Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Suriname

Preventie van zelfdoding in de eigen omgeving
Drs. S. Harinandan Singh, Ayurveda Therapie Centrum
Schiedam, januari 2008, Muhurta

Offeraar    Drs. S. Harinandan Singh, Ayurveda Therapie Centrum
Offercode   wfor0319
Offerdatum   januari 2008

Go to previous Epage ... Go to next Epage


Preventie van zelfdoding in de eigen omgeving


Op 27 januari 2008 werd in de Trilokinaat Mandir te Eindhoven een voorlichtingsbijeenkomst gehouden over zelfdoding en preventie. Na een korte toelichting van het onderwerp door drs. S. Harinandan Singh volgde een vertoning van zijn DVD film over suïcide en preventie in Suriname.

Na een intensieve discussie werd een hand-out verstrekt aan de aanwezigen, die zich verder wilden verdiepen in de problematiek. Het Muhurta Instituut te Nieuwe Pekela heeft gemeend dat document integraal te plaatsen op haar website.

Het gaat immers om een hardnekkig probleem, dat de laatste 10 jaar wereldwijd is toegenomen. In 2005 werd een wereldgemiddelde van 14 zelfdodingen per 100.000 mensen genoteerd. Dat komt neer op een ratio van 14 zelfdodingen per 100.000 in een jaar. Twee jaar geleden werd in Nederland een ratio van 11 zelfdodingen per 100.000 inwoners genoteerd. De hoogste ratio in Europa had het Oostblok land Litouwen met bijna 50 gevallen per 100.000 per jaar. In India werd toen 14 gevallen per 100.0000 inwoners geregistreerd. Maar haar deelstaat Kerela kent een ratio van bijna 50 zelfdodingen per 100.000 per jaar, die 3 keer hoger is dan de nationale ratio van India. Bij de jongeren van 13 tot 19 jaar in deze deelstaat werd tot nu toe de allerhoogste ratio van de wereld opgetekend met jaarlijks 100 zelfdodingen per 100.000 inwoners. Opvallend is de ratio in de veel armere deelstaat Bihar met 7 per 100.000 inwoners. Het is niet bekend welke factoren het grote verschil tussen de beide Indiase deelstaten in de hand werken. Bij de Surinaamse Nederlanders met name de hindostanen was de ratio in 2006 hoger dan bij de overige allochtone groepen.

Dit beeld werd ook in Suriname aangetroffen tegen het einde van 2005. Vooral in het rijstdistrict Nickerie, met overwegend hindostanen, was de ratio van 50 per 100.000 mensen opvallend hoog.

Blijkbaar spelen ongekende factoren een doorslaggevende rol bij de hoge cijfers van suïcide en zelfmoordpogingen binnen de hindostaanse gemeenschappen. De oorzaken en omstandigheden van zelfmoord verschillen van land tot land en zelfs van streek tot streek. Een vergelijkend onderzoek ontbreekt. Maar hoe dan ook, de preventie en bestrijding van de problematiek is mogelijk.

Dat blijkt uit het Surinaamse dagblad De Ware Tijd van 29 januari 2008, waarin wordt vermeld dat het aantal zelfdodingen in het district Nickerie thans met 30 % is gedaald ten opzichte van het topjaar 2005. En dat wordt toegeschreven aan een samenhangend preventie - programma. Evenwel, de zelfdoding is een complex probleem en vraagt om een systematische aanpak.

De onderstaande informatie is opgenomen in de hand-out. U kunt deze gebruiken als burger, familielid, vriend, leerkracht, geestelijke verzorger of professionele hulpverlener voor preventie en hulp op het genoemde probleemgebied.

1. Signalen van suïcidaal gedrag
De volgende verschijnselen wijzen op ontwikkeling van suïcidaal gedrag of een neiging/poging tot zelfdoding.

1. de persoon wil niet meer meedoen met de groep en isoleert zich van anderen.

2. maakt een geremde indruk en is vaak vermoeid.

3. voelt zich niet meer lekker, praat over problemen en is rusteloos of stil.

4. zegt dat het leven geen zin heeft, dat niets helpt en dat alles zinloos lijkt.

5. slaapt slecht, vertoont loomheid en krijgt vaak emotionele uitbarstingen.

6. is wisselvallig, vergeet snel en is met de aandacht afwezig.

7. heeft eetstoornissen en ziet er niet meer verzorgd uit.

8. ligt regelmatig met het hoofd en de armen op tafel.

9. lacht niet meer om grapjes en toont geen sociale gevoelens.

10 .vermagert snel door eet- en slaapstoornissen.

11. praat over zelfdoding of manieren om het te doen.

12. huilt dikke tranen bij een emotioneel gesprek.

2. Mogelijke oorzaken van suïcidaal gedrag of zelfdoding

Over het algemeen is zelfdoding een complex probleem met een groot aantal factoren en achtergronden, die op elkaar kunnen inwerken. De oorzaken en beweegredenen kunnen per land en per streek verschillen. In 2006 werden in Suriname de volgende factoren met name bij de jongeren van 15 tot 35 jaar gesignaleerd. De indruk bestaat dat veel van de factoren ook in Nederland geldig zijn.

De volgende oorzaken kunnen relevant zijn:

1. armoedeproblemen;

2. depressies en andere geestelijke gezondheidsproblemen;

3. ernstige ziekten als kanker en aids;

4. eenzaamheid bij verlies of vertrek van een dierbare persoon;

5. eenzaamheid door besef van anders-zijn (homoseksueel);

6. eenzaamheid door niet voldoen aan sociale normen (te dik, te dun, "lelijk");

7. huwelijks- en gezinsproblemen;

8. verslavingsproblemen (drugs, alcohol en gokken);

9. incest, verkrachting en andere vormen van seksueel geweld;

10. vernedering door huiselijk geweld;

11. gepest en uitgelachen worden;

12. falen op school en andere problemen door prestatiedruk of prestatiedwang;

13. een afgewezen liefde;

14. schending van cultureel gedreven familie eer en schaamtegevoel.

3. Tips voor suïcidepreventie in de directe omgeving

* Praat over de gevoelens, gedachten en knelpunten waar iemand of jijzelf niet uitkomt bij een ingewikkeld probleem van jezelf of van een dierbare persoon.

* Als je dat niet kunt, laat dan iemand in je directe omgeving weten dat je er moeite mee hebt om over persoonlijke problemen te praten. Praten met iemand die meeleeft kan verlichtend werken. Het neemt de spanning weg.

* Je kunt iemand die niet zelf wil praten over problemen uitlokken of aanmoedigen tot een gesprek. Schaamte, schuldgevoelens en valse trots blokkeren vaak de open communicatie met de ander.


* Wees alert op signalen of voortekens van zelfdoding bij jezelf of de ander en reageer vroegtijdig door zelf in te grijpen of hulp te gaan zoeken.

* Spoor tijdig situaties en omstandigheden op, die beklemmend kunnen werken op gevoelens en gedachten. Maak deze bespreekbaar.

* Er kan sprake zijn van verzwegen leed door huiselijk geweld, hooglopende ouderlijke ruzies, hoge schulden, incest, seksueel misbruik of liefdesverdriet. Die omstandigheden drukken zwaar op het gevoelsleven. Probeer de emoties zichtbaar te maken door medeleven te tonen.

* Probeer ook samen het probleem bespreekbaar te maken bij de ouders of verzorgers van de persoon in kwestie, ook al staan ze er afwijzend tegenover.

* Neem psychische druk weg, bijvoorbeeld door hoge eisen van de ouders of de school af te zwakken.

* Ga niet preken, afkeuren, verwijten, beschuldigen of beleren bij gevoelens, gedachten en plannen over zelfdoding.

* Geef morele steun, emotionele bijstand of eventueel materiële hulp. Toon begrip, liefde en belangstelling. Verwijt niets en niemand.

* Geef geen valse hoop en bied geen perspectieven die er niet zijn.Belofte maakt schuld en verergert de toestand bij het niet nakomen ervan.

Tenslotte
De problematiek van zelfdoding is geen gemakkelijke opgave. Maar iedereen kan een actieve bijdrage leveren door inzicht te hebben in zaken die hierboven zijn aangegeven.

Informatie over workshops en masterclass trainingen op het gebied van zelfdoding, suïcidepreventie, rouwverwerking en nabestaandenzorg wordt gegeven door de heer drs. S. Harinandan Singh, sociaalpsycholoog en ayurvedageneeskundige van het Ayurveda Therapie Centrum te Schiedam. Hij is te bereiken: op 010 - 8806821 / 06-27236960 en per email: singha@kabelfoon.net .

Pandit Shankar van het Muhurta Instituut verleent gerichte hulp aan de cliënten die vragen en behoeften hebben ten aanzien van spirituele, religieuze en rituele aard op het gebied van leven en dood.

Drs. S. Harinandan Singh

Ayruveda Therapie Centrum - Schiedam, januari 2008

Copyright: De hierin geformuleerde informatie kan geheel of gedeeltelijk worden overgenomen of verspreid met de uitdrukkelijke vermelding van de bron.

Bron site Muhurta.

 • http://www.muhurta.nl/index.php?paginaid=91
 • http://www.muhurta.nl
 • ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Suriname
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved