Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

Persbericht (also english) Publicatie tien boeken

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1201
Offerdatum   16 juni 2006

Go to previous Epage ... Go to next EpagePersbericht

Rotterdam, 16 juni 2006
Onderwerp: publicatie tien boeken op internet

Hindoeschrijver Dewanand heeft op 16 juni 2006 tien boeken gepubliceerd op het 'Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl, om zijn veertigste verjaardag groots te vieren. Met deze actie is hij de eerste mens die een echte HINDOE KERNBOM (zie noot) gooit op Nederland en een wereldrecord hiermee vestigt.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de top vijf boeken.

1. In het boek 'Koran: verbieden of herschrijven?', met offercode WART0213, (360 pagina's) worden de koran en het moslimzijn op wetenschappelijke wijze geanalyseerd. Geprobeerd wordt om dieper inzicht te krijgen in de complexe problematiek van de islam en deïslamisering in onze tijd. Ook wordt op professionele wijze uiteengezet hoe moslims beter kunnen integreren, om meer gerespecteerd te worden.

2. In het boek 'Een Dynamisch vreemdelingenbeleid', met offercode WART0141, (200 pagina's) staat het hervormen van het vreemdelingenbeleid van Nederland, of desnoods de hele Europese Unie, centraal. Hoe kan het beter en rechtvaardiger worden voor elke allochtoon of illegaal? Wat is de ultieme oplossing, om de belangen van alle partijen te behartigen, vanuit Hindoe fundamentalistisch oogpunt. Dewanand maakt er geen geheim van dat het doel van zijn GMK-filosofie is om de Europese Unie 'blank' en raszuiver te houden.

3. In het boek 'Altecrea: de Technische expansie van Krishna op aarde', met offercode WART0129, (200 pagina's) worden vele elementaire en fundamentele aspecten van religieuze stelsels uiteengezet. Geestelijke verruiming van elk intelligent organisme staat hierbij centraal.

4. In de roman 'Einde van de integratie', met offercode WART0165, (185 pagina's), wordt het melodrama verbeeld van de integratie van een arm, Hindoestaans meisje uit Suriname. De helft van deze roman is geschreven in het Huis van Bewaring, PI Noordsingel Rotterdam.

5. In het boek 'Bevrijding van Suriname', met offercode WART0203 (123 pagina's), vertelt Dewanand onverbloemd hoe hij denkt over de toekomst van zijn geliefde geboorteland en waarom hij van Suriname een Hindoestaat wil maken, eventueel met militaire steun uit India.

De publicaties zijn ondersteund door Stichting Hindoestaanse Schrijfkunsten "SHS"
Jan van Avennesstraat 4 BG
3021 RP Rotterdam
kvk nr Rotterdam: 24364065
Donaties rekeningnummer (P): 520 75 74, tnv St SHS, te Rotterdam
Email (Dewanand direct): waldo@wanadoo.nl
Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.nl

Noot
Een Hindoe KERNBOM is een supernova van zuivere kennis in een specifiek taalgebied, om de denk- en geloofswereld totaal te transformeren en om miljoenen mensen te laten transcendenteren naar een hoger bewustzijnsniveau. (zie uitleg hfst. 45.11 van boek: 'Koran: verbieden of herschrijven?')
/////
Klik op link hieronder om de definitie van een Hindoe Kernbom
('Hindu Nuclear Bomb') te lezen:

 • 45.11. Noot 8. Definitie Hindoe KERNBOM
 • ------------------- (English press report)


  Press report

  Rotterdam, The Netherlands, 16th june 2006
  Subject: publication of ten books on the internet

  Hindu writer Dewanand has published ten books on 16th june 2006 at his Dutch website, 'Critical Podium Dewanand', http://www.dewanand.nl , to celebrate his fortieth birthday. With this action he will be the first human to throw a Hindu Nuclear Bomb on Holland and to establish a world record with this action.

  A short description of the top five books are mentioned below.

  1. In the book 'Quoran: forbid or rewrite?' with sacrifice code WART0213 (360 pages) a scientific analysis of the Quoran and the muslim identity is written down. The goal is to get deeper insight in the complex problems of islam and deislamisation in our time. The integration and assimilation of muslims is described in a professional manner to let them become more respected members of the society.

  2. In the book ' A dynamic alien policy ', with sacrifice code WART0141, (200 pages) the goal is to reform the alien policy in the Netherlands, or even in the whole European Union. Is it possible to make the alien policy better and more quitable for the immigrants and illegals? What is the ultimate solution, for the benefit of all involved parties, from a Hindu fundamentalistic viewing point. Dewanand reveals openly that the goal of his GMK-philosophy in the European Union is to keep it white and of thoroughbred.

  3. In the book 'Altecrea: the technical expansion of Krishna on earth', with sacrifice code WART0129, (200 pages) a lot of elementary and fundamental aspects of religious schemes are explained. Mental enlargement of each intelligent organism is at issue.

  4. In the novel ' End of the integration ', with sacrifice code WART0165, (185 pages), the melodrama is written down of the integration of a poor, Hinduistic little girl from Surinam. Half of this novel has been written in prison, House of preservation, PI Noordsingel Rotterdam.

  5. In the book 'Liberation of Surinam ', with sacrifice code WART0203 (123 pages), Dewanand tells how he think about the future of his beloved country where he was born and why he want to make a Hindu state from Surinam, possibly with military support from India.

  The publications has been supported by foundation Hindu Writing Art "SHS"
  Jan van Avennesstraat 4 BG
  3021 RP Rotterdam
  The Netherlands
  kvk nr Rotterdam: 24364065
  Donations bankaccount (P): 520 75 74, tnv St SHS, at Rotterdam
  Critical Podium Dewanand, http://www.dewanand.com

  Notes
  A Hindu Nuclear BOMB is a supernova of pure knowledge in a specific language area, to transform the religious toughts and to transcendent millions of humans to a higher conscience level. See the link below to learn more about the Hindu Nuclear Bomb (in the Dutch language).

  Link to chapter about Hindu Nuclear Bomb

 • 45.11. Noot 8. Definitie Hindoe KERNBOM
 • //////

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved