Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

30 Vragen over antisemitisme

Go to previous Epage


GS vragen mondeling antisemitisme
Bron: Felisenums Undergrond, rubriek geschiedenis

 • http://vincent.vanscherpenseel.nl/school
 • 1. Welke negatieve stereotypen over joden hangen samen met de Christelijke godsdienst?
  Het christendom zag de joden als 'Godmoordenaars'omdat de christenen beweerden dat de joden Jezus hebben vermoord. Ook werden de joden bestempeld als duivelskinderen en waren verdoemd door hun 'heidense'geloof. De 'Wandelende Jood' is een persoon die tot de komst van Messias over de wereld moet blijven dwalen, omdat hij Jezus van zijn drempel zou hebben verjaagd toen deze even wilde rusten.

  2. Welke negatieve stereotypen over joden hangen samen met hun sociaal-economische positie voor 1795?
  Voor 1975 waren de joden vervloekt, zij mochten geen enkel beroep uitoefenen dat onderdeel van een gilde was, zij hadden geen grondbezit dus boer konden zij ook niet zijn. Het enige wat overbleef was de handel. De joden werden dus handelaren in goederen, maar ook geld. Doordat zij in die tijd een erg hoge rente wisten op te leggen, kregen de christenen het idee dat zij bij de neus genomen werden. Zo werden zij 'zondige woekeraars', 'vrekken', 'sluw' en 'uitzuigers' genoemd.

  3. Wat was de rol van de kruistochten, paus Innocentius III en de Reconquista in de Joodse geschiedenis?
  De kruistochten (1096) bezorgden de joden veel ellende, zij werden vals beschuldigd van rituele moorden, hostieschending en het vergiftigen van waterbronnen. Deze beschuldigingen leidden tot massamoorden, verdrijving uit vele landen, waaronder Engeland 1296, en het verbrandden van joodse boeken.
  Paus Innocentius III leefde in 1215 en hield in totaal 4 kruistochten, stierf bij de voorbereiding van de 5e. Hij maakte speciale ommuurde woonplekken voor de joden, zogenaamde Ghetto's geheten. Ook moesten de joden zich herkenbaar kleden, dat betekent dat ze of een malle hoed op moesten of een gele vlek of ster op een hun kledij moesten naaien.
  In de 14e eeuw deed de Islam zijn intocht in Spanje, de Arabieren heroverden het land. De joden hadden het onder deze het niet veel beter dan onder het christendom. Zij moesten alsnog in aparte wijken wonen en aparte kleding dragen, veel baantjes bleven voor hun verboden. In 1492 werden er veel joden uit Spanje verdreven. De joden die trouw bleven aan hun godsdienst worden de Marranen genoemd. Deze vluchtten na verdreven te zijn uit Spanje en vervolgens Portugal naar Marokko, Amsterdam of het Turkse Rijk.

  4. Wat was de invloed van de Reformatie op de positie van de Joden?
  Hun positie verbeterde aanzienlijk, doordat de Reformatie zich voornamelijk bezig hield met het oude testament. En het joodse geloof gaat daar ook alleen maar over. Ook waren de gereformeerden verdraagzamer.

  5. Wat was de invloed van de Verlichting?
  Door de verlichting gingen de joden zich emanciperen. Dit gebeurde vooral in West Europa, en hier en daar in het Oosten. Tot 1648 was er grote joodse gemeenschap in Polen, welke een soort van zelfbestuur had bereikt. Zij inden hun eigen belastingen, maakten eigen scholen en werden door personen vertegenwoordigd in de regering. In 1648 werden de joden sterk vervolgt en vluchtten onder andere naar Duitsland en Nederland. Hij taal was het Jiddisch.
  Het streven naar de Joodse verlichting werd voornamelijk bevorderd door de Berlijner Lessing, deze was er de grondlegger van. In 1791 kregen de joden in Frankrijk burgerrechten en tijdens de Franse Revolutie bereikte dit zijn hoogtepunt. Zij kregen hier meer vrijheden. Na de val van Napoleon ging het meeste weer verloren, en kozen de geassimileerde joden voor de doop.

  6. Wat was het gevolg van de Verlichting en de Franse Revolutie?
  Toen de joden hun burgerrechten en zo hadden verkregen, vervolgens weer verloren en weer probeerden terug te winnen, kwam er een hervormingsbeweging op gang. Deze probeerde de vlucht om de vormen van het jodendom te veranderen zonder de inhoud aan te tasten te stuiten. De hervormingen kregen vooral voet in de VS en Duitsland. (dit is vast niet goed)

  7. Welke invloed had het nationalisme van de 19e eeuw op het Zionisme?
  Door het nationalisme in de 19e eeuw, die onstond tijdens de Romantiek, werd het streven naar een eigen staat ontwikkeld. Ook ontstond in de Romantiek de gedachte dat de joden een apart volk waren. Zo wilden ook de Joden hun eigen land, en wilden zo terug naar Zion. Zion staat hier voor Palestina.

  8. Noem de belangrijkste punten van de theorie van Gobineau.
  Gobineau schreef in 1855 het boek ' Essai sur l'inégalité des races' waarin hij de Mens in verschillende rassen verdeeld. Hierbij doet hij grondig onderzoek en maakt een soort van hiërarchie op. De beste rassen zouden, volgens de evolutieleer, zich verder ontwikkelen in de volgende fasen van de evolutie en de zwakkere rassen uiteindelijk verdringen. Daarom moest vermenging tussen beide 'soorten' zoveel mogelijk worden tegengegaan. Het beste ras was de 'Ariër' en het aller zwakste en slechtste waren de Joden. De Joden, die eigenlijk helemaal geen ras zijn, en ook geen herkenbare kenmerken hebben doopte hij om tot een ras. Hij deed uitvoerig onderzoek naar schedelmaten en voetzolen, en god weet wat nog meer, en kwam tot de conclusie dat alle joden een haakneus en platvoeten hebben. De platvoeten zouden zijn ontstaan door het door de woestijn sjokken van voorgaande generaties. Deze rassenleer leidde tot het antisemitisme.

  9. Waarom moest Hitler na zijn machtsovername voorzichtig zijn met de invoering van antisemitische maatregelen?
  Omdat Hitler eerst moest proberen zijn machtspositie te versterken, de Rijksdag te ontbinden en het volk volledig voor zich te winnen. Zodra hij dit allemaal gedaan had, zijn tegenstanders had uitgeschakeld, kon hij zich gaan richtten op het joodse volk. Eerst moest hij de ariërs zo ver krijgen dat zij ook begonnen te geloven dat de joden slecht waren en uit eigen beweging hen begonnen te discrimineren. Vervolgens zodra hij absolute macht had kon hij beginnen met het elimineren ervan.

  10. Hoe zorgden de nationaal-socialisten voor een omslag in het denken over de joodse medeburgers?
  De nationaal-socialisten verbreidden allerlei roddels over de joden. Zij verspreidden de rassenleer van Gobineau en maakten allerlei slechte stereotypen van joden. Zij zeiden dat de joden de mensen beduvelden etc. Hierdoor begon het volk ook echt te geloven dat de joden slecht waren, en ook door de wetten die aangenomen werden door de regering werd het volk er zekerder van. Ook toen zij zagen dat de Joden dit redelijk lijdzaam ondergingen werd hun geloof versterkt. (dit is een berg lulkoek)

  11. Welke stappen zette het regime na 1935 om het leven voor de joodse burgers in Duitsland onmogelijk te maken?
  In 1935 verkreeg Hitler de Absolute macht en verklaarde als allereerste de joden staatloos en schrapte ze uit het Duitse Burgerschap. Ook moesten de joden de jodenster gaan dragen en werd het antisemitisme (dat onderhand al in veel lagen van de bevolking christelijk als economisch aanwezig was) aangewakkerd door het blad 'Der Stürmer'. Een toenemend aantal van anti-semitische maatregelen werden genomen, intimidaties, molesteringen, confiscaties van het bezit van de joden, ze werkeloos maken, en gedwongen immigraties werden ook bereikt. Het hoogtepunt werd bereikt in Polen tijdens de Reichskristallnacht van 9 op 10 november 1938. Deze ontstond na een aanslag van een Duitse jood in Parijs. Ook werden concentratie en vernietigingskampen opgericht waar politieke gevangenen, misdadigers, verzetters en joden in terecht kwamen en het vaak niet overleefden.

  12. Waarom was er zo weinig verzet tegen deze politiek?
  De joden en de overige mensen waren zo bang voor de Sturm Abteilung of de Schutzstaffeln dat zij zich niet durfden te verzetten uit angst voor deportaties of moord. Ook ondergingen de joden het redelijk lijdzaam doordat ze of al ondergedoken waren en dus zo weinig mogelijk wilden opvallen, of ze waren al geëmigreerd naar ergens anders en hielden zich daar koest.

  13. Wanneer werd het besluit tot de Holocaust genomen?
  Tijdens de Wannsee-conferenz iop 20 januari 1942. Hierin werden alle plannen uitgewerkt om tot de efficiënt mogelijke joden-uitroei-manier te komen. Himmler was het hoofd hiervan. Er werden speciale Cyclon-B gaskamers gebouwd, werklager en tussen-tijdse-kampen.

  14. Op welke manier trachtte men de Holocaust verborgen te houden?
  Door de kampen in afgelegen gebieden te plaatsen, het transport hoofdzakelijk 's nachts te laten plaats vinden en alles zo geheimzinnig mogelijk te doen. Ook werd er gezegd dat de gedeporteerden naar een zogenaamd werkkamp gingen en zo de economie konden opkrikken. In sommige gevallen was het ook wel zo, maar alles kwam toch wel neer op een vernietigingskamp.

  15. Hoe werd de Holocaust in bezette gebieden georganiseerd?
  In de bezette gebieden werden door Duitsland uitgezonden SS'ers aangewezen om de boel te leiden. Zo werden er internerings- en doorvoerkampen opgericht. Er werden speciale wijken ingericht voor Joden die vervolgens werden gedeporteerd. De joden uit de bezette gebieden werden systematisch geronseld en in een doorvoerkamp in eigen land geplaatst, vervolgens vertrokken ze per goederentrein naar een groot vernietigingskamp ergens ver weg.

  16. Omschrijf het begrip antisemitisme.
  De moderne benaming ervoor is een vijandige houding ten opzichte van joden die gebaseerd is op vooroordelen. Maar in het antisemitisme valt een heleboel. Zo valt eronder ook de discriminatie ten opzichte van de joden, het uitroeien ervan, het negeren of veroordelen van hun geloof. (iemand nog een beter antwoord?)

  17. Welke vormen van antisemitisme komen nu in Europa voor?
  Er worden nog steeds synagogen beklad met uitroepen, bij het voetbal hoor je wel vaker antisemitische kreten en ook de staat Israël roept vaak antisemitisme op. Antisemitisme op het gebied van Israël in Europa houdt in dat sommige mensen het er over oneens zijn dat de joden de plaats in pikken van anderen: 'Ze hebben de hele wereld immers al.' Ook wordt het soms een beetje aangewakkerd door het nieuws, zodra de Palestijnen en de Joden weer in een groot conflict zijn gewikkeld en de joden dit keer iets fout doen: 'De joden weer hè!' Ook in Duitsland spelen groeperingen een rol zoals de 'neonazi's' die antisemitisme beoefenen. (oke, nu moet serieus iemand met een beter antwoord komen)

  18. Kan een antisemiet zionist zijn? En andersom?
  Ja, zionisme is een politieke overtuiging, deze staat los van de geloofs-overtuigen en of discriminatie van minderheden. Dus zo kan iemand die voor de staat Israël is ook meteen willen dat de joden worden opgeruimd. Deze twee dingen staan los van elkaar, zo hebben vele mensen die zionist waren er antisemitische opvattingen op na gehouden zoals Herzl. (grondlegger modern zionisme, vroeg antisemieten te hulp om de joden op te ruimen)

  19. Bij Haffner:
  Welke maatregelen werden er tegen de joden genomen?
  Met welke motivatie?
  Waarom werden deze afgezwakt?

  Op 1 april werden de joden geboycot. De SA stond voor joodse zaken en zorgde ervoor dat er niemand naar binnen kon. Ook doktoren en andere hogere beroepen werden geboycot door de SS en SA. De dagen daarom volgden nog enkele andere maatregelen waaronder dat alle arische zaken hun joodse personeel moesten ontslaan, ook alle joodse zaken moesten dat vervolgens doen, de joodse zaken moesten het arische personeel lonen en salarissen doorbetalen terwijl zij door de boycot gesloten waren. De joodse eigenaren moesten zich terugtrekken en arische zaakwaarnemers aanstellen. Tegelijkertijd werd een grote voorlicgtingscampagne gehouden door middel van toespraken, pamfletten, tijdschriften, aanplakbiljetten etc.
  De motivatie was gewoon al een brutale belediging en bespotting van degenen van wie men eiste om te doen alsof zij aan het verhaal (de legende van de geplande communistische staatsgreep, die men destijds had verteld om de grondwet en burgerlijke vrijheid af te schaffen) geloof hechtten.
  De motivatie werd afgezwakt omdat er er een te groot gemurmel en tegenstand opsteeg vanuit het volk, dus lieten zij maatregelen vallen zodat alles wat zou sussen.

  20. Wat is voor Haffner het verschil tussen het vraagstuk van het antisemitisme en 'het joodse vraagstuk'?
  Bij het antisemitisme gaat het volgens Haffner over de joden zelf, en bij het joodse vraagstuk de in twijfel trekking van de bestaansgrond van hen.

  21. Wat betekent 'Juda verrecke'?
  Juda verrot. Juda was in vroeger tijden het koninkrijk van de joden.

  22. Welke hypothese zou je kunnen opstellen naar aanleiding van het verhaal over de schoolkinderen?
  Er was sprake van een grote vorm van indoctrinatie, doordat het een overheidskreet was kwam het zo vaak voor dat de leraren het de kinderen ook nog eens in gingen prenten.

  23. Bij Von der Dunk:
  Van welk bedrieglijk beeld is er sprake bij figuren als Eichmann en waarom?

  Omdat zij zich ontzettend onschuldig en onwetend kunnen opstellen. Zij hebben in feite miljoenen mensen vermoord van achter hun bureau. De geschriften zijn alleen zo opgesteld dat een dubbelzinnige interpretatie mogelijk is en dat de mensen zoals hij 'echt niet' wisten wat er gaande was. Dat hij gewoon een lieve huisvader is met allerlei leuke hobbies en dat hij niets afwist van de massamoorden. Dat hij gewoon zijn werk deed naar opdracht en dat hij zo onopvallend mogelijk bleef. Hierdoor lijken het zielige onschuldige mannetjes die zogoed in hun eigen leugen geloven dat ze het nog zo leven ook, terwijl ze ondertussen dondersgoed (na een mislukte jeugd) wisten wat ze deden.

  24. Depersonalisering? Waarom? (ß wat bedoel je, ik kan heel goed een vraag formuleren)
  Ze probeerden de gevangenen zo zielloos als mogelijk te maken, door bijvoorbeeld hun i.p.v een naam een nummer te geven en een nieuwe woordenschat te gaan gebruiken. Hierdoor deden de meeste wat hun werd gevraagd en beschouwden zich niet als mens, maar eerder als robot. Ook bij degenen die voor de shoah zorgden kwam een soort depersonalisering tot stand. Hierdoor konden zij doen wat anderen van hen wilden dat ze deden. Zij maakten een soort ruimte in hun hoofd, daar stopten ze dan alle menselijkheid in, deden de deur dicht en werden daardoor regelrechte sadisten. (ik word moedeloos, dit antwoord is ook niet compleet)

  25. Wat voor soorten daders onderscheidt Dunk?
  Er zijn vier categorieën:
  - biologische antisemieten, vinden uitroeiing op grond van leer noodzakelijk
  - eerzuchtigen, proberen door ijver en nauwgezetheid in goed blaadje bij superieuren te komen
  - routiniers, doen in verregaande afstomping wat de meerderen hen vragen
  - sadisten, ontlenen aan ideologie een vrijbrief om zich uit te leven, maakt niet uit op wie

  26. Geef argumenten voor en tegen de bewering 'Wir haben es nicht gewurst'.
  Voor:
  - de meeste mensen van de Duitse bevolking wisten ook niet in welke mate het gaande was
  - Ze lieten zich fascineren door de pracht en praal en hielden zich niet bezig met wat er gebeurde, ze beseften niet ten volle wat er gebeurde.
  - Als ze het niet wílden weten, hoefden ze het ook niet te weten, alles gebeurde zo geheim mogelijk.
  - Er werd te veel over de deportaties gelogen, zodat ze de ware omvang niet zagen.

  Tegen:
  - De meesten wisten wel dat de joden werden gediscrimineerd
  - Het ontkennen heeft toch geen nut, je neemt het leed niet weg
  - Het stond in Hitlers boek, Mein Kampf.
  - Mensen hadden kunnen voelen waar de haat jegens joden toe in staat was


  27. Bij Mak:
  Noem drie landen waar verhoudingsgewijs veeljoden de oorlog niet hebben overleefd.

  Nederland: 75%
  België: 40%
  Noorwegen: 40%

  28. Welke verklaringen geeft Mak voor het hoge aantal in Nederland?
  Nederland had geen grenzen meer waarover men veilig en snel weg kon komen, het was omsloten door het Derde Rijk. Smokkelacties waren onmogelijk. De gezagsgetrouwheid van de Nderlanders geldt ook als verklaring, verzet was er haast niet. Alle joden waren ook ontzettend snel geregistreerd, en vele joden waren ook tamelijk argeloos. Ook hadden duitsers bij ons voor het grootste deel de touwtjes in handen, waar dat bij andere landen niet zo was.

  29. Wat kan je uit deze tekst afleiden over het antisemitisme in Nederland?
  Het speelde geen duidelijke rol. Het gettobestaan was er al lang niet meer, de assimilatie was vaak al in zijn eindstadium, er was niet echt sprake van jodenhaat, want niemand wilde dat de joden zouden verdwijnen maar dat ze zich simpelweg zouden aanpassen.

  30. Wat is de stelling van Zygmund Bauman?
  De massale moord op joden en zigeuners ligt niet alleen in de machtsdrift en het middeleeuwse antisemitisme. ( als het puur bij antisemitische uitbarstingen was gebleven, hadden er slechts enkele kristalnachten gevolgd)


  Begrippenlijst:
  Diaspora: verspreidde minderheden van geloofsgemeenschappen. Maar ook de joodse gemeenschappen rond Palestina.

  Askenazi: Askenazische Joden, komen uit polen sinds 1648. Zij hebben de Hoogduitse synagoge en spreken Jiddisch.

  Sefardiem: de joden wier voorouders leefden in Spanje en Portugal, totdat zij in 1492 werden verdreven en vluchtten naar Marokko, het Turkse Rijk en Nederland. Zij hebben de Portugese synagoge.

  Assimilatie: zeer vergaande graad van aanpassing. Deze vorm laat geen tot zeer weinig ruimte over voor instandhouding eigen cultuur.

  Herzl: Theodor Herzl 1860-1904. Stichter Zionistische beweging. Zion: Palestina.Uiteindelijk grondlegger staat Israël. Ontwikkelde nieuwe visie op joodse vraagstuk, dat niet zou kunnen worden opgelost door vooruitgang mens, maar alleen door exodus van joden die niet in diaspora wilden leven.Theorie werd niet enthousiast onthaald, schreef het vervolgens neer. Hij regelde na een poos een schip naar Palestina, maar dit had geen goede afloop.

  Zionisme: het streven van de joden om terug te keren naar Zion (Palestina) en daar een nationale staat te stichten

  Protocollen van de wijzen van Zion: De geheime politie van de Tsaar van Rusland maakte protocollen waarin de joden allerlei verschrikkelijke dingen moesten doen als zij de wereld wilden veroveren. Voor de buitenwereld leek het echter alsof de joden dit hadden geschreven en dat zorgde voor angst in de harten van de buitenwereld (en later van de joden)

  Dreyfus-affaire: het beruchte schandaal rond het proces tegen Alfred Dreyfus (1859-1935) tijdens de Derde Republiek in Frankrijk, dat alle binnenlandse tegenstellingen blootlegde. In 1894 werd deze joodse kapitein wegens vermeende uitlevering van militaire geheimen aan de Duitse militaire attaché von Schwartzkoppen in een juridisch onhoudbaar proces veroordeeld tot degradatie en levenslange deportatie naar het Duivelseiland.
  Vooral de rechterzijde en klerikale groeperingen verzetten zich in een extreem nationalisme en antisemitisme (Drumont) tegen de aantasting van de eer van het leger, zoals de door de linkerzijde beoogde herroeping van het vonnis werd beschouwd. Een kabinet van 'republikeinse concentratie' maakte in 1899 een revisie mogelijk. De krijgsraad veroordeelde Dreyfus opnieuw, zij het nu tot degradatie en tien jaar hechtenis. De regering schonk hem onmiddellijk gratie. In 1903 eiste Jaurès een nieuw onderzoek. Toen dit had plaatsgehad, vernietigde het Hof van Cassatie het vorige vonnis en herstelde Dreyfus in zijn eer. Ook voor de joden is de affaire van verstrekkende betekenis geweest. Het antisemitisme dat erbij aan den dag trad, heeft diepe indruk gemaakt op Theodor Herzl, die als verslaggever van de Neue Freie Presse het proces bijwoonde. Herzl heeft later verklaard dat de Dreyfus-affaire hem tot zijn zionistische denkbeelden had gebracht.

  Balfour-declaration: de officiële verklaring, op 2 nov. 1917 afgelegd door de Britse minister Arthur James Balfour, waarin hij stelde dat de Engelse regering steun toezegde voor 'de vestiging in Palestina van een nationaal tehuis voor het joodse volk en alles in het werk zal stellen teneinde het bereiken van dit doel te bevorderen, waarbij wel moet worden begrepen dat niets zal worden gedaan dat een inbreuk zou maken op de burgerlijke en godsdienstige rechten van de bestaande niet-joodse gemeenschappen in Palestina, of op de rechten en de politieke status die de joden in enig ander land genieten'

  Rosa Luxemburg: socialistisch theoretica en politica, uit een welgestelde joodse koopmansfamilie in het toenmalige Russisch-Polen, nam reeds vroeg deel aan de revolutionaire organisaties die door de Russische regering bestreden werden, waarom zij in 1887 naar Zürich uitweek. Rosa Luxemburg heeft gepoogd het theoretische werk van Marx voort te zetten.
  Hevig werd zij bewogen door de Russische Oktoberrevolutie, hoewel zij op een aantal punten kritiek had; o.m. op de terreur en de praktijk van de partijdictatuur van de bolsjeviki. Deze kritiek uitte zij in het postume geschrift Die russische Revolution (1922).Na de Novemberrevolutie in Duitsland (1918) nam Luxemburg met Karl Liebknecht de leiding op zich van de Spartakusbund, die zich op een congres in dec. 1918 omvormde tot Kommunistische Partei Deutschlands. Luxemburg nam een meer realistisch standpunt in dan de meerderheid van haar partijgenoten en was bijv. voorstandster van deelneming aan de verkiezingen voor de Nationale Vergadering. Tijdens het neerslaan van de revolutionaire beweging werd zij met Liebknecht door militairen vermoord.

  Dolkstootlegende: Tijdens de Weimar-Republiek werd de dolkstootlegende door de extreem rechtse partijen als een doeltreffende leuze tegen de zogenaamde "novembermisdadigers" gebruikt; en tegen de hele republiek. Deze onhoudbare stelling ging ervan uit dat het Duitse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog ongeslagen was gebleven. De Duitse ondergang was veeleer te wijten aan het feit, dat bepaalde politieke krachten het leger in de rug hadden aangevallen en het lafhartig met een dolk hadden "doorboord".

  Neurenberger-wetten: een drietal wetten, ter gelegenheid van de Rijkspartijdag van de NSDAP te Neurenberg op 15 sept. 1935 afgekondigd (zie nationaal-socialisme).
  De eerste wet verbood op zware straffen zowel huwelijken als buitenechtelijke gemeenschap tussen joden en onderdanen van 'Duits of aanverwant bloed'. Voorts werd de joden het uitsteken van de Duitse rijksvlag verboden.
  De tweede wet schiep het onderscheid tussen 'Staatsangehörigen' en 'Reichsbürger'. De eerste status bracht voor zijn bezitters enkel plichten mee, de laatste ook rechten. Reichsbürger kon slechts die Staatsangehörige zijn die van Duits of aanverwant bloed was en bewees dat hij het Duitse volk en rijk trouw wilde dienen. Eerstgenoemde eis ontnam de joden hun burgerrecht.
  De derde wet verklaarde de hakenkruisvlag tot rijksvlag.

  Ariërverklaring: Elke Duitse burger moest kunnen aantonen dat hij een echte Ariër was, door aan te tonen dat alle vier de grootouders niet-joods waren.

  Kristallnacht: 9 op 10 november 1938 in Polen. Er werden 267 synagogen in brand gestoken, ca. 7500 winkels en bedrijven verwoest en ca. 26 000 joden mishandeld en naar de concentratiekampen Dachau, Buchenwald en Sachsenhausen overgebracht. De daaropvolgende dag noemden kritische Duitsers de gebeurtenis spottend de Kristallnacht wegens de vele kapotte winkelruiten. Het betrof hier niet een spontane actie van de bevolking, maar een georganiseerd optreden van de SA en andere nationaal-socialistische organisaties, waarvoor door (Paul) Joseph Goebbels met medeweten van Adolf Hitler de avond tevoren in München het sein was gegeven.

  Einsatzgruppen: Vrijwilligers die de joden een kuil lieten graven en ze vervolgens daarin doodschoten en begroeven. Dit was in het allereerste begin van de vernietingstoestanden.

  Wannsee-conferenz: de conferentie van 20 jan. 1942, genoemd naar het plaatsje Wannsee bij Berlijn, waar nationaal-socialistische leiders de organisatie van de volledige uitmoording van de joden, de 'definitieve oplossing van het jodenvraagstuk' ( 'Endlösungder Judenfrage'), afspraken. Het besluit hiertoe was al in het voorjaar van 1941 genomen. Deelnemers waren o.a. Heydrich, Eichmann en Müller, chef van de Gestapo, en verder hoge ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken, Justitie en de Bezette Oostelijke gebieden, alsmede hoge partijfunctionarissen en SS-officieren.

  Vergangenheitsbewaltigung: Manier waarop men met het verleden omgaat.


  Stellingen van mijn verslagen:
  Over boek:

  - De mensen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren kunnen zich geen echte voorstelling van de concentratiekampen maken, ondanks de boeken.
  Voor:
  - als je er niet geweest bent, weet je ook niet wat het is.
  - ze kunnen het nog zo goed beschrijven, maar je kunt het je gewoon niet voorstellen hoe het daar is, al maken ze duizend films. Ik denk niet dat iets ooit dicht genoeg bij de waarheid komt.
  - De mensen van tijdens de tweede wereldoorlog die kunnen zich er mss nog wel iets bij vorstellen, maar de mensen die geen enkele oorlog hebben meegemaakt hebben totaal geen idee van hoe zoiets kan zijn, hoe het aanvoelt.

  Tegen:
  - Sommige mensen hebben een fantastisch inlevingsvermogen en kunnen heel dichtbij komen
  - Films geven wel een indicatie over hoe het kan zijn, voeg daarbij nog een bijpassende emotie en je hebt het.
  - Er bestaan nog steeds kampen die erg dicht in de buurt komen bij de vernietigingskampen, neem daar een kijkje en je weet precies hoe het is.


  - De concentratiekampen hebben alleen de mensen die erin zaten geschaad.
  Voor:
  - Mensen van de buitenwereld hebben het niet ervaren hoe het is , zij hebben niet geleden.
  - Als je geen jood, zigeuner, politiek opstandeling, homo of iets anders was, dan had je niets te vrezen en kon je rustig verder leven.
  - Ook de betrokkenen bij de kampen wisten gewoon niet hoe het was om daar gevange te zijn, en zijn in die zin niet geschaad.

  Tegen:
  - Alle familieleden en omstanders zijn door het verdwijnen van die persoon geraakt en verwond in hun hart.
  - Het jodendom heeft een enorme klap gekregen, en zal ook echt nooit meer herstellen.
  - Niet alleen de gevangenen maar ook de ordebewaarders en de leveranciers hebben talloze nachtmerries gehad over de gruwelijkheden die in zo'n kamp gebeurden. De mensen die dit alles hoorden zijn zeer waarschijnlijk ook erdoor geraakt.


  - De SS'ers maakten de gevangenen tot wat ze zelf waren, zielloze wormen.
  Voor:
  - De SS'ers sloegen en behandelden de joden zo dat ze zich zo rot voelden dat ze niet eens mens meer waren.
  - Dankzij de SS'ers moesten ze al hun eergevoel afleggen om te kunnen overleven, net zoals de SS'ers hadden gedaan om hun zo te krijgen.
  - De Joden waren net zulke wormen als de SS omdat zij ook het brood van anderen stalen zodra deze waren overleden in de hoop een dag langer te kunnen leven.

  Tegen:
  - De joden waren niet zo laag om andere mensen zoiets aan te doen.
  - Elke jood had nog wel een beetje eergevoel in zich, of een beetje hoop, of iets wat er voor zorgde dat hij mens bleef, dat hij zijn hart behield.
  - Ze zouden de joden nooit zover krijgen om het hele arische ras uit te roeien, al was dat alleen al omdat een verbod was uit de bijbel.

  Over museum:
  - We hebben niets geleerd van het antisemitisme (dat leidde tot de holocaust).
  - De hoge organisatiegraad van de joden in Nederland speelde de nazi's in de kaart.
  - De hele holocaust zou niet tot stand gekomen zijn als de internationale gemeenschap Hitler destijds net zo had aangepakt zoals ze nu Saddam aangepakt hebben.

  La vita è bella
  It's 1939. The ebullient, playful Guido comes to town. He works as a waiter under his uncle's eye, an elegant man who is also a Jew. Guido falls for Dora, a schoolteacher, whom he calls "princess" and courts by popping up at unexpected times. She dumps her fiancé to choose Guido. The film jumps ahead to the last months of the war. Nora and Guido have a child, Giosué, and when Guido and the lad are shipped to a concentration camp, Dora voluntarily follows. Although the men and women in the camp are separated and a child is in mortal peril, Guido finds ways to communicate with Dora, to hide Giosué, and to convince him this is an elaborate game, a special contest to win a tank.

  De film zelf geeft geen goed beeld van het concentratiekamp. Het is opgenomen in een oude fabriek in het noorden van Italië en is nog veel te 'gezellig'voor een echt concentratiekamp. Ook zien de mensen er nog veel te gezond uit, is het werkelijk ondenkbaar dat het kind zo lang zou blijven leven en gaan er ook veel te weinig dood. De omstandigheden zijn niet erbarmelijk genoeg en de kleding is te nieuw. Het is ook ondenkbaar dat je contact zou kunnen krijgen met je vrouw of dat je ook maar een paar seconden zou kunnen stoppen met werken.

  ***

  Go to previous Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved