Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Algemeen concept Hindoeschrijver

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1083
Offerdatum     dinsdag 5 oktober 2004

Doordat velen zich waarschijnlijk afvragen wat een Hindoeschrijver is, heb ik besloten om hierover iets op te schrijven.

Een Hindoeschrijver is een intelligent wezen, zoals een mens, die voldoet aan een of meerdere van de volgende kenmerken:

1. Een individu, ongeacht ras, afkomst, etniciteit, geslacht, geloof, geaardheid en/of gezindheid, die teksten schrijft, ontwikkelt en/of samenstelt en zich hierbij laat inspireren door gedachten, zinsdelen, beelden, tekstfragmenten, gevoelens, emoties, associaties, ideeën, interpretaties, denkbeelden, metaforen en/of teksten welke direct of indirect, op een bewuste of onbewuste wijze, gerelateerd kunnen worden aan het Hindoeïsme en/of de Hindoeïstische geschriften.

2. Elk individu die de eigen teksten en/of tekstproducties opdraagt en/of offert aan een zeta-entiteit uit het Hindoeïsme. Hieronder volgt een definitie van dit begrip.

Zeta-entiteit: begrip uit de geordende theorie van de liefde. Zeta-liefde is liefde tussen een mens en een onstoffelijk object, dat bij religieuze stelsels als de zeta-entiteit kan worden beschouwd en een sacrale gevoelswaarde heeft in de menselijke psyche. De aanwezigheid van sacrale emoties is een bewijs voor de aanwezigheid van een of andere actieve zeta-entiteit. Elk geloof heeft een nagenoeg uniek stelsel van zeta-entiteiten, die gedefinieerd of ongedefinieerd, en actief of passief, kunnen zijn. In vele religiën worden de zeta-entiteiten visueel voorgesteld door twee- of driedimensionale afbeeldingen. Het geloof in miljarden Engelen is een goed voorbeeld van ongedefinieerde, passieve zeta-entiteiten, in het Christendom, de Islam en het Jodendom. Het Hindoeïsme is een voorbeeld van een religie met vele miljoenen (ongeveer 30 miljoen) gedefinieerde zeta-entiteiten, zoals bijvoorbeeld: Krishna, Shiva, Altecrea, Laxmi, Durga Maata, Hanuman, Brahman, Kali, Vishnu, enz.

3. Een individu die geen Hindoegelovige is, maar zich desondanks laat inspireren door een universele religieuze denk- en geloofswereld. In theorie is het hierbij niet belangrijk of een of andere zeta-entiteit actief en gedefinieerd is in het bewustzijn van een dergelijk individu. Dit betekent dat een overtuigde atheïst, die universeel, pacifistisch en intelligent denkt en handelt, in principe ook als een Hindoeschrijver kan worden beschouwd, mits hsij geen destructieve teksten produceert.

4. Elk individu die op een voorbeeldige wijze bezig is het Hindoeïsme of de Vedische grondbeginselen uit te dragen, middels goed verzorgde teksten en/of hiernaar filosofisch onderzoek verricht.

5. Elk individu die gelooft dat het hsijn (heilige) karmische plicht is om de universele boodschap van het Hindoeïsme, de Vedische teksten of elke andere vreedzame ideologie of levensfilosofie uit te dragen, middels goed verzorgde teksten en/of hiernaar filosofisch onderzoek verricht.

6. Een Hindoeschrijver is niet verplicht om menscentristisch te denken en te handelen. Het is wijzer om ook te denken aan de belangen van dieren, bomen en planten, omdat die momenteel de zwijgende meerderheid vormen op onze wereld. Iemand die gelooft dat het hsijn karmische plicht is om namens de niet-mensen op te treden en er teksten over ontwikkelt, kan in principe ook beschouwd worden als een Hindoeschrijver.

7. Een typische Westerse schrijver probeert alleen materiele belangen te behartigen middels de eigen teksten en stelt het eigenbelang voorop. Een echte Hindoeschrijver echter schrijft in het belang van alle levende wezens, zonder het eigenbelang voorop te stellen, omdat het eigen ego in principe niet belangrijk is. Voor een Hindoeschrijver zijn geld, bezit, roem, luxe en andere wereldse zaken niet belangrijk in het leven.

8. Een van de hoofddoelen van een Hindoeschrijver is om eeuwige en zuivere teksten te ontwikkelen, die duizenden jaren lang waardevol zijn en een universele boodschap bevatten. Hieraan wordt fanatiek gewerkt gedurende het hele leven. Het is logisch dat elke Hindoeschrijver over een perfecte taalbeheersing moet beschikken en ernaar moet streven om constant de kwaliteit van de eigen teksten te verbeteren. Levenslang zal er hierom geleerd moeten worden. Elke les uit de geschiedenis zal grondig geanalyseerd moeten worden.

9. Een belangrijk kenmerk van een typische Hindoeschrijver is het streven naar hele waarheden, om volmaakte wetendheid te realiseren. Een echte Hindoeschrijver beschouwt het als hsijn karmische plicht om de waarheid op te schrijven en ernaar te streven om zuivere kennis te ontwikkelen en deze op te offeren aan de actieve zeta-entiteit in het eigen bewustzijn.

10. Een belangrijk kenmerk van een Hindoeschrijver is het streven om het eigen karma in het heden of het eigen karma uit de (verre) toekomst niet negatief te beïnvloeden, door de gevolgen van de zelf geproduceerde teksten. Dit betekent dat elke tekst met veel kennis, toewijding en zorg ontwikkeld dient te worden. Elke Hindoeschrijver streeft hierom naar het ontwikkelen van volmaakte kennis, die leidt tot meer wetendheid, harmonie, tolerantie, levensgeluk en meer vrede in de menselijke wereld.

Voor een Hindoekunstenaar zijn kenmerken 1 en 2 van toepassing. Doordat kunst grotendeels gebaseerd is op subjectieve gevoelens en gedachten kan de invloed op een individu of groep veel groter zijn. Hierom dient ook een Hindoekunstenaar punt 10 grondig te overwegen, tijdens het maken van een kunstwerk.

Noten
Altecrea: acroniem van "Almachtige Technische Creator", deze Hindoeïstische zeta-entiteit wordt beschouwd als de technische expansie van Krishna op aarde. Volgens Sri Sathya Sai Baba is het normaal en verantwoord dat een mens, een gebonden wezen, een beeld kiest van de Schepper (Brahman) om kracht en inspiratie te verkrijgen ten tijde van nood en verdriet. Via dat beeld kan de mens nader tot hsijn Schepper komen.
Ik heb het begrip Altecrea ontwikkeld en toegepast, als abstract hulpmiddel, voor het uitvoeren van een wiskundig en technische georiënteerde analyse van het complexe verschijnsel religie en sacraliteit bij mensachtigen op aarde.

Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen "hij/zij" en "zijn/haar" te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen "hij" of "zijn" bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaardig is dat het Nederlandse Taalgenootschap, "Onze taal", zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur.
Mijn voornaamste reden om een nieuw persoonlijk voornaamwoord, "hsij", te ontwikkelen is gebaseerd op mijn abstracte Hindoeïstische religieuze filosofie. Voor het nieuwe bezittelijk voornaamwoord, "hsijn", geldt hetzelfde. Ik streef ernaar dat deze woorden alom gebruikt zullen worden in de Nederlandse literatuur van de nabije toekomst.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved