Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 70 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12.9. De rechter


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Ook de rechter wijst op de veroordelingen van de bestuursleden en vervolgt dan:

  'Tevens blijkt uit de doelstelling en toelichting daarop, het beginselprogramma, de (geciteerde) passages uit propagandamateriaal, de partijbladen, de wijze waarop de publiciteit wordt gezocht, en het stickermateriaal, zoals dat onder meer hiervoor in deze beschikking (gedeeltelijk) is weergegeven dat met deze werkzaamheid van de NVP/CP'86 niet anders wordt beoogd dan het oproepen tot en aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discriminatie'
  (Zie noot 107* AB 1999, Arrondissementsrechtbnk 18 november 1998, nr. 329, blz. 1471.).

  De belangrijkste doelstelling in het beginselprogramma is:

  'Ons streven naar een geestkrachtig nationaal bewustzijn van het Nederlandse volk. Ons verzet tegen de ongecontroleerde invasie van honderdduizenden criminele en parasiterende vreemdelingen in ons overbevolkte land'
  (Zie noot 108* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2011.).

  Zoals hiervoor al bleek heeft een volk recht op zelfbeschikking en kan het zelf bepalen of het vreemdelingen wil toelaten. De weinig vleiende bewoordingen kunnen door de betreffende groepen als beledigend worden opgevat, maar dat wil niet zeggen, dat er sprake is van racisme of discriminatie. Dat had anders kunnen zijn als er gesproken werd over parasiterende en criminele allochtonen met een Nederlandse nationaliteit. Bovendien wordt er op een reëel punt gewezen. Nederland is nu eenmaal dichtbevolkt. Of het overbevolkt is hangt af van een nadere beoordeling, maar dat Nederland als klein land met een relatief grote bevolking zo zijn beperkingen kent kan toch reëel genoemd worden.

  Een andere doelstelling luidt:

  '20 Het Nederlandse staatsburgerschap veronderstelt met name: dat men:
  (…).

  b. vrijwillig ten volle harmonieert in het Nederlandse cultuurpatroon'
  (Zie noot 109* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2011.).

  Wat onder b gesteld wordt past in het denken rond inburgering en inburgeringscursussen. Daarbij wordt dan ook nog eens uitgegaan van vrijwilligheid. Dus wat is het probleem.

  En dan een doelstelling over tijdelijk tewerkgestelde vreemdelingen:

  '7.8 de noodzakelijkheid van remigratie van de hier tijdelijk tewerkgestelde vreemdelingen zullen we onder ogen moeten zien respectievelijk zullen de maatregelen genomen moeten worden om met deze operatie te starten. De daaraan verbonden kosten komen ten laste van de begroting van ontwikkelingshulp'
  (Zie noot 110* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2011.).

  Ook hier kan weer gewezen worden op het recht op zelfbeschikking..

  De teksten op stickers die met name worden genoemd en blijkbaar werden gezien als het meest 'racistisch' zijn 'Blank is beautiful' en 'Fijn blank te zijn'
  (Zie noot 111* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2013.).

  Jarenlang hebben zwarten op allerlei manieren naar voren kunnen brengen, dat 'black is beautiful'. Dat werd geaccepteerd, omdat de gedachte was, dat het een manier was om zelfbewustzijn te kweken, waarmee men zich kon verheffen vanuit een achterstandssituatie. Het zei ook niks negatiefs over andere rassen. Maar nu het gaat om blanken hanteert de rechter blijkbaar andere maatstaven, terwijl de achterban van de NVP/CP'86 veelal in wijken woonde, waar men zich ook verdrukt voelde en de underdog. Dergelijke stickers konden ook hier bijdragen aan zelfbewustzijn om sterker in het leven te staan. En ook deze stickers zeggen niets negatiefs over andere rassen. Als dit dan als belangrijk bewijsmateriaal wordt gebruikt om een organisatie te betitelen als 'racistisch' is het bewijs wel erg mager.

  De belangrijkste overwegingen in de toelichting op het programma luiden:

  'De term Eigen Volk Eerst zoals die door de CP'86 jaren werd gebruikt is met het aannemen van de nieuwe strijdleus 'Voor Volk en Vaderland' niet in ongenade geraakt, doch versterkt weergegeven. Een soeverein Nederland in een Europa der Volkeren'.

  ….en…

  'De Nationale Volkspartij/CP'86 stelt dat de Nederlandse cultuur, taal, normen en waarden dient te worden beschermd tegen alle aanvallen van buitenaf. Het hedendaags nationalisme van de nationale Volkspartij/CP'86 staat voor het behoud van de eigenheid der verscheidene volkeren en in het bijzonder voor het behoud van de eigenheid van het Nederlandse volk. Het is het streven van het Nederlandse volk naar onafhankelijkheid, vrijheid, zelfbeschikking en eenheid'.

  (…)

  'de eigenheid van het Nederlandse volk is niet slechts een oppervlakkige zaak, doch een door de eeuwen heen gegroeide vorm van traditie. (…).

  De Nationale Volkspartij/CP'86 neemt hiermee afstand van de veramerikanisering van Europa en elk streven naar een multiculturele samenleving, hetgeen dus geen integratie maar streven naar remigratie betekent'
  (Zie noot 112* Nederlands Juristenblad, NJ 1999, blz. 2013.).

  Ook hier kan weer worden verwezen naar het zelfbeschikkingsrecht. En bij remigratie wordt gesproken over het 'streven'. Dat duidt er bepaald niet op, dat men bijvoorbeeld zonder pardon alle niet-blanken wil verwijderen, wat voor de Europese Commissie een belangrijke overweging was om de Volkunie geen rechten te laten ontlenen aan het EVRM op grond van misbruik van recht (artikel 17 EVRM) (zie hoofdstuk 4). De NVP/CP'86 stelt zich bovendien op als verdediger van de Nederlandse cultuur. Daar lijkt als uitgangspunt niks mis mee en het Europese Hof bood in de Stankov zaak (zie hoofdstuk 8) een behoorlijke bescherming aan het uitdragen van de culturele kenmerken van een regio. Nederland kan toch ook als een regio worden gezien binnen Europa.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 70 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007