Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 100 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

18. Nawoord


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • De regering gaf in de Memorie van Toelichting bij het wetsontwerp van de Grondwet van 1983 blijk van de bijzondere betekenis van de klassieke grondrechten en formuleerde het aldus:

  "Grondrechten hebben tot doel bij te dragen aan aan de ontplooiing van het individu naar eigen geaardheid door hem in een aantal facetten van zijn persoonlijke leven te beschermen zoals zijn intimiteit, zijn uitingsmogelijkheden, zijn deelname aan het openbare leven" (Bijlage Hand. II 1975/1987, 13872, nr. 3, blz. 10).

  Het recht van vereniging is een belangrijk klassiek grondrecht, dat bij de uitingsmogelijkheden binnen het politieke en maatschappelijke proces een essentiële rol speelt. Beperkingen daarop bij politieke partijen hebben zo direct invloed op het democratische proces in de samenleving.

  In het internationale recht is hierbij vooral het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) van belang. Dit Verdrag is mede op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand gekomen op initiatief van de Raadgevende Vergadering van de Raad van Europa. De artikelen in het EVRM die gaan over de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vergadering en vereniging en misbruik van recht (artikel 10, 11 en 17 EVRM) hebben rechtstreekse werking en geen Nederlandse rechter zal twijfelen aan het belang van uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg inzake deze materie. Toch is de Nederlandse rechter daar in zijn uitspraken praktisch helemaal aan voorbij gegaan, tenzij er argumentatie aan ontleend kon worden om tot veroordelingen te komen in zaken tegen extreemrechts of juist om aan veroordelingen te ontkomen als daarmee het belang van extreemlinks werd gediend.

  Daarnaast heeft de Nederlandse rechter praktisch nooit enige aandacht besteed aan de wetsgeschiedenis rond het antiracismeverdrag (IVUR). Daaruit blijkt dat de regering ten tijde van het ontstaan van dat Verdrag duidelijk had gesteld dat het Verdrag een onbelemmerde meningsuitwisseling niet in de weg mocht staan en dat de due regard clausule in artikel 4 IVUR daar een waarborg voor zou bieden. Dit boek is mede een antwoord op die selectieve rechtspraak en op de passiviteit bij de vervolging in sommige gevallen zoals in het geval van de AEL.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 100 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007