegen eerloosheid, verval en verlaging.

30. Jezus was een ondergrondse terrorist
Er is al veel geschreven over de Jezus figuur uit de bijbelse haatdoctrine. Het volgende zal echter verrassend zijn. Het is algemeen bekend dat Jezus over 12 discipelen beschikte en ondergronds het verzet tegen de Romeinen leidde en organiseerde. Dit bewijst dat deze Jezus figuur een ondergrondse terrorist was en dat hij een dubbelleven leidde als verzetsstrijder en overdag als een onbekende timmerman werkte. De Romeinen wilden weten wie deze terrorist uit Nazareth is en kochten Judas om. Deze informatie lekte uit en Jezus wist dus dat hij verraden zou worden. Hierom vertelde hij dat er een laatste avondmaal zou komen. Na deze laatste avondmaal kuste Judas zijn leider en de Romeinen herkenden en arresteerden Jezus als leider van het ondergrondse terroristische Joodse netwerk, waarna hij aan het kruis genageld werd, wat een normale manier was uit die tijd om terroristen en misdadigers terecht te stellen.

Jezus raakte schijndood aan het kruis en werd eraf gehaald, om in een grot geplaatst te worden. Hij ontwaakte echter en vluchtte weg uit het land. Wat hij verder meemaakte daarna is niet duidelijk.

In ieder geval moet het nu duidelijk zijn voor iedereen (vooral bruine en zwarte hindoestanen die onderontwikkeld zijn) dat Jezus geen zoon van God kan zijn en dat hij nooit enige letter op papier heeft gezet. Men kende Jezus niet en daarom is elke passage in de bijbel onduidelijk, omdat niemand echt weet of dit de woorden van Jezus waren of van een van zijn twaalf discipelen. Het grootste deel van de bijbelse teksten zijn gewoon gefantaseerd door Paulus, ruim tachtig jaar na de dood van de zogenaamde Jezus uit Nazareth. Het Evangelie van Jezus als verlosser is dus de meest professionele vervalsing uit de geschiedenis van de mensheid en het ging gepaard met een primitief mensenoffer, grote bloedbaden, genociden en negerslavernij, want de (christelijke) machthebbers hebben altijd de absolute macht om de geschiedenis totaal te vervalsen.31. Pornografie in de Bijbel, ongelooflijk maar waar

Ik vond in april 2012 wat nieuwe teksten op het internet over pornografie in de bijbel en was stomverbaasd. Zie deze citaten hieronder uit de Bijbel. Zo zie je waarom christenen altijd oversekst zijn en waarom er zoveel kinderkrachters en hoeren zijn in de christelijke wereld. Het hele christendom van ons tijdperk is vervallen en het is een blank beesten geloof geworden, van normloze en zieke geesten. Elke kleurling of zwarte moet de bijbel vertrappen en verbranden als een racistisch en pornografisch boek en geloven in de echte heilige boeken van oude zwarte volkeren, zoals de Bhagavad Gita, De Vedas, de Brahmanas, de Puranas enz. De oude Hindoe en Vedische beschaving van tienduizend jaar geleden was een beschaving van niet blanken, dus van kleurlingen en zwarten en de hoogst ontwikkelde beschaving die de mensheid ooit gekend heeft.

Zie deze citaten uit de Bijbel onder over pornografie in de bijbel:

Uit Ezechiël 23

Ohola en Oholiba
23
1 De HEER richtte zich tot mij: 2-4 'Mensenkind, er waren eens twee vrouwen, dochters van dezelfde moeder. De oudste heette Ohola, haar zuster Oholiba. Al toen ze jong waren, waren ze ontrouw, in Egypte. Daar werden hun borsten betast en lieten ze zich, terwijl ze nog maagd waren, in hun tepels knijpen. Daarna werden ze de mijne, en ze baarden zonen en dochters. (Wat hun namen betreft: Ohola is Samaria en Oholiba is Jeruzalem.) [2-4] 3 [2-4] 4

5 Maar Ohola was mij ontrouw, ze hunkerde naar haar minnaars, de Assyriërs - strijders die 6 zich kleedden in purper, ruiters te paard, gouverneurs en stadhouders, allemaal aantrekkelijke jongemannen. 7 Ze pleegde overspel met heel de Assyrische elite, in haar verlangen naar hen maakte ze zich onrein met al hun afgoden. 8 En ook haar overspel met de Egyptenaren zette ze weer voort. Die hadden immers in haar jeugd met haar geslapen, haar toen ze nog maagd was in haar tepels geknepen en haar als hoer gebruikt. 9 Daarom leverde ik haar uit aan haar minnaars, de Assyriërs naar wie zij had verlangd, 10 en die scheurden haar de kleren van het lijf, die voerden haar zonen en dochters weg en doodden haarzelf met het zwaard. Haar straf werd een waarschuwing voor alle vrouwen.

11 Haar zuster Oholiba zag dit alles en ging in haar wellust zelfs nog verder, ze dreef haar overspel nog verder dan haar zuster. 12 Ook zij verlangde naar de Assyriërs, naar hun gouverneurs en stadhouders, hun schitterende krijgers, hun ruiters te paard, naar al die aantrekkelijke jongemannen. 13 Ik zag hoe ook zij zich onrein maakte; de beide zusters gingen dezelfde weg. 14 En Oholiba liet het niet bij dit overspel. Toen ze op een muur mannen getekend zag, in rode kleuren, Chaldeeën 15 met een lendendoek om hun heupen en een wapperende tulband rond hun hoofd, mannen die er allemaal uitzagen als officieren, Babyloniërs uit Chaldea, hun geboorteland - 16 toen werd haar verlangen naar hen zo groot dat ze boden naar Chaldea zond. 17 De Babyloniërs kwamen met haar de liefde bedrijven, en maakten haar onrein door haar als hoer te gebruiken. Zo werd ze onrein, en ze kreeg een afkeer van hen. 18 Toen ze zich openlijk als een hoer gedroeg en zich naakt liet zien, kreeg ik een afkeer van haar, zoals ik ook van haar zuster een afkeer had gekregen. 19 Ze dacht terug aan de dagen van haar jeugd, toen ze ontrouw was in Egypte, en bedreef nog meer overspel. 20 Ze verlangde terug naar haar minnaars daar, die zo zwaar geschapen zijn als ezels en hun zaad lozen als hengsten.

21 Jij, Oholiba, verviel weer in de schanddaden van je jeugd, toen ze in Egypte in je tepels knepen omdat je jonge borsten had. 22 Daarom - dit zegt God, de HEER: Ik zet je minnaars, van wie je een afkeer hebt gekregen, tegen je op; ik laat ze overal vandaan naar je optrekken: 23 de Babyloniërs en heel Chaldea, Pekod, Soa en Koa, en alle Assyriërs, al die aantrekkelijke jongemannen, gouverneurs en stadhouders, officieren en manschappen, al die mannen te paard. 24 Ze komen uit alle volken, ze trekken tegen je op met hun strijdwagens, met hun grote en kleine schilden en hun helmen, ze vallen je van alle kanten aan. Ik zal hen een oordeel over je laten vellen; overeenkomstig hun recht zullen zij je vonnissen.

25 Ik zal je mijn toorn laten voelen: zij zullen zich woedend op je storten en je neus en je oren afsnijden, en wat er van je over is valt ten prooi aan het zwaard. Ze zullen je zonen en dochters wegvoeren, en wat er dan nog van je over is wordt door het vuur verteerd. 26 Ze zullen je de kleren van het lijf scheuren en je je prachtige sieraden afnemen. 27 Dan zal ik een einde maken aan je schanddaden, en aan je ontrouw in Egypte, en je zult je minnaars niet meer naar de ogen zien en aan Egypte niet meer denken.

28 Nu dan - zegt God, de HEER -, ik lever je uit aan de mannen die je haat en van wie je een afkeer hebt gekregen. 29 Zij zullen jou haten, je alles afnemen wat je hebt vergaard en je helemaal naakt achterlaten; je schaamteloze naaktheid, je overspel en je schandelijk gedrag zullen voor iedereen zichtbaar zijn. 30 Dit alles zal met je gebeuren omdat je met alle volken overspel bedreef, en je onrein hebt gemaakt met hun afgoden. 31 Je bent de weg van je zuster gegaan; haar beker zal ik ook jou te drinken geven.

32 Dit zegt God, de HEER:
De beker van je zuster zul je drinken,
de diepe en wijde beker;
een beker vol spot en hoon,
tot de rand gevuld.
33 Dronkenschap en droefheid zul je drinken,
een beker van ontzetting en verbijstering -
dat is de beker van je zuster Samaria.
34 Je zult hem drinken en leegslurpen,
je zult op zijn scherven bijten
en er je borsten mee openhalen.
Want zo heb ik gesproken - spreekt God, de HEER.

35 Daarom - dit zegt God, de HEER -, omdat je mij vergeten bent en mij de rug hebt toegekeerd, daarom zul je nu de schande van je overspel dragen.'


36 De HEER zei tegen mij: 'Mensenkind, ga een oordeel vellen over Ohola en Oholiba! Laat hen beseffen welke gruweldaden ze hebben begaan. 37 Ze hebben overspel gepleegd en er kleeft bloed aan hun handen. Ze pleegden overspel met hun afgoden, ze hebben zelfs de kinderen die ze mij hadden gebaard, als voedsel aan hen aangeboden. 38 Ze hebben daarmee mijn heiligdom verontreinigd, en ze hebben de sabbat niet in ere gehouden. 39 Op de dag dat ze hun kinderen slachtten voor hun afgoden, zijn ze mijn heiligdom binnengegaan en hebben het ontwijd. Zo hebben ze zich gedragen, midden in mijn tempel. 40 Ook hebben ze boden gezonden naar mannen in verre landen. En ze zijn gekomen, de mannen voor wie je je gebaad hebt, voor wie je je ogen hebt opgemaakt en voor wie je je met sieraden hebt behangen. 41 Je bent gaan zitten op een prachtig bed, met een gedekte tafel ervoor waarop mijn wierook en mijn olie stonden. 42 Eromheen was het geluid te horen van een zorgeloze menigte: er waren Sabeeërs uit de woestijn en mannen van allerlei slag; jij en je zuster kregen armbanden om en een prachtige kroon op het hoofd. 43 En ik dacht over deze door ontucht getekende vrouw: Nu plegen ze overspel met haar, en zij met hen. 44 Ze bezochten haar zoals je een hoer bezoekt - zo gingen ze om met Ohola en ook met Oholiba, schaamteloze vrouwen. 45 Maar rechtvaardige mannen zullen hen vonnissen volgens het recht dat geldt voor echtbreeksters en vrouwen die bloed vergieten, want echtbreeksters zijn het, en er kleeft bloed aan hun handen.
46 Dit zegt God, de HEER: Laat een menigte tegen hen optrekken, laat angst hen overweldigen en plundering hun deel worden. 47 Die menigte zal hen stenigen, hen neerhakken met hun zwaarden, hun zonen en dochters doden en hun huizen in brand steken. 48 Dan zal ik een einde maken aan de schande in het land, en alle vrouwen zullen gewaarschuwd zijn en jullie schandelijke gedrag niet navolgen. 49 Jullie zullen boeten voor je schanddaden en voor je zondige afgodendienst, en dan zullen jullie beseffen dat ik God, de HEER ben.'

Bron link op internet:

 • http://www.maroc.nl/forums/islam-meer/233091-pornografie-de-bijbel.html
 • 32. Conclusie, deze feiten moet je weten

  Alle feiten in deze tekst van mij en nog veel meer over de bijbel, Jezus en het verfoeilijke christelijke geloof moet je weten. Wantrouw iedereen die jou of je Hindoestaanse kennissen en familieleden tot het christendom wil bekeren en wees agressief tegen hen. Je moet overwegen om geweld tegen christelijke missionarissen te gebruiken als zij jou Hindoegeloof aanvallen of leugens rondvertellen. Verdedig jou Hindoe Dharm, desnoods met geweld, want ons Hindoegeloof is superieur en miljoenen malen geavanceerder dan het geloof van primitieve, lage, blanken uit Europa en Amerika.

  Wij Hindoes en Vedistanen hebben duizenden hoger ontwikkelde boeken, die heilig zijn en die op geen enkele manier begrepen kunnen worden door de primitieve christenen, want die blijven levenslang kleuters, met een laagwaardig begoocheld verstand.

  De Hindoe Dharm zal de wereld redden en het Gouden Tijdperk van Kali Yuga (Golden Age of Kali Yuga) zal beginnen na 2012, onder leiding van de Hindoemeerderheid op aarde.

  Het Hindoeïsme is miljoenen malen beter dan het primitieve en seniele christelijke geloof. De bijbel kan je beschouwen als een kleuterboek voor onderontwikkelde 'blanken' die alleen haat en moord verspreiden met hun gospel en gepreek. Wees hard tegen hatelijke christenen, want die zijn een schande voor de hele mensheid.

  Verspreid deze tekst in je hele kennissenkring en geef het geprint aan iedereen die met leugens is bekeerd tot het verfoeilijke christelijke geloof. Wees hard en rechtvaardig, want het is jouw plicht om nu keihard en desnoods met geweld te handelen, anders zal je reïncarneren in je eigen vervloekte wereld hier op aarde in je volgend leven. De oorlog van een HINDOE FUNDAMENTALIST is eeuwig, heilig en rechtvaardig.


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1068 is een zuiver offer van ware kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.


  Nog tzt Toevoegen

  Wfor0138.doc / 020321th / Supercaste system of judaism, christian and islamic / source=hindutva, written by vishal agarwal / 1180W
  wfor0231.doc/ 040713 / The ABRAHAMIC SUPERCASTE SYSTEM of judaism, christian and islam muslim / 1148W
  wfor0235.doc/ 040713 / How many people have been killed by Christians since Biblical times? VICTIMS OF THE CHRISTIAN FAITH Pagans germanen / 6320W
  wfor0245.doc/ 040713 / Slavery and Christianity Bible / 1185W
  wfor0259.doc/ 040713 / Monotheism blamed for history's bloodshed. Polytheism embraces pluralism, author says Toronto Star / 840W

  More anti-christian websites

  ***

  serie foto's 23 leeggeschreven bic pennen uit cel

  Go to previous Epage ...


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Religie
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved