Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 46 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

8.3. De verzoeken om toestemming om bijeenkomsten te houden


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • De verzoeken van de VMOI om toestemming om bijeenkomsten te houden ter herdenking van historische gebeurtenissen werden jarenlang steeds maar weer afgewezen. Een belangrijke factor hierbij was, dat aan de betekenis van gebeurtenissen en personen door de VMOI een andere betekenis werd toegekend dan er door de meerderheid van de Bulgaarse bevolking aan werd teogekend. Zo werden bepaalde nationale Bulgaarse helden Macedonische helden genoemd. Op 20 april 1991 organiseerde de vereniging desalniettemin een herdenkingsbijeenkomst in het Rozhen klooster. De deelnemers namen daarbij een verklaring aan, gericht aan de president en het parlement met als belangrijkste passages:

  (…)
  '2 The introduction of the [study of] the Macedonian language, history and culture in all educational institutions in Pirin Macedonia'

  (Zie noot 57* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  '2. De introductie van de [bestudering van] de Macedonische taal, geschiedenis en cultuur in alle onderwijsinstellingen in Pirin Macedonië'.

  '5. That an end be put to the assimilation process and the destruction of the Macedonian culture'.
  (Zie noot 58* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  '5. Dat een einde wordt gemaakt aan het assimilatieproces en de vernietiging van de Macedonische cultuur'.

  '8. That all Bulgarian political parties on the territory of Pirin Macedonia should be dissolved or re-named Macedonian; they should defend the national rights of the Macedonian people'
  (Zie noot 59* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  '8. Dat alle Bulgaarse politieke partijen op het grondgebied van Pirin Macedonië zouden moeten worden ontbonden of een Macedonische naam zouden moeten krijgen; ze zouden de nationale rechten van het Macedonische volk behoren te verdedigen'.

  '14. The complete cultural, economic and political autonomy of Pirin Macedonia and the withdrawal of the Bulgarian occupation armies from Pirin Macadonia…'
  (Zie noot 60* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  '14.De complete culturele, economische en politieke autonomie van Pirin Macedonië en de terugtrekking van het Bulgaarse bezettingsleger uit Pirin Macedonië….'

  '16. Should the Bulgarian Government not respond positively to our demands, Ilinden shall appeal to the United Nations Organisation, the [Conference on] Security and Co-operation in Europe, the European Parliament, the Great Powers, in the interest of peace in the Balkans and in Europe and with a view to avoiding military conflicts due to the emerging nationalism in Bulgaria, Serbia and Greece, withdrawal of the invaders from the occupied territories,…unification of Macedonia under the auspices of the United Nations and with the protection of the Great Powers…'
  (Zie noot 61* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 5 en 6.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  '16. Als de Bulgaarse regering niet positief zou reageren op onze eisen, zal Ilinden een oproep doen op de VN, de [conferentie over] veiligheid en samenwerking in Europa, het Europese Parlement, de grootmachten, in het belang van de vrede op de Balkan en in Europa en met het oog op het voorkomen van militaire conflicten als gevolg van het oprijzende nationalisme in Bulgaria, Servië en Griekenland om de invallers zich uit de bezette gebieden te laten terugtrekken,…eenwording van Macedonië onder auspiciën van de VN en met de bescherming van de grootmachten.'

  De autoriteiten voerden als argument voor het stelselmatig verbieden van partijbijeenkomsten aan, dat het optreden van de VMOI provocatief was en dat er een reëel gevaar bestond voor incidenten.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 46 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007