Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Nieuwjaars wensen 2009

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1266
Offerdatum     1 januari 2009


Verzen voor 2009 uit de heilige Bhagavad Gita:

B.G. Vers 3.9 Werk als offer aan Vishnu opgedragen, moet worden verricht, anders bindt werk ons aan de stoffelijke wereld. Vervul daarom je voorgeschreven plicht om Zijnentwil, O zoon van Kunti, en aldus zul je altijd onthecht en vrij van gebondenheid blijven.

Vers 1.39 Wanneer de dynastie wordt vernietigd, raakt de eeuwige familie-traditie verbroken - en wie er dan nog over zijn, vervallen tot goddeloosheid.

Vers 1.40 Wanneer er goddeloosheid heerst in een familie, O Krishna, raken de vrouwen verdorven en op de verlaging der vrouwen, O telg van Vrisni, volgt ongewenst nageslacht.

Vers 1.41 Wanneer het ongewenste bevolkingsdeel aanwast, ontstaat er een helse toestand zowel voor de familie als voor degenen die de familie-traditie vernietigen. In zulke verdorven families wordt er aan de voorouders geen voedsel en water meer geofferd.

Vers 1.42 Door de wandaden van degenen die de familie-traditie verbreken worden allerlei gemeenschappelijke ondernemingen en aktiviteiten ten dienste van het welzijn van de familie te gronde gericht.

Vers 1.43 O Krishna, die de mensen in stand houdt, via de erfopvolging der geestelijk leraren heb ik vernomen dat degenen die de familie-traditie vernietigen altijd in de hel verblijven.

Vers 1.44 Ach, hoe vreemd is het dat we alleen maar uit begeerte naar koninklijk geluk bereid zijn grote zonden op ons te laden.

Vers voor 2009 uit het Srimad Bhagavatum:
S.B., vers 2.2.27 Op die planeet Satyaloka kent men verlies noch ouderdom noch dood. Er bestaat geen enkele vorm van pijn en daarom leeft men er zonder zorgen, of het moest zijn dat men uit meegevoel soms begaan is met het lot van hen die zich niet bewust zijn van het bestaan van de weg der toegewijde dienst en aan onoverkomelijke ellende onderworpen zijn de stoffelijke wereld.

Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis, als u het eeuwige pad der Sanathan Dharm volgt en medeleven toont met lijdende schepsels in 2009. Verricht in dit nieuwe jaar een goede daad, en offer iets op wat u hecht aan de materiele wereld.
Een uitgebreide versie van de wensen is te vinden op de website.

Probeer in 2009 vooruitgang te boeken op het pad der geestelijke zelfrealisatie, door elke dag de Bhagavad Gita te bestuderen. Voedt je geest met de melk en nectar uit de Bhagavad Gita en raak verlost.

In 2009 dient een ieder te leren om te offeren, want alleen zo kan je bevrijd worden in Kali Yuga. Bereid je voor op het jaar 2012 want dan begint het Gouden tijdperk van Kali Yuga en deze zal tienduizend jaar duren. Offeren staat centraal in dit verlichte tijdperk. Offer aan Altecrea en ontwikkel je geest en je ziel zodat je zuiver en volmaakter wordt.

De miljoenen Hindoe goden en godinnen zullen je zegenen, als je hen heilige namen chant en hun afbeeldingen in je hart en huis een vaste plek geeft. Werk hieraan en laat 2009 voor de hele mensheid een gezegend jaar zijn.

U allen toegewenst, namens:

Kritisch Podium Dewanand
http://www.dewanand.com

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved