Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

De rol van pandits in het informatie-tijdperk.

Offeraar       Dewanand
Offercode      art018
Offerdatum     1 oktober 1995

Tijdens een lezing vertelde pandit S. Biere het volgende: “De mens wordt als sudra geboren, alleen door goeie opvoeding wordt hij een mens”. Dit stond in de Vedas. Het belang van deze vers is heel groot. Opvoeding is het verkrijgen van goeie kennis gedurende je jeugdjaren. En dit houdt in dat iemand goeie informatie moet krijgen vanaf hsijn jeugd. Informatie is dus van essentieel belang om een goed leven te leiden. Dit vergeten veel mensen. Het is niet zo dat je in leven blijft door alleen materiele zaken, zoals voedsel. Informatie is ook een behoefte van een mens.

Wij leven nu in een ander tijdperk. Het is tegenwoordig heel belangrijk dat je over de juiste informatie beschikt. Er komen bijvoorbeeld tientallen kranten uit. Maar niemand koopt allemaal. Iedereen heeft een favoriete krant. Via de massamedia (kranten, televisie, radio) verkrijgen de meeste mensen hun informatie. De massamedia richten zich echter in hoge mate op de autochtone Nederlanders. Die hebben echter een heel andere informatie behoefte dan de hindoestanen. Dit betekent dat het voor hindoestanen heel moeilijk is om in Nederland aan de informatie te komen waar zij behoefte aan hebben. Het informatie-tijdperk is niet echt goed voor hun. Hindoestaanse jongeren hebben behoefte aan informatie over hun cultuur en religie. Die informatie kunnen zij in Nederland niet via het nieuws krijgen. Er moet hier wat aan gedaan worden.

Vroeger namen mensen genoegen met rituelen en gebruiken. De pandits voerden de rituelen uit en iedereen was tevreden. Maar in het huidige informatie-tijdperk is kennis en informatie belangrijker dan allerlei geboden. Pandits moeten niet denken dat het nu genoeg is om te gaan vertellen wat wel en niet mag. Dingen verbieden is immers niet alles. Eigenlijk moeten pandits zich gaan bezinnen op hun huidige rol in de Nederlandse maatschappij. Het is de vraag of zij dat kunnen. Pandits moeten eerder begeleiden dan dingen verbieden. Ook denk ik dat de tegenwoordige pandit meer als een soort vertaler en verspreider van de Vedische kennis moet fungeren. Immers er is behoefte aan informatie uit de Vedas, vooral onder de hindoestaanse jongeren. Wel moet ik vermelden dat het zinloos is om de Vedas letterlijk op te vatten. Het is nodig om de oudste geschriften ter wereld opnieuw te bestuderen en te herinterpreteren. In Japan heeft men bijvoorbeeld met succes de oude boeddhistische geschriften op een nieuwe en eigentijdse manier benaderd. Dat kunnen hindoestanen ook, geloof ik.

Het hindoeisme is een religieuze filosofie. Dat betekent feitelijk dat het geen dogmatisch geloof is. Bepaalde zaken zijn volgens het hindoeisme zowel toegestaan als verboden. Dat is kenmerkend voor een religieuze filosofie. Enerzijds mag iets niet, maar anderzijds mag het wel. Een beetje dubbelzinnig, maar echt filosofisch. De voor- en nadelen van bepaalde gebruiken worden wel geanalyseerd. Veel hindoes geloven feitelijk uit gewoonte en volgens bepaalde gebruiken. Er zijn weinig mensen die volgens kennis en uit principes zichzelf hindoe noemen. Er zijn zelfs mensen die niet weten wat hun eigen hindoe geloof eigenlijk precies in houdt. En dit komt doordat zij over verkeerde of juist geen informatie beschikken. De personen die de informatie moeten verstrekken hebben dit niet goed gedaan. Pandits hebben in het informatie-tijdperk de plicht om de mensen voor te lichten in de taal die zij begrijpen. Vroeger was de kennis uit de Vedas alleen voor bepaalde hooggeplaatsten toegankelijk. Maar tegenwoordig is de kennis uit de Vedas voor een ieder toegankelijk. De Vedas moeten in het informatie-tijdperk aan een ieder getoond worden. Het zijn nu openbare geschriften.

Tegenwoordig willen mensen hun leven zelf inhoud geven. Zij willen zelf hun geluk zoeken. En vooral zelf bepalen wat zij zullen doen. Spirituele ontwikkeling is soms ook leuk. Maar mensen willen wel zelf de verzen uit de heilige geschriften interpreteren. Vroeger interpreteerde de pandits de verzen en het volk moest het maar geloven. Maar in het informatie-tijdperk is het volk ook het denkend deel van de samenleving. Iedereen wil zelf nadenken over wat er volgens een bepaalde vers bedoeld wordt. Dit is iets wat veel pandits niet goed begrijpen. De grootste fout die de pandits maken is dat zij het hindoeisme als een dogmatisch geloof presenteren aan de buitenwereld. Een dogmatisch geloof leidt op de lange termijn tot geestelijke leegte en onnodige frustraties. Veel hindoestaanse jongeren zitten nu in een identiteitscrisis. Dat is echter een kenmerk van de Westerse maatschappij, die alleen op materiele zaken gefixeerd is. Pandits moeten de jongeren helpen door hun van de juiste informatie uit de geschriften te voorzien. Anders moeten de jongeren het helemaal zelf uitzoeken met alle gevolgen van dien. Begeleiding is echter altijd beter dan het helemaal alleen moeten uitzoeken. De Vedas kunnen gebruikt worden als een onuitputtelijke bron van inspiratie en verfrissende inzichten. De interpretatie hangt echter van de persoon af die daarmee bezig is. Kortzichtige mensen zullen de verzen op een kortzichtige manier uit leggen. Ruimdenkenden zullen iedere vers ruimer interpreteren.

Nu zal ik een voorbeeld geven van hoe fout de visie van een pandit niet kan zijn. In het maart nummer van Asan Sandesh ging pandita S.Baldew-Malhoe tekeer tegen homosexualiteit. Letterlijk stond er het volgende: “Als grootste vorm van verval en verderf wordt de homosexualiteit gezien”. Het is duidelijk dat deze pandit zocht naar een zondebok. Hiermee wilde zij de problemen onder de hindoestanen op lossen. Een zondebok zoeken is echter vluchten voor de problemen. Je lost niets op door iets te verbieden. Volgens onderzoekingen heeft 60 % van de mannen in Nederland ervaring met homosexualiteit. En 10 % is echt homosexueel. Dat zijn de feiten. Er zijn hele beroemde mensen geweest in de geschiedenis die homosexueel waren. Denk aan Shakespeare en Leonardo da Vinci. Zelfs ik kan dat nog niet geloven. Een pandit die homosexualiteit als het symbool van verval en verderf beschouwd denkt eigenlijk heel bekrompen. Voor veel mensen is hun homosexualiteit hun manier van leven. En denk niet dat zij echt heel anders zijn. 90 % van alle homosexuelen in Nederland leidt een normaal en gelukkig leven. Het zijn vaak heel stabiele persoonlijkheden. Stigmatiseren van homosexuelen is niet goed. Heterosexuelen moeten niet denken dat hun geaardheid normaal is. Immers wie bepaald wat normaal is? Ik weet het niet. Het is toch onbegrijpelijk dat vooral vrouwen opgewonden raken van twee vechtende of moordende mannen, maar moord en brand gaan schreeuwen als zij twee mannen liefde zien bedrijven met elkaar. Vrouwen moeten niet denken dat zij een man alles, het paradijs (!), te bieden hebben in deze tijd. Mannen emanciperen ook. Een man moet in emotioneel opzicht ook groeien. Vrouwen stellen immers nu allerlei onmogelijke en tegenstrijdige eisen. Volgens veel vrouwen is een man een soort machine die iets moet presteren. Veel jongens worden daar gewoon gek van. Hoe moet een man met een vrouw die hem niet meer waardeert een duurzame relatie aangaan? Ik weet het niet. Misschien kunnen de Vedas daar antwoord op geven. Kan een pandit mij die informatie verstrekken? In het informatie-tijdperk zullen pandits eerder als informatie verschaffers moeten fungeren dan als figuren die allerlei handelingen (homosexualiteit) verbieden of stigmatiseren.

Ik geloof niet meer in evolutie. Dat betekent dat ik vind dat de mens nog even dom is als 10.000 jaar geleden. Je kan ook zeggen dat de mens even intelligent is als 10.000 jaar geleden. De gezamenlijke kennis van de mensheid is nu zeker een paar miljard maal groter. Maar kennis is kennis. De denkwijze en behoeften bepalen altijd hoe kennis door een individu worden toegepast. Mede daarom denk ik dat de kennis uit de geschriften, de Vedas, van 5000 jaar geleden nu nog steeds (herinterpreteren ??) bruikbaar is. Ieder individu zal echter naar gelang hsijn geaardheid van die kennis gebruik maken. Wij leven nu immers in het tijdperk van individuele ontwikkeling en bestaan. In het informatie-tijdperk wordt kennis steeds opnieuw ontwikkeld en toegepast door het individu.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved