Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Allochtonen remmen welvaartsgroei

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1032
Offerdatum     zondag 16 november 2003 


Gedurende de afgelopen dertig jaar is het percentage allochtonen (niet-Westerse immigranten) behoorlijk toegenomen en momenteel kan tien procent van de Nederlandse bevolking ertoe gerekend worden. Er zijn mensen die dit leuk vinden, maar er zijn ook lieden die hier niet blij mee zijn. De zogenaamde toename van allochtonen wordt met een deftig woord weleens verkleuring genoemd, omdat het veelal om niet-blanken gaat, met een zwarte of gekleurde huidskleur. Door de toename van deze groep is er ook een allochtone ondernemersklasse ontstaan, die zich voornamelijk bezig houdt met zaken doen en bedrijven oprichten. Dit heet in deftige termen "allochtoon ondernemen" in de Nederlandse vocabulaire. Het is niet moeilijk om vast te stellen hoe succesvol de allochtone ondernemers zijn, want het zijn er niet zoveel.

Het is heel goed dat allochtonen ook bedrijven oprichten en deelnemen aan de aktieve produktie in ons land, want alleen op deze wijze kan hun relatieve vertegenwoordiging in de Nederlandse economie verhoogd worden. Het relatieve aandeel van allochtonen in het Bruto Nationaal Produkt van Nederland is nog niet gelijk aan hun reeele aandeel in de bevolkingsopbouw. Dit feit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gebrekkige kennis van de Nederlandse economie en hun onvermogen om echte grote bedrijven op te richten, die veel omzet genereren. Er wordt hiernaar regelmatig onderzoek naar verricht en de cijfers liegen nooit hierover. De meeste allochtone bedrijven zijn kleinschalig opgezet en genereren een minimale omzet. Meestal is er geen goed bedrijfs- en groeiplan gemaakt en hierdoor is de kans groot dat het hele avontuur eindigt in een faillissement.

Uit onderzoek blijkt dat de meeste allochtone bedrijven niet veel winst maken en niet snel groeien. De omzet stagneert meestal door een gebrekkige organisatie. Er is weinig professionalisering van het ondernemingsproces en de opbouw van nieuw investeringskapitaal geschiedt niet planmatig. Dit laatste impliceert dat de allochtone ondernemer meestal te lage ambities heeft en niet naar een explosieve expansie streeft van de eigen onderneming. Er is weinig besef van de eigen groeikracht en de ondernemingszin stopt zodra er een beetje winst gemaakt wordt, waarvan redelijk geleefd kan worden.

Deze bovenstaande feiten uit de praktijk tonen, volgens mij, duidelijk aan dat de allochtonen niet goed in staat zijn om een waardevaste welvaartsgroei te realiseren van de Nederlandse economie. Door de kleinschaligheid (familiebedrijfjes), het gebrek aan toekomstvisie, de lage ambitie, en de afnemende ondernemingslust, blijven de allochtone ondernemers op een laag niveau en professionaliseren niet gemakkelijk. Voor het genereren van een welvaartsvaste groei zijn al deze eigenschappen wel degelijk nodig en dat is helaas niet het geval. Dit kan ertoe leiden dat de economische groei juist af zal nemen, als het aandeel van de allochtone ondernemingen toeneemt, waardoor de gehele economie zal krimpen. Dit laatste verschijnsel is al zichtbaar, maar het is nog niet helemaal te wijten aan de allochtonen, want het zijn juist de autochtone bedrijven die nu slecht draaien en weinig omzetgroei vertonen.

Er zijn weinig allochtone bedrijven in de harde sectoren te vinden, zoals bijvoorbeeld de staalsector, high tech, techniek, en andere op innovatie gerichte segmenten van de economie. Een groot deel van de allochtone ondernemers opereert in softe sectoren, zoals handel, vastgoed, bouw. Allochtonen zijn nauwelijks aktief in kennisintensieve sectoren, wat duidelijk aantoont dat zij nog te weinig innovatiegericht ondernemen en over te weinig technische know how beschikken. De overheid kan hier weinig aan doen, want innovatie kan niet verwezenlijkt worden door meer subsidies. Het is iets wat uit de ondernemer en hsijn achterban zelf moet komen.

Er is nog iets wat een grote rol speelt bij veel allochtone bedrijven. Een deel van deze bedrijven genereert min of meer automatisch een zwarte economie, waarin alles kontant afgerekend wordt, zonder BTW afdrachten. Dit is iets wat onvermijdelijk is, want meestal sluit deze wijze van zakendoen beter aan bij de allochtone ondernemersculturen. Het zal er beslist toe leiden dat het allochtoon zwartgeldcircuit toe zal nemen, naarmate de relatieve participatie toeneemt en dit is heel nadelig voor de welvaartsgroei. Hier kan de overheid weinig aan doen, geloof ik, want het is onmogelijk om alle financiele transacties van allochtone bedrijven te registreren, ten gunste van de fiscale afdrachten. De hele Nederlandse economie zal zich aan moeten aanpassen aan de toenemende participatie van de allochtone ondernemers en consumenten, wat uiteindelijk kan resulteren in een verlaagd welvaartsniveau voor heel Nederland.

Het is, volgens mij, noodzakelijk om allochtone ondernemers bewuster te maken van hun verantwoordelijkheid, betreffende de welvaartsgroei van Nederland. Na de bewustwording moeten zij dan de eigen organisatie professionaliseren, om een hogere winstgroei te realiseren, zodat er meer investeringskapitaal beschikbaar komt. Ook moeten allochtone ondernemers zelf leren om te investeren in de harde sectoren en zelf met nieuwe, levensvatbare innovaties op de proppen komen. Het geheim van een succesvol produkt zit immers in de kracht van de innovatie of in het geheim van de (gepatenteerde) technische uitvinding. Op dit vlak is er nog veel werk voor allochtonen en hier zullen zij zich de komende tien jaar volop moeten richten. Alleen op deze wijze kunnen zij erin slagen om volledig economisch te integreren in de Nederlandse economie, teneinde een welvaartsvaste groei te realiseren.

Volgens mij is het geen slecht idee, als allochtone ondernemers zelf een investeringsnetwerk opbouwen en op deze wijze hun gezamenlijk ondernemerskapitaal bundelen. Zij kunnen een eigen bank oprichten, om zo eigen risicokapitaal te genereren voor innovatieve investeringen. Het wordt tijd dat zij hierover serieus gaan nadenken en zelf met oplossingen voor de dag komen. Wachten op de overheid is immers geen innovatieve oplossing. De allochtone ondernemers moeten immers totaal onafhankelijk worden van de staat, en uiteindelijk zelf banen scheppen voor de eigen achterban. Dit is de grootste uitdaging van de komende twintig jaar en ze zullen het zelf moeten doen.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved