Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

1 Miljoen Marokkaanse miljonairs

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1189
Offerdatum   6 februari 2006
Gepubliceerd in de multikulkrant
 • De Multikulkrant. Een verrijking voor Nederland
 • De 300.000 Marokkanen in Nederland leiden een heel moeilijk bestaan, omdat zij gebombardeerd zijn tot ongewenste, lagere kasten. Vrijwel 80 procent van alle Nederlanders denkt negatief of hatelijk over Marokkanen, zonder dat zij ooit persoonlijk benadeeld zijn door iemand uit deze etnische groep. In de overige Europese landen zijn er ook grote problemen met Marokkanen. In deze onvolledige tekst zal ik onderzoeken of het mogelijk is om 1 miljoen Marokkanen uit de Europese Unie om te toveren tot miljonairs, door zware investeringen in hun herkomstland.

  In de bijlage zijn enkele feiten opgesomd over Marokko. Bestudering van deze gegevens, gecombineerd met andere bronnen, toont aan dat er heel veel ruimte is voor economische ontwikkeling en groei in dit land. Nu zal ik eerst enkele problemen van Marokkanen analyseren.

  Identiteit Marokkanen
  Het Marokkaanse volk is ontstaan door intensieve vermenging van de Germaanse Vandalen en Byzantijnen met de zwarte inheemse negroïde rassen. De grote Germaanse legers, die Noordelijk Afrika veroverden, bestonden grotendeels uit (blanke) mannen en waren gedwongen om met inheemse negerinnen te trouwen en kinderen te verwekken. Dit germaniseringsproces zorgde ervoor dat er een mengras ontstond in Marokko. Omstreeks de achtste eeuw werden alle Marokkanen geïslamiseerd door de Arabieren. Hierdoor ontstond een dominante islamitische geloofsidentiteit in heel Marokko.

  Het grootste deel van de Marokkanen die in de twintigste eeuw migreerden naar Nederland en de rest van Europa raakte in een identiteitscrisis, omdat de vrije en losbandige Westerse cultuur bedreigend was voor de islamitische basisidentiteit. In Europa projecteert men haatbeelden op Marokkanen, die zich psychologisch verweren, door zich domweg, te gedragen volgens deze projecties. Dit leidt echter tot meer haat en afkeer, en ontketend een patstelling van volledige uitsluiting en discriminatie, om het anders zijn. Heden ten dage wordt dit proces versterkt door internet, waar massapsychologische haatpropaganda gevoerd wordt tegen alles wat er Marokkaans, buitenlands of islamitisch en vreemd uitziet. Op grond van mijn onderzoek heb ik geconcludeerd dat er nu digitale kasten gevormd zijn in alle Europese landen, waar minstens 60 procent van de bevolking intensief gebruik maakt van het internet. Er is geen zelfcorrectiemechanisme aanwezig op de vele forums en websites, waar etniciteit, geloof, ras en/of politieke overtuiging de overheersende selectie criteria en norm zijn. Dankzij de technologie is het nu heel simpel om ongewensten, andersdenkenden en vreemdelingen te verstoten (bannen, IP siteblock) uit een digitale kaste, wat meestal heel pijnlijk en vernederend is en leidt tot radicalisering. Het geavanceerde high tech medium, internet, wordt op een banale en primitieve wijze misbruikt door de hele maatschappij, wat bewijst hoe onderontwikkeld de volksmassa's in de Westerse welvaartsstaten zijn.

  Anti-Marokkaanse propaganda
  Ik moet, om eerlijk te zijn, toegeven dat ik in het verleden, tussen 2000 en 2003 ook meegedaan heb aan anti-Marokkaanse propaganda op internet, op een professionele wijze. Uiteindelijk raakte ik in een cyberpsychose en werd gearresteerd door de politie, wegens het verzenden van hatelijke poederbrieven aan een honderdtal Hindoeorganisaties. Nu, vier jaar later, ben ik wijzer geworden, door de heilige Bhagavad Gita beter te bestuderen. Ik citeer de volgende drie verzen.

  Bhagavad Gita, vers 5.3
  Wie de vruchten van zijn bezigheden haat noch begeert, wordt gekend als immer onthecht. Zo iemand, die bevrijd is van alle dualiteit, overwint gemakkelijk zijn gebondenheid aan de stof en raakt volkomen verlost, O sterk-gearmde Arjuna.

  Bhagavad Gita, vers 14.22-25
  De Allerhoogste sprak: Wie verlichting, gehechtheid en begoocheling niet haat wanneer ze zich voordoen, noch ernaar verlangt wanneer ze verdwijnen; wie zich onbezorgd betoont en zich buiten bereik van de terugslagen van de geaardheden der stoffelijke natuur bevindt, wie stand houdt, omdat hij weet dat het slechts de geaardheden zijn die actief zijn; wie vreugde en pijn om het even zijn en wie een brok aarde, een steen en een klomp goud met gelijke blik beziet; wie onbewogen blijft in eer en schande, wie geen verschil maakt tussen vriend en vijand, wie alle baatzuchtig streven heeft laten varen - zo iemand heet aan de geaardheden der natuur ontstegen te zijn.

  Bhagavad Gita, vers 18.23
  Wat het handelen aangaat: die handeling welke verricht wordt uit plicht, zonder gehechtheid, zonder liefde of haat, en los van derzelver vruchten, wordt handelen in de geaardheid goedheid genoemd.

  Marokkanen lees de Bhagavad Gita
  In wezen adviseer ik elke Marokkaan dringend om de Bhagavad Gita grondig te bestuderen en het toe te passen, om verlost te worden uit de gevangenschap van de materiele identiteit en de kleinzielige islamitische dualiteiten. Elke Marokkaan zou harder moeten werken, om langzaamaan toe te treden tot het universalistisch en pacifistisch universum van de Hindoes, om meer gerespecteerd te worden. Ditzelfde geldt ook voor de vele moslim- of hindoehaters, die elke dag hun haatideologie verkondigen op internet. Ik dompel mijn geest nu in de satthvische guna, om door te gaan met mijn plan om 1 miljoen Marokkanen uit de Europese Unie om te toveren tot miljonairs. Lees dus verder of hou even een koffiepauze.

  Europese Unie adopteert Marokko
  Om Marokko te hervormen dient de Europese Unie dit land economisch te adopteren. Er moet dan meer ruimte komen voor zware investeringen van Europeanen in Marokko. Dit is in principe heel winstgevend, omdat de Europese Unie over behoorlijk wat technologische kennis beschikt. Men zou zelfs de beurs van Casablanca kunnen koppelen met de Centrale Europese effectenbeurs, om directe investeringen mogelijk te maken.

  Nu zal ik puntsgewijs aangeven op welke wijze de Marokkaanse economie met Europese kennis en technologie ontwikkeld kan worden.

  Mankracht uit Europa
  In de Europese Unie zijn er ongeveer vijftien miljoen werklozen in alle lidstaten. Marokko heeft voldoende grondstoffen en bouwgrond, om arbeidsintensieve investeringen mogelijk te maken, met Europees kapitaal en expertise. Om een arbeidsintensieve baan te scheppen in Marokko is een investering van tienduizend euro voldoende. Om vijf miljoen banen te scheppen in Marokko is dus vijftig miljard euro nodig en dat kan makkelijk georganiseerd worden in de Europese Unie.

  Welke investeerders?
  Investeerders uit de Europese Unie dienen over een goed plan te beschikken en moeten bereid zijn om te verhuizen naar Marokko. De Marokkaanse regering zal mee moeten werken en de hele samenleving moeten liberaliseren, om veel kapitaal aan te trekken en om politieke stabiliteit te garanderen. Ook de veiligheid van Europeanen en burgers dient gewaarborgd te worden. In principe zou ik het fantastisch vinden als de investeerders allemaal een extreem rechtse politiek overtuiging hebben, en maximaal gemotiveerd zijn om hard te werken aan een welvarend Marokko, zodat minstens 1 miljoen Marokkanen uit de hele Europese Unie geheel vrijwillig kunnen remigreren naar hun herkomstland, om daar te gaan genieten van de voorspoed en de welvaart. De harde kern van investeerders dient een rechtse denkwereld te hebben, omdat dan de motivatie groter is, om het hele project te laten slagen. Het komt erop neer dat de 1 miljoen Marokkanen uit de Europese Unie op een vreedzame wijze verwijderd worden, zodat zij geen problemen meer kunnen veroorzaken en een betere toekomst tegemoet gaan. De Europese investeerders verdienen er dik geld mee en stimuleren de economische ontwikkeling van Marokko, zodat alle partijen in een win-win situatie terecht komen.

  Welke technologie? Waarin investeren?
  Puntsgewijs zal ik aangeven welke investeringen mogelijk zijn in Marokko, om grof geld te verdienen en om dit land tot een bloeiende welvaartsstaat te maken.

  1. Toerisme
  Door de lange kustlijn zijn er heel grote mogelijkheden om Marokko tot een paradijs te maken voor toeristen uit de rijke wereld. Men dient zwaar te investeren in mooie hotels en vele toeristische faciliteiten te ontwikkelen. De prijzen voor lange vakanties in Marokko dienen aantrekkelijker gemaakt te worden. In de woestijngebieden kan men speciale toeristische reservaten bouwen, met een goede infrastructuur en vele attracties. In deze sector kunnen er makkelijk 200.000 banen gecreëerd worden, als men alles goed organiseert en er stevig in investeert. Ook wintersport in het Atlas gebergte dient beter georganiseerd te worden. Hier heeft men al onderzoek naar verricht.

  2. Landbouw
  Het is mogelijk om een grote ontziltingsinstallatie te bouwen aan de kust, waarna een groot stuk woestijnland geïrrigeerd en gecultiveerd kan worden. In Israël heeft men hier ervaring mee. Men kan zonneënergie gebruiken hiervoor, zodat het goedkoop wordt. Door vele gewassen genetisch te manipuleren, kunnen er eetbare planten ontwikkeld worden die goed gedijen in een heet woestijnklimaat. Het is zelfs mogelijk om eetbare planten te enten op stammen van typische woestijnplanten. Deze technologie is al ver ontwikkeld.
  In theorie kan een groot stuk woestijn bevloeid worden met zout zeewater, waarna men daar op grote schaal eetbare zeewier en zeeplanten kan gaan telen. Ook kan er een groot mangrovebos ontwikkeld worden, langs de lange kustlijn, voor houtvezels en biomassa. De mangrove stammen kunnen gebruikt worden om andere vruchtdragende gewassen erop te enten.
  Investeringen in de landbouw zijn niet duur en leveren makkelijker een half miljoen banen op.

  3. Visserij.
  Viskweek langs de lange kustlijn dient met zware investeringen ontwikkeld te worden. Door het warme klimaat is een hoge productie mogelijk, met meerdere oogsten per jaar. Ook garnalenteelt is mogelijk. Er is al heel wat technologie ontwikkeld om dit te realiseren. Door het arbeidsintensieve karakter kunnen er ook hier heel veel banen geschapen worden.

  4. Fosfaat verwerking.
  Marokko exporteert nu het grootste deel van de fosfaten als onbewerkte grondstof. In principe zou men hierin moeten investeren, om er meer geld mee te verdienen. Dit dienen de investeerders grondig te onderzoeken.

  5. Grootschalige veeteelt.
  Een vrij groot deel van Marokko bestaat uit grasrijke gronden. Men doet al aan veeteelt, maar het kan veel groter en intensiever, als men erin investeert. Door tegelijkertijd een vleesverwerkingindustrie te ontwikkelen, kan de toegevoegde waarde verhoogd worden, zodat er banen en forse winsten worden gerealiseerd.

  Geen subsidies of ontwikkelingsgelden
  Subsidies verzwakken meestal de kracht en productiviteit van een commercieel bedrijf. Hierom dient men geen subsidies te verstrekken aan investeerders die in Marokko willen investeren. Ook ontwikkelingshulp dient gewoon stopgezet te worden, omdat het de binnenlandse productie vernietigd en het volk lui en dom houdt. Het volk dient zelf te ontdekken hoe rijk hun land is en wat zij zelf moeten doen om het te ontwikkelen. Marokkanen dienen dit in principe zelf aan te pakken en zelf na te denken wat zij met hun land willen doen. Het is beter om de afzet en export van Marokkaanse producten te garanderen, zodat de bedrijven een beter perspectief krijgen en zwaarder kunnen investeren.

  Europees investeringsfonds voor Marokko
  Men dient in de Europese Unie een groot investeringsfonds op te bouwen voor forse investeringen in Marokko. Elke ondernemer met goede plannen dient dan een lening te krijgen van dit fonds. Het fonds kan ook beleggen in kansrijke Marokkaanse bedrijven, om zo de economische groei te stimuleren.

  Remigratie werkloze Marokkanen
  Als de investeringen in Marokko goed op gang komen, dan is het mogelijk om werkloze Marokkanen uit de Europese Unie met voorrang een baan te garanderen in hun thuisland. Dit dient geheel vrijwillig te geschieden en er moet een soepel beleid gevoerd te worden voor remigratie met behoud van alle verblijf- en vestigingsrechten in de Europese Unie. Dit dienen politici goed uit te dokteren.

  Kracht van de Europese Unie
  De echte kracht van de Europese Unie zit in de innovatieve technologieën, die men ontwikkeld en steeds verder verbeterd. De kennisontwikkeling gaat steeds sneller. Door een deel van deze geavanceerde kennis toe te passen in Marokko, via Europese grootondernemers, kan men ervoor zorgen dat alle 1 miljoen Marokkanen binnen tien jaar vrijwillig remigreert naar hun herkomstland en daarna geen probleem meer is. Het terrorisme van extremistische Marokkanen zal dan totaal verdwijnen en Marokko wordt dan ook omgetoverd tot een welvarend land. Het is natuurlijk noodzakelijk dat er een open vrije markteconomie opgebouwd wordt in Marokko. Hierom is het noodzakelijk om dit land politiek te hervormen, om een liberale vrijheidsstaat te maken ervan. De invloed van de islam zal dan af moeten nemen. Dit kan versneld worden door vijf miljoen werklozen uit de Europese Unie naar Marokko te laten emigreren, zodat er daar een dominante Westerse cultuur ontstaat.

  1 Miljoen Marokkaanse miljonairs
  Zodra de investeerders uit Europa ervoor zorgen dat de Marokkaanse economie zich ontwikkelt, kan er met gunstige spaarloon- en pensioensystemen gezorgd worden dat alle arbeiders een aardig kapitaal opbouwen en op hun vijftigste allemaal miljonairs zijn. Natuurlijk dienen zij hiervoor hard te werken. De talrijke Marokkanen die ook meedoen als ondernemers, kapitaalverschaffers en investeerders kunnen al veel eerder miljonairs worden, als de afzet van alle producten gegarandeerd is in de rijke landen. Doordat India en China nu economische giganten worden, is het duidelijk dat er altijd afzet zal zijn in de toekomst voor producten uit een welvarend Marokko. Dit dienen investeerders scherp in de gaten te houden.

  Conclusie
  Marokko is nu nog onderontwikkeld, maar de Europese Unie kan dit juist beschouwen als een kans om zwaar te investeren, waarna alle 1 miljoen Marokkanen uit Europa met een gunstige regeling kunnen remigreren. Men dient dit goed te overwegen, omdat er veel kapitaal dood ligt in Europa en zoekt naar investeringsobjecten. De Europeanen die investeren in Marokko kunnen rekenen op forse rendementen, omdat er altijd afzet gebieden zijn voor de vele producten. Door gebruik te maken van geavanceerde technologieën kan het rendement van de investeringen flink verhoogd worden. Men dient dit idee echt op georganiseerde wijze uit te voeren en ik hoop zelfs dat extreem rechtse partijen hier wat mee willen doen. Een welvarend Marokko is altijd een betere handelspartner voor de Europese Unie en kan in de toekomst zelfs lid worden, als het al voldoende verwesterd en geliberaliseerd is.


  Bijlagen

  Feiten over Marokko
  Marokko voor beginners

  1. Marokko (officieel: al-Mamlaka al-Maghribiya, oftewel: "het westelijke koninkrijk") is een land met ongeveer 33 miljoen inwoners in het uiterste noordwesten van Afrika.

  2. Het land is 453.730 km2 groot en daarmee bijna 11x zo groot als Nederland. Deze oppervlakte is exclusief de Westelijke Sahara. Dat gebied wordt sinds 1979 door Marokko bestuurd, maar de bevolking strijdt voor onafhankelijkheid.

  3. Marokko heeft een lange kustlijn van in totaal 1835 kilometer: zo'n 1400 kilometer aan de Atlantische Oceaan en 435 kilometer aan de Middellandse Zee. Als de Westelijke Sahara bij Marokko wordt gerekend, komt daar nog eens 1100 kilometer Atlantische kust bij.

  Voeding en cultuur
  4. Couscous wordt in heel Noord-Afrika gegeten maar is van oorsprong Marokkaans. Meestal wordt het gerecht geserveerd op vrijdag -de heilige dag. Couscous wordt gemaakt van een graansoort die bestaat uit kleine korreltjes.

  5. En dan is er natuurlijk de muntthee, altijd bereid volgens een vast ritueel. De basis is groene thee, waaraan blaadjes munt worden toegevoegd. Dan gaat er suiker in het theepotje, véél suiker.

  Geschiedenis Marokkanen
  6. De Berbers vormen de oorspronkelijke bevolking van Marokko. Het woord berber is afgeleid van het Griekse "barbaroi" en het latere Romeinse "barbari", dat minachtend voor vreemdelingen werd gebruikt ("barbaren").

  7. De Berbers hebben met vele vreemde machten te maken gehad. Al voor onze jaartelling waren het de Feniciërs, die langs de kust van de Middellandse Zee handelsposten stichtten. Aan het eind van de 1e eeuw v. Chr. werd Marokko deel van het Romeinse Rijk. In de eeuwen daarna volgden de Vandalen en de Byzantijnen.

  8. Aan het einde van de 7e eeuw rukten de Arabieren vanuit het oosten op. Aanvankelijk konden de Berbers zich met succes verdedigen, maar uiteindelijk werden ze onderworpen. De Arabieren bekeerden hen tot de islam en namen de Berbers op in de legers die Spanje veroverden.

  Onafhankelijkheid
  9. Twee jaar later besloot Frankrijk af te zien van zijn aanspraken op Marokko en mocht de sultan terugkeren. Op 2 maart 1956 werd het land onafhankelijk. Spanje weigerde twee noordelijke enclaves -Ceuta en Melilla- en de Spaanse Sahara op te geven.

  Marokko voor beginners: Economie en toerisme
  10. Marokko heeft te kampen met behoorlijke economische problemen. Een van de belangrijkste oorzaken is de explosieve bevolkingsgroei. Halverwege de jaren '90 had Marokko 25 miljoen inwoners; nu zijn het er naar schatting 33 miljoen. De laatste jaren lijkt de aanwas iets langzamer te gaan, maar de groei blijft hoog. Marokko heeft grote moeite om al deze nieuwe monden te voeden. Er zijn bovendien bij lange na niet genoeg banen voor de jonge bevolking. Volgens de Wereldbank leeft een op de vijf Marokkanen onder de armoedegrens.

  11. Het land heeft nauwelijks industrie en is afhankelijk van de export van grondstoffen en landbouwproducten. Fosfaat is een belangrijke exportdelfstof; Marokko is de derde producent van fosfaat ter wereld, na de Verenigde Staten en Rusland. Mét de voorraden in de Westelijke Sahara heeft Marokko 70% van de wereldvoorraad fosfaat in handen.

  12. De industrie beperkt zich tot chemische en textielindustrie, die voornamelijk geconcentreerd is in Casablanca, Rabat en de industriestad Kenitra.

  13. De grootste buitenlandse inkomstenbron vormt de geldstroom van Marokkanen die in het buitenland wonen. Zij maken regelmatig geld over naar (arme) familieleden in Marokko.

  14. Toerisme is de tweede inkomstenbron van het land, al blijft Marokko een bescheiden plaats innemen vergeleken met andere landen rond de Middellandse Zee. Marokko werd in 2002 door 2,2 miljoen buitenlandse toeristen bezocht.

  15. Toch beschikt het land over belangrijke toeristische troeven. Het heeft twee lange kustlijnen, waar het toerisme nog veel verder ontwikkeld kan worden. De steden staan bol van geschiedenis en cultuur, en er zijn nog onontgonnen bergen en woestijnen die aantrekkelijk zijn voor avontuurlijke toeristen.

  16. In Marokko worden verkiezingen gehouden, maar de politiek wordt vooral bepaald door de koning. Dat was onder Hassan II het geval en dat is niet anders onder zijn opvolger Mohammed VI, die in 1999 op de troon kwam na de dood van Hassan.

  Geciteerde bronnen (1-16)

  Website: Marokko voor beginners

 • http://www.voorbeginners.info/marokko
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Podium
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved