Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 27 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

4.1. Artikel 17 Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) en misbruik van recht


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • In 1978 besteedde de Europese Commissie voor de rechten van de mens in Straatsburg in de gevoegde zaken tegen de bestuursleden Glimmerveen en Hagenbeek van de Nederlandse Volksunie (NVU) (de zaak nrs.. 8348/78 en 8406/78) belangrijke overwegingen aan het bestaansrecht van hun partij waarbinnen er nooit een geheim werd gemaakt van de voorkeur voor totalitaire opvattingen en een op rassenleer gebaseerde ideologie.

  Glimmerveen en Hagenbeek waren in Nederland veroordeeld op grond van artikel 137 e Wetboek van Strafrecht (oude versie) wegens het aanzetten tot haat tegen of discriminatie van personen wegens hun ras door de verspreiding van een pamflet, dat gericht was aan het 'blanke Nederlandse volk' en onder meer de volgende inhoud had:

  'De waarheid is, dat het grootste deel van ons volk al lang schoon genoeg heeft van de aanwezigheid in ons land van honderdduizenden Surinamers, Turken en andere zogenaamde gastarbeiders (..). Zodra de Nederlandse Volks Unie de politieke macht in ons land heeft veroverd, zal zij orde op zaken stellen en om te beginnen: a. alle Surinamers, Turken en andere zogenaamde gastarbeiders uit Nederland verwijderen'
  (Zie noot 30* Boerefijn I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 674.)

  …en…

  'that the NVU will continue its battle for the white people of the Netherlands until political power of (certain political parties) and other related parties will have definitely been broken'
  (Zie noot 31* Glimmerveen/Hagenbeek. ECRM 11 oktober 1979, NJ 1980, 68(42), nr. 525, blz. 1690.),

  oftewel vertaald geeft dit

  'dat de NVU zal doorgaan met zijn strijd voor de blanke Nederlanders totdat de politieké macht van (bepaalde politieke partijen) en andere daarmee verbonden partijen definitief gebroken is'.

  De Commissie overwoog onder meer:

  'Thus, the policy advocated by the applicants is inspired by the overall aim to remove all non-white people from the Netherlands territory, in complete disregard of their nationality, time of residence, family ties, as well as social, economic, humanitarian or other considerations. The Commission considers, that this policy is clearly containing elements of racial discrimination, which is prohibited under the Convention and other international agreements'

  Oftewel vertaald geeft dit

  'Het door de NVU voorgestane beleid werd dus geïnspireerd door het alles bepalende doel om alle niet-blanken uit Nederland te verwijderen zonder ook maar enigszins rekening te houden met hun nationaliteit, duur van verblijf, familiebanden of sociale, economische, humanitaire en andere overwegingen. De Commissie is van mening dat deze politiek duidelijk elementen van op grond van het IVUR en andere internationale verdragen verboden rassendiscriminatie in zich herbergt'

  (Zie noot 32* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 674.).

  Glimmerveen en Hagenbeek konden daarom op grond van artikel 17 EVRM, dat betrekking heeft op het misbruik van grondrechten door aan anderen het recht op deze grondrechten te ontzeggen, geen beroep doen op artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting):

  'The general purpose of article 17 is to prevent totalitarian groups from exploiting in their own interests the principles enunciated by the convention…(…)'
  (Zie noot 33* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, NJCM 11(8), blz. 675.),

  ofwel:

  'Het algemene doel van artikel 17 EVRM is om te voorkomen, dat totalitaire groeperingen de beginselen opgenomen in het Verdrag voor hun eigen belangen gebruiken.'

  De klacht van de bestuursleden werd zo niet-ontvankelijk verklaard.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 27 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007