Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

De kastenmaatschappij in Nederland

Offeraar    Dewanand
Offercode   WFOR1031
Offerdatum   maandag 10 november 2003 


In de media en kranten wordt er veel geschreven over de hedendaagse kastenmaatschappij van Nederland. Beroemde schrijvers en denkers hebben hierover reeds diverse artikelen gepubliceerd en de hele discussie is nog maar net begonnen. Ik zal in dit betoog proberen om aan te tonen dat Nederland nu inderdaad een echte kastenmaatschappij is en dit probleem ook historisch analyseren.

Vrijwel elke nederlander associeert het woord kastenmaatschappij vrijwel onmiddellijk met India, want in dat land is het al eeuwenlang een feit. Hierover kan ik iets opmerken, wat velen zal verbazen. Voor mij is het ook een feit dat Nederland de afgelopen vijfhonderd jaar niets anders was dan een kastenmaatschappij. Het enige verschil is de benaming van dit begrip, want de nederlanders spreken over zuilen, en doen net alsof het heel iets anders is, dan kasten. Kasten en zuilen zijn gewoon dezelfde benamingen van het verschijnsel van sociaal-genetische segregatie in een heterogene samenleving. Het heeft geen zin om te doen alsof het om iets heel anders gaat, want dat is gewoon zelfbedrog.

In alle Nederlandse kolonien uit het verleden was er sprake van een hierarchie, die op ras en afkomst gebaseerd was. De geboorte bepaalde de sociale status en klasse. Hierom kan gesteld worden dat alle Nederlandse kolonien in absolute zin echte kastenmaatschappijen waren, waarin de blanken de hoogste machtsposities bekleedden en de arme, zwarte massa meedogenloos uitbuitten, gepaard gaande met grof, despotisch militair machtsvertoon. Dit feit wordt stelselmatig verzwegen in alle geschiedenisboeken en hierom vind ik dat de nederlandse geschiedsschrijvers doelbewust hebben geprobeerd om de geschiedenis te vervalsen en de nakomelingen van de slaven en kontraktanten, keihard voor de gek te houden. Gelukkig kan de waarheid niet door een stelletje leugenaars en sjoemelaars veranderd worden, want de bevrijde volkeren kunnen immers ook nadenken en zijn soms zelfs intelligenter dan de hoogopgeleide blanken. De tijd is rijp dat de dekolonisatie echt begint en dat het zelfbewustzijn van de bevrijde niet-Westerse volkeren versterkt wordt, zodat zij vooruit kunnen gaan en echt onafhankelijk worden. Dit hele proces zal zeker nog vijftig jaar duren, want de leugens worden nog steeds onderwezen aan de nieuwe generaties uit de niet-Westerse landen en dat moet radicaal veranderd worden.

In de hedendaagse Nederlandse samenleving is het helemaal niet moeilijk om bewijzen te vinden voor het bestaan van een op kastedenken gebaseerde hierarchie, die zelfs door de koningin en de Nederlandse staat ondersteund worden. Hieronder volgen puntsgewijs tien ontegenzeglijke bewijzen daarvoor.

 1. Het bestaan van klassejustitie is reeds door vele deskundigen bewezen. Migranten en allochtonen worden voor hetzelfde delict harder gestraft, dan een blanke crimineel. Ook arresteert de politie sneller een allochtone crimineel en juist hierdoor zitten er nu relatief te veel buitenlanders in de gevangenissen. Reeds bij het proces-verbaal wordt er gezorgd, dat de allochtone wetsovertreder veel meer straf zal krijgen en langer moet verblijven in de cel. Deze oneerlijkheid is het harde bewijs dat het hele rechtsstelsel gebaseerd is op kastedenken en willekeur. Met betrekking tot de strafwetgeving is er in absolute zin geen gelijkheid in Nederland en dat is wederom een onomstotelijk bewijs.
 2. In de rechtszaal heb ik in 2002 meegemaakt dat een officier van Justitie mij vertelde dat mijn huwelijk nogal onzeker is, want ik heb niet eerst een jaartje samengewoond met mijn hindoevrouw. Deze visie toont duidelijk aan dat er van alles wordt gedaan om de immorele gedragswereld van de blanke nederlanders op te dringen aan alle buitenlanders en allochtonen. Ik moest eigenlijk een klacht indienen tegen deze officier van Justitie, want zulke uitspraken passen niet bij een officiele rechtszitting, waarbij de verlenging van mijn voorarrest werd onderzocht. Dit is een keihard bewijs uit de praktijk, dat er zelfs door de hoge ambtenaren van Justitie in termen gedacht wordt van afkomst, etniciteit en kaste, en dat is heel zorgwekkend.
 3. In het gewone sociale leven is het vrijwel onmogelijk om als allochtoon normaal om te kunnen gaan met de autochtonen, want die geloven heel sterk in hun eigen botte vooroordelen en schijnen vaak nog in de middeleeuwen te leven. Negen van de tien blanke nederlanders denkt direkt dat mijn hindoestaanse vrouw uitgehuwelijkt is en vraagt dat nadrukkelijk steeds opnieuw aan mij. Zo te zien weten de blanken vrijwel niets over de diversiteit van de hindoestaanse gemeenschap in Nederland en willen niet eens geloven dat deze heel goed ontwikkeld is. Er wordt nog steeds gedacht in termen van primitief, achterlijk en traditioneel, alsof alles van de blanke automatisch modern en geweldig superieur is. Deze extreme vooroordelen belemmeren normaal kontakt tussen autochtonen en allochtonen voortdurend. Is het nu modern nederlands om een gietijzeren staafje in je vieze, ongepoetste bek of schaamdeel te stoppen? Vraag dit maar eens aan de cultureel bewuste nederlandertjes.
 4. Het gezeur over integratie lijkt meer op de nieuwste vorm van voortdurende, legale discriminatie. Vrijwel alle politici zeuren er steeds opnieuw over en zelfs de gewone burgers schijnen nu allemaal deskundigen te zijn. Er wordt vanuit gegaan dat de allochtoon, lees zwarte, moet integreren en daar hsijn hele leven mee bezig moet zijn, alsof het een inferieur wezen is, die nooit blank en modern kan worden. De blanke nederlander wordt geacht altijd beter en meer waard te zijn dan de arme, onderontwikkelde allochtoon. Dit minderwaardig beeld wordt constant gebruikt om de niet-blanke te pesten en te treiteren, zelfs tijdens het gewone sociaal kontakt. De harde praktijk heeft voor mij het bewijs geleverd dat integratie gewoon onmogelijk is en zelfs heel gevaarlijk is voor de eigen geestelijke gezondheid. Tot nu toe krijg ik van laagontwikkelde blanken het advies om beter te integreren en meestal word ik daar heel kwaad om, want het is allemaal bla bla voor mij. Dat hele geouwehoer over integratie is het harde bewijs dat Nederland nu inderdaad verandert is in een bittere kastenmaatschappij, waarin de allochtoon steeds de gebeten hond is.
 5. Het hele vreemdelingenbeleid lijkt meer op pesterij en achterstelling van de allochtonen in Nederland. Volgens mij hebben de ruim drie miljoen migranten in Nederland het volste recht om net zoveel familieleden en kennissen te laten immigreren, totdat zij een meerderheid zijn in dit land. Nee, dit mag niet gebeuren volgens de autochtone meerderheid, want dan verkleurt Nederland te snel en daarom moet er een willekeurig en discriminerend vreemdelingenbeleid gevoerd worden, waarvan vele duizenden onschuldigen het slachtoffer worden. Is het goed om vele tienduizenden buitenlanders te vernietigen en hen tot machteloze illegalen om te toveren. De kosten van zo'n beleid zijn exorbitant hoog, want dan gaan ze gewoon illegaal leven en alles informeel en ondergronds regelen. Er is momenteel geen vaste, definitieve norm in het vreemdelingenbeleid en daar wil ik echt iets aan veranderen komende tien jaar. Het huiswerk hiervan heb ik reeds voltooid. Ook het bizarre en botte vreemdelingenbeleid toont keihard aan dat Nederland reeds veranderd is in een extreme kastenmaatschappij, waarin er geen oog is voor de noden van buitenlanders. Volgens mij mag geen enkele wet tot geestelijk en lichamelijk leed lijden of de toekomst van een jong mens totaal vernietigen. Elk mens, ook de immigrant, heeft het volste recht op rechts- en verblijfszekerheid. Als de blanke meerderheid niet wil dat Nederland verkleurt, dan moeten zij zelf met intelligentere oplossingen komen, want anders worden zij zelf het slachtoffer van hun eigen imperfecte vreemdelingenwetten.
 6. Een keihard bewijs van het bestaan van een kastenmaatschappij is het hele formele getouwtrek met zwarte scholen. Zodra er enkele allochtone kinderen in een klas zitten, dan beginnen de witte ouders direkt te protesteren en halen hun kroost dan weg van die school. Er wordt vanuit gegaan dat de allochtone kinderen voor een soort vervuiling zorgen en de kwaliteit van het onderwijs verlagen, net alsof het om bacterien gaat, die men moet bestrijden. Dit racistisch denken is diepgeworteld in het denken van veel autochtone ouders en hierdoor is er reeds sprake van een meedogenloze kastenmaatschappij. De overheid doet hier niets aan en investeert zelfs niet in de toekomst van de ontredderde zwarte scholen. Men laat hen gewoon verpauperen, zodat er een zwarte onderklasse opgroeit, die kansloos is, en de vuile of laagbetaalde banen zal krijgen in de toekomst. Dit is het intelligente marginaliseringsbeleid van de Nederlandse staat. Volgens mij moeten ouders van allochtone kinderen zich krachtig organiseren en bundelen, om zelf geld bijelkaar te schrapen, om hier nu meteen een eind aan te maken, want anders ontstaat een derde generatie allochtonen die totaal ontredderd voort zal bestaan in de Nederlandse onderklasse van de toekomst.
 7. Er wordt door gevestigde politieke partijen openlijk gesproken over het verwitten van verkleurde wijken en steden, net alsof het om een schoonmaakaktie gaat. Het feit dat men dit tolereert geeft al aan dat de massa het ermee eens is. Vrijwel niemand protesteert krachtig tegen dit nieuwe nazisme in Nederland. Gaat men pas protesteren als de allochtonen afgevoerd worden, door afgesloten goederenwagons in de nabije toekomst? De meeste verkleurde wijken zijn inderdaad een concentratie van laagopgeleide allochtonen, maar juist hierom moet er een standvastig beleid ontwikkeld worden, om hen allemaal om of bij te scholen. Het beste is toch gewoon een wijkgebonden studieplichtwet te ontwerpen, zodat al deze laagopgeleiden de kans krijgen om een betere diploma te behalen, tegen een betaalbare prijs. Klagen en kritiek leveren gaat het probleem niet oplossen. Schelden en morren helpt ook niet, want dan wordt er keihard terug gescholden. Het is duidelijk dat er gewoon geinvesteerd moet worden in deze kansarmen, die toevallig een andere kleur hebben.
 8. Er staan teveel hoogopgeleide en talentvolle allochtonen werkeloos op straat, dankzij het geniale uitsluitingsbeleid van heel Nederland. Dit beleid is nu als het ware geperfectioneerd en functioneert feilloos, binnen de niet-bewijsbare grenzen van de wet. Deze discriminatie kan niet juridisch aangetoond worden, want er worden allerlei lage tactieken toegepast, zoals zwijgdiscriminatie, zeggen dat het gedrag niet past in de organisatie, of gewoon even de allochtoon informeel mededelen dat hsij ongeschikt is voor de functie, hoewel de kwalificatie wel degelijk bewijsbaar is. Op deze wijze raken veel talentvolle allochtonen totaal gefrustreerd en belanden uiteindelijk in de bijstand of de WW, waarna zij als afgeschreven oude zakken wegrotten en geen kans krijgen om een carriere op te bouwen. Ik heb zelf allochtonen ontmoet, die dit meegemaakt hebben en die echt verbitterd waren, wegens al het aangedane leed. Het waren allemaal intelligente, jonge mensen, met een kleurtje, die het vreselijk vonden dat zij overal op een botte wijze uitgesloten werden van participatie aan de blanke samenleving. Uitsluiting van allochtoon talent is juist nadelig voor de hele Nederlandse economie en kost handenvol kostbaar gemeenschapsgeld. Dus uiteindelijk pakt de blanke alleen zichzelf, want hsij moet dan de verstoten allochtoon zelf uit de eigen fiscale pot onderhouden. Blanken moeten echt slimmer worden, geloof ik, en hard werken om nog verder te evolueren.
 9. Uit de vele allochtone statistieken blijkt duidelijk dat zeker dertig procent van de allochtone jeugd uitvalt en daarna een grote kans heeft om te verloederen. Soms spelen taalproblemen een heel grote rol en soms ligt de oorzaak bij botte discriminatie. Ik heb zelf eens een Marokkaanse jongen gekend die de Havo wegens discriminatie had verlaten, omdat hij het niet langer kon verdragen. Deze jongen was daarover heel verbitterd en wenste dat hij gewoon in Marokko leefde, want daar had hij meer kansen, als volwaardig mens. Ik heb hem juist gestimuleerd om toch door te studeren en in de toekomst zelfs een eigen bedrijf op te richten, om zaken te doen met Marokko. Het was voor mij een hele klus, om het beschadigd zelfvertrouwen van hem op te vijzelen, door het botte racisme, en tot nu toe weet ik niet of dit gelukt is, want ik heb hem nooit meer terug gezien. Volgens mij, moet er een nationaal plan gemaakt worden om uitval van allochtone jongeren in het onderwijs te voorkomen of alternatieven ervoor te bedenken. Ik geloof dat er bemiddelaars moeten worden aangesteld, waar de gediscrimineerde allochtone student, in een vroeg stadium kan aankloppen, om het probleem op te lossen, en toch door te stromen naar de eindfase van de onderwijsinstelling. Vroeger in Suriname wilde ik zelf ook de lagere school verlaten, wegens discriminatie en pesterijen, maar gelukkig werd ik overgeplaatst naar een andere onderwijsinstelling en behaalde ik daar de diploma. In principe zou ik elke jonge allochtoon adviseren om nooit op eigen houtje de school te verlaten, wegens pesterijen, racisme en discriminatie, want doorzetten is de beste keus op de langere termijn. Hoewel Nederland nu een bittere kastenmaatschappij is, moet er toch gekozen worden voor het vergaren van zoveel mogelijk kennis en diploma's, want dat is altijd beter, dan niets. Als je ondanks, alle tegenwerking van de brutale, gemene, jaloerse en misdadige blanken toch bewijst dat je volhoudt en je (heilige) doel bereikt, dan versla je hem/haar op eigen grondgebied. Hou dus vol en strijd door, want je strijd is heilig en in je eigen belang.
 10. Het keiharde bewijs dat Nederland nu een bittere kastenmaatschappij is, werd vorig jaar (in 2002) geleverd door de populist, genaamd Prof. Pim Fortuyn. Deze racistische homo mocht alles zeggen wat hij wilde, en werd door justitie niet eens vervolgd, wegens discriminerende uitspraken, wat bijna tot een nationale ramp voor allochtoon Nederland heeft geleid. Het is een zegen van de hogere machten (zoals, Allah, Krishna, Shiva, Boeddha, Jehovah, Altecrea, Hanuman, Durga Maata, Laxmi, Vishnu, Maa Chandi, enz.) dat deze fantast door een blanke activist werd opgeruimd en zijn hele amateuristische organisatie daarna implodeerde. Hoewel Pim Fortuyn een professor werd genoemd, was hij niet in staat om een zinvolle oplossing te bedenken voor de problemen in de grote steden. Hij beschikte niet over voldoende capaciteiten, om voor verlichte of intelligente oplossingen te zorgen. Het trieste is dat hij keer op keer de weerlozen (moslimvrouwen) onder de allochtonen veroordeelde en zelfs bemoeide in hun geloofsidentiteit, wat heel normaal gedrag is van bekrompen populisten. Normloze politici moeten onmiddellijk verwijderd worden uit de politieke arena, desnoods via gerechtelijke procedures of massamanifestaties.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved