Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Studierapport staatsschulden Europese UnieCarmical Fuhrer 2040-2045 of European Union
Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1206
Offerdatum   15 november 2006

Go to next EpageInhoudsopgave

Algemene Inleiding

1. Staatsschuld Frankrijk
2. Staatsschuld Duitsland
3. Staatsschuld Nederland
4. Staatsschuld Spanje
5. Staatsschuld Italië
6. Staatsschuld België
7. Staatsschuld Oostenrijk
8. Staatsschuld Denemarken
9. Staatsschuld Polen
10. Staatsschuld Verenigd Koninkrijk (England)
11. Staatsschuld Griekenland
12. Volledig online GDP en staatsschulden EU
13. Schuldcijfers van de Europese Unie.
14. Samenvatting en conclusies staatsschulden EU landen

Overige bronnen en websites

Algemene Inleiding

Het bruto binnenlands product (BBP) van de Eu (25 lidstaten) was in 2003 ruim 9755,4 miljard euro. Dit is bijna even groot als de Verenigde Staten van Amerika. De totale staatsschuld van de hele Europese Unie is echter nergens te vinden op de Nederlandse websites. Hierom is onderstaand rapport samengesteld uit diverse bronnen op internet.

Bron: (met tabel BBP EU per land)
Europa, belangrijke feiten en cijfers over Europa en de Europeanen.

 • http://europa.eu/
 • Gebruik is gemaakt van onderstaande valuta gegevens:
  Wisselkoers euro/dollar op 18 oktober 2006 is 1,2524

  Voor uitgebreide actuele statistische informatie over het Gross Domestic Product (GDP), de staatsschulden en vele andere economische cijfers van alle Eurolanden kan de volgende website uit the United Kingdom (Engeland) geraadpleegd worden.

 • http://www.eustatistics.gov.uk/themes/economyandfinance/datalinks/index.asp


 • Link naar hoofdsite:
 • http://www.eustatistics.gov.uk
 • Bij elk citaat is direct eronder de bronsite vermeld, vaak met een deeplink naar het oorspronkelijke artikel.

  1. Staatsschuld Frankrijk

  Citaat 1 uit Wonen en leven in Frankrijk

  Overheidsschuld naar € 2 biljoen
  De Franse overheidsschuld kan oplopen tot € 2000 miljard. Dit astronomische bedrag houdt rekening met de verplichtingen die de Staat is aangegaan bij de betaling van ambtenarenpensioenen. Het tekort komt via deze benadering uit op 120% van het bruto nationaal product. Maar volgens de definities van de EU belopen de Franse schulden 'slechts' 66% van het BNP of 60% zoals door het stabiliteitspact en de regels van de economische groei worden voorgeschreven, zo heeft de minister van Financiën proberen uit te leggen naar aanleiding van publicaties van bankonderzoeken naar de Franse schuldenlast.
  (01.12.05)

  Bron:
  Wonen en leven in Frankrijk
  Site voor de francofiele Nederlander

 • http://www.infofrankrijk.com

 • Citaat 2 uit Wonen en leven in Frankrijk

  Franse economie hapert
  Tegen de verwachtingen van de economisten in, is de groei van de Franse industrie in februari negatief geweest (-0,9%), Gerekend was op een groei van 0,2%. De tegenvaller is te meer opmerkelijk omdat in de rest van de wereld de groeicijfers florissanter zijn. Enkele oorzaken: de langdurige onzekerheid over de inmiddels afgeschafte CPE, de verslechterende concurrentiepositie, de achterblijvende consumentenbestedingen. Op wereldschaal nam de industriële productie met 5% toe. De analisten begrijpen niet erg hoe de overheid nog steeds verkondigt dat in 2006 de economische groei zal uitkomen op 2 à 2,5%. Het is realistischer om te rekenen op een percentage van 1,8.
  (11.04.06)
  Bron:
  Wonen en leven in Frankrijk
  Site voor de francofiele Nederlander

 • http://www.infofrankrijk.com
 • Citaat 3 uit Wonen en leven in Frankrijk

  Strenger immigratiebeleid
  Minister van Binnenlandse Zaken Sarkozy heeft aangekondigd het immigratiebeleid te zullen verscherpen. Zo komt er een vergroting van het aantal uitzettingen van uitgeprocedeerde buitenlanders, komen er quota voor het aantal immigranten en zullen gezinshereniging en huwelijken met partners uit het thuisland strenger worden beoordeeld. Voor de toelating van studenten buiten het EU-gebied op Franse universiteiten zullen andere criteria gelden dan alleen de nationaliteit. Ook zal worden gelet op leeftijd, taalkennis en vakgebied. De administratie van het immigrantenbeleid zal worden gecentraliseerd. De verwachting is dat dit jaar 23.000 buitenlanders het land worden uitgezet, een toeneming van 50% ten opzichte van 2004.
  (12.07.05)


  Bron:
  Wonen en leven in Frankrijk
  Site voor de francofiele Nederlander

 • http://www.infofrankrijk.com

 • Frankrijk samengevat
  In 2005 BNP is 1666 miljard euro
  Staatsschuld 2000 miljard euro is 120 % BNP

  2. Staatsschuld Duitsland

  Citaat 4 uit CES IFO Group Munich

  Betalen voor nietsdoen richt Duitsland te gronde
  Geladen aanklacht van voorzitter van IFO-Instituut
  De Standaard, December 05, 2003, p 22
  Jan Bohets

  De levensstandaard zou in recordtempo op het West-Duitse peil worden gebracht, maar dat kostte zo schrikbarend veel geld dat de regering-Kohl het raadzaam achtte niet de eigen kiezers maar die van de toekomstige regeringen daarvoor te laten opdraaien. Dit illustreert volgens Sinn hoe belangrijk het Stabiliteitspact is: het is de enige bescherming van de kinderen en kleinkinderen van de huidige generatie tegen de opportunistische politiek van de aan de macht zijnde regeringen. Dit was weliswaar niet de echte bedoeling die de politici ermee hadden. Het pact was een put die Duitsland voor andere EU-lidstaten groef, maar het is er zelf in getuimeld en raakt er niet meer uit.

  Sinds drie decennia poogt de overheid de economische verzwakking met steeds hogere uitgaven op te vangen, zonder dat hierdoor één probleem werd opgelost. Alleen al sinds de hereniging is de staatsschuld gestegen van 539 tot 1.269 miljard euro, en de collectieve-lastendruk is zo hoog opgelopen dat men op elke bijkomende euro arbeidsinkomen tot 66,7 cent belasting betaalt. Twintig procent van de belastingplichtigen betaalt meer dan twee derde van de Inkomstenbelasting; ongeveer de helft van de bevolking betaalt geen of vrijwel geen belasting op haar inkomen.

  Het pensioenstelsel vergelijkt Sinn met een kettingbrief, waarbij men hoopt dat steeds meer mensen zullen meedoen. Maar de evolutie van de bevolkingspiramide brengt mee dat de pensioenbijdragen in verhouding tot het brutoloon zullen moeten verdubbelen, ofwel dat de pensioenen in verhouding tot het brutoloon zullen moeten halveren. Daartussen zullen de politici naar believen kunnen moduleren en de burger zal best zijn voorzorgen nemen.

  Bron website
  CES IFO Group Munich
  EEAG European Economic Advisory Group
  Report on the European Economy

  Deeplink artikel

 • http://www.cesifo.de/portal/
 • link website CES IFO

 • http://www.cesifo-group.de
 • Duitsland samengevat
  In 2005 BNP is 2030 miljard euro
  Staatsschuld 1.269 miljard euro is 63 % BNP


  3. Staatsschuld Nederland


  Citaat 5 uit Wikipedia

  Staatsschuld in Nederland
  De Nederlandse staatsschuld bedroeg eind augustus 2006 220,6 miljard (220.600.000.000) euro.
  Nederland zal in 2006 volgens de miljoenennota 13,2 miljard (13.200.000.000) euro rente betalen over deze staatsschuld. Het begrotingstekort wordt onder andere verergerd door deze rentebetalingen.
  Bron: Wikipedia

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsschuld

 • Citaat 6 uit ESB 18 jan 2002
  Aflossen staatsschuld is niet nodig
  ESB 18 jan 2002 87e jaargang nr 4343 blz 48-50
  K.B.T. Thio *

  De staatsschuld is een tijdbom die over enige decennia ontploft door toenemende vergrijzingslasten. Dat is in het kort de visie van de Studiegroep Begrotingsruimte, gebaseerd op het CPB-rapport 'Ageing in the Netherlands'. Men adviseert om de overheidsschuld volledig en versneld af te lossen in de periode tot 2025. 2 Daarom wordt een begrotingssurplus voorgesteld van gemiddeld bijna 1,5 % van het bbp: heel wat 'strenger' dan de vereiste EMU-norm. De prijs die daarvoor betaald wordt is een uiterst beperkte begrotingsruimte in een periode waarin de collectieve sector nog kampt met een reeks onopgeloste problemen.

  Het standpunt van de Studiegroep wordt politiek en ambtelijk breed gedeeld, maar is onder macro-economen nogal omstreden. In het onderstaande wordt de argumentatie van het CPB en de Studiegroep voor volledige en versnelde schuldaflossing nader bezien. De aannamen die in deze analyse de doorslag geven, zijn mijns inziens onderling tegenstrijdig en onrealistisch. Aflossen van de staatsschuld is dan ook niet gefundeerd en onwenselijk.

  Bron url:

 • www1.fee.uva.nl/toe/content

 • Citaat 7 uit Vrijspreker
  Stabiliteitspact stabiel?
  Geplaatst op donderdag 20 januari 2005, om 06:00, door Louis
  Topic: Overheid

  Volgens Zalm was er extreem weinig steun voor die plannen. Hij kon de actie niet waarderen.
  Hij zei:"als je alle uitzonderingen die nu de ronde doen optelt, dan kan je straks zelfs een begrotingstekort van 10% hebben, zonder dat er sancties volgen."
  Voorbeeld van een versoepeling. Een land dat de 3-procentgrens overschrijdt zal voortaan aan sancties kunnen ontsnappen indien er sprake is van een nulgroei van de economie.
  De Europese eis om begrotingsevenwicht na te streven wordt eveneens aangepast. Terwijl nu nog geldt dat de begroting over een langere termijn gemiddeld in balans moet zijn of zelfs een licht overschot moet hebben, wordt de eis nu gedifferentieerd op basis van de schuldsituatie van een land.
  In plaats van de nu voor iedereen geldende ondergrens van min 0.5 % mogen landen met zeer lage schulden, onder 40%, daar nog een procent bovenuit komen, terwijl landen met lage schulden jaarlijks een overschot van tenminste 1% dienen te realiseren.

  De staatsschuld in Nederland is 55% van het nationale inkomen (staatsschuld =276 miljard= op een werkende bevolking van 6 miljoen: Euro 46.000 per persoon) en zit rond de EU-norm en valt dus niet in de hoge of lage categorie.

  De komende twee maanden moet blijken of met name Duitsland er alsnog in zal slagen veel verdergaande aanpassingen van het pact door te drukken.
  Een voorspelling: het lukt Duitsland met de steun van Frankrijk, Italië en andere landen die in de problemen zitten.
  Hieruit blijkt duidelijk dat alle overeenkomsten aan de laars gelapt worden en dat politici elke keer weer bewijzen hoe onbetrouwbaar ze zijn en ervan uitgaan dat ze toch maar met domme burgers te maken hebben.
  Het wordt tijd dat we ze gaan beperken in hun macht.

  Bron citaat
  Vrijspreker

 • http://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=1757
 • Citaat 8 uit Vrijspreker
  Vergrijzing en immigratie
  Geplaatst op woensdag 16 augustus 2006, om 11:00, door Seneca
  Topic: Economie

  Het merendeel van de immigranten die de afgelopen veertig jaar uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika naar ons land gekomen zijn, zijn laag opgeleid, verdienen een laag loon of zijn vaak werkloos. Dat patroon zet zich voort bij hun kinderen die ook onevenredig vaak bij misdaden zijn betrokken. In economische termen heeft dit type immigratie de samenleving veel geld gekost. Dit kan nooit in de verste verten leiden tot een oplossing van een deel van de problemen die de vergrijzing met zich meebrengt.


  Maar waar halen we dan de werknemers vandaan die nodig zijn nadat de baby-boomgeneratie massaal met pensioen gaat? Het antwoord ligt dichter bij huis, namelijk in Europa.
  De Europese Unie omvat binnenkort, met Roemenië en Bulgarije erbij, 27 landen. Bijna een half miljard mensen mogen zich dan overal in Europa gaan vestigen. De nu al flink op gang gekomen stroom uit Oost-Europa zal verder aanzwellen. Dit omdat iemand hier voor eenvoudig werk vier keer zoveel verdient als in zijn/haar eigen land.


  Bron citaat
  Vrijspreker

 • http://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=1757

 • Citaat 9 uit Vrijspreker
  Randstad rampspoed
  Geplaatst op woensdag 20 september 2006, om 11:00, door Seneca
  Topic: Economie

  De economische positie van de Randstad is de laatste jaren enorm verslechterd. De Nederlandse regio is in de top twintig van Europese grootstedelijke gebieden weggezakt uit de top vijf naar een achterhoedeplek. Gelukkig heeft een adviescommissie hier een rapport over geschreven.

  Onder leiding van Unilever-topman Anthony Burgmans is er een rapport verschenen dat vorige week aan de burgemeesters van de vier grote steden is overhandigd.
  De problemen van de Randstad zijn volgens de commissie: te weinig innovatie en te weinig kennis bij de bedrijven en het ontbreken van ondernemerschap.
  Verder is het bestuurlijke model voor verbetering vatbaar.

  Bron citaat
  Vrijspreker

 • http://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=4573

 • Citaat 10 uit Vrijspreker
  De Goed Nieuws Show
  Geplaatst op vrijdag 12 mei 2006, om 00:06, door Hank
  Topic: Economie
  Want terwijl de economie volgens de cijfergoochelaars met 2,9% groeit, worden uw en mijn Euries ieder jaar 10% minder waard! Daar valt niet tegen op te groeien! Nout W., 's lands grootste valsmunter, drukt samen met zijn partners in crime van de ECB zoveel geld bij om de volledig door socialistische heilstaat-principes vastgelopen economie te reanimeren, dat wij aan de vooravond staan van hyperinflatie. Ondanks dat gaat de Goed Nieuws Show gewoon door...

  Nout W. vond al wel, dat de prijzen voor grondstoffen de laatste tijd nogal gestegen waren. "Niet alleen olie, maar alle grondstoffen", aldus deze heldere geest. Maar verder gaat alles crescendo!

  Bron citaat
  Vrijspreker

 • http://www.vrijspreker.nl/blog/?itemid=3990#more
 • Nederland samengevat
  In 2006 BNP is 501 miljard euro
  Staatsschuld 276 miljard euro is 55 % BNP Euro oftewel 46.000 euro per persoon

  4. Staatsschuld Spanje

  Citaat 11 uit Europese-beweging.nl

  Financiën
  Munteenheid: Euro
  Bruto Binnenlands Product (2005): 842 miljard euro (Bron: CIA 2005)
  Staatsschuld:
  1998: 67,4 % van het BBP (Bruto Binnenlands Product)
  2003: 50,8 % van het BBP

  (Bron: Eurostat 2004)
  Bron url:
  Europese-beweging.nl

 • http://www.europese-beweging.nl/landen-info/spanje.htm
 • Citaat 12 uit EVD Internationaal ondernemen en samenwerken
  Online landenpublicatie Spanje
  Spanje: economisch beleid

  Economisch beleid
  Na acht jaar conservatief bewind van de PP (Partido Popular) onder leiding van José María Aznar heeft deze partij na de landelijke verkiezingen van 14 maart 2004 plaatsgemaakt voor de sociaaldemocratische PSOE (Partido Socialista Obrero Español) onder leiding van José Luis Rodríguez Zapatero. De belangrijkste gevolgen van deze wisseling zijn een minder trans-Atlantisch georiënteerde koers en een meer verzoenende houding richting de Europese partners. Grote omslagen in het economische beleid zijn er niet geweest. De belangrijkste wijziging is de hernieuwde aandacht voor het industriebeleid. De staatsschuld kwam in 2005 uit op 44 procent van het BNP.

  De Spaanse economische groei is onevenwichtig. In de afgelopen jaren werd de groei voor meer dan 25 procent gedragen door de bouwsector. De huizenprijzen zijn sinds 1997 met 86 procent gestegen. De door hypotheeklasten hoge schuldenlast van de Spaanse huishoudens bedreigt de consumptie.

  De inflatie ligt boven het Eurozone-gemiddelde en blijft een hardnekkig probleem. Verder is de werkloosheid, ondanks de sterke daling van bijna 23 procent in 1995 tot net boven 9 procent in 2005, nog steeds de hoogste van de 15 oude EU-landen. De vergrijzing gaat in Spanje rond 2020 een probleem vormen.

  De Spaanse economie heeft in hoge mate kunnen profiteren van de door de Spaanse overheid effectief aangewende Europese structuurfondsen (vooral ontwikkeling van infrastructuur). Spanje zal na 2007, als gevolg van het gestegen welvaartsniveau en de uitbreiding van de EU, aanzienlijk minder fondsen ontvangen.

  De innovatie is laag; de Spaanse R&D-uitgaven liggen op de helft van het Europese gemiddelde en ook het aandeel van het bedrijfsleven in de totale R&D blijft achter. Spaanse bedrijven hebben de gewoonte technologie in te kopen.

  Enkele kenmerken van de Spaanse economie:

  Onevenwichtige economische groei

  Inflatie boven het Eurozone-gemiddelde

  Effectief aangewende Europese structuurfondsen

  Innovatie is laag

  Geringe ontwikkeling van de arbeidsproductiviteit

  Grote regionale verschillen.

  Bron url:
  EVD Internationaal ondernemen en samenwerken

 • http://www.evd.nl
 • Landen pagina EVD

 • http://www.evd.nl/info/landen
 • Spanje samengevat
  In 2005 BNP is 842 miljard euro
  Staatsschuld 371 miljard euro is 44 % BNP


  5. Staatsschuld Italië

  Citaat 13 uit EVD Internationaal ondernemen en samenwerken
  Online overzicht economie Italië


  Bruto binnenlands product (BBP)
  In 2003 bedroeg het Italiaanse bruto binnenlands product 1.264,63 miljard euro. Dit is een groei van slechts 0,4 procent in vergelijking met 2002. Na de sterke groei van 3,1 procent in 2000 is de Italiaanse economie nog steeds niet voldoende hersteld. Voorlopige cijfers over 2004 komen op een BBP van 1.283,04 miljard euro.

  Inflatie
  De inflatie bedroeg in 2003 2,7 procent. Voorlopige cijfers over 2004 geven een inflatie van 1,9 procent. Voor 2005 is een inflatie van 2,1 procent becijferd. De Italiaanse inflatie ligt hoger dan het gemiddelde van de EU (1,9 procent). Men schrijft de inflatie toe aan de hoge olieprijzen. De prijs van een barrel werkt in Italië extra door omdat de elektriciteitsopwekking voornamelijk op olie en gas is aangewezen.

  Ook zijn de prijzen van groenten en fruit gestegen, vooral door de droogte. In de horeca stegen de prijzen bovengemiddeld (met 5,2 procent). Traditioneel ligt de Italiaanse inflatie in augustus lager dan het jaargemiddelde en neemt zij in het najaar toe door tarief- en prijsverhogingen.
  De inflatie heeft negatieve invloeden op de koopkracht. Door een scala van factoren verliest de Italiaanse economie aan concurrentiekracht. Doordat de inflatie aanhoudend hoger is dan in andere EU-landen, komt de exportpositie in gevaar. De productiekosten nemen er toe, terwijl men in andere landen (met name in het Verre Oosten) voor steeds lagere kosten kan produceren. De Italiaanse textielindustrie en de metaalsector ondervinden in toenemende mate concurrentie van producenten in Midden-Europa en het Verre Oosten (vooral China). Regeringspartij Lega Nord heeft openlijk aangegeven voorstander te zijn van extra heffingen en accijnzen op Chinese producten ter bescherming van het Italiaanse MKB.

  Bron url:
  EVD Internationaal ondernemen en samenwerken

 • http://www.evd.nl
 • Landen pagina EVD

 • http://www.evd.nl/info/landen

 • Citaat 14 uit NRC.nl

  Erfenis van Berlusconi
  Italië moet miljarden bezuinigen
  Door onze correspondent Bas Mesters
  Rome, 7 juni. De Italiaanse regering zal dit jaar 8 tot 10 miljard euro extra bezuinigen op de overheidsuitgaven, in een poging de tegenvallers op te vangen die zij erfde van de regering Berlusconi.

  De staatsschuld van Italië is de hoogste in Europa en zal in 2006 oplopen tot 108,3 procent van het bbp. De regering-Prodi hoopt, zoals afgesproken, eind 2007 het begrotingstekort te hebben teruggebracht tot 3 procent van het bbp om zo weer te voldoen aan de Europese eisen. Daartoe zal ook in 2007 een bezuiniging van 10 miljard euro noodzakelijk zijn.

  Bron NRC.nl

 • http://www.nrc.nl/economie/article342521.ece


 • Hoofdsite NRC
 • http://www.nrc.nl
 • Overige bronnen Italië
  Nederlandse Ambassade in Rome

 • http://www.mfa.nl/rom-nl/over_italie
 • Italië samengevat
  In 2006 BNP is 1320 miljard euro (niet exact)
  Staatsschuld 1430 miljard euro is 108,3 % BNP


  6. Staatsschuld België

  Citaat 15 uit Wikipedia

  Staatsschuld in België
  In België bedroeg de staatsschuld eind mei 2006 ruim 279,94 miljard euro, of ongeveer 92 procent van het BBP. Het Agentschap van de Schuld is verantwoordelijk voor het schuldbeheer. De staatsschuld bevat onder andere de schulden van de federale overheid, de gewesten en gemeenschappen, de NMBS-schulden etc.

  Bron Wikipedia

 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Staatsschuld

 • Citaat 16 uit Politics.be
  Dossier: De vergrijzing

  Introductie

  Het Generatiepact. Inactieve 55-plussers. De onbetaalbaarheid van ons pensioenstelsel. Het ineenstorten van onze sociale zekerheid. Het zijn allemaal brandend actuele termen die er ons geregeld op attent maken dat ons land geconfronteerd wordt met een gigantische maatschappelijke vloedgolf: de vergrijzing.

  Wat kost ons de vergrijzingfactuur?

  Een stijgende rente betekent immers ook dat de verwijlinteresten op de staatsschuld verder zullen oplopen. En op die manier de staatsschuld zelf ook. Verwacht wordt dat zonder gewijzigd beleid de staatsschuld in landen als Frankrijk en Duitsland tot 200% van het BBP kan oplopen, en dit tegen 2050. Ook voor België worden soortgelijke cijfers verwacht.

  Ten slotte kan er ook nog op worden gewezen dat het in een vergrijzende samenleving van essentieel belang is dat de arbeidsmarkt voldoende blijft draaien. Op dit moment schommelt de Belgische werkgelegenheidsgraad rond de 60%. Het Europese gemiddelde ligt zo'n 5% hoger. Wanneer we de cijfers voor de 55-64-jarigen bekijken, zijn de resultaten nog meer onthutsend: 25,7% in België tegenover 39,8% in de Europese Unie. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wees er enkele maanden geleden nog op dat de enige oplossing een radicale afschaffing van het brugpensioen is. Om de globale werkgelegenheidsgraad verder op te trekken kunnen ook andere maatregelen genomen worden, zoals de verlaging van de loonkosten en (para)fiscale druk, beperking van de werkloosheidsuitkering in tijd, het tegengaan van de werkloosheidsval, betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven, regionalisering van het tewerkstellingsbeleid, enz.

  Bron website
  Politics.be, jouw politieke portaalsite

 • http://www.politics.be/duiding/655

 • Citaat 17 uit website van Vlaams Belang

  Racisme op de werkvloer? De andere kant van de medaille

  De zaak Feryn heeft de economische wereld beroerd, vooral de politiek correcte regelwoede van het zichzelf benoemde zogenaamde Centrum voor Gelijke Kansenbeleid en Racismebestrijding zorgt voor wrevel bij menig ondernemer.

  Dat allochtonen minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt, heeft volgens veel waarnemers (waaronder Jean-Marie Dedecker in Rechts voor de Raap, pag. 123) ook en vooral te maken met het feit dat veel allochtonen te vroeg afhaken op school en op straat komen te staan zonder diploma.

  Uit een onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), gepubliceerd in De Standaard (25-26.02.2006) blijkt dat 4 op 5 zelfstandigen zegt wel allochtonen in dienst te willen nemen, maar er geen te vinden. Gebrek aan talenkennis en aan competentie is een veel voorkomend probleem: "Een allochtoon die nog geschoold moet worden en Nederlands moet leren, is wel een handicap voor het bedrijf."

  "We stellen ook vast dat veel arbeidskrachten na een half jaar afhaken. Ze doen het plots niet meer graag, en zeggen evenveel te kunnen verdienen als ze gaan stempelen".

  Het verwijt dat de Vlaamse werkgevers 'racistisch' zouden zijn, is héél goedkoop, en biedt de Belgische overheid het 'voordeel' dat ze op die manier niet moet gaan zoeken naar de echte oorzaken van de allochtone achterstand op de arbeidsmarkt en de falende integratie. Héél goedkoop en zeer politiek correct.

  Bron
  Vlaams Belang, extreemrechtse politieke partij

 • http://www.vlaamsbelang.org

 • Extra pittig citaat 18 uit website van Vlaams Belang

  Persberichten Vlaams Belang op datum
  VLAAMS BELANG VANAVOND OP TV ?

  Abou Jahjah persona non grata in België wegens zijn engagement bij de militie en fundamentalistische terreurgroep Hezbollah!

  Filip Dewinter dient klacht in op basis van de overtreding door Abou Jahjah van de wet van 22 april 2003 die ideologisch geïnspireerde deelname verbiedt aan gewapende milities die niet tot de officiële strijdkrachten behoren!

  Bron url
  Vlaams Belang

 • http://www.vlaamsbelang.org/index.php?p=1&id=302
 • België samengevat
  In 2006 BNP is 304 miljard euro
  Staatsschuld 279,94 miljard euro is 92 % BNP

  7. Staatsschuld Oostenrijk

  Citaat 19 uit EVD Internationaal ondernemen en samenwerken

  Welkom op de landenpagina Oostenrijk
  Online overzicht economie Oostenrijk
  In 2005 groeide het Oostenrijkse bbp met 1,9 procent. In 2004 was de groei nog 2,6 procent. Dit was echter een opleving na een aantal mindere jaren. De verwachting is dat in de komende jaren de groei van het bbp rond de 2 procent zal liggen.

  Bruto binnenlands product van Oostenrijk:
  In 2001 : 215,9 miljard euro
  In 2002: 220,8 miljard euro
  In 2003: 226,6 miljard euro
  In 2004: 236,9 miljard euro
  In 2005: 246,6 miljard euro

  Bron
  EVD Internationaal ondernemen en samenwerken

 • http://www.evd.nl
 • Landen pagina EVD

 • http://www.evd.nl/info/landen
 • Overige bronnen

 • http://www.theodora.com/wfbcurrent/austria/austria_economy.html

 • Oostenrijk samengevat
  In 2005 BNP is 246,6 miljard euro
  Staatsschuld 156 miljard euro is 63.3 % BNP


  8. Staatsschuld Denemarken

  Citaat 20 uit EVD Internationaal ondernemen en samenwerken

  Online overzicht economie Denemarken

  Het bruto binnenlands product (BBP) van Denemarken in 2003 bedroeg 187,9 miljard euro (tegen marktprijzen). Verwacht wordt dat het bruto binnenlands product in 2004 194,4 miljard euro zal bedragen.

  Overheidsfinanciën
  Van de Deense overheidsbegroting (zowel rijk, provinciën als gemeenten) gaat vrijwel geen inflatoir gevaar uit. Het beleid is gericht op het behoud van het overschot op de overheidsbegroting, dat al in 1998 werd gerealiseerd. Voor 2003 en 2004 wordt een overschot verwacht dat overeenkomt met respectievelijk 1,3 en 1,5 procent van het bruto nationaal product (BNP).

  Nauw verbonden met de overheidsbegroting is de staatsschuld. De relatieve omvang van de staatsschuld is een van de criteria voor deelname aan de EMU. Hoewel Denemarken zich voorlopig heeft uitgesproken tegen deelname aan de derde fase van deze Unie (de invoering van de Europese munt), is het beleid van de overheid erop gericht aan de hiervoor geldende criteria te voldoen. Afgesproken is dat de staatsschuld in principe niet meer mag bedragen dan 60 procent van het BNP. Denemarken had in 1995 een staatsschuld van 71 procent van het BNP. Deze is nu echter sterk gereduceerd. Eind 2002 bedroeg de staatsschuld slechts 45,2 procent. Verwacht wordt dat deze in 2004 verder wordt gereduceerd tot 40,4 procent.

  Bron
  EVD Internationaal ondernemen en samenwerken

 • http://www.evd.nl
 • Landen pagina EVD

 • http://www.evd.nl/info/landen
 • Denemarken samengevat
  In 2005 BNP is 200 miljard euro (berekent)
  Staatsschuld 72 miljard euro is 36 % BNP


  9. Staatsschuld Polen

  Citaat 21 uit EVD Internationaal ondernemen en samenwerken

  Online overzicht economie Polen
  Economische ontwikkeling
  De Poolse economie stagneerde in 2005 ten opzichte van 2004 met een daling van het bruto binnenlands product (bbp) tot 3,4 procent. De voorspellingen voor 2006 laten een verwachte groei zien van 4,8 procent. De verwachting is dat dit zal dalen tot 4 procent in de periode 2008-2010. Waar in 2001 de exportwaarde 27,1 procent van het bbp vertegenwoordigde, was dit percentage in 2005 gegroeid tot 37 procent. Ook de importwaarde is in deze periode gestegen van 30,7 tot 37,3 procent. De komende jaren zal het handelstekort ook nog negatief zijn. Er zijn geen grote verschuivingen te zien in het aandeel van de verschillende sectoren in het bbp.
  De overheidsbegroting vertoont nog altijd een tekort, ondanks een daling in 2005. De overheid heeft aangegeven het tekort te beperken tot 9,3 miljard US dollar in de jaren 2006-2009. De invoering van de euro is op korte termijn niet haalbaar. Naar verwachting zal dit niet voor 2012 plaatsvinden.

  Bron
  EVD Internationaal ondernemen en samenwerken

 • http://www.evd.nl
 • Landen pagina EVD

 • http://www.evd.nl/info/landen
 • Overige bronnen

 • http://www.theodora.com/wfbcurrent/poland/poland_economy.html
 • Wisselkoers euro/dollar op 18 oktober 2006 is 1,2524

  Polen samengevat
  In 2005 BNP is 304 miljard euro ($242.7 billion)
  Staatsschuld 143 miljard euro is 47 % BNP


  10. Staatsschuld Verenigd Koninkrijk (England)

  Verenigd Koninkrijk samengevat
  In 2005 BNP is 1790 miljard euro
  Staatsschuld 766 miljard euro is 42,8 % BNP

  11. Staatsschuld Griekenland

  Griekenland samengevat
  In 2005 BNP is 181,1 miljard euro
  Staatsschuld 194,7 miljard euro is 107,5 % BNP


  12. Volledig online GDP en staatsschulden EU

  Voor uitgebreide statistische informatie over het Gross Domestic Product (GDP), de staatsschulden en vele andere economische cijfers van alle Eurolanden kan de volgende website geraadpleegd worden.

  Website Government of UK: eustatistics.gov.uk

 • http://www.eustatistics.gov.uk/themes/economyandfinance/datalinks/index.asp


 • Link naar hoofdsite:
 • http://www.eustatistics.gov.uk
 • In de hiernavolgende tekst wordt gewerkt met de cijfers van de net genoemde website (eustatistics.gov.uk) over het jaar 2005 (q04).

  13. Schuldcijfers van de Europese Unie.

  Europese Unie in de Euro zone (12 landen) is in 2005:
  Totaal BNP (GDP) : 7992 miljard euro
  Totale schuld percentages: 70,8 %
  Totale schuld in Euro : 5658 miljard euro, dus 5,658 biljoen euro

  De Europese Unie, 15 landen in 2005:
  Totaal BNP (GDP) : 10172 miljard euro
  Totale schuld percentages: 64,6
  Totale schuld in Euro : 6571 miljard euro, dus 6,571 biljoen euro

  De hele Europese Unie, 25 landen in 2005:
  Totaal BNP (GDP) : 10838 miljard euro
  Totale schuld percentages: 63,4
  Totale schuld in Euro : 6871 miljard euro, dus 6,871 biljoen euro

  14. Samenvatting en conclusies staatsschulden EU landen

  Volgens het stabiliteitspact mag een lidstaat van de Europese Unie in principe geen staatsschuld hebben van meer dan 60 procent van het Bruto Nationaal Product. Momenteel wordt deze wet ruimschoots overtreden door bijna acht landen, waaruit duidelijk blijkt dat het niet erg goed gaat met de economie van de Europese Unie.

  Hieronder volgen de cijfers van de grootste schuldenlanden.

  Frankrijk samengevat
  In 2005 BNP is 1666 miljard euro
  Staatsschuld 2000 miljard euro is 120 % BNP

  Italië samengevat
  In 2006 BNP is 1320 miljard euro (niet exact)
  Staatsschuld 1430 miljard euro is 108,3 % BNP

  Griekenland samengevat
  In 2005 BNP is 181,1 miljard euro
  Staatsschuld 194,7 miljard euro is 107,5 % BNP

  België samengevat
  In 2006 BNP is 304 miljard euro
  Staatsschuld 279,94 miljard euro is 92 % BNP

  Duitsland samengevat
  In 2005 BNP is 2030 miljard euro
  Staatsschuld 1.269 miljard euro is 63 % BNP

  De Franse en Duitse economie dragen bijna 40 procent van de hele economie van de Europese Unie en hierom is het heel zorgwekkend om te zien dat het vrij slecht gaat in deze twee landen. Sinds de invoering van de euro is de toestand van deze twee landen alleen verergerd en er is herhaaldelijk ook binnenlandse onrust ontstaan, vooral in verband met terrorisme en ontevreden migranten van niet-westerse afkomst. Ook extreem rechts roert zich aardig in deze EU landen. De werkloosheid in Duitsland en Frankrijk is behoorlijk toegenomen sedert 2002 en in sommige steden bedraagt het percentage al bijna 25 procent, wat voor veel raciale spanningen zorgt en geweldsuitbarstingen.

  In Nederland speelt de regering vooralsnog safe met een staatsschuld van 55 procent, maar er zijn toch heel veel haken en ogen aan dit cijfer. De Nederlandse regering probeert met forse bezuinigingen het begrotingstekort te verkleinen en overweegt nu om de hypotheekrente aftrek te beperken, wat tot behoorlijke besparingen kan leiden op korte termijn, van enkele miljarden euro per jaar. Vier jaar geleden was de Nederlandse staatsschuld 50 procent in 2002. Nu is deze schuld toegenomen tot bijna 55 procent. Mede hierdoor is Nederland nu een heel grote netto betaler van de Europese Unie, wat tot grote ontevredenheid leidt bij veel Nederlanders. In feite is Nederland een grote nettoverliezer dankzij de euro.

  De Europese Unie heeft momenteel geen noodplan om de staatsschulden te verkleinen, omdat de economische groei in veel landen nu minimaal is en soms zelfs in een recessie zit. Ook is het duidelijk dat forse investeringen in de Europese landen uitblijven, omdat het ondernemerschap sterk achteruit is gegaan, sedert de invoering van de euro. In Nederland constateren onderzoekers een fors tekort aan innovaties en ondernemerschap in de grote steden, waar nu de meerderheid allochtoon of niet-westers is en duidelijk (dus aantoonbaar) minder kan presteren dan de blanken. In niet-westerse culturen is er weinig ruimte voor technologische innovaties en men is minder geïnteresseerd in ondernemerschap met een hoog kennisniveau. Dit is een fundamenteel verschil tussen westerse en niet-westerse volkeren (bijna standaard blank/zwart tegenstelling) en ook een van de diepere oorzaken van de chronische armoede in Derde Wereldlanden, waar kennisintensief ondernemerschap een nulprioriteit heeft en helemaal niet gestimuleerd wordt, vanwege structurele onderontwikkeling en gebrek aan ambities.

  De vergrijzinggolf in de Europese Unie is momenteel volop in ontwikkeling en een groot deel van de 55-plussers overweegt om vervroegd uit te treden. Onderzoekers constateren nu ook dat een groot deel van deze uittreders besluiten om te emigreren uit de duurdere Europese landen. Er ontstaat hierdoor ook een kapitaalvlucht en dit betekent voor vergrijsde regio's een forse afname van de consumptie, dus een afname van de regionale koopkracht. Er blijft door de emigratie van vrij rijke 55-plussers dus minder koopkracht achter in hun voormalige regio en dit is slecht voor de regionale economie.

  Vervallen Europese jeugd
  Door de opkomst van India en China als kennislanden en grote consumenten van ruwe grondstoffen is het duidelijk dat er noodweer op komst is voor de Europese Unie. Tel hierbij nog op dat een behoorlijk percentage van de Europese jeugd niet echt meer geïnteresseerd is in kennis, bètavakken en een spaarzaam leven. De huidige welvaartsgeneratie zal de welvaart niet kunnen continueren. Er is ook ontgroening en een groot tekort aan talentvolle jongeren. Maar men blijft huiverig om grote aantallen niet-blanken te laten immigreren in de Europese Unie, omdat men hier geen verzwarting of verkleuring wenst. Dit heeft negatieve gevolgen voor de vitaliteit van de hele Europese Unie en het zal leiden tot het duurder worden van arbeid, wat negatieve gevolgen zal hebben voor de concurrentiekracht en de economische groei op de lange termijn. Er dreigt een doemscenario voor vele EU landen, als het zo doorgaat komende twintig jaar. Vele experts weten dit al.

  Instabiel Nederland
  Momenteel is het al bekend dat bijna 25 procent van de Nederlandse bevolking problemen heeft om rond te komen, door de hoge euro prijzen. Het aantal werkende armen is ontzettend toegenomen en er zijn grote spanningen ontstaan in de Nederlandse samenleving. Bijna alle feiten bewijzen dat Nederland zwaar in verval is, zowel cultureel, moreel, disciplinair, als economisch. In de politiek weet men hier geen raad mee en het is ook duidelijk dat de hele Nederlandse maatschappij nu sterk gepolariseerd is. Het verval van een middenpartij zoals D66 is hier een hard bewijs van en dat is heel gevaarlijk voor de binnenlandse stabiliteit. D66 was altijd de middenpartij met experts en kennisoplossingen en slaagde er vaak in om intelligente oplossingen door te drukken. Nu deze partij wegvalt na de komende verkiezingen is het duidelijk dat ook het beleid in Nederland instabieler zal worden, wat zeker nadelige gevolgen zal hebben voor het hele Nederlandse volk.

  Islamisering blanke hoerenmeiden, witwassen seksuele zonden met hoofddoek.
  In het algemeen is het normaal dat een ras of volk na enkele eeuwen dominantie vervalt en implodeert, waarna andere rassen of volkeren de macht overnemen en dominant worden. Zo gaat dat al duizenden jaren lang. In principe is het verval van Europa iets natuurlijks, waar niemand iets tegen kan doen op de lange termijn. Voor experts is het duidelijk dat de Europese Unie langzaam maar zeker helemaal zal doodbloeden binnen twintig jaar tijd en eerloos zal ondergaan, wat Al Qaida zeker zal toejuichen en zelfs kan versnellen met heel bloedige bomaanslagen of sabotage van vitale sectoren, waar ondergrondse moslimmilities (geheime Al Qaida cellen) al macht hebben.

  Vernietiging Europese Unie
  De vernietiging van de Europese Unie is iets wat nabij is en in principe zelfs voordelig is voor de hele Derde Wereld, omdat ook alle koloniale uitbuitingsstructuren dan zullen wegvallen en tot bevrijding zal leiden uit de klauwen van de Joden, neocons en blanke kapitalisten. Juist door de verarming van Europa zal de islamisering sterker worden, omdat de islam dan voor een nieuwe religieuze moraliteit zal zorgen bij onderontwikkelde blanke meisjes, met een extreem en smerig seksueel verleden. Door de magie van de hoofddoek of de burqa kan een blanke hoerenmeid immers haar smerig seksleven witwassen (van ex uitnaaislet tot heilige supermoslima) en vergeven worden van alle zonden door Allah. In de koran staat duidelijk dat Allah barmhartig en vergevingsgezind is. Dit proces is op kleine schaal al begonnen en het leidt al tot een nieuwe religieuze moraal bij verarmde blanken in de Europese Unie. Als onderzoeker kan ik niet oordelen of dit goed of slecht is, maar slechts opmerken dat de wil van Allah, Altecrea, Krishna of welke hogere macht dan ook altijd ondoorgrondelijk is.

  Overige bronnen en websites

  Academic Ranking of World universities 2005
  Top 500 World Universities (1-100)

 • http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2005/ARWU2005_Top100.htm
 • International Monetary Fund (IMF, internationaal monetair fonds)

 • http://www.imf.org
 • EVD, uitgebreide landeninfo

  EVD Internationaal ondernemen en samenwerken
 • http://www.evd.nl
 • Landen pagina EVD

 • http://www.evd.nl/info/landen


 • Website Government of UK: eustatistics.gov.uk
 • http://www.eustatistics.gov.uk/themes/economyandfinance/datalinks/index.asp


 • Link naar hoofdsite:
 • http://www.eustatistics.gov.uk
 • Country economical statistics website Theodora.com

 • http://www.theodora.com/wfbcurrent/poland/poland_economy.html


 • Main Theodora website
 • http://www.theodora.com
 • Go to next Epage

  Klik op de foto om het helemaal te zien  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved