Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

College van bestuur, Technische Universiteit Delft (TUD) / Bestrijding van discriminatie op de Technische Universiteit Delft TUD, volgens ontwijkingsmodel

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0022
Offerdatum   23 januari 1997

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0022.doc / 19970123 / College van bestuur, Technische Universiteit Delft (TUD) / Bestrijding van discriminatie op de Technische Universiteit Delft TUD, volgens ontwijkingsmodel / source L162.doc / 1193W


  Aan: College van bestuur
  van de Technische Universiteit Delft (TUD)

  Onderwerp: Bestrijding van discriminatie op de Technische Universiteit Delft TUD, volgens ontwijkingsmodel

  Kenmerk: L162/ College van Best. TUD, discri. en regels, L162.doc/ 230197

  Delft, 23 januari 1997

  Mijne dames/ heren,

  Middels deze brief verzoekt ondergetekende u om concrete beleidsmaatregelen te nemen tegen de toegenomen discriminatie op de TUD. In deze brief worden enkele maatregelen voorgesteld die de gevolgen van discriminatie en racisme voor de gedupeerden kunnen minimaliseren, en m.i. geheel teniet doen. Vriendelijk verzoekt ondergetekende u om dit voorstel te bestuderen en, na goedkeuring, geheel of gedeeltelijk, op te nemen in de reglementen.

  Na uitgebreide bestudering van het overheidsbeleid is het mij duidelijk geworden dat de Nederlandse maatschappij de afgelopen jaren intoleranter is geworden t.a.v. mensen van buitenlandse origine. Vele hooggeplaatste politici, (v.b. F. Bolkestein ) mogen ongestraft de migranten stigmatiseren of als zondebokken aanwijzen voor de problemen in de Nederlandse samenleving. De Nederlandse politici hebben nu een zodanige migratie-wetgeving aangenomen dat de Nederlandse grenzen praktisch dicht worden gemaakt voor buitenlanders. Dit leidt tot isolatie van de in Nederland gevestigde migranten. Juist door deze wetgeving is het nu duidelijk voor mij dat de Nederlandse samenleving zich tot een kastenmaatschappij zal ontwikkelen in de toekomst. Migranten staan nu meer dan vroeger bloot aan discriminatie.

  Natuurlijk heeft u geen invloed op het vreemdelingenbeleid van de Nederlandse regering. Wel wil ik u erop attent maken dat er, helaas, ook op de TUD en de aangesloten faculteiten figuren zijn die erop zijn om buitenlanders en migranten te discrimineren, indien zij een kans daartoe krijgen. Ik ken in mijn kennissenkring twee (hindoestaanse) studenten die gestopt zijn met hun TUD-studie vanwege geraffineerde discriminatie en racisme. Het waren mensen met talenten, hetgeen mij zeer verontrust. Ik kan deze gang van zaken op de TUD niet goedkeuren.

  Discriminatie is het gevolg van complexe sociale interacties en processen, die met geen enkel mathematisch model kunnen worden omschreven of worden gesimuleerd. Het is een sociaal proces op microniveau. In de praktijk is het onmogelijk om het achteraf aan te tonen. Mensen willen immers nooit toegeven dat zij de ander willen benadelen vanwege racistische motieven, omdat zij geen gezichtsverlies willen lijden. Mijn stelling is:

  "Door slechte, informele, of vage regels wordt er beleidsmatig ruimte geschapen voor willekeur en discriminatie, door mensen in machtsposities."

  Goeie formele regels kunnen mensen dus beschermen, die in een ondergeschikte positie verkeren. De regels kunnen gebaseerd zijn op een konfliktmodel, maar m.i. is een ontwijkingsmodel veel beter.

  Ontwijkingmaneuvres zijn soms veel beter in konfliktsituaties. Het doel van mij is immers om de student van buitenlandse origine de mogelijkheid te geven om snel een ontwijkingsmaneuvre uit te voeren, zodat hsij in staat is om de TUD-studie af te maken, zonder eerst een hele frustrerende en tijdrovende strijd te voeren tegen iemand die een geraffineerde en subtiele discriminatie-strategie toe past. Het erop uit zijn om iemand te straffen wegens discriminerende akties (dus toepassen van het konfliktmodel) is m.i. zinloos, omdat het onmogelijk is om de gedachtenwereld van een (intelligent) individu te veranderen door een juridische sanctie.

  Het is geenszins mijn doel om de genoemde groep studenten voor te trekken of te bevooroordelen. Geef ze formele mogelijkheden om snel ontwijkingsmaneuvres uit te voeren, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen. In bijlage 1 worden deze formele middelen nader omschreven.

  Erop vertrouwend dat u mijn voorstellen serieus in overweging zal nemen, verblijf ik,

  Hoogachtend,

  .......................

  Dewanand
  Delft
  Nederland


  Bijlage 1: Voorstel formele regels volgens ontwijkingsmodel.


  ----------------------------------------------------------------------------------------
  Bijlage 1: Voorstel formele regels volgens ontwijkingsmodel.
  Delft, 23 januari 1997

  De gunstigste omstandigheden voor discriminerende bejegening worden geschapen tijdens opdrachten waarbij er sociale interactie plaats vindt op microniveau tussen de student en de opdrachtgever of begeleider. Het komt vaak voor dat er dan een verslag of een computerprogramma, moet worden geschreven. Momenteel zijn er geen regels, voorzover ik goed ingelicht ben. Ik stel daarom de volgende formele regels voor t.a.v. practica en ontwerpopdrachten.

  1. De begeleider moet de opdracht duidelijk omschrijven. Het is ook beter als de beoordeling van de diverse resultaten van de opdracht duidelijk wordt gemaakt. De student moet dus weten hoe zwaar het verslag, het onderzoek, het geschreven computerprogramma enz., meetellen. Het moet dus voor de aanvang al duidelijk zijn hoe het eindcijfer bepaald of berekend gaat worden. Het eindcijfer kan dus simpelweg het rekenkundig gemiddelde worden van de genoemde aspekten.

  2. De student heeft het recht om een ondertekend schriftelijk bewijs te eisen als de opdracht af is en het verslag ingeleverd is. De student heeft tevens het recht om zaken zoals elektronische tekeningen, geschreven computerprogramma's, en alle andere digitale resultaten van de opdracht, al of niet verzegeld in bezit te krijgen op een goedgekeurde digitale informatiedrager, na het afsluiten van de opdracht, en voor de beoordeling.

  3. De begeleider is verplicht om de student, binnen een maand na inleveren van het verslag, schriftelijk op de hoogte te stellen, als de beoordeling onmogelijk is of tot een onvoldoende zal leiden.

  4. De student heeft ten alle tijde het recht om een deskundige te raadplegen om de resultaten van de opdracht te laten herbeoordelen. Dit is het recht op een second opnion. De student kan van dit recht gebruik maken zodra vermoed wordt dat er tijdens de beoordeling en cijfervaststelling discriminatie in het spel moet zijn geweest. Wegens hantering van het ontwijkingsmodel is het hierbij niet de bedoeling dat er enige juridische gevolgen zijn voor de begeleider als de student succesvol gebruik maakt van het recht op een second opinion. De genoemde deskundige mag ook iemand zijn van een andere Technische Universiteit in Nederland.

  5. De begeleider moet de studentenadministratie op de hoogte stellen als een opdracht niet of negatief beoordeeld is, en als blijkt dat de betreffende student niets meer van zich laat horen. De studentenadministratie moet de student dan oproepen voor een persoonlijk gesprek.

  6. Middels brochures kunnen (buitenlandse) studenten geinformeerd worden over alle formele middelen die hun ter beschikking staan ten tijde van problematische sociale interacties.

  7. Iedere student heeft het recht om een kopie te krijgen van het gecorrigeerde tentamen. Docenten moeten via de reguliere media van de TUD, iedereen op de hoogte houden van de tijdstippen waarop het tentamenwerk van de studenten weggegooid gaat worden. Een docent is verplicht om de originelen van gemaakte tentamens, voor een periode van tenminste twee jaar te bewaren, op een discrete plaats. De faculteit kan hiertoe een ruimte ter beschikking stellen.


  ------------------------------------------------------------------------------------------

  Deze brief heb ik persoonlijk afgeleverd.

  Bewijs van aangetekende ontvangst.

  Ondergetekende, werkzaam bij het College van bestuur van de Technische Universiteit Delft (TUD), bevestigt ontvangst van een aangetekende brief met als beginkenmerken:

  Aan: College van bestuur
  van de Technische Universiteit Delft (TUD)

  Onderwerp: Bestrijding van discriminatie op de TUD

  Kenmerk: L162/ College van Best. TUD, discri. en regels, L162.doc/ 230197

  Delft, 23 januari 1997

  Mijne dames/ heren,

  Middels deze brief verzoekt ondergetekende u om concrete beleidsmaatregelen te nemen tegen de toegenomen discriminatie op de TUD. In deze brief worden enkele maatregelen .... .

  Datum bezorging: .....januari 1997...................

  Naam ontvanger: ......xxxxxxx.......................

  Handtekening ontvanger: ..............W.G. ...................

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved