Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 31 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

5.1. Het driestappentraject van het Europese Hof


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Bij de beoordeling, of een beperking op de uitingsvrijheden gerechtvaardigd is, volgt het Europese Hof bijna altijd een driestappentraject. Eerst wordt gekeken, of de wetgeving op grond, waarvan een beperking plaatsvindt, voldoet aan het criterium 'bij de wet voorzien'. Vervolgens wordt gekeken, of de beperking gericht was op een doelcriterium, zoals die bijvoorbeeld zijn opgenomen in lid 2 van artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting):

  'in het belang van de nationale veiligheid, territoriale integriteit of openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te waarborgen'
  (Zie noot 35* Alkema E.A. et al. (1996). Vermande verzameling Nederlandse wetgeving Deel 2. Lelystad: Koninklijke Vermande BV, 1996, blz. 120.).

  Daarna komt het derde criterium aan bod, het noodzakelijkheidsvereiste (noodzakelijk in een democratische samenleving) en wordt aan de hand van dit criterium beoordeeld of de inbreuk noodzakelijk was. Dit noodzakelijkheidscriterium vormt bij de uitingsvrijheden in nagenoeg alle arresten van het Europese Hof het beslissende element bij de vaststelling, of een beperking geoorloofd was. Daarbij wordt overwogen, of de inbreuk noodzakelijk was in een democratische samenleving uit hoofde van 'dringende maatschappelijke behoefte' en/of 'proportionaliteit' en/of 'relevantie en toereikendheid'
  (Zie noot 36* Schokkenbroek, J. (1996). Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens (diss.). Zwolle: Tjeenk Willink, 1996, blz.189 en 190.).

  Voor de ontwikkeling van het noodzakelijkheidscriterium was met name het Sunday Times arrest (1978) van belang. Het Europese Hof overwoog daarin:

  'It must now be decided, whether the interference complained of corresponded to 'a pressing social need', whether it was 'proportionate to the legitimate aim pursued', whether the reasons given by the national authorities to justify it are 'relevant and sufficient' under article 10 par. 2'
  (Zie noot 37* Sunday Times arrest (1978), EHRM 27 oktober 1978, vol. 30. Köln e.a: C. Heymanns Verlag KG, 1979, blz. 38.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'Er moet nu worden vastgesteld, of de inbreuk, waarover is geklaagd voldeed aan 'een dringende maatschappelijke behoefte', of die 'proportioneel was in verhouding tot het aangevoerde legitieme doel' en of de redenen gegeven door de nationale autoriteiten om die te rechtvaardigen 'relevant en toereikend' zijn op basis van artikel 10 lid 2 EVRM'.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 31 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007