Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 5 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

0.4. Samenvatting


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Het verbieden van een politieke partij betekent dat naast de vrijheid van vereniging, ook de andere uitingsvrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van betoging en de vrijheid van vergadering worden beperkt, daar deze uitingsvormen niet meer via de betreffende politieke partij kunnen plaatsvinden. Bovendien lopen partijleden bij een verbod het gevaar veroordeeld te worden wegens deelname aan een criminele organisatie (artikel 140 Wetboek van Strafrecht).

  In dit boek wordt in de hoofdstukken 1 t.m. 4 onder meer aandacht besteed aan de wetsgeschiedenis rond het verbod van politieke partijen met aandacht voor de 'Wet vereniging en vergadering van 22 april 1855' (WVV), het in 1976 overbrengen van het publiekrechtelijk verenigingsrecht van de WVV naar Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), de uitspraak van de Hoge Raad in 1894 tegen de Sociaal Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis, het verbod in 1944 van de NSB, de 'due regard' clausule in artikel 4 van het 'Internationaal Verdrag tot Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie' (IVUR), aan de uitspraak van het Europese Hof in Straatsburg in de zaak Jersild (1994) en aan artikel17 van het 'Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden' (afkorting: EVRM). dat betrekking heeft op misbruik van recht.op grond waarvan een partij geen bescherming kan claimen van het EVRM.

  In de hoofdstukken 5 en 6 komen vervolgens enkele belangijke begrippen en beginselen aan de orde zoals die door het Europese Hof in Straatsburg worden gehanteerd zoals het driestappentraject, het begrip facts en value judgments, het begrip chilling effect, de margin of appreciation doctrine en het beginsel dat het Hof artikel 11 EVRM (recht van vereniging, vergadering) beoordeelt in het licht van artikel 10 EVRM (vrijheid van meningsuiting). Op grond van dat beginsel komen ook de belangrijkste beginselen van het Europese Hof op het gebied van de vrijheid van meningsuiting aan bod.
  .
  Om inzicht te verschaffen in een aantal belangrijke overwegingen die het Europese Hof bij een verbod van een politieke partij zal hanteren, als een zaak voor het Europese Hof zou worden gebracht, worden in de hoofdstukken 7, 8, 9, 10 en 11 enkele belangrijke uitspraken van het Europese Hof geanalyseerd. Het gaat hier om de zaak Castells tegen Spanje (1992), de zaak Stankov en de VMOI tegen Bulgarije (2001), de zaak de Verenigde Communistische Partij (VCP) tegen Turkije (1998), de zaak de Socialistische Partij (SP) tegen Turkije (2001) en de zaak Refah Partisi (Welvaartspartij) tegen Turkije (2001).

  De hoofdstukken 12, 13 en 14 gaan over het verbod en de ontbinding van de Nationale Volkspartij/CP'86 (NVP/CP'86) in 1998, de vele kritiek die op de uitspraak mogelijk is, de opvattingen van de Arabisch Europese Liga (AEL) en het bestaansrecht van de AEL in Nederland. Ook hier spelen de opvattingen van het Europese Hof bij de analyses een grote rol.

  Waarschijnlijk zou het verbod en de ontbinding van de NVP/CP'86 voor het Hof in Straatsburg niet in stand zijn gebleven. En er zal blijken dat er vijf redenen zijn op grond waarvan de AEL hier geen bestaansrecht heeft.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 5 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007