Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 9 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

1.2. Het verbod van de Sociaal Democratische Bond


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • In 1894 kreeg de Hoge Raad de gelegenheid een uitspraak te doen over een verbod van een politieke partij op basis van de WVV. Het ging hier om de in 1882 opgerichte Sociaal Democratische Bond met als leider ds. F. Domela Nieuwenhuis. Uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt, dat de politieke doelstelling:

  'de omverwerping der bestaande maatschappelijke orde',

  op zichzelf niet als een met de openbare orde strijdig doel werd aangemerkt, maar door de samenhang met het gebruik van onwettige, gewelddadige middelen werd het doel wel strijdig met de openbare orde geoordeeld. De Hoge Raad overwoog daarbij:

  'dat ene vereniging, die als einddoel beoogt niet de hervorming of verandering van bestaande toestanden langs wegen, door de Grondwet of de wet aangewezen, maar de 'omverwerping der maatschappelijke orde met alle haar ten dienst staande ook onwettige en gewelddadige - middelen, uit haar aard is eene met de openbare orde strijdige vereniging, bepaaldelijk eene zoodanige, die valt onder de omschrijving van artikel 3, sub 1., der wet van 22 april 1855'.
  (Zie noot 5* HR 3 december 1894, WvhR no. 6585.)

  Daarmee gaf de Hoge Raad aan, dat een verbod alleen op grond van een ideologie niet gewenst was. Pas als gepoogd werd een verandering van de maatschappelijke orde te bereiken met onwettige en gewelddadige middelen kwam een verbod in aanmerking.

  In een congresresolutie van de Sociaal Democratische Bond stond als doel van de partij geformuleerd:

  'de omverwerping der bestaande maatschappelijke orde… (…)….met alle hare ten dienste staande onwettelijke of wettelijke, vredelievende of gewelddadige middelen'.

  De inhoud van de congresresolutie was voor de rechter echter onvoldoende zwaarwegend om als 'doel van de vereniging' te worden aangemerkt
  (Zie noot 6* Beschikking Hof Arnhem 5 mei 1893, WvhR no. 6334).
  Pas na de bevestiging van dat doel met een referendum uitspraak door de leden lag de weg open voor een verbod.

  Na de uitspraak tegen de Sociaal Democratische Bond is er geen poging meer gedaan om een politieke partij op grond van de WVV te verbieden. De NSB werd niet op grond van de WVV verboden verklaard. Die partij werd door middel van een apart 'Londens' wetsbesluit op 17 september 1944 verboden verklaard en ontbonden. Artikel 2 van dat wetsbesluit gaf aan, dat organisaties, die het streven van de NSB trachten voort te zetten als rechtens verboden worden aangemerkt
  (Zie noot 7* Londens wetsbesluit nr. E 192, d.d. 17 september 1944).
  Daarmee werd voor het eerst een duidelijk politiek inhoudelijk criterium verkregen.

  Na WO II kregen ex-NSB-ers geen gelegenheid om zich middels partijen te hergroeperen. Zo vond in 1955 de Hoge Raad een verbod op zijn plaats van de in 1953 opgerichte Nationalistische Europeesche Socialistische Beweging (NESB), waarvan ex-Oostfronter en ex-NSB-er Paul van Tienen de medeoprichter was. Ook dit verbod vond zijn rechtvaardiging in het Londense wetsbesluit van 17 september 1944
  (Zie noot 8* Eskes, J.A.O. 'Partijverbod en kiesrecht', NJB 11 november 1978, afl. 38, blz. 847).

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 9 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007