Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

S, wantoestand verbod indopen RK kerk

... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Aan: alle geadresseerden (zie lijst waction0063_address )

  Onderwerp: wantoestand verbod indopen RK kerk


  Mijn kenmerk: waction0063.doc / 20090615 / S, wantoestand verbod indopen RK kerk/ V to address list waction0063_address.htm / 3443W

  Amsterdam, 15 juni 2009

  Geachte heer/mevrouw,

  Het verplicht mij zeer uw aandacht te vragen voor een slepende wantoestand betreffende het verbod op het indopen, welke handeling zich voltrekt binnen de Rooms Katholieke kerk, ter lokatie van de Vredeskerk in Amsterdam (adres:Vredesplein 1 te Amsterdam) www.amsterdam.vredeskerk.nl )

  Voorheen behoorde het indopen tot een regulier gebruik tijdens de kerkdiensten.

  Indopen betekent: dat je het lichaam en het bloed van Christus herdenkt in de vorm van brood en wijn. Je hebt een beker met wijn en een kelk met het brood er in. Dan mag je het brood in de kelk met wijn indopen en daarna nuttigen. Dit doen we omdat de Here Jezus dit heeft gevraagd: Bij het laatste avondmaal heeft Hij gezegd: blijf dit doen om mij te gedenken! In de bijbel kan ik niet vinden waar er staat dat er niet ingedoopt moet worden. En dat de Here gezegd heeft dat wij het precies zo moeten doen! Het indopen gebeurd al meer dan vijftig jaar, overal ter wereld.

  Helaas is deze traditie in de Rooms Katholieke kerk nu abrupt beëindigd. Vorig jaar deelde bisschop Punt, wonende te Haarlem aan pastor Valkering van de Vredeskerk in Amsterdam (adres: Vredesplein 1 www.amsterdam.vredeskerk.nl ) en aan andere pastores mede om het indopen onmiddellijk stop te zetten. Maw we moeten nu allemaal uit de zelfde beker drinken! In de Vredeskerk waar ik bijna elke zondag kom, (voorheen bezocht ik de Laurentiuskerk te Weesp alwaar ik 22 jaar heb mogen indopen) werd dit op een niet bepaald diplomatieke en appetijtelijke wijze mede gedeeld aan alle betrokkenen. Vele mensen uit onze RK gemeenschap bekritiseerden deze wijziging.

  Iemand uit de Vredeskerk zou een brief hebben gestuurd naar bisschop Punt met de mededeling dat het brood en de wijn niet worden genuttigd op de voorgeschreven wijze.

  Maar niemand heeft de brief unaniem mogen inzien?

  Pastor Valkering had zo te zien vooraf een plan gereed staan. Na aankondiging van deze rigoureuze wijziging vertrok pastor Valkering voor maar liefst een aantal weken op bedevaart. Hij dacht de dans op deze wijze te kunnen ontspringen. Hij deed ons vele beloften. Zo beloofde hij dat hij alle bezwaren zou doorgeven aan de bisschop hetwelk gerekend vanaf juli 2008 nog steeds voortduurt zonder dat er iets merkbaars is veranderd. De pastor geeft aan het erg druk te hebben, echter reist wel naar Noorwegen, Griekenland, Parijs, Rome enz. met vakantie waarbij hij ook in cafés in Amsterdam gesignaleerd is geweest. Maar hij heeft weliswaar geen tijd om de bisschop te spreken maar paradoxaal genoeg heeft hij blijkens betrouwbare bronnen, een speciale band met de bisschop.

  Ook vroeg hij mij zonder opgave van een beduidende reden of ik mij wilde onthouden van enig contact met de bisschop.

  Op 9 januari 2009 vroeg ik de bisschop of hij bereid was mijn visie op haar merites te evalueren. Doordat hij ermee instemde werd er met hem een afspraak gearrangeerd op 12 februari 2009. Tijdens dit gesprek heb ik hem de bezwaren verteld ten aanzien van het indopen. Ik legde hem uit dat het gezamenlijk (moeten) drinken uit één dezelfde beker niet bepaald hygiënisch is en dat er ziektekiemen en bacteriën kunnen worden overgebracht, welke kan leiden tot besmettelijke ziekten en zelfs tot de dood. Zie brief GGD Amsterdam in de bijlage 1 onderaan.

  Er zijn vele varianten van ziektekiemen bij de mens aanwezig welke moeiteloos kunnen worden overgebracht. Vele mensen wassen hun handen na bezoek aan het toilet niet, sommige mensen hebben een slechte adem. Zelfs de pastoor wast zijn handen niet als hij de communie uitdeelt, heeft soms ook een slechte adem, hij dribbelt parmantig de kerk in en wenst diverse mensen de vrede van Christus. Ook het gewone volk, dat zelf geen pastoor is, deelt de communie uit.

  Mgr. Punt beloofde mij hierover te zullen nadenken. Hij deelde mij mede dat hij zelf ook ziek was geworden doordat hij op 9 januari 2009 tijdens de Nieuwjaarsreceptie vele handen moest schudden en hoogstwaarschijnlijk besmet was geraakt door iemand die onreine handen had.

  Mijn advies: om voortaan hygiënische doekjes bij zich te dragen vond de bisschop een goed idee.

  Ook ik was na de receptie ziek geworden. Ik heb een eerdere afspraak met de bisschop hierdoor moeten afzeggen.

  Op zondag 1 maart 2009 begaf ik mij weer naar de kerk en wilde die dag ten overstaan van mijn broeders en zusters vertellen wat de bisschop mij had verteld over het indopen. Mijn intentie was hen op de hoogte te houden omtrent zulk soort constateringen en ontwikkelingen. Men was overigens zeer content ten aanzien van mijn initiatief om met de bisschop te spreken over het indopen. zelfs de ouders van pastor Valkering waren blij. In ogenschouw vonden zelfs zij het vreselijk voor mij wat hun eigen zoon mij had aangedaan. De moeder van de pastoor troostte mij en vertelde mij dat ze mij lief had en vond dat ik mijn best had gedaan.

  Tijdens de afsluiting op zondag 1 maart 2009 vroeg de pastoor of iemand nog iets mede te delen had? Ik liep voor het eerst naar de microfoon en wilde slechts de volgende twee zinnen uitspreken:

  1. Dat ik een gesprek had gehad met bisschop Punt over het niet meer mogen indopen.

  2. Dat ik hem heb gevraagd om erover na te denken om het terug te draaien, hetgeen hij zou doen.

  Maar ik kon amper de eerste zin uitspreken of pastoor Valkering onderbrak mij op hinderlijke wijze met de mededeling: 'dit soort mededelingen hoort niet in de kerk!'

  De dienstdoende koster (Suzette, vriendin van de pastor) haalde op haar beurt de microfoon weg! Ik was van verbazing helemaal van mijn stuk gebracht en kon niets meer zeggen! Mijn adem en keel stokten toen totaal. Ik voelde mij als een crimineel bejegend.

  De pastor verzuimde te zeggen dat hij het na de mis nog even met mij wilde bespreken! Niets van dat alles! Achter in de kerk waar er koffie gedronken werd, heeft hij mij niet apart genomen om met mij te praten. Ook daar werd mij wel eventjes de les voorgelezen, want pastoor Valkering vertelde mij toen:

  'Ik heb je gezegd dat je niet naar de bisschop moest gaan en je hebt het toch gedaan!'(andere kerkgangers hebben dit ook gehoord)

  Ik heb nog geprobeerd uit te leggen dat er geen enkele kwade opzet bij was en dat het zeker niet slecht bedoeld was! De pastoor draaide zich om en onderhield zich voor de rest met anderen zonder te beseffen wat hij mij als alom gerespecteerd persoon en radio programmamaakster had aangedaan.

  Een vriendin van mij Gloria genaamd, had de pastor uit eigener beweging om rekenschap gevraagd ten aanzien van diens gedraging jegens mij, maar werd haar door betrokkene minzaam medegedeeld dat hij zich persoonlijk met mij over die kwestie zou verstaan hetgeen nooit is gebeurd, in welk geval zich beter er buiten kon houden!

  Gloria heeft mij later op de dag meegenomen (1 maart jl) naar een andere kerk Krijtberg te Amsterdam alwaar er een middagdienst was. Ik heb daar het tafereel ontvouwd voor pastor Grimberg. Hij zei: :'God houdt niet van regeltjes! Hij wil dat wij elkaar lief hebben! God is liefde en wil dat wij zijn huis met liefde binnen gaan!' Ik klaarde daar weer wat van op. Want dit zijn namelijk ook mijn woorden en de intentie waarmee ik de kerk binnen ga en leef.

  1 Johannes 4:16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

  Er is over en weer mail kontakt geweest tussen pr. Valkering en mij. Hij vertikt het echter om zich tegenover mij te excuseren in de kerk. Ik zei tegen hem : je hebt mij in de kerk diep beledigd, beschadigd en vernederd! In de kerk wil ik dat je dit weer recht trekt! Want de pastor heeft mij gevraagd om weer naar de kerk te komen en te doen alsof er niets gebeurd is. Hij bood via de mail zijn excuses aan voor een deel want ik kon hem niet overtuigen dat ik het goed bedoeld had.

  En weer in een andere mail, vertelde hij: ik weet dat je geen kwade bedoelingen had.

  Spreuken 29:23 Eens mensen hoogmoed vernedert hem, maar een nederige van geest zal eer ontvangen.

  Deze corrumperende en arrogante houding van de pastoor is er uiteindelijk debet aan dat inmiddels vele parochianen en gekleurde allochtonen de kerk de rug hebben toegekeerd. Hij ontving zelfs anonieme brieven van verbeten mensen die zijn gesloten wijze van communiceren niet konden velen en waarderen.

  Vorig jaar werd pastor Valkering ook geïnstalleerd in de Obrechtkerk, Jacob Obrechtstraat 30, te Amsterdam. www.obrechtkerk.nl ook daar kreeg hij al heel snel kritiek van de parochianen. Ze vinden hem maar niets! Theatraal!
  Toen hij 14 jaar geleden pastor werd in de Vredeskerk kreeg hij ook al veel kritiek. Hij had veel dingen veranderd.

  Overigens vind ik dat de pastor Valkering mij heel bewust beschadigd heeft omdat hij naar eigen zeggen op maandag 2 maart 2009 door de bisschop zou zijn ontboden voor een gesprek.

  Ik heb het bisdom gebeld en verteld wat er aan de hand is, hoe ik me voel en dat ik vind dat pastoor Valkering mij onheus heeft bejegend, verder dat vrouwen geen recht van spreken zouden hebben en dat ik het dubbel voelde als discriminatie, enerzijds omdat ik vrouw ben anderzijds een allochtoon. De pastor is te veel met machtsspelletjes bezig net als het bisdom en het hele Vaticaan. Het bisdom is nog steeds bezig met dit gebeuren en zegt dat hij zou gaan praten met de pastor.
  Twee jaar geleden heeft de pastor zonder enige reden mijn bloemen voor het voet van het kruis weggehaald. Ik heb hem gevraagd waarom? Nooit antwoord op gekregen. Terwijl de pastoor zegt open te staan voor communicatie.

  Er komen niet veel allochtonen meer in deze kerk. Ikzelf kom er al gedurende drie jaar; na het overlijden van mijn vader was dit nog een nagedachtenis voor mij. Er hangt een kruisje met zijn naam achter het altaar.

  Gedurende 22 jaar ben ik bij mijn eigen parochie, de Laurentiuskerk te Weesp geweest waar er overigens altijd ingedoopt mocht worden tot heden.
  Ik heb in de Vredeskerk veel negatiefs te horen gekregen betreffende het reilen en zeilen benevens de persoonlijke aard van de pastor en andere pastores. Hier had ik zelf nooit eerder van gehoord en/of iets van vernomen maar toch was ik er behoorlijk door aangedaan. Mijn ouders hadden ons altijd geleerd dat pastores niet voor de vrouw kiezen maar voor God. Vanuit mijn naïviteit heb ik er jaren nooit bij stil gestaan dat het Goddelijke altaar bevolkt zou zijn met de meest notoire homoseksuelen!

  Toen pastor Valkering zijn 12.5 jr jubileum vierde was er een tv reportage van hem, beginnend bij zijn jeugd en lopend tot het huidige moment, gemaakt met de motto: help de kerk stroomt vol! In die reportage is hij vergeten te vertellen dat hij homo is en een homo relatie had gehad, dat het stuk gelopen was en dat hij vanwege het feit dat hij verdriet had, priester is geworden.

  In het Ignatiushuis in Amsterdam gaf hij een symposium, hij deelde het volgende mede: in zijn opleiding tot pastor heeft hij geleerd hoe hij met vrouwen om moet gaan. Maar hoe hij met mannen om moest gaan liet hij achterwege!

  Ik zou het een goed idee vinden als wij in het vervolg zouden mogen weten waar en in welke kerk de dienstdoende pastor homoseksueel geaard is, opdat we naar een kerk naar eigen keuze kunnen gaan.

  Het is zo schrikken als je dat later verneemt!

  Niet dat ik iets tegen homo's heb maar als ik nu zie hoe er gehandeld wordt door het bisdom en Vaticaan, kom ik tot besef dat er iets goed mis is met het christendom binnen welk spectrum de machtsaspiratie hoogtij viert! De wortel van dit kwaad ligt reeds bij het Vaticaan! De bijbel begint er zelf mee dat God man en vrouw voor elkander geschapen heeft!

  Genesis 1:27 En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen
  Genesis 2:18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

  God schiep uit de rib van Adam, Eva.
  God heeft gekozen voor een huwelijk tussen man en vrouw omdat man en vrouw elkaar aanvullen en in evenwicht houden tot een volmaakte harmonie, tot een veilige omgeving voor het verwekken en opvoeden van kinderen in een omgeving van trouw en liefde.

  Efeziërs 5:31 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn.

  Ik vraag mij een aantal dingen af en ben constant gepreoccupeerd door deze obsessie enkel, omdat ik erg verknocht ben aan mijn geloof! Hoe is dit mogelijk vraag en vroeg ik mij af? Totaal verbijsterd! Wie houden ze toch voor de gek?
  Wij mogen niet meer indopen? Maar er mogen wel homo's staan op Gods troon!? En vrouwen mogen geen pastor, bisschop, kardinaal, of paus zijn of worden!
  In de bijbel staat bij het tweede gebod: gij zult geen beelden maken.
  In elke RK kerk staan er beelden! Dat mag wel?

  Op wereld jongerendag konden wij gewoon beleven dat er massaal kon worden ingedoopt!

  RK vrouwen gebruiken gewoon de pil vóór en na het huwelijk.
  Nu heerst er een griep epidemie uit Mexico, de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft de uitbraak van de Mexicaanse griep officieel verklaard tot pandemie, alarmfase 6.

  Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bevestigd. In totaal zijn er nu 74 landen besmet. Wereldwijd is er nu sprake van een epidemie.

  Maar toch gaan deze vrome gasten door met hun machtsspelletjes.
  In Amerika zijn er 200.000 mensen besmet en nu ook nog een vrouw van 25 jaar in Nederland, in totaal 43 bemestingen.

  1 persoon ligt op de intensive care.
  In Amsterdam is er sprake van 4 (vier) besmette personen met de Mexicaanse griep (15-6-09 AT5).
  In europa is de eerste dode gevallen. Ruim 140 personen zijn al aan de ziekte bezweken.

  Ik heb tegen ze gezegd dat ze onze moordenaars zijn! Dit is mijn mening, want mensen kunnen dood gaan als gevolg van sommige bacteriën en virussen! God heeft dit niet zo bedoeld tegen ons. Hij heeft ons begiftigd met hersenen!
  Ik vind de pastores en het hele Vaticaan niet heilig! Alleen God is heilig! Ze maken God juist belachelijk! God is liefde en Hij alleen heeft de macht! Maar Hij heeft zich altijd nederig gemaakt! Mensen aanbidden de Paus, terwijl er in de bijbel staat dat ze alleen maar God moeten liefhebben en aanbidden!

  De Tien geboden: in Exodus:20:3
  God gaf de volgende grondregels.
  Hij zei: 'Ik, de Heer, ben jullie God.
  Ik heb je uit Egypte gehaald, uit dat slavenoord.
  Houd er geen andere goden op na.
  Ik ben er immers.

  -Waarom vertelt de paus dat Afrikanen geen condooms meer moeten gebruiken, omdat het de verspreiding van aids juist bevorderd. De paus kreeg felle hierover kritiek uit de hele wereld welke zelfs de media haalde.

  -Hoe kan een pastoor een huwelijk inwijden, terwijl hij zelf nooit getrouwd is geweest? En wat moeten wij doen als de pastoor notabene een homoseksueel is?
  -Hoe kan een pastoor aan een man en vrouw vertellen hoe ze moeten leven, als hij zelf niet lekker in zijn vel zit en geen heteroseksuele relatie heeft gehad?

  God heeft man en vrouw voor elkander geschapen en daar begint de bijbel mee. Gaat heen en vermenigvuldigt u. God schiep uit de rib van de man de vrouw.

  Er zijn heel veel homoseksuelen binnen het christendom, hoeveel weet ik niet. Van mij mogen er homo's zijn, maar ik vind het wel vreemd als een homo in de kerk staat op het altaar van God. Dat kan ik moeilijk verdragen, maar wat zij privé doen moeten zij wel zelf weten.

  Hier, over het homo vraagstuk op het altaar van God, wordt niet over geoordeeld door de paus, omdat als hij dat doet de kerken grotendeels dicht zullen gaan, een tendens die nu reeds manifest is! Diverse kerken zijn al gesloopt
  !
  Uit de media 9 juni:Scholen mogen Homo's weren
  Christelijke scholen mogen homoseksuele docenten nog steeds weren als die zich duidelijk in strijd met de grondslag van de onderwijsinstelling gedragen. Dat staat in een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State aan het kabinet, waarop het Nederlands Dagblad de hand wist te leggen.

  De pil verbieden: dit helpt ook niet meer in deze tijd. Niemand luistert meer! Dus op dit gebied zijn zij hun macht kwijt! Dus hebben ze nu wat anders bedacht om toch die macht te kunnen behouden!

  Het indopen moet gestopt worden. Wij moeten allemaal uit de besmette beker drinken. Ik vind de paus vanwege dit soort onverantwoorde gedraging veel weg hebben van een moordenaar! Ook zijn uitlating over het niet gebruiken van condooms getuigt niet bepaald van professionaliteit welke onverschilligheid en ignorantie al gauw het cynisme doet welig tieren dat zijn karige geschapenheid zeer waarschijnlijk aan elasticiteit aan het inboeten zou kunnen zijn en hij daarom anderen daardoor de desastreuze ondergang toewenst.

  Mijn persoonlijke mening is dat de paus thuis hoort in de psychiatrie achter gesloten deuren, waar hij niemand meer kwaad kan berokkenen. Als het even kan mag hij, dan alsjeblieft, ook de bisschoppen,kardinalen en pastores die naar hem luisteren ook met hem meenemen.

  Ik ben geen arts maar adviseer de paus wel een psychiater te consulteren.
  Of dat hij gewoon in het vaticaan blijft bidden tot hij opgeroepen wordt door de Here.

  Mijn inziens hebben diverse geestelijken die binnen de Rooms Katholieke kerk zitten een afwijking! Neem maar weer het laatste geval in België een RK geestelijke die kinderen misbruikt heeft en nota bene in hoger beroep gaat voor een lagere straf! Het grote schandaal in Amerika: misbruiken van jonge kinderen op grote schaal. Dit is door het Vaticaan afgekocht! In Nederland een pastor die sex met een vrouw had en haar besmette met soa.

  Maar gelukkig zijn er nog ook veel goede RK geestelijken!
  Ik weet dat binnen de Pinkster gemeente en de protestantse gemeenschap dit een onmogelijke zaak is, dat er sprake zou zijn van homofilie. Mij dunkt dat als zulks geconstateerd wordt, men de eer aan zichzelf moet houden en zich gelijktijdig moet distantiëren van de pastorale zorg.

  Dat wat mij verteld is over pastor Valkering is dat hij zich zelfs diverse keren heeft ingezet voor de Gay Pride! Thans heb ik, bevangen door schrik, uit formele kanalen officieel vernomen dat hij als homo met een andere homo pastor samen is gaan wonen.

  Verder liet pastor Valkering zich heel negatief uit over Geert Wilders (PVV) op het altaar van God. In de bijbel staat dat je over een ander niet mag oordelen.
  De pastor gebruikt eveneens op het altaar geen nette Nederlandse taal. Hij hoort ons en onze kinderen het goede voorbeeld te geven. Zelfs in de Kerstnacht.
  Tot slot: ik vind dat je niet alleen 1 Punt uit de bijbel kan pakken en hanteren! Dan moet je alles correct naleven uit de bijbel.

  Bovendien vind ik dat allochtonen hun geloof over het algemeen intenser beleven en uitdragen.

  Ik verzoek u dringend hier met gepaste ijver de hoogste aandacht aan te besteden!
  Ik hoop spoedig van u te mogen horen.

  Met vriendelijke groet,

  S
  Amsterdam
  Reacties alleen per mail:

  PS
  Op zondag 24 mei jl. mochten parochianen na de dienst komen praten en stemmen over het indopen. Slechts twintig personen hadden toen gestemd, hoewel er normaliter ruim 60 mensen aanwezig zijn in de kerk. De pastor vroeg ook niet uitdrukkelijk aan de mensen of ze wilden blijven om over het indopen te praten. Nu blijkt dat 12 mensen het gezamenlijk drinken uit de beker hebben tegen gestemd.
  Hoe kan een minderheid beslissen voor een hele groep? Ik snap het niet meer!
  Ik heb de pastor voorgesteld om zoiets op een feestdag te doen omdat de kerk dan beter wordt bezocht. Maar daar heeft hij geen gehoor aan gegeven.
  Op mijn vraag hoeveel tijd hij nodig heeft om ons zijn beslissing te vertellen deed hij af met: ik weet het niet! Ik heb het véél te druk! het is vandaag 15 juni en we hebben nog steeds niets vernomen!

  De bisschop heeft het over:liefde, vrede en vergeving op de website van bisdomhaarlem http://www.bisdomhaarlem.nl

  Ik heb hem 4 juni jl per email laten weten dat ik daar helaas niets van kan merken in de Vredeskerk!

  Op advies van de Wereld Gezonheid Organisatie (WHO) en ministerie van Volks gezondheid heb ik ook de GGD te Amsterdam benaderd.

  Bijlagen: 1, brief GGD over indopen


  Bijlage 1, brief GGD over indopen

  Afzender:
  GGD Amsterdam
  Bezoekadres
  Nieuwe Achtergracht 100
  1018 WT Amsterdam

  Postbus 2200
  1000 CE Amsterdam
  Telefoon 020 555 5581
  Fax 020 555 5671

  Aan:
  S
  Amsterdam

  Onderwerp:
  Infectieziekten
  Hygiëne en Preventie

  Datum 3 juni 2009
  Onderwerp
  Bijlagen
  Behandeld door Kim Vogel
  Email kvogel@ggd.amsterdam.nl

  Geachte mevrouw R,

  Naar aanleiding van uw vraag hoe hygiënisch te handelen tijdens het uitdelen van het brood en de wijn in de kerk, wil de GGD Amsterdam het volgende adviseren:

  - alle geestelijken de handen met water en zeep wassen alvorens het brood te breken;
  - vanuit de beker een kleine hoeveelheid uitschenken, in bijvoorbeeld een plastic wegwerp bekertje;
  - de beker na gebruik afwassen met een afwasmiddel.

  Het is belangrijk dat de handhygiëne in acht wordt genomen wanneer er voedsel aangeraakt wordt. Ook is het drinken uit dezelfde beker niet hygiënisch omdat via speeksel onder andere virussen (b.v. griep, ziekte van Pfeifer, herpes) overgebracht kunnen worden.

  Ik hoop dat u met deze informatie de geestelijken kan overtuigen het bovenstaande in acht te nemen. Voor vragen kan er altijd contact opgenomen worden met de GGD Amsterdam.

  Met vriendelijke groet,

  wg

  Kim Vogel
  Hygiëne & Preventie

  ***

  ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved