Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Ik was een moslimhater

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1017
Offerdatum     zaterdag 6 december 2003
Gepubliceerd in Multined, Editie 8-14 januari 2004, nummer 02-71


Bij de aanslagen op het World Trade Center kwamen ook Hindoes om. Dit leidde onder Hindoes wereldwijd tot moslimhaat, zoals bij Dewanand. Dewanands moslimhaat ging zover dat hij in het voorjaar van 2002 in naam van Al Qaida poederbrieven verstuurde naar Hindoe-organisaties. Deze krant onthulde de identiteit van de verstuurder. Na zijn veroordeling is Dewanand tot nieuwe inzichten gekomen.

Eerst volgt een letterlijk engelstalig citaat vanuit url:
http://edition.cnn.com/SPECIALS/2001/memorial

On September 11, 2001, four U.S. planes hijacked by terrorists crashed into the World Trade Center, The Pentagon and a field in Pennsylvania killing more than 3,000 people in a matter of hours. Behind the staggering number of deaths are the individuals, each of whom left behind family, friends and coworkers who feel the national tragedy on a personal level. CNN.com has established this site as an evolving record of those who died and a place for readers to build a living memorial for them.

Vrije vertaling in Nederlands van deze tekst:
"Op 11 september 2001 crashten vier Amerikaanse vliegtuigen, gekaapt door terroristen, zich in het World Trade Center (Twin Towers in New York), het Pentagon en op een locatie in Pennsylvania, waarbij er meer dan 3000 mensen in een paar uur tijd gedood werden. De doden lieten een aanzienlijk aantal familieleden en nabestaanden achter, die deze nationale tragedie op een persoonlijk niveau voelden. CNN.com heeft deze site opgesteld als een levende herinnering voor hen en alle lezers".

Iedereen in de wereld is momenteel op de hoogte van deze brute uiting van moslimfundamentalisme en moslimterrorisme en er volgde een bizarre periode van wereldwijde moslimhaat, na deze internationale ramp. Het is tragisch dat er ook hoogontwikkelde Indiërs en Hindoes gedood werden bij deze terroristische actie en dat het dus ook voor Hindoes een zwarte dag was in hun geschiedenis, die nu al meer dan tienduizend jaar oud is. Veel Hindoes wereldwijd waren hierom zwaar geschokt erdoor en ik hoorde er ook bij. Nu zijn er al ruim twee jaar verstreken en ik ben mij gaan bezinnen op deze daad. Voor mij is de periode van extreme moslimhaat definitief voorbij, want ik heb nieuwe inzichten bereikt, welke exact zullen worden uiteengezet.

Eerst een veelzeggend historisch verslag van mijn persoonlijke, georganiseerde uitingen van moslimhaat. In het gastenboek van de Nederlandse Moslimomroep (NMO) plaatste ik op woensdag 27 maart 2002, de volgende tekst:

Uit gastenboek Nederlandse Moslimomroep (NMO):
http://www.nederlandsemoslimomroep.nl/gastenboek.htm

Datum : woensdag 27 maart 2002
Door: Dewanand
"Overal waar moslims zijn, zijn er grote problemen en onlusten. Waarom maken jullie geen programma hierover. Dan moeten jullie eerlijk vertellen wat er zoal mis is met de islam. Veel mensen hebben genoeg van moslims en dat zien jullie bij de verkiezingen. Voor mij is de islam gewoon nazisme en niets anders. Ik streef ernaar om de islam binnen honderd jaar totaal weg te vagen van deze wereld. Dat is mijn doel in het leven. De mensheid moet vooruit gaan en niet als een stelletje misbaksels oorlog voeren om religie. Dewanand"

Ik plaatste op tientallen websites dergelijke anti-islamitische teksten en mailde vele duizenden mensen. Een van mijn professionele (Engelstalige) anti-islamitische teksten werd de wereld rondgestuurd als een kettingmail, welke gelezen en ondertekend werd door vele honderdduizenden mensen. Vrijwel alle rechtse partijen in heel Europa ontvingen anti-moslim teksten van mij, met duidelijke adviezen om de Islam met hand en tand te bestrijden. En zelfs de hele Hindoegemeenschap (100 organisaties) in Nederland ontving uiteindelijk een anti-islamitische poederbrief van mij, waarvoor ik uiteindelijk gearresteerd werd en gerechtelijk vervolgd ben.

Mijn huidig commentaar (anno december 2003) op deze emotionele en zwaar gefrustreerde anti-moslim uitingen van mijzelf zal ik hieronder uiteenzetten. Ik geloof dat de wereldwijde haatpropaganda van de Amerikanen en de massamedia mij ontzettend sterk beïnvloed heeft en dat ik niet de enige ben die hiervan het slachtoffer is geworden. Amerikanen denken dat zij de belangrijkste mensen zijn op deze wereld, omdat zij de grootste en sterkste economie hebben. Ik vind het echt jammer dat ik niet eerder tot bezinning ben gekomen, betreffende de Islam en moslimhaat. Nu geef ik eerlijk toe dat moslimhaat, volgens mij, niet de oplossing is van alle problemen in de diverse landen. Mensen maken altijd problemen van alles en willen alles politiseren, wat de echte oorzaak is van nog meer problemen. Nee, nu wil ik mijn nieuwste inzichten en mijn zuivere intelligentie echt gebruiken om te proberen om de haat tegen moslims juist te verminderen. En daarom heb ik besloten om deze zelfbezinnende tekst te ontwikkelen.

Neem met mij eerst een kijkje in de Bhagavad-Gita-zoals-ze-is. Hier volgen enkele verzen over haat uit de Bhagavad Gita:

Vers 5.3 Wie de vruchten van zijn bezigheden haat noch begeert, wordt gekend als immer onthecht. Zo iemand, die bevrijd is van alle dualiteit, overwint gemakkelijk zijn gebondenheid aan de stof en raakt volkomen verlost, O sterk-gearmde Arjuna.

Vers 7.27 O telg van Bharata (Arjuna), O bedwinger van de vijand, alle levende wezens worden geboren in begoocheling, overweldigd door de dualiteit van haat en begeerte.

Vers 13.6-7 De vijf grote elementen, het vals ego, het verstand, het ongeopenbaarde, de tien zinnen, de geest, de vijf zins-objekten, begeerte, haat, geluk, verdriet, het geheel hiervan, de levenssymptomen en de opvattingen - kortom dit alles, wordt beschouwd als het veld der activiteiten met alle wisselwerkingen van dien.

Vers 18.23 Wat het handelen aangaat: die handeling welke verricht wordt uit plicht, zonder gehechtheid, zonder liefde of haat, en los van derzelver vruchten, wordt handelen in de geaardheid goedheid genoemd.

Vers 18.24 Maar die handeling waarvoor men zich grote moeite getroost en die terwille van zinsbevrediging verricht wordt vanuit een gevoel van vals ego, wordt handelen in de geaardheid hartstocht genoemd.

Vers 18.25 En die handeling welke verricht wordt in onwetendheid en begoocheling zonder dat men acht slaat op de toekomstige gebondenheid en gevolgen van dien, en welke leed veroorzaakt en onpraktisch is, noemt men handelen in de geaardheid onwetendheid.

Vers 18.51-53 Wanneer men door zijn verstand gelouterd wordt en de geest vastberaden beteugelt, wanneer men hetgeen de zinnen bevredigt laat varen en zich zo bevrijdt van gehechtheid en haat, wanneer men in afzondering leeft, weinig eet, lichaam en tong beheerst, altijd in verheven koncentratie is en onthecht, zonder vals ego, valse kracht, valse trots, lust en woede, en wanneer men geen stoffelijke zaken aanneemt, raakt men beslist bevorderd tot het peil der zelfverwerkelijking.

Mijn persoonlijke toelichting volgt nu.

Uit deze verzen blijkt dat haat alleen leidt tot begoocheling, gehechtheid en woede. Dit zijn geen verheven gevoelens, want die leiden niet tot zelfverwerkelijking. Een mens, zelfs een moslim, moet naar zelfverwerkelijking streven in deze ene gereïncarneerde levenscyclus. Alleen zo kan verlossing verwezenlijkt worden. Het is beter om je als moslim constant op Allah te richten en Zijn heilige naam elk uur tenminste 108 keer te reciteren in diepe meditatie, want dan zuiver je je eigen gebonden innerlijk. Voor de Hindoe geldt min of meer hetzelfde, maar alleen heeft die talloze meerdimensionale voorstellingen (33 miljoen) van de Allerhoogste Godspersoon ontwikkeld, zoals Krishna, Altecrea, Shiva, Brahma, Vishnu, Hanuman, Laxmi, Durga enz. De innerlijke geloofs- en geesteswereld van de Hindoe is veel groter en hierdoor kunnen zij makkelijker verlost worden van alle haat en begoocheling. Geloven betekent voor de Hindoe afstand nemen van alle stoffelijke zaken en alle wereldse gevoelens, zoals bijvoorbeeld: hartstocht, jaloezie, afgunst, genot, haat, sex en liefde. Onthechting van je eigen haat is het beste wat elke Hindoe kan doen in deze tijd van wereldwijde chaos, brute uitbuiting en onderdrukking van de minderbedeelden. Het is beter als een Hindoe juist vrede sticht en hiermee koppig doorgaat, zelfs als iedereen oorlog wil en hem/haar wil haten. Goedheid is uiteindelijk het meest wijze waar een mens in het algemeen voor kan kiezen. En ik geef toe dat dit een heel moeilijke keus is, voor vele miljoenen mensen in dit duistere Kali Yuga tijdperk, die 5000 jaar geleden begonnen is, en totaal 432.000 aardse jaren zal voortduren.

Het is voor mij een uitdaging om de moslimhaat radicaal te overwinnen en ik geloof dat ik hierin geslaagd ben. Ik kies nu voor zuiverheid en goedheid, in plaats van moslimhaat en wil op deze wijze mijzelf een wijze les leren, want ik ben de enige die zichzelf kan onderwijzen en die zichzelf kan bevrijden uit alle zinsbegoocheling. Haat is een fantasie, die tot niets leidt en haat zaaien is in principe hetzelfde als zinloos (oorlogs)geweld. Hierom is het goed om geen haat te zaaien in onze immer verdeelde wereld. Het is beter om mensen te leren om elkaar te waarderen en elkaar te bewonderen. Wat de Hindoe niet heeft, kan gevonden worden bij de moslim of de christen en wat zij niet hebben, kan gevonden worden bij de Hindoes of andersdenkenden. Wij kunnen veel van elkaars tekortkomingen leren en elkaar onderwijzen, zodat een vredige wereld geschapen kan worden. Het is beter om een dwalende geest te helpen om het rechte pad te kiezen en te leven in de geaardheid goedheid.

Zelfs moslims uit alle islamitische stromingen zijn diep geschokt door de terroristische daden van hun extremistische geloofsgenoten. Wereldwijd hebben vrijwel alle moslimorganisaties het terrorisme en het moslimfundamentalisme afgewezen. Het zijn slechts de simpele zielen die niet hiervoor gekozen hebben. Wij dienen nu te beseffen dat het een uitdaging is voor ieder mens, om niet te kiezen voor moslimhaat, maar juist te kiezen voor innerlijke groei en bezinning. Zelfs de moslim moet niet kiezen voor haat jegens derden of van zichzelf, en ook ernaar streven om innerlijk te groeien. In principe leven wij nu allemaal met een gezamenlijke karmische bestemming in onze micro-schepping, en dit is het enige wat ons allemaal aan elkaar bindt, als een menselijk collectief, die in staat is zichzelf te genezen van alle kwalen en handicaps. Wij mensen moeten leren van elkaar en van elkaars fouten. Momenteel probeer ik alle wijze lessen te leren van mijn haat uit het verre verleden. Voor mij is dit verleden heel ver, want in mijn persoonlijke tijdsrekening duurt een dag op aarde vele malen langer, omgerekend ongeveer tien dagen, dan de totale omwentelingstijd van de aarde om haar scheve rotatieas.

Laten wij vanaf vandaag de minderbedeelden nog een kans geven en ook naar hun mening luisteren. Dat is beter dan je in te graven in haat en wroeging, zodat er geen energie meer is om iets van de ander te leren. Laten wij vanaf vandaag ernaar streven om te groeien en iets van elkaar te leren. Dit betekent dat de Hindoe ernaar moet streven om iets te leren van alle levende wezens, inclusief dieren, planten en de onzichtbare levensvormen. Als de Hindoe besluit om hiervoor te kiezen, dan is het logisch en verstandig dat de andere mensen hetzelfde doen, zodat er veel ruimte ontstaat voor een levenslang leerproces. Elk mens die hieraan deelneemt, dient in de eerste plaats te beseffen dat hsij (zie voetnoot) niet volmaakt geboren is en een heilige plicht heeft om levenslang te leren van de eigen fouten en van die van anderen. Ik leef nu sterk met dit besef en probeer nu juist langs de weg van goedheid hetzelfde doel te bereiken, namelijk verlossing en hogere levensinzichten in het doel van de schepping van mijzelf en alle andere levende wezens. Daarvoor probeer ik nu te leven.

Ik kan een pen makkelijk gebruiken om haatteksten te schrijven aan iedereen ter wereld, want dat is het primitiefste wat een onwetend mens kan doen, mits hsij in een tamasische (= duisternis, onwetendheid, gebondenheid) toestand verkeert. Maar ik kan dezelfde pen ook gebruiken om teksten vol positieve energie te sturen naar alle uithoeken van de wereld en zo de basis leggen voor de wedergeboorte van Sathya Yuga, waarin de mensheid eventjes verlost is van alle wereldse ellende en het materieel verdriet. Om dit laatste te bereiken is verheffing van het bewustzijn en overwinnen van alle haat, ook de onbewuste en onderbewuste haat, heel hard nodig en hiervoor is een zuiver innerlijk nodig, waaraan dag en nacht gewerkt moet worden.

Lees eens, ter besluit van dit relaas, wat de Bhagavad-Gita-zoals-ze-is zegt over handelen in de geaardheid goedheid:

Vers 18.36-37 O beste der Bharata’s, wil nu luisteren naar wat Ik je te zeggen heb over de drie vormen van geluk die de gebonden ziel geniet en waardoor ze soms de beëindiging van alle verdriet bereikt. Wat in het begin vergift schijnt te zijn, maar aan het eind nektar, en ons tot zelfverwerkelijking brengt, wordt geluk in de geaardheid goedheid genoemd.

Noot
Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen “hij/zij” en “zijn/haar” te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen “hij” of “zijn” bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, “Onze taal”, zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur. Mijn voornaamste reden om een nieuw persoonlijk voornaamwoord, “hsij”, te ontwikkelen is gebaseerd op mijn abstracte Hindoeïstische religieuze filosofie. Voor het nieuwe bezittelijk voornaamwoord, “hsijn”, geldt hetzelfde. Ik streef ernaar dat deze woorden alom gebruikt zullen worden in de Nederlandse literatuur van de nabije toekomst.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved