Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Moslimstrategie om de macht over te nemen in Holland, Belgie, Europa, Israel, India, enz. door Hans Holtrop

Offeraar    Hans Holtrop
Offercode   wfor0323
Offerdatum   10 juli 2008
Source deeplink:
 • http://www.thephora.net/forum/showthread.php?t=38218
 • Blootlegging van de plannen van de moslims, die de macht willen overnemen in Holland, België, Europa, Israel, enz.

  From: Hans Holtrop
  Add contact Add contact
  Sent:
  Saturday, May 10, 2008 8:40:51

  Beste lezer,

  Onderstaand een zeer diep en zeer schokkend inzicht in het denken van de Islam, waarmee vele hoofden van moslims zijn gevuld. Dit inzicht geeft u een kijkje op uw vijand, die er op uit is de macht over te nemen in uw land (Holland, België, Europa, Israel, enz.), waarna u een tweederangsburger wordt.

  De Islam is niet een godsdienst zoals in het Westen over godsdiensten wordt gedacht, waarin iedereen kan geloven of nalaten, wat hij/zij wil. In een Islam Staat is géén scheiding van "kerk" en Staat : (1) In een Islam Staat is géén scheiding van politiek en geloof.

  De Sharia stelt géén morele wetten, maar is een Strafwet. Moslims moeten altijd opnieuw hun uiterste best doen om de macht te grijpen in iedere samenleving
  waarin zij verkeren. Moslims kennen géén "bekering", géén afleggen van hun oude natuur, maar mogen hun oude natuur behouden en hoeven slechts "omkleed" te worden met Mohammed.

  In de Islam is de familie verantwoordelijk, dat de enkeling trouw blijft aan de Islam. Afval van de Islam is verboden en moet op harde wijze door de familie worden bestraft.

  De Islam kent géén godsdienstvrijheid : (2) Iedere moslim, die zich bekeert tot bijv. het christendom, dient door de familie of de moslim Staat te worden gedood.
  Allah is een streng heerser, die aan zijn onderdanen géén uitzicht op vrijlating toestaat.

  Zolang moslims een minderheid vormen is hèt kenmerk bij moslims : Een zwijgzaam lijden zonder verdediging. Dit is de eerste fase op weg naar de "Heilige Oorlog" van de moslims om de macht te veroveren (3)

  Om de Arabische moslimdenkwijze te kunnen begrijpen, dien je de betekenis van het "woordengevecht" bij de bedouïnenstammen van vòòr de Islam (het jaar 622)
  te kennen.

  Als twee stammen een vete hadden met elkaar, dan stelden ze zich vaak in twee lange rijen tegen elkaar op. Niet de wapens werden opgepakt, maar dichters werden naar voren geschoven, die de vijand met verzen vol haat moest bespotten en vervloeken. Tegelijkertijd moest hij de eer en kracht van de eigen stam roemen.
  De stam, die uiteindelijk niets meer terug te zeggen had, werd beschouwd verloren te hebben.

  Mohammed deed dit in zijn tijd (570 - 632) met zijn tegenstanders : "woordengevechten". Het strijden met krachtdadige toespraken en meeslepende woorden is hèt kenmerk van de "Heilige Oorlog" : Ghadaffi, Khomeini, Saddam Hoessein, enz.

  Waarheid is niet het belangrijkste in die "woordengevechten". Als er maar gevoelens en emotioneel zelfbewustzijn daardoor worden opgeroepen.
  Moslims weten, dat er wordt gelogen, maar malen daar om. Woordenoorlogen zijn zenuwenoorlogen ! (4)

  Mohammed geeft toe (in Soera "De Pelgrimstocht" 22:52-53) dat hij niet in staat is geweest de Openbaringen van God te onderscheiden van de influisteringen van de satan. De woorden in de Soera "De Ster" noemt Mohammed zelf verzen van de satan. Het begrip "satansverzen" is dan ook van Mohammed zelf afkomstig en niet van Salmadan Rushdie ! Daarmee verklaart Mohammed dat waarheid en leugen door elkaar zijn gemengd in de Koran. En daarmee weten Joden en christenen, dat de Koran een door de duivel geinspireerd boekwerk is. En dat Allah òf de duivel zelf is, òf een personificatie van de duivel (5)

  In de Koran lezen we ook over de ontmoeting van Mohammed met boze geesten : zowel in de Soera "De Djinn" 72:1-15, als in de Soera "De Duinen" 46:29-31.

  En dan komt de afschuwelijke waarheid naar boven:

  niet alleen mannen en vrouwen zijn moslim, maar ook boze geesten zijn moslim.
  En gezamenlijk werken ze aan de verspreiding van de Islam op aarde, gezamenlijk strijden ze de "Heilige Oorlog". En daar hebben de sukkeltjes van CDA en PvdA in Holland nog nooit bij stil gestaan.

  Het eigenlijke, werkelijke doel van de Islam

  is NIET het geestelijke en lichamelijke welzijn van zijn aanhangers,
  is NIET het aanbidden van Allah,
  is NIET het vasten, bidden of de pelgrimsreis naar Mekka,

  maar het eigenlijke, ware oogmerk van de Islam, is het scheppen van het Rijk van Allah op aarde !!! De Sharia, de Islamitische wet, is daarbij basis en middel voor het bereiken van dat doel. De ware bedoeling van de Islam is het grijpen van de politieke macht met alle middelen.

  Mohammed adviseerde zijn volgelingen:

  "De Heilige Oorlog" is bedrog.

  Sinds de beslissende slag van Badr (624):

  300 volgelingen van Mohammed tegenover 1.000 bewapende inwoners van Mekka, gewonnen door Mohammed, geloven de moslims dat Allah meestrijdt, als zij de Islam verdedigen, verspreiden, met geweld verspreiden. Vandaar dat de Islam op het zwaard is gegrondvest (6)

  In Soera "De Buit" 8:17 (na een verraderlijke aanval van Mohammed op karavanen, waarin bloedverwanten van zijn volgelingen gedood werden, die daar zwaar door waren geschokt) schreef hij:

  "Niet jullie hebben hen gedood, Allah heeft hen gedood.
  Niet jij hebt op hen geschoten, als je hebt geschoten, maar Allah".
  Daarmee sanctioneerde Mohammed het doden als middel in de "Heilige Oorlog".

  Allah werd hiermee de dodende oorlogsgod. Overal waar moslims qua aantal sterk zijn en de hoop op overwinning bestaat, zullen ze een aanval of revolutie proberen.
  In de Koran beveelt Allah zijn aanbidders, volgelingen, om de vijanden van de Islam te doden, waar die vijanden van de Islam zich ook maar bevinden. En iedereen, die de Islam niet volgt, is per definitie een vijand van de Islam.

  Opdrachten tot doden :
  Soera "De Koe" 2:191
  Soera "De Vrouwen" 4:89
  Soera "De Boete", enz.

  Deze verzen vormen de basis voor het terrorisme, en wel in opdracht van Allah (7)

  Omdat Mohammed niet in een "Heilige Oorlog" is gestorven, verkeert zijn ziel niet in het moslimparadijs. De ziel van Mohammed verkeert in de "Barzakh":
  een plaats tussen het leven op aarde en het hiernamaals. Iedere keer, dat een moslim de naam van Mohammed uitspreekt, moet hij zeggen : "Allah bidde over hem en geve hem vrede", in de hoop, dat Mohammed ooit nog eens in het moslimparadijs aankomt, waar sinds de afgelopen 1.400 jaar alle moslimstrijders, die in de ``Heilige Oorlog" zijn omgekomen, zijn beland. Hun leider Mohammed is daar nog steeds niet aangekomen (8)

  In het Jodendom en christendom is het onmogelijk, dat er met oorlog het Joodse en christelijke denken, geloof wordt verspreid. In de Islam wordt het moslim-geloof wel met oorlog verspreid.

  In het Jodendom, christendom is oorlog wel gerechtvaardigd om eigen land, bevoling, natie te verdedigen tegen het oprukkend Islamgeweld, Islam-geloof.

  Toen Joden in Arabie, rond 625, Mohammed wezen op de onoverbrugbare verschillen tussen Torah, Tenach, bezwarende en verstrekkende verschillen, kwam de autoriteit van Mohammed in gevaar. Mohammed reageerde daarop met een bittere haat tegen de Joden, door de Joden de grootste vijanden van de Islam te noemen ( Soera "De Tafel" 5:82). Mohammed moedigde zijn aanhangers uit om de Joden te vermoorden in naam van de Islam (9)

  Mohammed trouwde in 627 tegen haar zin een Joodse slavin. Deze slavin heeft geprobeerd Mohammed te vergiftigen. Mohammed heeft een hap genomen, en daarna uitgespuwd. In "Ibn Hisham" lezen we, dat Mohammed zegt:

  "Het gif van de Joden heeft mijn hart gebroken``.

  Sinds die tijd doet het gerucht de ronde dat de Joden Mohammed zouden hebben gedood ! (10) Zie hier : De eeuwige oorlog tussen de moslims en de Joden.

  Voor alle politieke sukkeltjes in het Westen, die zo graag de dialoog aan willen gaan met de moslims :

  In de Soera ``Het Berouw`` 9:29-30 lezen we de minachtende moslimhouding van moslimheersers over de overwonnen Westerlingen :

  ``Bestrijdt degenen, die niet in Allah en de Jongste Dag (Het Laatste Oordeel) geloven, en die niet verbieden wat Allah en zijn gezant (Mohammed) hebben verboden, en die niet overeenkomstig de ware godsdienst (de Islam) belijden, die tot hen behoren aan wie het Boek (de Bijbel) werd gegeven, totdat zij met eigen handen het tribuut (de belasting) betalen en hun ondergeschiktheid (onderwerping) erkennen.

  De Joden zeggen : `` Ezra is de Zoon van God``.
  De christenen zeggen : ``Christus is de Zoon van God``.

  Dat zijn (louter) woorden uit hun mond.
  Zij zeggen daarmee hetzelfde als diegenen, die vóór hen ongelovig waren.
  ALLAH MOGE HEN DOODSLAAN ! Hoe zijn ze toch zo misleid``.

  Op zijn sterfbed in 632 heeft Mohammed bepaald, dat er géén Jood of christen op het Arabisch schiereiland mocht blijven. Toen Mohammed overleed waren de basisprincipes van de Islam, samen met de Wet van de Heilige Oorlog, die een wezenlijk onderdeel van de Sharia uitmaakt, schriftelijk vastgelegd en werden ze als onveranderlijk en voor altijd geldig voor de moslims beschouwd.

  Moslims mogen met met een niet-moslimland géén vrede sluiten, zolang de inwoners daarvan zich niet aan de Islam hebben onderworpen (zie hier de feitelijke onmogelijkheid van de Road to Peace tussen moslim Palestijnen/Arabieren en Joden in Israel).

  Bij de slag van Oehoed (625) raakte Mohammed gewond en verloor één van zijn tanden. Op afbeeldingen daarna vormt dat géén leuk gezicht op (11)

  Veel moslims zijn van huis uit niet gewend te leven op voet van gelijkheid en verdraagzaamheid, maar willen domineren. Als dat niet lukt, zijn ze gefrustreerd en spelen het slachtoffer. Dat zien we in Israel en Europa. Eén van de nobelste daden, die een moslim kan doen voor Allah, is het anderen hun godsdienstvrijheid ontnemen.

  Alleen zware repressie en zeer harde maatregelen kunnen de furie van de Islam in Holland, Belgie, Europa, Israel in toom houden. Of de sukkeltjes van het CDA en PvdA dat kunnen, valt sterk te betwijfelen. Alleen een andere politieke macht kan dat verwezenlijken.

  In het Westen wordt een oorlog tegen terrorisme gestreden. De politieke en geestelijke leiders vermijden het een oorlog tegen het moslimterrorisme te noemen,
  laat staan een oorlog tegen de Islam. Osama bin Laden noemt zijn oorlog tegen het Westen, tegen Israel, wél een godsdienstoorlog, een oorlog van de Islam tegen het ongelovige Westen. De geschiedenis heeft voor moslims een zeer grote betekenis, waarmee ze vooral de geschiedenis van de Islam bedoelen. En die geschiedenis heeft een grote godsdienstige en rechtskundige betekenis.

  In de Westerse wereld is de basisvorm van een georganiseerde samenleving : de Staat, waarin langs verschillende scheidslijnen groepen kunnen worden onderscheiden.

  Moslims zien dat volkomen anders. Zij zien de Islam-godsdienst uitgesplitst over verschillende Staten. Zij zien de Islamitische Natie, uitgesplitst over verschillende Staten, als één Natie : de Ummah.

  Arabieren en Turken hebben een zeer uitgebreide literatuur over hun strijd tegen het christelijke Europa. Daarin worden niet de verschillende landen beschreven, maar wordt alleen over de ongelovigen, de kafirs gesproken. Zij schrijven over zichzelf niet als Turken, Perzen, of Arabieren, maar over moslims. Het historisch besef wordt gevoed vanaf het preekgestoelte, school en media.

  Op 23 februari 1998 verscheen in Londen in de daar verkochte krant Al-Quds al-Arabi :
  ``Bekendmaking van het Islamitisch Wereldfront voor een Jihad tegen de Joden en de Kruisvaarders``.

  Het stuk eindigt met:
  ``Het is de persoonlijke plicht van iedere moslim die daartoe in staat is, Amerikanen en hun bondgenoten, zowel burgers als militairen, in ieder land waar deze mogelijkheid zich voordoet, te doden, totdat de Al-Aksa moskee (in Jerusalem) en de El-Harammoskee (in Mekka) uit hun wurggreep verlost zullen zijn, en hun verslagen en verlamde legers alle islamitische landen zullen hebben verlaten en niet langer een bedreiging kunnen vormen voor elke moslim`` (12)

  Westerlingen vergeten, of weten niet, dat Bagdad 500 jaar lang de zetel is geweest
  van het Islambestuur. Saoedi-Arabie én Irak vormen Heilige Grond
  voor de Islam, voor alle moslims. Het betreden van die Heilige Grond door
  niet-moslims wordt als een zeer zware misdaad gezien binnen de Islam.
  Moslims hebben de neiging, als het over Saoedi-Arabie en Irak gaat de strijd en
  hun vijand in religieuze termen te beschrijven.

  Islam kent vanaf haar start in 622 géén langdurige periode van vervolging, van op de proefstelling, zoals het christendom. Allah sprak zijn goedkeuring uit over de
  regerende macht en over alle overwinningen van de moslims, van de Islam, van het vestigen van het Rijk van Allah op aarde.

  De Bijbel is samengesteld in een periode van 1600 jaar, met meer dan 66 verschillende schrijvers, die fundamenteel met elkaar overeen stemden, in wat ze schouwden.

  De Koran is door één persoon geschreven, in een korte tijdsperiode:
  de `profeet Mohammed`.

  De islam kent géén priesterschap, géén bemiddeling tussen God en gelovige,
  géén wijding, géén sacramenten en géén rituelen, die alleen door een gewijde
  geestelijkheid kunnen worden uitgevoerd. Begrippen als lekenorde, wereldlijk of seculier zijn ondenkbaar in de Islamitische gedachtenwereld.

  In de Westerse landen heeft het nieuwe geloof van het Humanisme, van de Linkse Kerk, het Joods-christelijke geloof verdrongen. In de moslimlanden geldt al 1400 jaar de Islam en is géén ander geloof in staat geweest iets te veranderen.
  In de moslimlanden heeft de Islam daarmee een status van onaantastbaarheid gekregen.

  De Islam is méér dan een geloof en de daarbij horende rituelen. HET IS EEN IDENTITEIT EN EEN LOYALITEIT, die al het andere overstijgt (13)

  De Islam wordt in de hoofden en herinneringen van moslims geassocieerd met het uitoefenen van politieke en militaire macht.

  Door de oliedollars zijn de moslims hoogmoedig en zelfverzekerd geworden. Zij verachten de morele degeneratie van het Westen. Ze spugen daarop.

  Mohammed was niet alleen profeet en leraar, maar ook heerser en soldaat. Als de moslimstrijders in de oorlog vóór de Islam vóór Allah strijden, dan betekent dat, dat hun tegenstanders (wij dus) tegen Allah strijden. Allah staat aan het hoofd van het moslimleger. Zeer veel moslims zijn dan ook kwaadaardig en gevaarlijk, omdat zij ons als tegenstanders van Allah zien, als vijanden van Allah zien (14)

  Volgens de Islamitische wet is het toegestaan oorlog te voeren tegen vier soorten vijanden:
  ongelovigen, afvalligen, opstandelingen en bandieten.

  De eerste twee vallen onder de Jihad. Jihad is een religieuze plicht. De regels voor de oorlog tegen afvalligen zijn anders, en veel strenger, dan die voor de oorlog tegen ongelovigen. Voor de afvalligen bestaat géén menselijke vergiffenis.
  Iedere afvallige moet ter dood worden gebracht. Samen met degene, die de moslim van het ware geloof van de Islam heeft afgebracht ..... (15)

  Afghanistan, Nigeria, Soedan, Bosnie, Kosovo, Macedonie, Tsjetsjenie, Sinkiang, Kashmir, Libanon, Timor, Mindanao en Israel zijn momenteel de gebieden waar de Islamitische wereld de niet-Islamitische wereld ontmoet. Vooral Israel dient als bliksemafleider voor de moslimwoede inzake de achterblijvende economische welvaart en politieke onderdrukking in moslimlanden.

  Niet vergeten dient te worden, dat de strategische alliantie tussen Amerika en Israel een gevolg was van de Russische opmars in het Midden-Oosten, en niet de oorzaak was van die alliantie. Daarnaast is er een ideologische, sentimentele en bondgenootschap tussen Amerika en Israel.

  De moslimregeringen in het Midden-Oosten incl. de moslim Arabische/Palestijnse terroristische regering van Hamas, Fatah, PLO, zijn zeer bedreven geraakt in het controleren van hun eigen media en het manipuleren van de Westerse media.
  Maar weinig Westerlingen hebben het gevoel dat ze betrokken zijn geraakt bij een confrontatie met de Islam.

  Voor de moslims in het Westen is de democratie de weg naar de macht. Een weg met éénrichtingsverkeer. Bij moslims betekenen verkiezingen:

  één man (alleen mannen), één stem, éénmalig (16)

  Het Westen o.l.v. Amerika wordt door moslims gezien als de wereld van de christelijke ongelovigen, die als de nog enige serieuze kracht wordt gezien,
  die de Islam concurrentie kan aandoen en zijn Islam-verbreiding kan verhinderen.

  Bronnen:

  De crisis van de Islam. Jihad en de wortels van de woede, van Bernard Lewis
  ISBN 9027484511

  De Heilige Oorlog van de Islam, Abd al-Masih,
  uitgegeven door Licht des Lebens, Postbus 13,
  A-9503 Villach, Oostenrijk.

  P.S. Lees nog eens die 16 aanhalingen.

  En strijd voor het behoud van het Westen,
  voor de Vrijheid in het Westen,
  door dit bericht door te sturen naar familie,
  buren, vrienden, kennissen, collega´s, enz.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved