Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 103 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

21. Reacties van lezers


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk


 • Reactie nummer 1, d.d. 2 november 2007.

  ----- Original Message -----
  From: "Bert Post Uiterweer" <baajt@wish.nl>
  To: <j.vandergulik@quicknet.nl>
  Sent: Friday, November 02, 2007 12:08 PM
  Subject: Reactie op Verbod Politieke Partijen in Nederland


  Geachte heer van der Gulik,

  Met veel belangstelling heb ik uw stuk over (de rechtmatigheid van) een
  verbod van politieke partijen in Nederland gelezen, en ik wil daar gaarne op
  reageren.

  Inhoudelijk kan ik uw stuk echter niet beoordelen omdat u de zaak vanuit een
  positiefrechtelijk oogpunt geanalyseerd heeft, terwijl ik de zaken
  uitsluitend vanuit een natuurrechtelijk oogpunt bekijk. Wel kan ik een
  kritische noot plaatsen bij een aantal opmerkingen die u in de inleiding tot
  uw analyse maakt.

  Zo is uw uitgangspunt dat Nederland een democratische rechtsstaat is. Dat is
  echter onjuist omdat de typische kenmerken van de democratische rechtsstaat
  ontbreken. Karakteristiek voor een democratie is namelijk dat:

  1. de juridische basis door het natuurrecht gevormd wordt;
  2. er sprake is van een scheiding der machten;
  3. de burgers volledige zeggenschap/inspraak/invloed hebben op grond van de
  vier basisrechten:

  a. het recht van vrije verkiezingen (van elke bestuurder en elke
  vertegenwoordiger),
  b. het recht van terugroeping (van elke gekozene),
  c. het recht van referendum,
  d. het recht van petitie.

  (En de daar logisch van afgeleidde rechten).

  Punt 1.
  Aan de Nederlandse staat ligt niet het natuurrecht ten grondslag, maar het
  positiefrecht. Het positiefrecht nu, dat de legistische basis van elke
  dictatuur vormt, heeft niets te maken met Orecht¹ want het is wettenrecht.
  De wet is het resultaat van de zuivere wil van de wetgever, zeg maar de
  politicus, en daarmee is ze niet meer dan een politieke wilsuiting. Typisch
  voor het positiefrecht is dat het de wetgever niet bindt aan een hogere,
  objectieve norm (het wijst die zelfs af) en dus is de politicus volkomen
  vrij in zijn willen. Maar, zegt het natuurrecht, hij kan wel van alles
  willen ... Voeg daarbij zijn mogelijkheid om zijn wil dwingend op te leggen,
  dan is het ongeluk geboren. Voorts is wet een algemene regel, waar de
  rechter bovendien strikt aan gebonden is en waardoor hij nauwelijks recht
  kan doen in het individuele geval. Het positiefrecht is daarmee oppressief
  recht dat door de grenzeloze wil bovendien chaos schept: de wet is niet
  recht maar krom.

  Nederland is dus geen rechtsstaat, maar een wetsstaat.

  Punt 2.
  Nederland kent de machtenscheiding alleen op papier, in de praktijk
  schittert ze door afwezigheid. Er is geen scheiding tussen de uitvoerende en
  de wetgevende macht, omdat de partijen die de meerderheid in het parlement
  hebben ook de regering vormen, zodat beiden een eenheid vormen, waardoor er
  van oppositie voeren geen sprake kan zijn.

  Er is geen scheiding tussen uitvoerende en de rechterlijke macht omdat de
  eerste de laatste van bindende instructies voorziet. Er is geen scheiding
  tussen de wetgevende macht en de rechterlijke macht omdat de eerste de leden
  van de laatste aanstelt (gematigde coöptatie is een lachertje).
  Verder zijn, op een enkele uitzondering na, alle de leden van de
  rechterlijke ook lid van een politieke partij en/of godsdienstig organisatie
  hetgeen aan de objectiviteit van de oordelen ook niet echt bijdraagt. De
  leden van de rechterlijke rechterlijke macht zijn dus niet onafhankelijk,
  niet onpartijdig, niet rechtvaardig en niet kritisch, en de ³recht²spraak in
  Nederland hangt dan ook aan elkaar van (opzettelijke) rechterlijke
  dwalingen..

  Nederland is kan dus geen democratie zijn.

  Punt 3.
  Er is absoluut geen sprake van enige zeggenschap/inspraak/invloed van de
  burgers, want:

  a. het recht op vrije verkiezingen is een farce. Één keer in de vier jaar
  mogen de burgers wel een kruisje zetten voor de naam van een politicus die
  hen volkomen vreemd is: hij komt niet uit hun eigen streek/gemeenschap en ze
  kennen hem niet persoonlijk. Ze moeten zich dus laten besturen en
  vertegenwoordigen door volstrekt vreemden. Daarbij stemt de kiezer in feite
  niet op een persoon, maar op een politieke partij, want de personen op de
  kieslijst staan daar niet op eigen titel op, maar als vertegenwoordigers van
  een politieke partij. Aan de hand van de kieslijsten wijzen de (winnende)
  politieke partijen alle bestuurders en alle vertegenwoordigers aan, waardoor
  de burgers het recht om zelf de leiders (staatshoofd, goeverneurs en
  burgemeesters) en hun vertegenwoordigers te kiezen onthouden wordt.

  b. het recht op terugroeping is niet erkend.

  c. het recht op referendum is niet erkend (pogingen tot erkenning worden
  gesaboteerd).

  d. het recht op petitie is wel erkend, maar elke ontvangen petitie verdwijnt
  onmiddellijk in de prullenmand.

  In Nederland ligt de macht dus niet bij de burgers, maar bij de politieke
  partijen. Dat maakt Nederland tot een particratie (partijendictatuur, een
  van de drie vormen waarin de dictatuur zich uit).

  De conclusie is dat Nederland geen democratische rechtsstaat is, maar een
  particratische wetsstaat.

  Uw bewering dat ³Het verbieden van een politieke partij betekent dat naast
  de verenigingsvrijheid ook de andere uitingsvrijheden, zoals de vrijheid van
  meningsuiting, de vrijheid van betoging en de vrijheid van vergadering
  worden beperkt, daar deze uitingsvormen niet meer via de betreffende
  politieke partij kunnen plaatsvinden.² treft geen doel.

  De burgers kunnen de genoemde uitingsvormen namelijk sowieso niet via de
  politieke partijen doen plaatsvinden omdat de partijen met uitsluiting van
  alle anderen zelf wel bepalen welke de ³juiste² visie is. Die visie is het
  resultaat van de door een partij aangehangen ideologie die in de vorm van
  een doctrine op papier is neegelegd en in het partijprogramma tot
  uitdrukking komt. De burger kan zich alleen maar wel of niet achter de
  ideeën van een partij scharen: Otake it of leave it¹, hetgeen naar de
  verkiezingen wordt tot: Otake it, or get used to it¹. Het feit dat slechts
  zeer weinig burgers lid zijn van een politieke partij (tendens dalend) is
  een belangrijke indicatie dat de partijen volstrekt niet de meningen van de
  diverse geledingen binnen de samenleving vertegenwoordigen.

  Politieke partijen zijn in feite niets anderes dan ordinaire pressiegroepen
  die trachten hun minderheidswil aan de meerderheid op te leggen. Ze
  verschillen van andere pressiegroepen daarin dat ze, als ze eenmaal in de
  regering zitten, ook daadwerkelijk de macht bezitten om hun wil via
  wetgeving dwingend op te leggen. Politieke partijen zijn derhalve alles
  behalve democratisch, en willen uit lijfsbehoud van een democratische
  staatsvorm dan ook niets weten. Ze hebben zich gewoon de macht die aan de
  burgers, de feitelijke eigenaren van hun staat, toekomt onrechtmatig
  toegeëigend.

  U stelt terecht dat het democratische model erop gericht is iedereen de
  mogelijkheid te bieden om te participeren in de democratische processen,
  maar in Nederland wordt die mogelijkheid slechts aan een kleine elite, de
  topleden van de politieke partijen, geboden. Omdat politieke partijen
  participatie van de burgers in het politieke proces niet toestaan,
  belemmeren ze het functioneren van dat proces. In feite is er sprake van een
  zeer ernstige verstoring van het democratische proces. Om die zwaarwegende
  reden geldt in een democratie een absoluut verbod op (het vormen van)
  politieke partijen, en in plaats daarvan stellen burgers zich op
  persoonlijke titel beschikbaar voor een bestuurs- of
  vertegenwoordigersfunctie, en worden zij op grond van hun persoonlijke
  merites direct door de burgers vanuit hun midden gekozen; op niet- of slecht
  functioneren staat de straf van terugroeping. De afwezigheid van politieke
  partijnen is derhalve de voorwaarde voor het kunnen functioneren van de
  democratische staatsvorm.

  De verenigingsvrijheid en drie andere genoemde vrijheden blijven overigens
  gewoon intact, want zo niet dan zou dat een schending opleveren van het
  tweede primaire natuurlijke recht (Vrijheid), waar ze van afgeleid zijn.

  In een democratie zullen degenen die een politieke partij oprichten, alsmede
  de leden ervan, inderdaad vervolgd worden, hoewel niet wegens deelname aan
  een criminele organisatie, maar aan een verboden organisatie. Verboden omdat
  zij tot doel heeft de democratie te ondermijnen of, erger, omver te werpen.
  Maar een voornemen is nog geen misdaad.

  We hebben de afgelopen tijd typische voorbeelden gezien van het eigengereid
  optreden van de politieke partijen zonder enige steun, laat staan
  instemming, van de burgers of zelfs van de eigen achterban. Een sterk
  staaltje was wellicht de ommezwaai van de PvdA met betrekking tot het
  referendum over het EU hervormingsverdrag. Dat had niets te maken met
  ideologie, maar met opportunisme: een mislukte ruilhandel gericht op het
  verkrijgen van de eigen zin (ontslagrecht).

  Overigens zal het hervormingsverdrag zonder referendum volstrekt geen
  rechtsgeldigheid bezitten (en dus niet bindend zijn) omdat
  soevereiniteitsoverdracht zonder toestemming van de burgers volstrekt
  onrechtmatig is. Het zijn namelijk de burgers die de eigenaren (in
  juridische zin) van hun staat, als de verenigingsvorm van een volk, zijn en
  niet de regering, die niet meer is als de door de burgers aangewezen
  beheerder ervan. Wat nu dreigt te gebeuren is civielrechtelijke gezien
  hetzelfde als wanneer de beheerder van een huis dat huis zonder toestemming
  van de eigenaar, en achter diens rug om, verkoopt. Het een en ander betekent
  tevens dat de uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg niet bindend
  zijn.

  In het velengde van het bovengestelde zijn ook alle andere EU (en VN en
  NATO) verdragen ongeldig, omdat hiervoor door burgers, die door deze
  verdragen direct geraakt worden, ook nooit toestemming gegeven is.

  Als Balkenende zijn depotische zin doordrijft en het verdrag ondertekend, en
  hij het parlement zo gek krijgt om het te ratificen), dan zal hij inderdaad
  met grote letters de geschiedenis in gaan, maar niet (zoals hij zich dat
  zelf voorstelt) als Vader des Vaderlands, maar als Verrader des Vaderlands.

  ---------------------------------------------------------------------------

  Goed meneer van Gullik, ik laat het hier verder bij.

  Uitgebreide informatie over het natuurrecht en de democratie kunt u vinden
  in mijn eigen werk, getiteld ³Natural Law and Democracy², dat ik bijgesloten
  heb (pdf formaat).

  Ik ben dit werk in 2003 begonnen toen ik juridisch adviseur van de Schotse
  onafhankelijkheidsbeweging werd, vandaar dat het in het Engels en onder mijn
  Schotse/Internationale pennaam Robert de Limburgh geschreven is. Het werk is
  speciaal geschreven met het doel de leek op een zo begrijpelijk mogelijke
  wijze over (de voordelen van) het natuurrecht en de democratie te
  informeren. De literatuurlijst verwijst echter ook naar literatuur op
  academisch niveau

  Het werk bestaat uit twee bestanden, namelijk de feitelijke tekst ³Natural
  Law & Democracy² en ³System of Democracy². Het laatste is een
  niet-gedetailleerd schema van de staatsorganen in een democratie en hun
  onderlinge verhouding. Het werk is nog niet helemaal voltooid, want ik moet
  in ieder geval nog een paragraaf over het weergeld invoegen.


  Ik kijk met spanning uit naar uw reactie.


  Vriendelijke groeten,


  Bert
  baajt@wish.nl  ***

  Go to previous Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 103 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007