Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 60 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

11.2. Conclusies bij hoofdstuk 11


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Het EVRM moet als een geheel worden gezien en geïnterpreteerd. Mensenrechten vormen een integraal systeem ter bescherming van de menselijke waardigheid; in dat verband spelen democratie en rechtsstaat een sleutelrol.

  - Alleen instellingen gecreëerd door en voor het volk mogen staatsmacht en staatsgezag worden toebedeeld.

  - Er kan geen democratie bestaan, waar het volk van een staat, zelfs als er sprake is van een meerderheidsbesluit, zijn wetgevende en justitiële macht opgeeft ten faveure van een lichaam, dat niet verantwoordelijk is voor het volk, dat het regeert, waarbij het niet uitmaakt, of het een seculier lichaam of een religieus lichaam is.

  - Van een democratische rechtsstaat kan niet worden gesproken in een seculiere samenleving wanneer er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen alleen maar op grond van het feit, dat ze een andere sekse hebben of andere politieke of religieuze opvattingen.

  - Een politieke partij mag ijveren voor een verandering van wetgeving of de wettelijke en constitutionele basis van de staat op twee voorwaarden:

  (1) de middelen die voor dat doel worden gebruikt moeten legaal en democratisch zijn;

  (2) de voorgestelde verandering zelf moet in overeenstemming zijn met fundamentele democratische principes. Hieruit volgt noodzakelijkerwijs, dat een politieke partij, waarvan de leiders aanzetten tot het gebruik van geweld, of een politiek voorstellen die niet voldoet aan een of meer van de regels van een democratie of is gericht op de vernietiging van de democratie en inbreuk maakt op de rechten en vrijheden toegekend onder een democratie geen recht kan claimen op bescherming van het EVRM.

  - In een democratische samenleving mag de vrijheid om een geloof te belijden worden beperkt teneinde de neutraliteit van het openbare onderwijs te verzekeren, een doel dat bijdraagt aan de bescherming van anderen, de maatschappelijke orde en de openbare veiligheid.

  - Evenzo vormen maatregelen genomen in seculiere universteiten om te verzekeren dat bepaalde fundamentalistische religieuze bewegingen de openbare orde niet verstoren of de geloven van anderen ondergraven geen schendingen van artikel 9 EVRM (vrijheid van godsdienst en levensopvattingen). Het voorkomen, dat een moslim opponent van de Algerijnse regering propaganda maakte binnen het Zwitserse territorium, werd door het Europese Hof gezien als noodzakelijk in een democratische samenleving.

  - Het voorstel van de Refahpartij voor een verscheidenheid aan juridische systemen zou een onderscheid introduceren tussen individuen gebaseerd op religie, zou iedereen indelen in een categorie overeenkomstig zijn religieuze overtuigingen en zou hem rechten en verplichtingen toestaan niet als een individu maar overeenkomstig zijn band met een religieuze beweging. Het Europese Hof is van mening, dat een dergelijk gemeenschapsmodel niet in overeenstemming is met het Verdragssysteem vanwege twee redenen.

  Ten eerste zou het de rol van de staat als de beschermer van individuele rechten en vrijheden en de onpartijdige organisator van de praktijk van de verschillende overtuigingen en religies in een democratische samenleving teniet doen, daar het de individuen ertoe zou verplichten om niet regels neergelegd door de staat in de uitoefening van zijn bovengenoemde functies te gehoorzamen, maar statische wetsregels opgelegd door de betreffende religie. De staat heeft juist een positieve verplichting ervoor te zorgen, dat iedereen binnen haar jurisdictie volledig en zonder ze terzijde te kunnen laten de rechten en verplichtingen, zoals gegarandeerd door het Verdrag, geniet.

  - Het Europese Hof vind de sjaria de tegenpool van democratie in die zin dat het is gebaseerd op dogmatische waarden en het zo het tegendeel is van de suprematie van de rede en van de opvattingen over vrijheid, onafhankelijkheid en het ideaal van het humanisme ontwikkeld in het licht van de wetenschap.

  - De dogma's en goddelijke regels van de sjaria zijn vastgelegd in de religie en zijn vast en onveranderlijk. Principes zoals pluralisme op politiek gebied of de constante evolutie van publieke vrijheden hebben er geen plaats in. Een regime gebaseerd op de sjaria wijkt duidelijk af van de waarden in het EVRM.

  - Naar de mening van het Europese Hof kan een partij waarvan de activiteiten erop lijken te zijn gericht om de sjaria te introduceren in een staat die partij is bij het Verdrag nauwelijks worden gezien als een vereniging met een democratisch ideaal, dat aan het gehele Verdrag ten grondslag ligt.

  - Het Europese Hof stelde in de Refah zaak vast, dat er dubbelzinnigheid bestond in de terminologie van sommige sprekers met betrekking tot de methode, die zou moeten worden gebruikt om politieke macht te verwerven. Hoewel het voor het Hof niet werd betwist dat de Refahpartij tot dusverre haar politieke doeleinden met legitieme middelen had nagestreefd, zinspeelden haar leiders in toespraken op de mogelijkheid om geweld te gebruiken om verschillende hindernissen te overwinnen op de politieke weg die voor de Refahpartij werd voorzien om macht te verwerven en te behouden.

  - Het Hof hield er in de zaak tegen de Refahpartij rekening mee, dat de politieke doelen van de Refahpartij noch theoretisch noch illusoir waren.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 60 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007