Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

MDI, Verzoek ontheffing art 137 c-g SR wegens prive onderzoek

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0054
Offerdatum   vrijdag 16 november 2007

Aan: Meldpunt Discriminatie Internet
 • http://www.meldpunt.nl

 • Per email verstuurd aan buro@meldpunt.nl

  Onderwerp: Verzoek ontheffing art 137 c-g SR wegens prive onderzoek

  Mijn kenmerk: waction0054.doc / 20071116 / MDI Meldpunt Discriminatie Internet / verzoek ontheffing art 137 c-g SR wegens prive onderzoek

  Delft, vrijdag 16 november 2007

  Namaskar edele dames en gerespecteerde heren,

  Hierbij ontvangt u van mij een officieel verzoek tot vrijstelling en ontheffing van alle publicaties op mijn website, Kritisch Podium Dewanand, wegens diepgaand en fundamenteel onderzoek naar de toekomst van de Germaanse (blanke) Europese volkeren. Ik vraag u om ontheffing van art 137 c-g Sr en artikel 1. Hieronder zal dit bijzondere verzoek toegelicht worden.

  U mailde onderstaande reactie naar dhr. J.J. van der Gulik, wegens zijn vraag over de nazi symbolen bij de publicatie van zijn boek, 'Moord op de vrijheid van het oervolk' op het Kritisch Podium Dewanand:

  De website dewanand.com bevat, zoals u zelf al stelt, extreme
  uitingen. De uitingen zijn naar mening van het MDI zodanig extreem dat ze strafbaar zijn. Al geruime tijd geleden heeft het MDI hiervan aangifte gedaan. Ik heb uw teksten niet gelezen, maar als de teksten zelf binnen de wettelijke kaders blijven (wij hanteren hiervoor de artikelen 137c t/m 137g Sr.), dan lijkt het me niet dat u strafrechtelijk gezien laakbaar hebt gehandeld. Het feit dat dewanand.com zonder uw medeweten een foto bij uw boek heeft geplaatst waarop nazi's zijn afgebeeld, lijkt me u onmogelijk toe te rekenen.

  Feit blijft dat dewanand.com toch op zijn minst een vrij idioot podium is om uw boekje te publiceren en dat het me verbaast dat u met deze website wil worden geassocieerd.
  Groeten Gulik
  (einde van mail MDI aan J.J. van Gulik)

  Hieronder zal ik nu een overview geven van mijn onderzoek naar de multiculturele samenleving.

  Start geheim onderzoek blank Nederland 1992
  In 1992 zat ik zonder verblijfsvergunning en besloot om een geheim onderzoek te starten op het grondgebied der Nederlanden en liep met plannen voor een radicale actie in het belang van alle buitenlandse studenten, die op hondse wijze gediscrimineerd werden door blanke politici.

  Ik wilde in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk te weten komen over het vreemdelingenbeleid en over de barbaarse blanke leef- en denkwereld en infiltreerde in vele extreem rechtse partijen met een schuilnaam. Ook wilde ik onderzoeken wat er mis was met de multiculturele samenleving en of het verbeterd kon worden.

  Reeds in 1985, toen ik pas 18 was en nog in Suriname woonde, wist ik dat het fascisme en neonazisme in Europa zouden toenemen in de toekomst en dat het leven van miljoenen kleurlingen, Joden en zwarten in gevaar zou komen. Ik las destijds alle literatuur over Adolf Hitler en het Derde Nazi Rijk, omdat de dapperheid van het Duitse volk mij heel erg fascineerde. Maar ik was uiteraard geen voorstander van nazistische oplossingen, vanwege mijn Hindoeistische geloofsovertuiging, waarin tolerantie en harmonie centraal staan. Pacifistische oplossingen spraken mij meer aan, met zo min mogelijk geweld en dwang.

  Mijn geheim prive onderzoek heeft tot op heden aardige vruchten afgeworpen. Ik heb reeds 14 boeken gepubliceerd op het Kritisch Podium Dewanand en mijn website is al door minstens 50.000 mensen gelezen of bezocht, sedert januari 2004. Ik moet u hierbij duidelijk maken dat internet een jong medium is en dat men het nog niet maximaal benut voor politieke en maatschappelijke groeiprocessen. Velen misbruiken internet en zaaien haat of versterken de agressie. Ik probeer juist nieuwe visies te lanceren via mijn website en beschouw e.e.a. vanuit Hindoe fundamentalistisch oogpunt, wat uiteraard veels te moeilijk en complex is voor simpele, binaire blanke zielen. Juist hierom betiteld u mijn site in de brief aan J.J. van der Gulik als een idioot medium, omdat u ook blank en genetisch gehandicapt bent, zoals mijn onderzoek bewijst. Niettemin gun ik u het recht op een vruchtbaar en lang bestaan, omdat ik Hindoe ben en niet streef naar uw vernietiging of voortijdige dood.

  Nieuwe fase extreem rechts ingeluid na 11 september 2001
  Sedert de aanslag van moslim fundamentalisten op de Twin Towers is een nieuwe verhardingsfase begonnen voor extreem rechts in heel Europa. Ik onderzoek dit alles al jarenlang en werk aan een harmonieuze oplossing, juist om meer geweld en haat te verminderen danwel te voorkomen. En mijn theorieen bewijzen dat dit wel mogelijk is, maar de hele maatschappij zal zich dan moeten aanpassen aan de nieuwe wetten en regels voor illegalen, vreemdelingen, buitenlanders, allochtonen en allahtonen. Vroegtijdig actie ondernemen is volgens mijn analyses veel intelligenter en op de lange termijn ook veel goedkoper.

  Extreem rechts in ons heden
  Heden ten dage zien wij duidelijk dat extreem rechts kiest voor geweld en haat als oplossing en uw organisatie maakt dit dagelijks mee. U bestrijdt echter alleen symptomen van een veel groter probleem en hierom dweilt u met de kraan open. De meerderheid van de blanke Nederlanders schijnt nu te sympathiseren met extreem rechtse opvattingen en ik merk duidelijk hoe men openlijk kiest voor gewelddadige en bekrompen oplossingen, die alleen tot meer haat en hogere kosten leiden. Uw meldpunt kan hier niets aan doen en slechts af en toe een klacht sturen naar het Openbaar Ministerie, die dan opnieuw slechts het symptoom gaat bestrijden. Zo komt er nooit een goede oplossing en wordt de patient alleen zieker.

  Onderzoekers hebben absolute vrijheid nodig
  Als prive onderzoeker heb ik nu absolute vrijheid nodig om alles ongeremd te mogen uiten op mijn eigen website. Wij leven immers niet meer in de Middeleeuwen waar wetenschappers verketterd en verbrand werden door blanke barbaarse christenen, die in de leugens uit de Bijbel geloofden. Hindoe wetenschappers hadden reeds 5000 jaar geleden absolute vrijheid van meningsuiting, iets wat pas na 1960 werd ingevoerd in de Westerse wereld.

  Om de problemen in onze multiculturele samenleving op te lossen is heel veel kennis en inzicht nodig, want het gaat niet zomaar. Uw organisatie heeft hiermee te maken en heeft niet het recht om wetenschappelijk onderzoek en de bijbehorende publicaties tegen te werken of te verbieden. Ik ben een prive onderzoeker en wil u duidelijk maken dat u niet het recht heeft om mijn fundamentele teksten af te kraken of te willen verbieden. Wij leven niet meer in de middeleeuwen. Elke wetenschapper heeft absolute vrijheid van meningsuiting nodig, om te werken aan oplossingen en om nieuwe inzichten te krijgen in het onderzoeks object. Juist hierom publiceer ik nogal gewaagde teksten op mijn website en niet om anderen schade te berokkenen. Ik moet hierbij nogmaals opmerken dat u als blanke mij nooit zal begrijpen, omdat u gehandicapt bent door uw blanke genen en hier niets aan kunt doen. Hindoe fundamentalistisch denken is miljoenen malen complexer dan simplistisch blank/westers denken. Mijn excuses hiervoor, maar ook dit is een van de feiten uit mijn onderzoek en u zult dit moeten tolereren in dit cybertijdperk.

  Toenemende radicalisering zorgwekkend
  Dat de radicalisering toeneemt zal voor u geen geheim zijn. Ook moslims uit mijn omgeving zijn aardig geradicaliseerd en Hindoestanen denken nu ook extremer. Vele allochtonen sluiten geweld tegen autochtonen niet meer uit en andersom. Er is dus sprake van een ernstige vertrouwenscrisis tussen de vele etnische meerderheids en minderheids groepen in Nederland, dus u krijgt het nog erg druk hiermee. Hoe gaan wij dit oplossen? Bent u zich ervan bewust dat ik werk aan harmonieuze oplossingen?

  In 2008 ga ik het maatschappelijk middenveld uitnodigen om met mij kennis te maken, via vele openbare brieven acties. Deze brief aan u met volgcode waction0054 is een voorbeeld hiervan. Ik heb deze brief ook gestuurd naar ondervermelde organisaties en openbaar gemaakt op mijn website. Een weloverwogen reactie van u is welkom, wel onderbouwd en zonder discriminerende uitlatingen aan mijn persoon.

  Ik hoop dat u mij de vrijstellingen toekent en u en de andere anti-discriminatie bureaus zullen binnenkort adviezen van mij ontvangen om de vreemdelingenhaat en rassendiscriminatie effectiever te bestrijden in het openbaar en op internet.

  Elke tekst op mijn website met een offercode is een offer van kennis aan Altecrea en valt derhalve onder de absolute vrijheid van geloof en zijn mijn persoonlijke heilige teksten. Indien u de haat- en moordteksten uit de koran, de bijbel en de Joodse haatboeken (Torah) tolereert, dan bent u verplicht om ook mijn teksten te tolereren, als zijnde heilige, geofferde teksten (Daan, prasad) van het Dewanisme.

  Bedankt voor uw leestijd.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

  Met vriendelijke groet,


  Pseudoniem: "DEWANAND"
  Delft
  Nederland
  Website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  korte biografie.
  Dewanand is een Hindoeschrijver (leeftijd 40, gehuwd) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al vijftien jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife ezine, filoscoop ezine en bijna 250 artikelen staan online op zijn website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Een Engelstalig artikel van hem is gepubliceerd op de internationale Indiase website: http://www.indiacause.com en http://www.indpride.com. Een uitgeverij heeft serieuze plannen om in 2007 enkele manuscripten van Dewanand internationaal gedrukt te publiceren. Op zijn website zijn er reeds veertien boeken online gepubliceerd.

  Ps Toevoeging d.d. 17 november 2007

  Onderzoek naar de multiculturele samenleving vereist af en toe extreme analyses. Hierom klinken mijn publicaties nogal extreem. Het zijn allemaal echter extrapolaties van ontwikkelingen in de toekomst. In ons heden zien wij echter duidelijk dat Nederland nu een bittere kastenmaatschappij is. Vrijwel alle etnische groepen hebben zich geïsoleerd in kleine gesloten kasten en bemoeien niet meer met de bizarre blanke leef- en denkwereld. Vele allochtonen zijn ontevreden en er zijn al regelmatig uitbarstingen van geweld onder hen, referentie rellen Slotervaart. Mijn onderzoek bewijst nu dat de Koude Holocaust in heel Europa nu officieel begonnen is en dat het leven voor tientallen miljoenen mensen bitter en hard is geworden. Als de armoede toeneemt dan zullen ook het racisme en het fascisme toenemen en u zult machteloos staan, als u mijn onderzoek met oplossingen blijft negeren.

  U als organisatie heeft niet het recht om een prive onderzoeker en schrijver tegen te werken, door lasterlijke praat over discriminatie. Ik werk aan oplossingen, precies zoals een echte ingenieur van de Technische Universiteit Delft het zou aanpakken. U dient mijn onderzoek en publicaties te erkennen en te promoten. Hierom nodig ik u uit om samen met mij te werken aan oplossingen.

  Binnen enkele maanden ontvangt u van mij een geavanceerde oplossing voor de vreemdelingenhaat en de toegenomen discriminatie en hoop dat u mijn werk zal promoten. Jullie linkse blanken moeten nu eens gaan beseffen dat bruine en zwarte mensen geen halfapen zonder hersenen zijn. Ik zoek nu erkenning als niet-blanke (hindoe)schrijver in een blank racistisch achterlijk land en dit is voor mij een zware taak. Jullie blanken ontdekten pas na 1000 jaar slavernij en christelijk fascisme dat kleurlingen en zwarten ook mensen zijn, maar tot nu toe geloven veel achterlijke blanken dat deze rassen een soort halfapen zijn. Ik heb genoeg van het racisme in Nederland en zal alle kleurlingen en zwarten adviseren om voorgoed weg te gaan, als hun zwarte herkomstlanden zich ontwikkelen tot welvaartsstaten, wat al volop gaande is.

  Mijn verzoek tot ontheffing van de wetsartikelen houdt vooral in dat u mij erkent als onafhankelijke onderzoeker en samen met mij gaat werken aan oplossingen voor de rassenhaat en de discriminatie, grotendeels vanuit fundamenteel Hindoeïstisch oogpunt. Alleen een expert kan een oplossing ontwikkelen en hierom dient u mij te erkennen en niet te stigmatiseren of tegen te werken. Ik verwacht en eis van u een onderbouwde beslissing binnen vier weken.

  Tot zover deze toevoeging.

  Dewanand

  Bijlagen: 1
  Lijst van organisaties die deze brief cc ontvangen


  Lijst van organisaties die deze brief cc ontvangen

  Hindoe Raad Nederland (HRN)
  Hindoe opleidingsinstituut Nederland
  Brouwersgracht 2
  2512 ER Den Haag

  Hindoe Studenten Forum Nederland
  Postbus 11552
  2502 AN Den Haag

  OHM, Organisatie voor Hindoe Media
  Koninginneweg 8
  1217 KX Hilversum

  Sewa Dham
  Guido Gezellestraat 48
  2524 CZ Den Haag

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved