Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Bestuur Elektrotechniek van Technische Universiteit Delft (TUD). Klacht over lezing reïncarnatie van studenten-bijbelstudiegroep "De Deur". Met antwoord.

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0019
Offerdatum   vrijdag 7 juni 1996

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0019.doc / 19960607 / Bestuur Elektrotechniek van Technische Universiteit Delft (TUD). Klacht over lezing reïncarnatie van studenten-bijbelstudiegroep "De Deur". Met antwoord. / source = L093.A / 909W

  Aan: Het bestuur van de afdeling Elektrotechniek
  van de Technische Universiteit Delft

  Onderwerp: Bestuur Elektrotechniek van Technische Universiteit Delft (TUD). Klacht over lezing reïncarnatie van studenten-bijbelstudiegroep "De Deur"

  <corr. L093.A> Kenmerk: 38 / TUD-Et01.doc / Klacht over lezing van K.F.O. van Vliet, van "De Deur" afdeling Elektrotechniek van de Technische Universiteit Delft / vr070696


  Delft, vrijdag 7 juni 1996

  Geachte bestuur,

  Naar aanleiding van de lezing van studenten-bijbelstudiegroep "De Deur" in zaal B van de afdeling Elektrotechniek, op donderdag 6 juni 1996 om 16.00 uur, heb ik de volgende klacht. Vriendelijk verzoek ik u deze klacht aan te horen en indien mogelijk maatregelen te nemen.

  De lezing werd gehouden door dhr. K.F.O. van Vliet uit Den Haag. Het thema van de lezing was reïncarnatie. Deze lezing heb ik persoonlijk bijgewoond. Op zich vind ik het goed dat er lezingen worden gehouden over religieuze aangelegenheden, maar hetgeen genoemde heer Vliet heeft gedaan is m.i. onaanvaardbaar en ontoelaatbaar.

  De videopresentatie die aan de lezing vooraf ging was wel begrijpelijk en redelijk objektief. Maar gedurende de lezing erna werd het mij duidelijk dat genoemde spreker slechts ten doel had om de aanwezigen haat bij te brengen tegen Indiërs en Hindoes. Het was duidelijk dat hij niet over voldoende kennis en deskundigheid beschikte om uitspraken te doen over het complexe begrip reïncarnatie, dat uit de Hindoeïstische en eigenlijk Vedische gedachtenwereld afkomstig is. Ik heb er op zich geen bezwaar tegen dat iemand kritiek uit op de denkwijze van andere niet-Westerse volkeren. Maar het is ontoelaatbaar dat iemand probeert om mensen haat bij te brengen tegen zulke volkeren en hun eeuwenoude vredelievende en geweldloze cultuur en traditie. Het is voor mij onbegrijpelijk dat u, als bestuur van de TUD, dit toelaat in een van uw eigen vestigingen. Volgens artikel 1 van de Nederlandse grondwet (het anti-discriminatie artikel) is het wettelijk strafbaar om discriminerende of beledigende uitlatingen te uiten in het openbaar over andere mensen en volkeren. Ik neem aan dat u bijvoorbeeld scherp veroordeeld dat de leiders van de Centrum Democraten de Nederlanders aanzetten tot rassenhaat of volkerenhaat. Hierom geloof ik ook dat u, vanwege uw objektiviteit, het ook niet goed zal keuren dat dhr. K.F. O. Van Vliet zich schuldig maakt aan ditzelfde delict.

  Er waren ongeveer 20 mensen aanwezig bij de genoemde lezing. U kunt natuurlijk ook de mening van derden aanhoren en een beeld krijgen van wat er allemaal gezegd is tijdens de lezing. Het bestuur van de TUD dient m.i. te beseffen dat er ook mensen van andere niet-Westerse culturen aan de TUD studeren en dat men ook voor die mensen respekt moet hebben. Het multi-culturele aspekt van de TUD zou erkent moeten worden en met veel zorg worden onderhouden. Ik denk dat tolerantie en respekt voor andere volkeren tot een van de basisprincipes van het beleid van de TUD zou moeten behoren. En daarom juist is het ontoelaatbaar dat mensen uit sektes misbruik maken van de beschikbaar gestelde ruimte in de gebouwen van uw faculteit. Het beleid hieromtrent zou misschien aangepast kunnen worden. Er zou bijvoorbeeld een richtlijn kunnen komen dat lezingen over religieuze aangelegenheden onpartijdig en wetenschappelijk onderbouwd moeten worden. Stigmatiseren en haat bij brengen tegen etnische minderheidsgroepen van de Nederlandse samenleving zou dus verboden moeten worden, of achteraf streng bestraft moeten worden. Dit zou door onpartijdige waarnemers gecontroleerd kunnen worden.

  Ter besluit mag u weten dat het mij diep verontrust dat het bestuur van de TUD het toelaat dat de cultuur van andere volkeren door ondeskundige figuren gestigmatiseerd en door het slijk gehaald wordt. Ik verzoek u om mijn klacht nader te bestuderen en indien mogelijk goeie maatregelen te nemen om herhaling van zulke excessen te voorkomen. De TUD is immers een wetenschappelijke instelling en heeft niets aan rassen- of volkerenhaat.

  Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking,

  Hoogachtend,

  Dewanand
  Delft

  --------------------------------------------------------
  Ontvangen antwoord van TUDelft, letterlijke tekst

  Aan: Dewanand
  Delft

  Uw kenmerk en datum: <niet vermeld>
  Ons kenmerk: u96.277
  Doorkiesnummer: (015)278 6260
  Datum: 4 juli 1996

  Onderwerp: Klacht over lezing
  Onderdeel: Faculteitssecretariaat

  Geachte heer Dewanand,

  De strekking van uw brief d.d. 7 juni 1996 is duidelijk en wordt door mij ook onderschreven. Toch zal het in de toekomst moeilijk zijn dergelijke uitwassen te voorkomen omdat nu eenmaal niet altijd bekend is wat iemand daadwerkelijk gaat zeggen. Wel zijn er inmiddels maatregelen genomen ten aanzien het wel of niet kunnen boeken van zalen. Tot nu toe werd eigenlijk elke studentenorganisatie automatisch toegelaten en dat is nu veranderd.

  Ik kan mij voorstellen dat u, omdat het in een zaal van de Faculteit der Elektrotechniek van de TU-Delft plaats vond, het Bestuur van de betreffende faculteit aanspreekt op deze uitwas. Tot nu toe leefde niet het gevoel dat de TU-Delft ook een verantwoordelijkheid had over wat er in een "gehuurde" zaal plaatsvindt. Uw brief heeft ons daarover in ieder geval ook aan het denken gezet.

  Het spijt mij dat u deze ervaring heeft gehad maar uw reactie naar ons toe heeft de kans op herhaling in ieder geval sterk verminderd.

  Namens het Bestuur van de
  Faculteit der Elektrotechniek

  Dr. Ir. J. Kapteijn
  Faculteitsdirecteur

  TUDelft, Technische Universiteit Delft
  Faculteit der Elektrotechniek
  Postbus 5031, 2600 GA Delft
  Mekelweg 4, 2628 CD Delft
  Telex 38152 butud nl
  Fax (015) 278

  Vermeld bij beantwoording kenmerk en datum. Behandel niet meer dan één onderwerp per brief.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved